AMSTERDAM den i j December. Te Bofton w*ï gekomen het Schip» GB.AVENHAGE den 14 December, Ge Heeren Staattn van van William F rouwt van St. Domingo. Van Alicanten was verttokken land en Weft-F rietland zullen motgc.i vergadeien. Eerifdaag^ftaat Bruyn Okkerfe, en zoo men zeidc cok Gerrit Stadcgaart als tntede van den Rand van Staate m Corps ter Vergadering van de Heeren -Staatea Bajonne Gerrit Corn alle herwaards. Te Dartmouth was tugeioopên j netaal de Staat van Oorlog Voor het aanftaande Jaar i729 iewoi de Pink de Sara uyt Ierland naar Holland gaande te Pool Kapt. Titto j ozergebragt. De Heer Otto Cictrge Veltman Commandeur te EmbJ van Hamburg; te Southampton Kapt. Wadmoie van Hambuig naat alhier gearriveerd, zynde, is met Heeren van de RegeerLng La gefprek| Briftol gaande, en Schipper Brafuns van Rotterdam en in Duyns Kapt. j weeft, en heeft voor den Raad van Staate den Eed atgelégt als Colli Nansnauw van Hamburg naar l'ott Louis gaande. Op de Rivier van i Commandant van het Regiment van den Prins van Orange Sec. j Londen waren gekomen Kapt. Marchal van hierKapt. Thompfon van |is eea Pinkje naar Engeland en een ander deezen nagt met verïchi Archangel, Kapt. Wadlove van Stettyn c. Men had daar tyding, dat j Faflagiers naar Zeeland vertrokken. Men verzeekerd dat zyn K. H, het Schip dc Jonge JacobSchipper Hend. Kentop de Kuft van Succez Prins van Wales gepafleerde Zaturdag van Helvoetflnys naar Fngti; was gebleeven 3 als meede de Benjamin Kapt.James, van G"an naar Lis bon gaande, omtrent Kadix en op de Holms het Schip .1 Klaasjanfle Wouters, van Riga komende. Op de J title Kuft was ook verongelukt het Schip daThomas, Wtliiam Bord, van Londen naar Koningsbergen gaan de. Te Limmerik waren gearriveerd Jacob Johnfon en Pieter Janfle uyt Noorweegen en te Nantes Harmen Janfle van Hamburg. Men had te Petersburg, als meede te Koningsbergen zulken zwaaien Vorft dat men alle de Rivieren met Paard en Slee pafleerden en te Riga vroor het ook zoo fterk j dat den Duna iusgelyks met Paard en Slee gepafleerd wiexd. Te Dantzig had men meede een ftreng Winter-Saifoen waar door de Scheepen die op haar vertrek hadden gelcegen, uytgc-yft zouden moeten worden. In de Gelukftad waren verlcheide Scheepen door het Ts binnen. Dc Cours van de WISSEL is heeden'op Madrid 8z en j agtfte. Bilbao Sz en 7 agtfte a 83. Kadix 102 en 5 agtfte. Sévilien tor en een vierde. Lisbon4S en 1 agtfte. Venetien 83 en 3 vierde. Livorno 88 en 1 agtfte. Genua 94 en 1 vierde.,Londen 33 Schcll. 8 en r half. Parys 55 en 1 haVf ajs agtfte. Bonrd. s; en 1 agtfte a 53. Leipzig courant 38 en 3 vierde Francfort cour. 28 en 3 vierde. Breflau ;6 ut 5 zeft. Dantzig 287. Ham burg 32 en 7 agtfte. Gent 3. Antw. 3 en 1 vierde. Bruflel 3 en 1 vierde a vertrokken is zoo dat vaftgefteld word zyn K. H. giftpr aldaar 1 aan Land zal hebben gezet. Heeden hebben noch voop den Raad; Staate den Eed afgelegt de Heeren ^Adolph van Oojiée als Major, en Vni.ig en Leonard Carjlagne als Kapiteyns. P. S. Deezen middag bi Groot-Brittannife extr. Ambafladeur Graarf van Chefterfield met Kei Gedeputeerden van de Staaten Generaal ;n Conferentie geweeft. P£TERSBUP,G den 2) November. D'e Admiraal Siewers en deV; j Admiraal Kaas hebben Keyzer'yke Otcires ontfaugen om zich Moscou re begeeven Meu meend jfïft een van die twee Heeren het till '1 bied over de Vloot op de Caspife Zee zai bekomen. De Generaal G# 5 Munnich is tegenwoordig beezig de Trouppes hier omtrent de Rcvm sdi