L E Y D S E iAM7xS- P O R T G A L S P A N J E N. GROOT-B R IT TANNI EN. DUYTSLAND en d';ia igvenzende Rykèn. V R A N K R Y K. NEDERLANDEN f. it s 5: n z N*. ifd Wcèhsdagfe Courant-, rS ISSÓN dén p November. Op de Taag zyn gearriveerd Kircl Wil- I ding van Radix, RogerWalom van Tabarko, Henry Atkiiifon van j i Dautzig, StefFén Toward van Térfanéuf, het Öorlogfchip vanKapr. I Robbert Maw van Jamaica James Keybus en Juan Toricnte van lallaga, Robbert Farmore uyr Nieuw-Engéland Filip Stokes en Louis i us Santos van als meede het Engels Oorloglchip van Hendrik j :n^ endifch en vertrokken Will. Jac. naar dé Levand, Gerbrant Boekhol't j mHénry Gillingham naar Hamburg, Schipper Toode naarBêtgen, Adr. rouwer naar Amfterdam John Searls naar de Straat John Cubb naar r. Ubes, John Smart naar Dublyn, Samfon Morife naar Londén, Matu- ii Carniek en Jan Bautifta Clairmont van Bourdeaux. Men hoord op ceze Kuft van geen Algierfe of andere Rovers. KADIX den i« November. Het hier gekomen Advys van Cartagena •ft niet als Depeches voor 't Hof en Brieven voor Particulieren mcede- nagt s maar met het Regifter-Schip heeft men Brieven uyr de Havana den d September, ntet tyding, dat aldaar een groote Sterfte was door kere Braak-Ziekte, Gomim Negr» genaamt. De Scheepén naar Buénos cdtftineerdleggen genoégfaam zeilree en meri heeft hier het vertrek t flotilla naar Vera Crux in de Maand July uytgeroepên, doch men iccnd dat zulks langer aanloopen zal. In deeze Baay zyn ,'illebague Ribretiere van St. Domingo, die gifter naar Marfeille geveild kFtar.cisco Plumangat van Martinieo, Th. Glod van TcrraneufJ an inii van llgen, des Konings oudfte Geheime Raad, en Minifter Secretaris van'Sraar tor dc Buyienlandfe Zaaken, afti'. r ovcrleeden. LEIPZIG der. 8 December. Volgens de Brieven van Dreader., bevond zich dc Konilig uó'ch te Moriczburg. Dé Graaf M.iUritz van Saxen was daar voor èenigé dagen :u ,o*niio aangekomen ofn zyn Majt. 'ever des- zelfs herftelde Gezondheid 'té iomjJlï'méhfèeren j Vervolgens was dien Prins 'tè Poft naar Berlyn vertrokken. De Koning had aan den Generaal Majot M'e'yèr tcWarfchau Órdre gezonden 'om de Trouppen gereed tè bóurièn wélke zVn Majefi. op de frontiéren zullen opwachten én 'tot Eïcorte diénen. Daar was eèn conliderabelo-Sommc Geld van Dresden naar Warfehaü gezonden. lie Generaal Graaf van Wakkerbarth bevond zich z».'eonpaslvk. Dc Heet Prébendowsky, Kroons-Groot-Schatmee- ftér, de Waywode van KiOw én andere Magnaten wierden in 't kort tè Dresden verwacht] De Koninglykë Pruyflife Geheime Raad Maarfchalk van Bieberftein was daar van. Beriyn aangekomen. Alle de Saxife Gene raals en Golonéls hébbén Ordre van den Koning bekomen, óm zig naar Dresden te begeeven. De Geheime Raad Boofê is noch in Arreft in het Kaftéel van Pléiflenburf, zonder dat men iets van'zvne Znaken hoord. LONDEN den ro December. Men heeft tyding van Jamaica dat dè Heer St. Loe Chéf d'Escadre en de Kafiteyi Vacgke aldaar aan Teering-Ziekte oveileedcn waren. De Compagnie van Turkyen heeft in c ïaut. Genrely van Sint Lucar naar Nantes, en Kapt. Lefer van Marféiiie 'e'iaai