N Tc LeydeïTbyTLIX DE KLOPPER, op de Breedeltraat ever het Stad hay*. Den December 1718. AfdSTÉRDAM den 13tJêeémbcr. Tc Bofton \«v gekomen het Schip, Prins van Wales gepaffeerdé ÏZaturdig van HeWoetduys naai; van William Frouwt van St. Oomingo. Van Alicamen was veitrokken 1 vertrokken is. Btuyn Okkeife, en zoo men zeide ook Gertit Stadegaart als meede var. Bajónne Getrit Corn. alle herwaards. Te Dartmouth was ingeloopcn de Pink de Sara uyt Ierland naar Holland gaande te Pool Kapt. Titto van Hamburg te Southampton Kapt. Wadmore van Hamburg naar Briftol gaande, en Schipper Brafuns van Rotterdam en in Duyns Kapt. Hansnauw van Hamburg naar Port Louis gaande. Op de Rivier van Londen waren gekomen Kapt. Marchal van hier Kapt. Thompfon van PETERSBURG den 23 November. De Admiraal Sieweist Admiraal Kaas hebben Keyzetlyke Ordres ontfangen om -, Morcou te begeeven j Men meend dat een van die twee HetJ bied over de Vloot op de Caspile Zee zal bekomen. De Gene,. Munnich is tegenwoordig beezig de Trouppes hier omtrent dt palïeeren. De Scheeps-Bouw is wegens de harde Vorft opgefcb HAMBURG den 10 December. Van Berlyn heeft mén Archangel, Kapt. Wadlove van Stettyn &c. Men had daar tyding, dat j ning Van Pruyffen zich in 't kort naar Borneren ftond te beg^ het Schip de Jonge JacobSchipper Hend. Kent op de Kuft van Succez i daar een groote wilde Zwynen-J-agt te houden. Van Koppeni:, was gebleeven 5 als meede de Benjamin Kapt.James, van Oian naar Lis- J gemelddat de Kamerheer Graaf van Schak met permiffierA bon gaande, omtrent Kadix en op de Holms het Schip van Klaasjanfle ning naar vreemde Landen ftond te reyzen. j Zyn Majefteyt ct Wouters, van Riga komende. Op de Jutlé Kuft was ook verongelukt het j de Oidre te ftellen tot onderhoud van de-Armen door de Bi, Schip deThomas, William Bord, van Londen naar Koningsbergen gaan- i neerde, hebbende zeeker Gebouw even buyten die Stad, de Lalt: de. Te Limmerik waren gearriveerd Jacob Johnfon en Pieter Janflé uyt I naamt, doen koopen, om een Party van Hen daarin te logeer^ Mootweegcn 3 en te Nantes Haimen Janfle van Hamburg. Men had te 1 AMSTERDAM den 14 December. De Brieven van St. Petersburg, als meede te Kortingsbergen zulken zwaaren Vorft dat men den 9de October melden dat Kapt. Wiiliam Harris van Londt alle de Rivieren met Paard en Slee paffeerden en te Riga vroor het ook Chriftoffet gekomen was en dat in de Orkaan te St. Thomasi zoo ftetk dat den Duna insgelyks met Paard en Slee gepafleerd wietd. Barken als andere Vaartuygen gebleeven waren. De Seheepeni Te Dantzlg had men meede een ftreng Wintcr-Saifoen. j Corn, en Lammert Tjccrtwelke op Zoutholm en agter de La 's GRAVENHAGE den 14 December. De Heeren Staaten van Hol- gezeeten waren weder Vlot geraakt. Te Stokholm waren gel', Co^gregat land en Weft-Friesland zullen morgen vergaderen. Eerftdaags ftaat door vermifte Scheepen van Ary Foppes Pieter Scholerifrael Hant Majt j\cef, den Rar.d van Staate en Corps ter Vergadering van de Heeren Staaten Ge- Julits en Jacob Lint alle van hier Jacob Zager van Riga L aj)e Ka iieraal de Staat van Oorlog voor het aanftaande Jaat 1729 te worden Zond ondet anderen Klaas Janfle Das en Jan Wishaufsn en ^civi.cn St cvergebf1 ,t. De Heet Otto George Vehman Commandeur te Embden ,j daar vol Vs was meende men dat cenige Scheepen van daar 01 ,jts Kcyzei AP 