pafl'ecren. De Scheeps-Bouw is wegens de harde Vorft opgefehort. Hc HAMBURG den'10 December. Van Eerlyn heeft men dar del ning van Pruyflen zicli in 't kott naar Pometen ftor.d te begeevenUt daar «en groote wilde Zwynen-Jagt te houden. Van Koppenhagen j C gemelddat de Kamerheer Graaf van Schak met permiflie van den; ning naar vreemde Landen ftond te reyzen. Zyn Ivlajefteyt continu de Ordre te ftellen tot onderhoud van dé Armen door de Brand ge 0 neerdc, hebbende zeeker Gebouw even buyten dje Stad, deLadegaani„ft 3 agtfte. Zeeland 3 agtfte. Rott. r vierde. naamt, doen koopen, om een Party van Hen daarin té logecren. 1 De Heer en Mr. Johar. Cornelis de PauwKameraar van den LeJsk'nstypbovendams maakt bekend dat Hy op Ordte van Haai Edele Moge 0' de Heeren Iüykgraaf en Hoogheemraden van deuïelven Lelejter'dy\met den 12 January 1719 aanftaande zal afl often alle Capitalon van joq (#k( dens Hoofdfommen ten laften van gemelden Lek^endyk bovendams fpreekeade en worden de Houders van dien verz.ogt gezegde haare CapitJk Jen, met de Renten daar op verfcheenen, ten Vetfchyndagen te komen ontfangen, als zullende daar rerder geen Intctefteu op betaaldmaat tiJn afgeloft gehouden worden. *cl Dc Hoog-Ed. wel-geb Heeren meerderjaarige en Voogden over dc minderjaarige Erfgenaamen van wylen den Hoog-Ed. Heer Jacot-Jep.^ XVaffenaar nagélaate Zoon van wylen den Hoog-Ed. wel-geb. Heer Jan-Gtrrii Boron van Wajftnaar Lt. Admiraal van Holland 8tc. zyn van f ninge op Me: "dag den zo December 1728, 's namiddags ten j uuren in den Nieuwen Doelen binnen 's Hage in 't cpenbaar aan de meefthkA* de te doen veyien en verkopen de vermaarde en van ouds bekende HOFFSTAT, genaamt ROSENBURGH geleegen onder Vt>orfcboounf tuffci§*: Lt "i en den H beftaande >n een fchoon modern nieuw gebouwt en wei-doortimmert Heeren Huys op fchoone groote Keldersvoorzien rf verfcheide groote Vertrekken fchoone Platons en Marmore Schoorfteenen met twee Vleugels tenwederzyde van 't Heeren Huys nntsgjJ F alle de Tuynen en Boomgaarden voorzien met fchoone exquifite Vmgtboomen van dc befte loon en in 't beft van haar wasdom een fchoon Ion, Vyvers en Cingels, met i.ooge Boomen, als meede alle de Bofch- Wey- en Hooylaoden daar aan, groot in 't geheel 32 Morgen 15c RociP1 en noch elf Morgen 430 Roeden Hout- of Bofchland, genaamt het Stalpertshout, geleegen onder Wajèmaar, alwaar over de Korftlaan een Uytwc leggende kunnende alles dagelyks bezigtigt en nader bevraagt worden ter Secretarye van Voorfcboote» of by den Notaris N, vander Snuit F binnen 's Hage. Pieter de HondtBoekverkoper in 's Hage lieverd tegenwoordig af, het tweede en derde beel der BYBELSE TAFEREELEN en»"' den d- r. ekenaars verzogt het Geld en de Quitaneien zonder het welke geenc Exemplaaren zullen afgeleeverd worden franco over te zi®'1 den 5 zvp.de deeze twee laatfte Fourniflementen voor het Mediaaq Papier 36 Guldens Roiaal 44 Guldens Superroiaal 51 Guldens en lm riaal 60 Guldens. De drie Deelen van dit heerlyk Kunft-Stuk zyn noch te bekomen op Mediaan Papier voor 63 Roiaal 76 Superroiaal 90, 5 Imperiaal 100 Guldens. lp. Te Amfterdam by de Wetfeins en Smith en te Leyden by S. Luchtmans is gedruktde Nederduytfche Bybel in Folio met volkome Anroj, tien en zeer fchoone Bybelkaartcn op Mediaan Papierzeer correft met minder Fouten als in lange Jaaren eenige Bybels zyn gedrukt, (c nagezien doot de Heeren Predikanten te Leyden de prys is 11 Gis. ordinair en 14 Gis. groot Papier. Voor de Liefhebbers