Mallaga gaande en vertrokken de z Maltheefe Oorlogfcheepan dc t. Vincent en de St. Antonio naar Maltha de Engelfe Oorlogfcheepen 'ï'l «Runlley Kapt. Carlos Broune en dc Seafort Kapt. John Main, beide ut Lisbon Will. Whipple naar Terraneuf, Michiel da Guerre naar St. teDl tbaftiaan, Diego Ayroieard naar Martinieo Kant. Plante naar Alicin- ao an, Juan Baut. Jourdan, Th. Brcville, Diego Seveftre, en George Parrot ve' iar Marfeille Diego Tiefteen naar Canarien, Jacob Mars en Francois 1,u Kolman naar Mallaga Leend. Corn, naar Zeeland Rich. Novris naar ïland John Caftel naar BriftolJohn Sacheverel naar Leverpool en shit Bennet naar de Levand. '°J ZWEED EN. STOKHOLM den 30 November. De Koning én de Prins George be laden zich tegenwoordig in het Kafteel van Drontingholm wetwaards fcy voor eenige dagen gereeden waxen met eenTreyn van omtrent 70 tleeden, waaronder veéle met 6 Paardenbefpannen. Zaturdag arriveerde lier een Expreffe uVt Vrankryk met Depeches van den Baron Spatie. ':s Konings Minifter op net Congres te Soilfons De Sen at zar Graal in Hom hield onmiddelyk daarna een Confei.ntie met den Graaf de üafteja, Ambafladeur van Vtankryk waarna gemelde Senateur een Ex freffe aan den Koning afvaardigde. De Graaf van Horn heeft aan den («leer Weber Legations-Sccretaris van den Koning van Groot-Brittan jyjfticn als Keiuvorft van Hanoverop Ordre des Konings verklaard dat ts, de Heer van Höpkeir, gewcezen Refident van Zwéedcn aan het Kcyzerl. koaHof, huyten kennis van zyn Majcft. tot Amptnran of Intendant van het Clikefequeftreerd Land Hadelen in het"Hertogdom Brecmei» door den Key (fcjzetbenoemd w3s ten eynde gemelde Secretaris aan zyn Groot-Brittan affafife Majt. daar kennis van mocht gééven. Hier loopt een geruchtdat jta^e Prins George vamHeflenBroeder van zyn Majt. die Generaal Luy- «runt in Pruyflifche Dienft is dezelve zobuv verlaatén, om Generaal en -hef der Trouppen van dén Landgraaf zyn Vader te worden. WEEN EN den eerften December. Met nieuwe Brieven van Konftan- nopolen heeft men dat de Feft aldaar zeer verminderde en dat de oorftecden Galata en Pcra in welke laatfte de uythecmfche Minifters l Chriftenen woonen van die Ziekte bevtyd waren gebleeven De orte bleef volharden dc Vreede met de nabuurige Mogenthcden te oderhouden, niet tegenftaande de Aanzoekingen van Sultan Efchreff in trficn, die» de Groofen Héét op nieuws had doen verinaanén, zich met e Kuflfen tc vecgelvkcn. De Sultan had in een gehouden Divan ver- t laard dat Hy beftooten had tot zyn Opvolger te benoemen den geen up - la zyné Zoonendie het meefte bekwaam en waardig zouw worden be- bo 'onden, om het Ottom.innife Rvk te régeeren en het Mahortietaans ckrCcloof tc bcichermen, zonder te letten op Ouderdom of Recht van ccrfte BB£ lebootte mits dat die benoemde Opvolger de Princen zyne Broederen, élke 'm liet Serail zond 11 blyven volgens de Waardigheid van haaren n, A lang zouw onderhouden Dit Befluyt van zyar"Snkanifche Majt. wierd 1 'r algemeen zeer gepreczen als meede liet Gedrag van den Opper- US. [izir en den Muffti welke den Sultan in die wyze Gevoelens zoo ten