NEDERLANDEN. Gent 2 en vierde. Antw. 3. Bruflcl 3 1 vierde Zeeland 3 a| i e Leyaen by F E LIX J) E K L O P P E Rop de Brecdeftraat k** c<-'* 'Vm's. a Ofceniber 1718. Werklieden gehuuni om irt't opperde gedeelte Sran 't Park van $t. Ji-fgaande ntiar de meefte Goederen en Contanten warén gébórgéc, n mes een nieuwe Wandelweg tot gcbrtiyk van haare Majefteyten tc maa- jwas by Zouthoim vaft geraakt Dirk Corn. van Bantzig herwaui mende. Schipper Marten Attes had op de Paternofters by Maafe; ?.yn Schip vetlooren doch de Scheepen van Jurgen Bever én Ham: Iels, die op de Drooge hadden gezeeten, waren weder Vlot getaaktt de Zond gekomen alt meede in de Zond Matth. Piet. van Petraf en de Zweedfe Scheepen van Elsnag naar Lisbon en Sint Ubes te Revel Jac. Neumun van Petersburg naar Hamburg komende c Elf Klaas KI. Broers van Archangelen Chriftiaan Brand van tJS!1 te Dramme Bouwe Hend. en Symen Mart. Schot van hieren om- ken dezelve zal aan ieder zyde met een reye ionge Olmboomen beplant worden. Vrydag hebben de Kapitevnen van elf uytgaande Ooftindile Sclrcepen haare Commiffien van de Admiralirevt en ook luftruitieu ont- iangen, hoe ty zullen hebben tc ageeren, als zy aan de andere zyde van de Kaap de Goede Hoop Ooftendile Scheepen ófte ook Rovers komen te ontmoeten, waarom zy teffens haare Eedctr als Commandeurs van Oor- logfcheepen hebben afgelegt. Men Verftaat dat het Hof de Poitraiten van den Kroon-Prins en de Princes Royal van PruyfTen, en van den Prins van Orange heeft ontfangen en men fpreekt van twee Huuwlykcn varyVoszont Kl. Nilfe, Hans Bruns, en 4 andere. Bv Ter Schelling ivn den Prins van Wales en de Frincefle Royal van Groot-Biittannien. Mcj' ten Kl. Douw. Minnes van Stetryn naar Boutdeaux gaande, en P.y, is in den Tour beezig om 4 Scheepen met allerhande Provifien te ladek,' fan Wiklax yen in Tellel Mart. Top, Laur. Feyl.es, Th. Corn. &c welke noch dceze weik naar Gibraltar zullen vertrekken. Men heeft ty- De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 82 en 3 agtfte. j;, ding van Carolinadat daar ia de Orkaan op den r 3 Augufty S Engeüe sz en 3 agtfte. Kadix 102 en 1 half a j agtfte. Sevrlien tor en j Scheepen gebleeven en 1} a 14 andere geftrant of befchadigt waren ge- Lisbon 45 cn 1 agtfte. Venetien S3 en 7 agtfte. LivornO 8 8 eu 1 worden, van dewelke maar eenige Menfcli n afgekomen waren. j Genua 9 en 1 agtfte. Londen 33 Sch. s en r. half. Geneve sz eji y De Aftien van de Baak zyn r 3 3 en 1 vierde O. I. C. 167 cn 1 vierdei de. Tatvs 55 en 3 agtltc. Bourd. 5 s cu r vierde. Leipzig courant jj Z. Z. 101 en 1 vierde, dito Annuyt. 103 en 3 agtfte. 3 vierde. Breflau 36 cn 1 half. Dantzig 287. Hamburg 32 en 7^ AMSTERDAM den 4 December. Te Genua was gekomen Nathaniel Braame van Matfeille 5 te Port a Port de Kapts. Kemp en Nomels van Hamburg en te Bilbao Hendrik Zeeman van hier Een Schip van daar herwaards komende, zouw op die Baar gebleeven zyn. Van Rochel was Vertrokken Fieter Brandaris naar Bourdeaux. Te Wymouth was ingelo pen Kapt. Brett, van hier naar 't Weften in Douvres Kapt.Wernon, van Hamburg naar Mallaga en te Dublyn Kapt. Balpardo, van Bilbao her- waards komende. Op de Rivier van Londen waren gekomen de Kapts. Thompfon en Levis van hier en Kapt. de la Sarfa van Sint Sebaftiaan. Schipper Hayfe, Van Breemen naar Londen gaande was op Whitheave j en Kapt. Preshruw, van Denia naar Briftol gaande, omtrent Mallaga ge bleeven. Men had te Elfeneur tyding, dat het Schip van Jan Jac. Booy, van Bourdeaux naar Riga gaande, den 20 Nov. by Halmftad was veron gelukt zonder dat men wift of eenige Goederen geborgen waren als meede op Oefel het Schip van Piet. Booyfe Klrmcnt, van hiet naar Riga Rott. 1 vierde. 