L E Y D S Vr'ycUgjfè Coiira.nL A°.t7iP- NV ifs fcaair ié Jefuiten én de kardinaal en van haare Party fteSlen alles in t werk, om zulks te dwrusboo.acn cn den Kardinaal de Noailles van zyn HOop te tiuftreeren niet tctcnftzande de Stap die Hy met zoo goéde Intentie gedaan heef:Mén zeg': zelfs a. t dóór de Ingeevingeri der Jefuiten het Faufejvke Hof zl'ch niet zal vetgenoegen met de herroeping der A&é van Appel aan het aanftaandc Concilie van den rr.eergemeidé Kardinaal, maar dat mén van Kern noch eifcht, dat Hy zal herroepen en doemen de Kettéiyen, welke Hy, zoo z.-j zeggen onderweezen heeft, en die niet dirèft betiékkelyk «yn tot de Propolitién van den Pater Quesnel» zonder hét wélke zyne Verzoening met den H. Stoel geen volkomen Stand tal gtvpén Daar worden byna dagelyks nieuwe Gefchriften gepublicéerd. waarin het Gedrag van zyn Emin. voor deazelfs acceptatie met leélyke Vérwéu word afgefchilderd om dus dé Condign van de Vieede ten zynén opzichte te verzwaarén. Men hééft ook fciep-r ~iy- vöegfélen gemaakt hy het Proiéft van Vérgélyk 't geen in den beginne naar Vrankryk wieid gezonden. In eén woord de Kardinaalen Barberini, Aibani, Fini. Pico, én andere hebben verklaard dat Zy geen Létte: ztll- len veranderen ofte roegeeven van al het geen by de Congregatie der zéeven Kardinaalen noopende dié Zaak is vaftgefteld. FLORENCE dén z) November. Dé Heer Colman, Minifter vad Groot-Brittannien, is naar Londen vertrokken. LIVÖRbTO den 16 November. Van Marfellle hééft men dat daar eer Koninglyke Proclamatie gepubliceerd was, tvaarby zyn Mait, om het uytruftén van Schcepcn tegén de Tripolvricn aan te moedigen, verklaard heeftdat de Dire&éurs van gem. Uytruftiag de Vryheid z tillen hebben, de Officieren daar toe re benoemen 1 dat al het Kanon 't geen de Ka pers van die Rovers zullen komen te neemen ten haarén Voordeefc zal bly/én en dat de Koning ten profyte van het Zeé-Volk zal geeven 30 Livres voor elk Pond Yzèr van dé Kanön-Koget Jé Livres voor ieder Tripomaatt, diégèvangén zï! worden, én 5-0 Livres voor ieder.Chriften, welken zy uyt haafe Slavertiy zullen verloffen. VENETIEN den 4 Décémbér. De Hertog van Matalone is van Na- péls en Romen hier aangekomen; om naar Wêenen te vertrekken. DÜYTSLAND eh d'aangrenzende Rykea. WEENEN den 4 December. De ftertog van Matalona word dagelyks met eeii CommifTie van den Paus van Romen hier verwacht. Het Hof heeft een Expreffen afgevaardigd aan den Graaf van Hairsch die als Viceroy van dat Koningryk naar Nfipels vertrokken is met Ordre onl zyn Reis derwaards ten fpoedigften voorttezettén. De Kcyzér heeft aan den Vorft van Anhalt-Zerbft <ic Ccmmiffie opgedragen, om de Verfchil- len tuflehén de Vorften van Anhalt-Deffau en Anhalt-Cöthen wegens dé Commercie in der minnfe te beflifTen. Men fpreekt weder van een Reis; die de prins Eug nius van Savoyen me: een Commiifie dés Keyzers kort uk— - r-V' ■liny Moven sktwvy- TvrtO. ITALIË N. NAPLLS den ij November. In de Provintie van Calabrienr is eén zoo zwaare Storm géweeft dat verfcheide Vaartuygpn op