mus pzichte van deeze Maatregelen wegens de Succeflïe ah aangaande heit .fugjtderhouden van de Vreede beveftigden. Men veVzeckerd dat de Keyzer 'rdres gezonden heeft aan zvn Principaal-Commiflaris te Regensburg, :n einde aan de Gezanten by de Ryksvcrgadering zeekere nadrukkelyke etklaarintr d,™ ftrckker.de ten einde de önophoudelyke Religie- eutlaaiing te doen hieven tc doen cyndigen 1 acciuiH-z.icKtc ovcuc-ucij waicn. uc v-oinuai'nie van iixiKven n< i AiftermiarMaried'ev^ -e"d ha£r gen«anlc Vergadering gercfolvecrd, aan den Koning te v«- toonen, dat de Continuatie vin den Heer Stanvan, zyn Ma^ts. Ambafla- deur by dé Porti zeer noodzaakelvk was ten voo'rdeele van haar Com mercie en men meénd dat zy die Ccntinuntii zullen verkrygen. Eex- gifter hebben de Kapitévns der 6 Ooftindife Scheepén by de Direfteurs affcheid genomen i en ftaan gereed om in Zee te fteeken. De Heet Townshénd Colonel van het eerfté Regiment Gardes is overkeden. Men reekend dat riu wel 30 Plaatfên van Officieren vaB de Trouppes va cant zyn, welke echter niet gevuld zullen worden voor dat mén weet of 'et een Reforme ral gef-rhiedén dan niet. Zéederd een- ;s 'kgen heeft het hier zoodanig gevrooten, dat dc Vaartuygen cp dc Teems niet meet kunnen pull erén en heden heefr men tydiug bekomén dat een Poft- looper tuflehen Worceftér en Evesham op zyn Paard doed gé—ooren. was en dat men opk een Poft-Boodc te Voet omtrent Wiltshire in dé Sneeuw dood had gcvöigden. Woensdag hébben de CommifTfliif èn van de Stads Landeryen de Koolmcerers-Plaats vacant door .e »od van Mr. Speed, VËfkOgt aan Mi:. B obert riume, die va'n r Biéücr' tr,. -ftc,- te wecten 4300 Pond Sterl. geboden had -. Morgén ft 'at c R\dd<Ro- bert Walpole van Norfolk-hicr te rug e koiufi Aar.fta nd Donder dag, tot welken tvd hér Parlement ge^rorbgee-d is Jie :il-00 men zegt, verder geprbrogeèrd worden tot op den 26 tin,..,- 'r wan-1 oeer het zal vergaderen, om over Zaaken te delibérecrèp keder. hebbed de Heer Pêrry Aldcrinan en Veviëheide andere voornaarne Koopliedert dén Koning opgewacht en aan zyn Majt. vertoond dat de Spanjaards zeederd de Stilftand van Wapenen, het Schip de Anna Kapt. Sp.al'rnan, nevens vérfcheidc andere ScheeJjCn omtrent Jamaica genomen hadden. Eén PermilTie ten Voordeele van de Vork-Building-Gomp ignie om ee- nige Goederen Koópwaaren of Gëwaflen van Schotland in Engeland tè brengen, is hét Groot Zeegél gepaÉfeerd. De Aftien van de Bank zyn 133 en 1 halfO. I. C. 167 en 1 Vierde Z. Z. 101 en s agtfte, dito Annuyt. 103 en i agtfte. PARYS den, 10 December. Eafgifter is het Hof van Verfaiiles naai Marly vertrokken. Dien dag hebben de Taters Auguflynen een groot Fceft gevierd wegens het gevonden Lichaam van den W. in de Hoofdkerk te Pavia. Dé Hertog van Bournonvilie word bihnen weinig wacken van Madrid hier te rug verwagt en men vle'd zich dat Hy met favorabele Inftruftien tot het (iuytën van een Traftaat van Tre ves vöorziën zal weezen. Ondertuflchen beeft dit Hof, zoo men zegt, aan dat van Groot-Brittannien nieuwe Veri/.eekcvirgen gegeevén om dé erbintenilfên van het Traftaat var Hanover ftipte'.yk na te komen. Het gerucht vermeerderd dat te Narbonne een generaal Concilie ge^ houden zal wórden. De Jefiuter Pater S^monet Kancelier van de Üni- verfitëyt van Pont i Mouflon, heeft au nieuwelvks doen dnrkken en uyt- geeven een Boek, zynde een 'I c '.