70 Ki he ROMEl alhier gearriveerd zynde, is met Heeren van de Regeering in gefprek ge- weeft, en heeft voor den Raad van Sraate den Eed afgelegt als Colloncl Commandant van het Regiment van den Prins van Orange See. Daar is een Pinkje naar Engeland en een ander deezen nagr met verfcheide penhagen zouden zeylen in 't Nieuwe Diep Harmen Meyer vj vall en Hcndr. Brinkman van Nieuwkafteel te Stavanger Erasmusi ha< Troels Jonasfe nis meede te Noortkoping Kfement Witlofc .eot(Jonn« Te Medenblik zouw ingeloopen zyn Folkert Juliaanshet ^oe tc j-jat 1 hier. ïaflagiers naai Zeeland vertrokken. Men verzeekerd dat zyn K. H. de komende. Op de Elf of in.Teflel is niets gepaffeerd. Aajifpraal De Heer en Mr. Johan Cornelis de Pauw Kameraar van den Lek^endy(fbovendams maakt bekend dat Hy opd>rdre ran Haar Edele i Aanneem! de Heeren DykgrSaf en Hooigheemraden van denzelven Lekfpndylg, met den 12 January 1719 aanftaande zal affoften alle Capitalen van 1 heeftis v dens Hoofdfommen ten laften van gemelden Lekjtendyk bovendams fpreekende en worden de Houders van dien verzogt gezegde haart» E"w ÜLied wen fyrdina Wenfth 1 Dit i len, met de Renten daat op verfcheonen, ten Verfchyndagen te komen ontfangen, als zullende daar verder geen Intereften op betaald afgeloft gehouden worden. De Hoog-Ed. wel-geb. Heeren meerdetjaarige en Voogden over de minderjaarige Erfgenaamen van wylen den*Hoog-Ed. Heer Jétl- de Bulle tVaJfenaarnagelaate Zoon van wylen den Hoog-Ed. wel-geb. Heer Jan-Gerrit Baron van Wajfcnaar Lt. Admirial van Holland &c. zynv. wet wat ninge op Maandag den 20 December 172Ï, 's namiddags ten j uurenin den Nieuwen Doelen binnen 's Hage in *t openbaar aan de nfctfl Innoci de te doen veylen en verkopen de vermaarde en van ouds bekende HOFFSTAT, genaamt ROSENBURGH geleegen onder Voorfchootmj ben ge:u'! lorden en den Haag beftaande in een fchoon modern nieuw gebouwt en wei-doortimmert Heeren Huys op fchoone groote Kelders votfni#Waarheic verfcheide groote Vertrekken fchoone Platons en Marmore Schoorfteenen met twee Vleugels ten wederzyde van 't Heeren Huys mis 'dve 1 alle de Tuynen en Boomgaarden, voorzien met fchoone exquifite Vrugtboomen van de befte looit en in 't beft van haar wasdom een fcho^ debroede Ion, Vyvers en Cingels, met hooge Boomen, als meede alle de Bofch- Wey- en Hooylanden daar aan, groot in 't geheel 32 Motgen 't$oK. Kaam es en noch elf Morgen 450 Roeden Hout- of Bofchland, genaamt het Stalpertshout, geleegen onder Wajfenaar, alwaar over de Korftiaan een \Jw Wederlp; leggende; kunnende alles dagelyks bezigtigt en nader bevraagt worden ter Sscietarye van Votrfehooteu of by den Notaris AT. i/«rc<(«r S|*0,men binnen's Hage. dcWaar Pieter de HondtBoekverkoper in's Hage lieverd tegenwoordig afhet tweede en derde Deel der BYBELSE TAFEREELEN ta den de Inteekenaars verzogt het Geld en de Quitancicn zonder het welke geene Exemplaaren zullen afgeleeverd worden franco over t, 'tk-cn den zynde deeze twee laatfte Foumiflementen voor het Mediaan Papier j6 Guldens Roiaal 44 Guldens Superroiaal 5 7 Guldens er. ln riaal 60 Guldens. De drie Deelen van dit heetlyk Kunft-Stuk zyn noch te bekomen op Mediaan Papier voor 65 Roiaal 76 Superroiaalji w>'- Imperiaal 100 Guldens. j hand: Te Amfterdam by de Wetjhins en Smith en te Leyden by S. Lucbtmans is gedrukt de Nederduytfche Bybel in