I E Y D S E N*. fö P O R T U G A T, S P A N J E N. :n In Z WEED E N. etb DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken VRANKRYK. NEDERL A N O N 1SB0N den p November. Op de Taag zyn gearriveerd Karei Wil ding van Kadix RogerWalom van Tabarko, Henry Atkinfon Van Dantzig, Steffen Foward van Tcrraneuf, het Öorlogfchip vanKapt. Robbert Maw van Jamaica James Keybus en Jiiail Toriente van laja, Robbert Parmore nyt Nieuw-Engeland Filip Stokes en Louis Cantos vanals meede het Engels Öorlogfchip van Hendrik idifch cn vertrokken Will. Jac. naar de Levand, Gerbrant Boekholt "nenry Gillingham naar Hamburg, Schipper Toode naar Bergen, Adr. L»er naar Amfterdam John Seatls naar de Straat John Cubb naar fïbes, John Smart naar Dublyn, Samfon Morife naar Londen, Matu- i Carniek en Jan Bantifta Claarmont van Bourdeaux. Men hoord op Kuft van °een Algierfe of andere Rovers. IDII den ifi November. Het hier gekomen Advys van Cartagena niet als Depeches voor't Hof en Brieven voor Particulieren meede- jjagt maar met hetRegifter-Schip heeft men Brieven uyt de Havana i den 6 September, met tyding, dat aldaar een groote Sterfte was door kere Braak-ZiekteCurn,to Nc*to geuaamt. De Schecpcn naar Buenos iineerdleggen genoegfjam zei'réé 5 en men heeft hier het vertrek laat,|n't Flotilla naar Vera Crux in de Maand July r.ytgeroepen, doch men lend dat zulks langer anloopen zal. In deeze Baav zyn gearriveerd Jiebagne Ribretiere van St. Domingo, die gifter naar M ufeille gezeild Branciseo Plumangat van Mar.inico, Th. Glod van TerraieufJuan i:t, Gcnrely van Sint Lucar naar Nantes, eu Kapt. Lefet van Marfeille »r Maüaga gaande en vertrokken dc Maltheefe Oovlogfcheepan de Vinc^it en de St. Antonio naar Maltha, de Engelfe Oorlogfchéepen itsJ tRamlev Kapt. Carlos Erou.oe en de Seatorr Kapt. John Main, beide loon lp Lisbon Wiii. Whipple naar Terraneuf, Michiel da Guerre naar St. Roc tbtftiaan, Diego Ayroicard aar Martinieo Kant. Plante naar Alican- rytwJk Jnaa Baut. Jodrdan, Th. BreviLle, Diego Seveftre, en George Parrot £*1,1 it Marfeille P go Tiefteeri naar Canarieo Jacob Mars en Francois uiman naar Maüaga Leeod. Corn, naar Zeeland Rich. Norris naar en rfdarid John Caftcl naar BtiilolJohn Sacheverel naar Lcverpoolen te hu Ber.aet naar dc Levand. 1 S° STOKHOLM den 30 Nóvember. De Koning en de Prins George be laden zich tegenwoordig ir. liet Kafteel van Drontingholm werwaards Anillv voor eenige dagen gcreedeu waren niet,een Treyn van omtrent 70 I1®1 Sleeden, waaronder vecle met 6 Paarden befpannen. Zaturdag arriveerde 4HiereenExpreff? uyt Vrankryk met Depeches van den Baton Sparte, 3ek iet Konings Minifter op hef Congres te Soiflöns De Senateur Graaf ""jtan Hom hield onmiddelyk daarna een Conferentie met den Graaf,ie fcifttja, Ambaffadeur van V'tankryk waarna gemelde Senateur een E.t- e;'i|4reirt aan den Koning afvaardigde. De Graaf van Hom heeft aan den °"lftccr WcberLegations-Secretaris van den Koning van Groot-Brittan- als Keurvorft van Hanover op Ordre des Konings verklaard dat 'S 4|dc Hter van Höpken, geweezen