-„.'V, ofte - - y- rten dieuftê-van de Jefuitrfche Kiveekfchoolen Dit Boek is gedrukt te Nsncy in het Bisdom van Toulj zonder pernriffie van den Billchop, die daar over zeor Onvoldaan is en zyn misnoegen met groote nadruk min den Fatcr Pro vinciaal betuygt heeft. De Brievyn van Madr d mélden d s daar ceri Decreet uytgekorr.en was volgens 't welke alle de kleine "ilvere Spe ciën, waar van iets gebrooken of gèfnoeyt was in de Mur.L gehragt zou- dén móétén wordeh. BRUSSEL den I} December. Voorlegden Donderdag gaf de Franftc Minifter de Heer Joinvillg een groote Maaltyd aan den Grave en Gra- vinne Visconti, en vèifchAde indere Perfooncn van diftinftte. Zeederd dc' Vorft diverteert zich dén Adel hier met her Sleede-ryden 5 en Zatur dag was ten dién einde een Allèmblée van vëcle Peiloonen van Rang en alles daar omtrent té herftellén op den °ct als volgens deTraftaaten van Munfter en Osnabrug verdfcht word. '"Deputatie der Stenden van Hongaryen, welke de Keyzerinne op haaraan 't Hotel van genielden Graaf, en ua dat-mén zich eenige ü'uren in dé amrlofz j 1liïrspf rv<4if»n vrfvltidicrl haA wr\r*i A linhap rlnor firn f ilmdag gecomplimenteerd hebben, was zeer danzienlyk, beftaande uyt ftrfoonen zoo van dc Magnaaten als andere Öidens. In haaré Aan- j [tuk zeyden zy onder anderen aan Haare Majéftcyr 1 1, Her Feeft van de H. ÈUwbrth, Dochter van Koning Andreas II. van iriffl Hongaryen, PatrOne van uwe KeyZ. Majt. en Eefchemifter van dat Ko- c 9:ngryk geeft aai> de Stenden van het ze!re dubbelde Oorzaak om 'lat lever en Blydfchap te doen uytmunten. Alle Ingezetenen van Hongaryen achten zich zeer gelukkig, om op n ten zelvep tyd te kunnen vieren de Gedachtenis der Helde-Deugden j 'èi fr'"1 ®emil^e'aa^fter die zy In den Hemél hebbenén teffens haar °f' (1 Cn 0ndcrdanigbeid te kunnen betuygén aan de Bemiddelaar- 'uk is *e"ce ?y '1'er °P Aard 11 hebben by haaien Souvereyn &c. •v tRLïN deh 6 Decéraber. Heeden is de Heer Headrik Rurger Éi- Stad met ryden verluftigd had wield hét hóóge Gezelfcliap döor den Hertog van Arenioërg met een Sóupu getcgaicêrt. Van Luxemburg heeft men dat dé Heer Uniuh Colionei Commandant van 't Regiment van Badén, aldaar óvetlceden was, en dat de Itivt. Coi'loncl van gem. Regi ment de Rbyngraaf van Hoogftraatcri, tot Colloiielwas gedeelaieert, en de Ms:oi totLuylenant Collcnel. Dcczén dag zal Gala aan 't Hof wee zen over de Ve'tianting der Geboorte van dc Aartshcnfoginne. UTRECHT den 13 Déc'éarbé;,. Woensdag ógtent arriveerde de Errntf <f*n Wales ittufriti mét een klein Gevolg van HanoVei in deeze Stad Hy nam zyn Intrek in dc Hérberg, het Wapén yan Jerufaleim genaamd; én Donderdag tón 7 uurèn des motgens vervolgde zyn Koning;. Koog-b; Deszdfs Re:s naar Holvos'tiluys om var. diaz rorder EAir En^eiaei ovei-i« öeoker.j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1