de Kuft aldaar vérgaan zyn en in de Provintie van Balilicura heeft men vérfeheydé Schuddingen van Aardbeeving gevoeld-, ROMEN den 27 November. Zaturdag wievd weder een particuliere Congregatie over de Zaaken met Portugal géhouden. Zyri Portugeezé Majt. heeft aan de Portugeefe Pater; Obfervanten verboden by het Ge- nwa'e Kapittel te Bologne te affifteeren om dat die Stad in den Ker^ kelyken Staat geleegen is, zoo dat het zeive te Milaan onder dè Protectie des Keyzers ftaat gehouden te worden. Het Vergelyk tuflchen dit Hof en dat van Lisbon fchynd noch zoo naby niet te weézèn als men ge meen-1 h id. Men verftaat dat de Keyzer aan de Stad Napels by Refcript geordonneerd heeft de Familie van Coscia zonder eénig tegenfpreeken toe te laaten by den Adel van het zoo genaamde Sergio di Nido. De Aanfpraak die de Paus in de Confiftorie aan de Kardinaalen wegens de Aanneeming der Bulle Vniyenlrm van den Kardinaal de Noailles gedaan heeft, is van den volgenden Inhoud Eerwaarde Broederen U Lieden is bekend wat Moeyte en Zorgen de H. Stoel heeft aange wend om de H. Leer te behoeden tegen de Dwalingen, welke door de Bulle Vnigenitus met zoo veel Wysheid gedoemd zyn Ook weet Gy met wat Moed en Geduld de twee Pauzen myne Voorzaaten.Clemens XI. en Innocentius XIII. volgens de Plichten Van haar Ap®ftel-Amptheb ben gearbeid om die geenen welke ongelukkiglyk van den Weg der Waarheid zyn afgewêeken tot de regtmaatige Gehoorfaamheid van de zelve te rug te leiden, en wel voornamentlyk Uwen Dooduchtigen Mce- debroeder den Kardinaal de NoaillesAartsbiffchop van Parys wiens Naam ende Gezag tot een Stèun dienden aan de hardnekkigfte onder de Wederfpannigen, om dat men verzeeketd wasdat by aldien dezelve ge wonnen konde worden om zich als een waare Bifl'chop oprechtelyk aan de Waarheid te onderwerpen Hy als dan Middelen zouw vinden om zoo dpor zyn Voorbeeld als door zyne Mandementen tot haar Fliéht te leider! die geene, welke van den regten Weg waren afgedwaald. In het midden van zoodan'^e Beroqrtensbehaagden het aan de onein dige wysheid Gods my het Roer van dé Regeering der Katholyke Kerk in handen te geeven zeederd welken tyd Ik mee Je alle mogelyke Mid delen heb aangewend om dien zeer beminden Zoon te beweegen ten einde Hy tot Onze Vaderlyke Verlangens mocht overkomen} Tegen woordig heeft zich de rechte hand des Heeren in haare Kracht geopen baard en verheerlykt, en Ons Gemoed, dat door oneindige Droetheeden bewoogen was word nu door de hemelfe Vertrooftingên verheugd De Kardinaal d1 Noailles beeft ziek na zoo veelt en lange StrMeiingez volgens onzen ïfnilT Kcf'ï'Éérvsaarde Broederen, waar van Wy UI. tegenwoordig kennis geeven. Gyl. hebt deel genomen in onze Smert en Ongerufthcid; Neemt dan nu deel in onze Blydfchap en in de Zoetigheden, die Wy door deeze Onderwerping gevoelen. Dien waarden Broedet, geraakt door de Genade van God, heeft Ons zyn gantfche Hert geopend, door een Bijiefwelken Hy aan Ons gefchreeven heeft, cn die Wy aan UI. hier meede deelen. Hierop deed de Secretaris der Brevetten