Reftdent van tweeden aan het Keyzerl. aft Sof, buyten kennis van zyn Majeft. tot Arnptman of Intendant van het CKjfcfequeftreerd Land Hadelen in het Hertogdom Breemen door den Key 'CCI1.zerbenoemd was ten eynde gemelde Secretaris aan zyn Groot-Brittan- :n riie Majt. daar kennis van mocht gèeven. Hier loopt een geruchtdat de pjins George van Heften Broeder van zyn Majt. die Generaal Luy- ''tenant in Pruyflïfche Dienft is dezelve zouw verlaaten, om Generaal en vftJ Chef der Trouppen van den Landgraaf zyn Vader te worden. U'EENEN den eerften December. Met nienwe Brieven van Konftan- tinopolen heeft men dat de Pcft aldaar zeer verminderde en dat de Vootfteeden Galataen Pera in welke laatfte de uythecinfche Miniftcts en Chriftenen woonen van die Ziekte beyrvd waren gebleeven De lotte bleef volharden dc Vreede met de nabuüirge Mogendheden te Ondethoudcn, niet tegenftaande Ge Aanzoekingen van Sultan Efehieff in feillen, dien de Gtooteu Heer op niefiws had doen" vermaanen, zich met de Ruften te vcrgelvkcn. De Sultan had in een gehouden Divan ver klaard dat Hy heilnoten had tot zyn Opvolger te benoemen den geen viazync Zoonendie het meefte bekwaam en waardig zouw worden be vonden om het Ottomannife Rvk te regeeren en het Mahbmetaans Geloof te befchermen, zonder te letten op Ouderdom of Recht van eerfte Geboorte mits dat die benoemde Opvolger de Princen zyne Broederen, jp welke in het Serail zouden L-lyven volgens de Waardigheid van haaren ro. ï-ang zouw onderhouden Dit Befiuvt van zyn Sultanifche Majt. wierd 1:: 't algemeen zeer gepreezen als meedc het Gedrag van den Oppcr- ytf i>. Viziren den Mufftiwelke den Sultan in die wyze Gevoelens zoo ten •pzichte van deeze Maatregelen wegens de Succeftïe als aangaande het cj,( ti «sderbouden van de Vreede beveiligden. Men verzeekerd dat de Keyzer UA Ordres gezouden heeft aan zyn Prfncipaal-Commiffaris te Regensburg, t '<n einde aan de Gezanten by de Ryksvergadering z.eekere nadrukkelyke Vcrklaating te doen trekkende ten einde de onophoudélyké Religie- rt(z Grieven te doen eyndigen en alles daar omtrent te hcrftcllen op den „il Toet als volgens de Traftaaten van Munfter en Osnabritg verfifch^ word. rfl n n I „ini mf ee!i 'r)s ibj Woensckgfe Courant* 'ton van Ilgen; des Kopings óudftc Gêheirne Ifasd, en Miniftcir Secretaritf van Staar tot dé Buyteulandfe Zaakcn, alfticr ovetleeden. LEIPZIG den 8 December. Volgens de Brievfen van Dresden, bevond zich de Koning noch té Moiiczburg. Dé Graaf Maüritz van Saxen was daar voor eenige dagen aangekomen cm zyn Majt. over des- zelfs hefftclde Gezondheid te complimenteer n Veivolgéns was dien rins te Poft naar Betlyn vertrokken. Dé Koning had aan den Generaal Major Meyer te Warfchau Ordre gezonden cm de Trouppen gereed te houden welke zyn Majeft. op de Fr' etc zu en opwachten en tot L .corte dienen. Daar was een cön'idzi bcle Sommi Geld van Dresden ndar WarlCha'u gezonden. De Gei eraal Graaf van Wakke'barth bevond zich zeer onpaslyk. De Heer Prebcndówsky, Krooi.s-Groct Schar e- ftet, de Waywöde van Kiow