zyn gedrukt 4<sij;{ heele als halve Veis Figuuren tot opheldering der Hiftoricn Gewoonten! Ceremoniën en Oudheeden dei Jooden uyt het Woordeboek ikj, ca. metovergezetdoor M. Gargon om in dezelve Bybel op haar plaats in te voegen 5 de prys yan 't ordftvair Papier is s: 3:cr,fca, 't groot Papier f 7: ro. Ca Op den ro December laatftleedcn is te Amfterdam, uyt het Huys van den Heer Salomon van Mofes Franco weggegaan, zyn Knegtgenai£[( Joanno; David Faflcl oud omtrent 30 a 36 Jaaren zynde een Duytferklein van Perfoon, bruyn van Aangezigt, pokdalig, karftanje gecou)cpc Mair in een zakje heldere Oogen diep in 't Hoofd zwaar van Baard groot van Kin zynde gekleed met een witachtige Jaseen roode Lafo'jji Broek met zilvereKnoopen en zilvere Pafiemer.tcn aan de zyden heeft meedegenomen 6 zilvere Lepels 6 Vorken Hollandfe keur nog<)c pels, 3 Vorken, 1 Mes en een Schenkbord Engels fatfoen gemerkt S. F.een olyven gecouleurde Lakenfe Rok en Kamizool gevoerd met p, ae Zyde bet Kamizool met goude Galonnen belegt noch een zilver Kamizool van zilver Brokaat een Degen met èen zilver G.eveft et: et Mans Hembden met en zonder Kant en noch ander Linne-goed alles gemerkt S. F. met nog een Trype Reys-Zak &c. die dezelve wea je tc brengen dat Hy in handen van de Juftitie geraakt zal een pramie van 13° Guldens genieten en zyn Naam dés begeerende worden f r crereerd en die cenige van de geftoólen Goederen te regr brengt zal 11a waarde geloond worden te addreffeeren by Nicolaas PotgieterE Je verkoper op de Beursfluys te Amfterdam. tc Op Morgen zynde Donderdag den 16 December's namiddags ten 3 uitren, zal de Makelaar Elias de Matros, te Amfterdam in de Kolven c Doelen in de Doeleftraat verkopen een fchoone party rouwe Diamanten en gemaakte Juweelen, daar onder Steencn van over de rs Gryn het! nevens een party gemaakte Juweelen en Brillanten, daar onder een Ca^cant met fchoone Brillanten Morgen ten 9 uuren aldaar te zien, Op Maandag den 20 December 1728 zal Joh. Zwart op de groote Zaal van 't Hof in 's Hage verkopen de nagelaate Boeken van defiS He Bey in zyn leeven Ontfanger van de Admiralïteyt van 's Heerenberg beftaande in'zeer deftige, meeft NedeldQytfe Boeken 3 en iix van zeer goede Boeken de Catalogus is by gem. Joh. Zwart té bekomen. ;uvel, Dirk Hanius, Hendrik Linquet, en Jean Linquct Makelaars, zullen op Woensdag den 22 December's avonds ten ji I in de Nes in de-Brakkc Grond verkopen een party zoo gave als wrakke Moscovife Juchten Servet- fyn en Potdoek-Lim ,1 -.11f-r*» ak Ku Xlr,ririp tvr\ri3 l3nopii'^7/'n 1 dezelve een Appendix van zeer goede Boeken de Catalogus is by gem. Joh. Zwart té bekomen. Corn, vanden Hei Amfterdam HHH, II diverfe Pcltcrven, en andere Goederen leggende als by Notitie word aangeweezen. Z. Ch.itelain, Boekverkoper te Amfterdam op den Dam, zal op zeer voordeelige Voorwaarden drukken de GefMedeniJfen der Verrenijde Nrdd den e_etdcrd den aanvat e van die :or op den Vrr/drvan VtrecSt in 'f Jaar 1713, en het Trahiaat van Barriere in 9t Jatr 1713 gejtooten vercierd n: Atboeldfels der voornaamfte Perfonadicn, berachtfte Gevallen, Belecgeringen van Steeden Veldflagen en nicer andere keurlyke Printverbeeltf gen, gefneeden door Picard le Romain en andere voornaame Meefters, in Folio, 3 Deelen 111 'c Franfch befchreeven door den Heer ProfelTorJi le Clerc en nu m cierlyk Nedc-iuyts vertaald. Het Bericht en de Voorwaarden van dit voortreflelyk Werk zyn voor alle Liefhebberen b) voorn. Chatelain, als