de Leezing van gem. Brief, die het volgende behelfd ALLERHEILIGSTE VADER, Elndelyk neem Ik na zoo vee'e gedaane Smeekingen myne toevlucht tot Uwe H. Ik heb dikwils ondervonden, dat dt oneindigheid Uwer Eiefdadigheeden niet heeft toegelaten, dat Ik gantfchelyk afgeweezen en ook niet volkomen verhoord werdc Doch nu hoop ik dat de Genade over My zal triompheeren., en dat lk verhooring verkrygen zal Want Ik heb beflóoten, My volftrekt en getrouwelyk te onderwerpen aan alles dat Gy van My eyfcht zoodanig dat al het geen U tot nu toe in myn Gedrag mishaagt heeft ten eenemaal vergeten en vernietigt z.al wee zen, en aan de Nakomelingen tot geruygenis dienen dat Onze Gevoe lens overeenkomen met die van Uwe H. van myne Doorluchtige Meede- btoederen, en van myn? Broeder-n in het Biffchoppelyk Ampt. Die wyze Raad is My na Onophoudelvke Gebeeden en Overdenkingen ingeboezemd door den H. Geeft en Ik bevinde .My daar door vertrooft en verheugd lk zie de Straalcn van dat leevendigmaakend LichtDe Vrffede is in myn Gemoed he:field en Ik rufte nu in de Schoot van Wwe H. Het is tyd ^illerktiligjle Vaderdat ik ttlyne Gevoelens uyte J. C. tfiyn Rechter is naby En het is voor zm ^Aangezicht dar Ikjnet Ontzag en Oprechtigbeid - klaare de ConjlitKtie UnigenitUS aan te neemen, het Boek de Reflexions Morales met de ïol Popoli ien te desemen Cn myne Faftoraalé Inftruftie van din JaaTe 1719 met Hen en Gemoed te herroepen nevens al het geéne met deerde myne .ArceOtatte (Iryiig zeerus kunnen vueezen. Ik beloové aan Uwe H. dat ik in't kort deeze mvne Gevoelens zal publiceerert in eert Mandementten einde alle de Gelovigen van deeze Koninglyke Stad en van dit groot- Aartsbisdom met een zeWe Geloof cn Religie het voornoemde H. Apoftolifch Decreet ofte Bulle als een Ge- ioofs-Artikel sinneemen en bewaann. Door deeze Verklaaring vley lk ■my myn Plicht jegens Uwe H. te vervullen en het ftaat nu aan U een getrouwe en gehoorzaame Zoon te vertrooften: Ik hoop dat Uwé H. aan Deszelfs Liefde ren mynen opzichte geene Paaien zult ftellén en dat Gy op Ons zult doen vlieten de Svroomen der Genade des Hemels met aan Ons te zenden dc Bulle van 't -Jtibilé, op dat Wy gezailaentlyk gebe terd en der hemelfche Gaven waardiger mochten worden én vervolgens leferige Gebeeden doen, die God aangenaam zyn Voor de Behoedirtg van Se(:retaris vadtfn ,atftgcnoemde, zal de Zaaken geduurende de abfen- Uwe H. en om Je Voorgoed Van .het Apoftolifch Ampt. In dieVer-t1e va„ ExceHe,tic °an dit Hof waarueemen. Ovcfmorgen ftaat hef nC.edei V0°r de Vo£tCn Va" UWCH" 6,1 fmeek Uwt" j Hof den Zwaaren Rouw af te leggen, en dén lichten iantcnêemcn wegéns en et5en ®cc* I de dood van dé Koninginne van Sardinian. Een Exempt, die volgens de De Kardinaal de Polignac Ambaffadeur van Vrankryk, die zich Voor'; Verklaaring van dén Diéf Nivet naar Cc'tte inLanguèdoc gézondén wasj de Acceptatie van dc Bulle Vnigenitus van den Kardinaal dc Noailles( heeft den Kapiteyn van het Dieven-Rot voor ccn;ge dazen herwaards zeer ffil hield, geelt rich nu ongemeené