en andére Magnaten wierden in 't )--»t te -esdiu verwacht. De Koninglyke Pruyflile Geheime Raad Maarléhalk van Bieberkein was daar vaa Berlyn tangukorr.e Alle dr Saxlfe C' ne- raals en Colonels hebben Ordre van den Koning bekomen, om -ig naar Dresden te begeeven. De Geheime Raad Boofe is noch in Arreft in het Kafteel van Tleiflenburg, zonder dat men iets van zvne Zaaken hoord. GROOT-BRITTA NNIËN. LONDEN den to December. Men heeft tyding van Jamaica dat de Heer St. Loe Chef d'Escadre en de Rapitévn Vaugke aldaar aan Teering-Ziekte ovetleeden waren. De Compagnie van Turkyefi hééft in haar laatfte géneraaJe Vergadering gcrefolvecrd, aan den Koning te var- roonen, dat de Continuatie Vlin den Heer Stanyan, zyn Majts. Ambaffa deur by de Potte zeer noodzankelvk was ten vooidêele van haat Com mercie en mén meend dat zy die Continuatie zuHen verkrygen. Eer- giftcr hebben de Kapiteyns der 6 Ooftindife Scheepen bv dë Direfteurs affcheid genomen en ftaan gereed oftl in Zee te fteeken. De rfeer Townshend Colonel van het eerfte Regiment Gardes is ovetleeden. Men reekend dat nu wel 30 Plaatfen van Officieren van de Troupoes va cant zyn, welke echter niet gevuld zullen worden voor dat mén weet of 'er een Reforme zal géfchicden dan niet. Zeedérd eerige dagen heeft het hier zoodanig gevw rén, dat de Vaartnygén op de Teems niet meer kunnen paff eren en heden heeft men tvding bekomen dat een Poft- looper tuffchen Wordefter en Evesham op zvn radrd dood gevrCoren was en dat men ook een Poft-Roode te Voet omtrent Wiltshire in de Sneeuw dood had gevonden. Woessdag heM-en de Commiffariffen van de Stads Landerve r de Koolmeeters-plaats vacant door de dood van Mr. Speed, veikogt aan Mr. Robe t H"rrf die van 1 Bieders het meefte, re weeten 4300 Pond Ster', geboden Morgen ftaat de Ridder Ro bert Walpole van Norfolk hier te tig bomen. Aanftaande Donder dag tot welken tvd '-er I-arlèmenr gep ^rogeerd is 'a' hét zelve zoó men zegt, verder ceproiog-ttd worden tot op dm ia Tanoary als wan neer het aal verg. du: n, om ever Zaaken te deliber-eren Heden hebben de Beet Perrv Al \:rman en yerféheide andere voornseme Koop':<>den den Konuig opgewacht en aan zyn Mait. vertoond dat de Spanjaards zeederd de S ilftand van Wapenen, het Schip de Anna Kapt. Spakman, nevens verft e de andere Scheepen omtrent Tamaica genomen hadden. Een Perrnuliï ten Vöordeele van de York-Bui'ding-Compagme om ee- nige Goederen, Koopwaaren of Gewaffen van Schotland in Engeland té brengen; is het Groot Zeegcl gepaffeerd. De Aftien van de Bank zvn 133 en r half, 1. C. \(>i en t vierde 'L. Z. tor en 5 agtfte, dito Annuyt. 