Folio met volkome A: 'c'en »len en zoet fchoone Bybelkaarten op Mediaan Papier zeer correft met minder Fouten als m lange Jaanen cenige Bybels zyn gedren einde E nagezien door de Heeren Predikanten te Leyden de prys is n Gis. ordinair en f4 Gis. groot Papier. Voor de Liefhebbers zyn gedruktij*0,lk';: heele als halve Veis Figuuren tot opheldering der Hiftorien Gewoontens Ceremenien en Oudheeden der Jooden uyt het Woordebe; baaide ■-Hug. Cal'met overgezet door M. Gargon om in dezelve Bybel op haar plaats in te voegen dc prys van't ordinair Papier is j: j: .4 00= 't groot Papier 1 7:10. Op den 10 December laatftleeden is tc Amfterdam, uyt het Huys van den Heet Salomon van Mofes Franco wcggegaJn, zyn Knegtgt Joannes David Fafteloud omtrent 30136 Jaaren zynde een Duytferklein van Perfoon, btuyn van Aangezigt, pokdalig, karftanje geco Hair in een zakje heldere Oogen diep in 't Hoofd zwaar van Baard groot van Kin zynde gekleed met een witachtige Jas een roodel gtcvcn Broek met zilvereKnoopen en zilvere Paflementen aan de zyden heeft meedegenomen 6 zilvere Lepels 6 Vorken Hollandfe keur raoj nu pels, 3 Vorken, 1 Mes en een Schenkbord Engels fatfoen gemerkt S. F.een olyven gecouleurde Lakenfe Rok en Kamizool gevoerd ut de Zyde het Kamizool met goude Galonnen belegt noch een zilver Kamizool van zilver Brokaat een Degen met een zilver Geveft,»,*2'1 Mans Hembden met en zonder Kant en noch ander Linne-goed alles gemerkt S. F. met nog een Trype Reys-Zak &c. die dezelve»- te brengen dat Hy in handen van de Juftitie geraakt zal een pratmie van 150 Guldens genieten en zyn Naam des begeerende wordti creteerd en die eenige van de geftoolen Goederen te regt brengt zal na waarde geloond worden te addrefteeren by Nicolaas Potgieter ,1 'c verkoper op de Beursfluys te Amfterdam. Op Morgen zynde Donderdag den 16 December 's namiddags ten 3 uuren, zal de Makelaar Elias de Mattos, te Amfterdam in de Kolti J-| 11 Doelen in de Doeleftraat, verkopen een fchoone party rouwe Diamanten en gemaakte Juweelen, daat ondet Steenen van «ver de 15 Giynhe nevens een party gemaakte Juweèlen en Brillancen, daar owdet een Carcant met fchoone Brillanten Morgen ten 9 uuren aldaar te zien. Op Maandag den jo December 1728 zal Joh. Zwart op de groote Zaal van 't Hof in 's Hage verkopen de nagelaate Boeken van do 1 4rna»J de Bcy in zyn leeven Ontfanger van de Admiraliteyt van 's Hcerenberg beftaande in zeer deftige, niceft Nederduytfe Boeken A j, dezelve een Appendix van zeer goede Boeken de Catalogus is by gem. Joh. Zwart te bekomen. Coin, vanden Heuvel, Dirk Hanius, Hendrik Linquet, en Jean Linquet Makelaars, zullen op Woensdag den 22 December 's avonds ten ren te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond verkopen een party zoo gave als wrakke Moscovifip Jucbten Sarvet- fyn en Potdoek-L- diverfe Pelteryen, en andere Goederen leggende als by Notitie word aangeweezen. Z. Chatelain, Boekverkopei te Amfterdam op den Dam, zal op zeer voordeelige Voorwaarden drukken de Gefchiedenijfen der Vereenigde Mi den veedtrd den aanvatg van die 7Ifpuhlyk tot op den-Vrttde van Utrecht in 't Jaar 1713, en het Tralfaat van Barrière in *f Jaar 171J gejlooten Vercierë Atbeeldfels der vooinaamfte Perfonqdien, tenrclrtftc Gevallen, Beleegeringeu van Stceden Veldflagen en meer andere keurlyke Printverte jen, gefneeden