Beweegingén om het favorabel gebracht Die Schelm en zyn Vrouw zyn bereids voor si Jaarèii in dcé- Brevetdat dc Paus aan die« Kardinaal beloofd had te verkrygen om; ze Stad gebrandmerkt s Hy had drie gemeubileerde Huyzen té weéréij bet Werk va* Vergelyk van zyn Êrnin, met dea H. Stoel te voltooyenj een te ÊonrdaaB* een te Lions en een te Gette j Dé Méutnlén van dti. REGLNSBURG den 9 December. Maandag is dé Graaf van Harvacti van Wecncn hier aangekomen om als Keyzerlyke Keur-Boheemfe Ge zant by"de Rykvergadeiing te ïéfideerèn in plaats van den Graaf van Sintzéndorffdie zich nu als Keyzerlyke Minifter in den Haag bevind; De Evangelifche Gezanten alhier ftaan by Milïive aan dén Kéuivorft van de I altz Nlaéhten in re brengén over het Jefuitifch Disput, dat voor éenige Weaken in de Univerfiteyt te Heydelberg, onder het Prefidiuul vari den jefuit Hüth aldadr over de Ketters en Kètteryen is gehouden gé- wörde'-. HAMBURG den to December. De Magiftraat déezér Stad heeft ky één onderdanige Miflïve aan den Koning van Deenmarken aangeboden; allés wat in haar Vermogen iSte willen toebrengen otn de afgebrande Stad Koppenhagen weder op te bouwcri, welke Aanbieding by zynDeen- fe Majt'. zeer vünftig is aangenomen en men hoopt dat de goede Har monie en de Commercie met Deenmarken cn deeze Stad in 't kort her- ftéld zullen weezen. HANOVER den 10 December. Na het vertrek van dén Prins van Wales blyft hier ailes in een grööte Conftérnarie. De Graaf vander Lippé ftaat naar zyn Rcftdentie te keeren en de Engctfe Heeren maa- ken zich meede gereed tot haar vertrek. VRANKRYK. VERSAILLES den 9 December. Gifter-avond omtrent 6 uuren zyn de Kdning en de Koninginne van hier naar Marly vértroidcen. Dc Herto gen, Princen, Kardinaalen. "'fTchoppen, Graven, Heeren en Dames die Haare Majefteyten derwaaids gevolgd hebben zyn ten gctaale van 86 behalven de Frincen en PrincefTen van der Bicede. Ecrgifter hadden dé Heer van Hoey ordinaris Arr.baLdcur van de Sraaten Generaal en de Heer Canale, ordinaris Ambaffade >r v:n Venerien ieder in *t bvzondér een particulieie Audiëntie by den Koning. PARYS den io December. Men zegt dat het Hof beflooten heeft nier alleen een fterk Esquadermaar ook een Corps van 10 duyzend Man naar Tripoli te Zenden, om d:e Stad te bombardeeren en éen Fort naby gem. Plaats te bouwen ten einde die Barbaren té beteugelen. Toen dé Kardinaal de Noailles voorlcedén Zaturdag de MifTe zong viel Hy irt een Flaauwte -700 dat een Prieftér in zyn plaats moeft komen om De zelve té eindigen. Voor eenige dagen is den Abt Biron in dén ouder dom van 80 Jaafeit overleedén j Hy was een zeer geleerd Man, en heeft onder anderen een Vertaaling van de Pfalmen Davids gémaakt. Dé Prins van den Berg Libanon is naar Veifailles vertrokken om al het merkwaardigé van dat Kafteel te zien. De Hée&'Pointz, derde Plenipo- tentiaris van Groot-Brittannien zal na het vertrek van de Heeren Stan hope en Walpöle ie SoifTons blyvén en dc Heer Robinfon, Ambaffitde-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 3