103 en 1 agtfte. PARYS den to December. Eerpifter is het Hof van Versailles naar Marly vertrokken. Dien dag hebben dc Paters Auguftynen een groot Peeft gevierd wegens het gevonden Lichaam van den V. in de Hoofdkerk te Pavia. Dc itertog van Bournonville word binnen weinig woekén van Madrid h:er te rug verwagten men vle;d zich dar- Hy met favorabele Inftruftien tót het fluytcn van'een Traftaat van Tre ves voorzien aal weez.en. Ór.dërtuffchen heeft dit Hof, zoo men zegt, aan dat van Groot-Brittannien nieuwe Verzeekeringen egeeven om dé Verbinteniffen van het Traftaat van Hanovet ftiptelyk na te komeri. et gerucht vermeerderd dat te Narbonne een generaal Concilie ge houden zal worden. De Tefuiter Tater Simonct Kancelier van Je Uni- verfiteyt van Pont a Mouffon, heeft nu nieuwelyks doen drukken enuyt- gceven een Boek, zynde een Tht" ofte God&ltt*dh/id. ten dienfle van de Jefuitifche Kweékfchoolen Dit Boek is gedrukt te Nancy in het Bisdom van Toul, zonder permiffie van den Eiffchop, die daa- over zeer onvoldaan is en zyn misnoegen met groote nadruk aan den Pater Pro vinciaal betuygt heeft. De Rrieven van Madrid me'den dat daar een Decreet uytgekomen was volgens 't we'ke alle de kleine Zilvere Spe ciën, waar van iets gebrooked of gefnoevt wasin de Munt gebxagt zou den moeten worden. v-Aj* 1 BRUSSEL den 13 December. Vöcrleeden gaf de Franffe Miuifter de Heer Joinvilie een groote Maaltyd aan den Grave en Gra- vinne Visconti, en vcrfchtflde andere Perfoonen van diftinftie. Zeederd de Vorft diverteert zich den Adel hier met het Sleede-rvden en Zatur dag was ten dien éindè <;en Affemblée van vcele Perfooi.en van Rang Dc Deputatie der Stenden van Hongaryen, welke de Keyzerinne op haar aan 't Hotel van gemelden Graaf, cn na datmen zich eenige uuien in dé Newr.éag gecomplimenteerd hebben, was zeeraanzieniyk.beftaandé uyt I St'd met iyden vcrlNftigJ had wierd het hooge Gezelfchap door den D Perfoonen zoo van-d? Magnaaten als andere Ordens. I11 haare Aan- Hertog van Aremberg met een Soupe' gcregaleert. Van Luxemburg heeft fpraak z.eyden zy onder anderen aan Haare Majefteyt men ll« Heer Unruh Colloncl Commandant van 't Regiment vaa Baden, aldaar ovCileedeu was, en dat dc Luyt. Cöllonél van gem. Regi ment de Rhyngraif van Hoogftraaten, tor Collonel was gcdeelareert, en j, Het Fpeft van de H. £lizj>btih, Dochter van Koning Andreas II. van n Hongaryen, Patrone vantiwe Keya. Majt. en Befchermfter van dat Ko- ■1 imgtyk geeft aau de Stenden van het zelve dubbelde Oorzaak om >1' haat lever en Blydfchap te doen uytmunten. 1, Alle Ingezetenen van Hongaryen achten zich zeer gelukkig, om op «êen zeiven tyd te kunnen vieren de Gedachtenis der Helde-Deugden de Major tot Luytenant Colloiiel. Deezcn dag zal ®ala a.an 't Hof wee zen over de Veri.uiring der Geboorte van dc Aartshc'rtoginue. UTRECHT den 13 December. Woensdag ogtent arriv eerde de Prins van Wales imogriiui met een klein Gevolg van Hftnover in deeze Stad «van de Bemiddelaarftcr die zy in den Hemel hebben en teffens haar Hy nart» zvn intrek in dc Heiberg, het Wapen van Jcrufalem genaamd, «Plicht en Onderdanigheid te kunnen betuygen aan dé Bemiddelaar - ftcr, welke zy hier op 'Aard.n hebben by haaren Souvereyn &c. pi BERLYN dea 6 Becember. Hcedeu is de Heer Hendrik Rutgcx Ba- over te ftackan. en Donderdag ten 7 uuren des morgens vervolgde zyn Koningl. Hoogh. Dcszelfs Reis r.air Heivoetfluys ont vaa daar verder nxaa Engeland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 3