meede by de Voornaamfte Boekverkopers in dcJSteeden van deeze Provintien voor niet te bekomen. Te Amfterdam by Gerrit Bos, Boekverkoper in de Kalverftraat, by de Kapel, zal op Maandag den 20 December, worden uytgegeevende t» vlocyende Gedichten, van den Heere Jan Baprijla WeiUktn', die tot dus verre noch niet zyn gedrukt, op groot en klein Schryf-Papier in tweel* len in Qti3ito, bcftaar.de het eerfte Deel, in ee» Vcrfameling van verfeheide keurlyke Gedichten en het tweede in fraaye Bmyloft-Dichten, Herders- Viflchers- en Veldgezangen. Uyt de hand tc koop een piaifante en wei-gclcegen HOFSTEEDE genaamt den HONAART geleegen aan de Leydfe Trekvaartby VU burg groot omtrent 4 Margen met «en hegr, fterk en wei-doortimmert Huys met fchoone Kamers en verwulfde Keukens en Kelders ffli gaders Tuynmans Huys Koetshuys en Stal voor 6 Paarden als meede vrugtdraagende Boomgaarden Moes-Tuynen Vyvers Laanfa nc Taxis- en Benken-Heggen Boi'ch zoo met Eykcn als andere Boomen en verdere Plantagien. Te bevragen aan Mevrouw Grommee «oor- in de Vlartieftraat te Delft. Uyt de hand te Huur, een extraordinaire fchoone wel-geleege HOFSTEEDE beftaande in een zeer deftig Heeren fïuys, nieuw getimmert, ling en Koetshuys, drie en 1 half Margen Boomgaard en een zeer fchoone Wannoes-Tnyn zyr.de dezaive Boomgakud bepl^Bt met de allerbtf Vrugten van allerley foort alles geleegen in den Ambsgte van Ryswyk, by dc Hoornbrugge naaft de Plaats van den Heer Thefauricr Genfl' Vttn.hr Hrym in 't midden tuflehen Delft en 's Gravenhage waar af en aan men ten allen tyden langs de Straatweg kan komen, eti alle helfi met de Schuyt vaarén. Iemand geneegen zynde deeze Hofftccdete htuiren, addrefléere zich aan den Heer van Zoutcveen te Delft. Uyt de hand te koop een Heeren. Hnyzingc, met zes beneeden-'Verrtekken Stal Koets, en Thuynmans Huyzingé mitsgaders can jonge' gelegde vmgtryke Thuyn cn Boomgaard met zvn Vyver en Sterrebosvan opgaande Beukc-Boomen mitsgaders omtrent agt Mergen f land, met zyn Eyke Wallen, daar omtrent leggende, geleegen in de hooge Heerlykhéid van Zeyft, in de l'roviatie van.Utrecht, aan de Noon van de Kerk aan de ordinaris Ryweg daar dagelyks alle Wagefis van Utrecht naar de Provintie van Gelderland vite a verft pafleeren te aam den met primo Mey f29 Iemand daarin nc gsdinge hebbende addrcffeere zich ten voorn. Huyze of by Jacob Vreem Notaris en Proi root den Ed. Hove te Utrecht. De opregte Engelfe Elixir S»Iutis,van de Wed. D.uTy, nu eerft diredf uyt Engeland in Commiflïe overgezonden, word alleenlyk en nergens1' ders dc opregte vetkogt als teRotterdam by Mofes llaa verhcsg in 't Koffyhuys rs Hage by de Wed. vanden Saxden in 't Koffyhuys Leydc- Dirlt U hem an op de Koepoortsgragt, te Amfterdam by Mar a WoeHheffStads Vroedvrouw op 't Cingei op den hoek van de Romyns-ArmHq 'en te Utrecht by He<manu< van Éhfirs in yt Geiderfe KofFyhuvs; zynde een heerlyk Middel tegen alle kwade Maagen, Kolyken of pynen des B1"* alle verftoptheden des Lichaams, alle foorten van kwynënde Ztektens zondet weerga uytroeyendé alle foortén van Koortfen, hoe veroudeii' zouden.mogen weezen.; alle (oorten van Geel- of Wat/rzugten cn terftond (lillende en wegneemende alle Söode of Zuuie jn de Maagen 0'. tiy rceementheid den vetlooien Apperyf herfteilende by ieder Flesje word een gedrukt Biljet gegeeven. Te Leyden by F LIX DEKL ÖPPERop de Breedeitraaf over het Stadhuys. 33en. Deccmba- i7t§.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2