door Picard le Romain en andere voornaame Mcefters, in Folio, 3 Deelen in 't Franfch befchreeven door den Heer Profeffo; 0 e Clerc en nn ki cierlyk Nederduyts vertaald. Het Bericht en dé Voorwaarden van dit voortreffelyk Werk zyn vooi alle Liefhebberen: voorn. Chatdain, al3 meede by de voorna.rnifte Boekverkopers in dejsteeden van deeze Provintien voor niet te bekomen. i\jwe Te Amfterdam by Genk Bos, Boekverkoper in de Kalverftraat, by de Kapel, zal op Maandag den 2o December, worden uytgegeeven, dc: vloeyende Gedichten, van den Heeie Jan Bapri/la vVellekgn', die tot dus verre noch niet zyn gedrukt, op groot en klein Schryf-Papier in twttl lemin Quarto, beftaande het eerfte Deel, in een Verfameling van vStfeheidckeurlyke Gedichten en het tweedein fraaye Bruyloft-Dichten,» Herders- Viffchers- en Veldgezangen. Uyt de hand te koop een plaifante err wel-géleegen HOFSTEEDE genaamt den HONAART geleegen aan de Leydfê Trekvaart c. burg groot omtrent 4 Marger.met een hegt, ftetk en wcl-dooninrnrert HuVs met fchoone Kamers en verwulfde Keukens en Kelders gadets Tuynmans Hi'.vs Koetshuys en Stal voot 6 Paaiden als meede vrugtdraagende Boomgaarden Moes-Tuynen Vyvers Laan (ij ne Taxis- en E enken-Heggen Bofch zöo met Eyken als andere Boöïnen en verdete Plantagien. Tc bevragen aan Mevrov.w Gremmée woott ifi de Vlameftraa; te Delft. j Uyt de hand te Huur, een extraordinaire fchoone wel-geleege HOFSTEEDE beftaande in een zeer deftig Heeren Huys, nieuw getimmert,- ling en Koetshuys, drie en 1 half Margen Boomgaard en een zeer fchoone Warmoes-Tuyn zynde dezelve Boomgatard beplant met de allo!1 Vrugten van allerley foort alles geleegen in den Ainbagte van Rvswyk, by de Hoornbrugge naaft de Plaats van den Heer Thefaurier Gt»f Vanier Heym in 't midden tuftehen Delft en 's Giaverrhagc waar af en aan men ten allen tyden langs de Straatweg kan komenen alle hak met de Schuyt vaaren. Iemand geneegen zynde deeze Hofftcede te huuren, addrefleere zich aan den Heer van Zouuveen te Delft. zyn Eyke Wallen, daar omtrent leggende, geleegen in de Iiooge van de Kerk aan de ordtnaris Rytveg daar dagelyks alle Wagens van Utrecht naar de Provintie van Gelderland vice a vtrfa paflaeren te aant- den met primo Mey 1729 Iemand daarinne gadinge hebbende addrefleere zich ten voorn. Htryze of by Jacob Viaem Notaris <9r Piot'-1 voot den Ed. Hove te Utrecht.' De opregte Engelfe Elixir Salutls van de Wed. Daffy, nit eérft direft uyt Engeland in Commiftte overgezonden, word alleenlyk en nergens ders de opregte verkograls te Rotterdam by Mofes Una veike-cg in 't Koffyhuys 's Hage by de Wed. vanden Sauden in 't Koffyhnys Levët» Dirk Lak/tman op de Koepooitsgragt, te Amfterdam by Mar:k WoeühoffStads Vroedvrouw op 't Cingelop den hoek van de Romyns-Arnidf en te Utrecht by Hermanus van Engen in 't Geldetfc Koftylmyis; zynde een heetlyk Middel tegen alle kwadie Maagen, Kolyken of pynên des Br' alle verftoptheden des Liehaams, alle foörten van kwvnendc Ziektens zonder weerga uytroeyendc alle foorten van Koortfen, hoe verouderd1).11 -.Otrden mogen weezen alle 1 oorten van Geel- of Waterzugfen en terftond (lillende en wegncemende alle Soode of ïuure in de MSagen e; j* PTicementhcfd den verloosen Appetyj herftellende by ieder Flesje word een gedrukt Biljet gegeeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 4