's GRAVENHAGE den j December. De Heer de Linn gedefe de Minifter van den Keurvorft van de Paltz aan het Groot-Brittaim Hof is alhier gearriveerd en ftaat met de eerfte favorabele Wind Londen te vertrekken. Eenige Heeren Bewindhebbers vaa de Oofi' Compagnie deezer Landen bevinden zig alhier. De Groot-Brittanc extr. Ambalfadeur Graaf van Chefterfield die gifter een Ex pref, zyn Hof heeft ontfangen is mst Heeren van de Regeering in ge gewceft. Men heeft tydiïig dat de Baron van LeefdaalCollont een Regiment Voerknegten ten dienft deezer Landen in een zeer gen ouderdom te Delft overleeden is. DRESDEN den 26 November. De Koning word in 2 a 3 dage Moritzburg in dceze Refidcntie tc rug verwacht. Maandag heeft Verjaaring der Geboorte van de Gravinne Orzelska 2yn Majts.ti lyke Dochter, op gem. Kafteel gevierd. Een yeder wordt verfogt en by deefen gewaatfehouwt fijne Renten en InterelTen un Cesnptoire generaal van Htsllandt tn Wejl-Vt, Van wylen den Hen Omfanger Generaal van Marjfen den Heere van Hogtrheyde binnen 'e Graveahage in den Jaare 1728, en daar te Verfcheenen en nocli onbetaalt ftaande het zy van Les- en Ljfrentm lntereffen van Obligaiien foo ordinare als van de drie Leieryen fis-'ntifh en tien jaarige 'Binten en van het Mmptgeldt foo van de eerfteals tweede beleeninge als meede alle h ttdvile van het 14. ij. 16. en 17. Clajjen van de eerfte L'terye van fee Mil lie menten felven Comptoire w komen ontfangen uytti voör den 24. Dec-mber 1728. Op Heeden den 6 Decemberword by S. Luchtmans verkogt de nagelaate Bibliotheek van den Hesr N. Melin zyn leeven Predikant to morde, beftaande in keurlyke en zeer net geconditioneerde Theologifche en Mifcellanifche Boeken. Op Morgen en Overmorgen zynde den 7 cn 8 December, zullen te Leyden in de Boekwinkel van Johannee van lAbkfude, Verkogt worden gelaate Bibliotheeken van de Heeren D. C. en A. V. G.beftaande in wei-geconditioneerde zoo Latynfe als Franffe Boeken, waar ondereen meiing van veele ftraaye Nederduytfe De Catalogen zyn te bekomen te Amfterdam by H. van Damme J. Z.Haarlem van Lee Utrecht ti Dord •i>. Braam, 's Hage van Thol, Delft Beman, Rott. van den Mak, Gouda Vender K!°", en te Midd. by Schryver De Boeken zyn Heden te: De Hocg-Ed. wel-geb. Heeren meerder jaarige en Voogden over de minderjaarige Erfgenaamen van wylen den Hoog-Ed. Heer Jacel-)i Ha fenaar nagelaate Zoon van wylen den Hoog-Ed. wel-gcb. Heer fats-Gerrit Baren van Wojfmaar Lt. Admiraal van Holland 8cc. zyn ni.ige cp Maandag den 20 December 1728, 's namiddags ten s uuren in den Nieuwen Doelen binnen 's Hage in 't openbaar aan de me de lx doen veylen en verkopen de vermaarde en van ouds bekende HOFFSTAT, genaamt ROSENBURGHgeleegen onder Voorfchoeten, j. n en den Haag beftaande in een fchoon modern nieuw gebouwt en wei-doortimmert Heeren Huys op fchoone groote Kelders vooi verfcheidc groote Vertrekken fchoone Platons en Marmore Schoorfteenen met twee Vleugels ten wederzyde van 't Heeren Huys n alk de Tuynen en Boomgaarden, voorzien met ichoone exquifite Vrugtboomcn van de befte ioort en in 't beft van haar wasdom een fchi Ion, Vyvers cn Cingels, met hooge Boomen, als meede alle de Bofch- Wey- en Hooylanden daar aan, groot in 't geheel 32 Morgen 1 jol en noch elf Morgen 450 Roeden Hout- ofBofchland, genaamt het Stalptrtihout, geleegen onder Wajfenaar, alwaar over de Koiftlaan cenV; leggende 3 kunnende alles dagelyks bezigcigt en nader bevraagt worden ter Secict.uye van Veerfeh'eete» of by den Notaris N. vander binnen 's Hage. Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars zullen op Woensdag den s December 's avonds ten j uuien te Amfterdam in de Dy Oude Burg, verkopen een party extra puyks nieuwe Variuas-Tabak leggende op de Joode Houtmarkt, onder 't Huys van de Heeren Eli nocl de Crafto Junior. Gerrit Schoenmaker, Eduard Daniels en Jacob Raket Makelaars alslaft hebbende van hun Meefters aullenjop Donderdag den 9 Da: 's avonds ten 7 uuren precys, zonder na iemand te wagten, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party van vyf en ra Kiften extra fync uytgezogte Thee-Boey waar van de Monfters Dingsdag en Woensdag voor en Donderdag op de Verkoopdag van ieé Geld te bekomen zullen zyn de Fuften zullen op de Vexkoopdag te zien weezen op het Pakhuys de Waereld, up de Nieuwezyds.Agterbmj de Roofemarynftecg. Matthys Kuyper en Joan vander Wouden Makelaars zullen op Maandag den 13 December 's avonds ten 6 uuren te Amfterdam ia' Heeren Logementverkopen een zeer vernrakelyke Herberg de Cenytunberg genaamd met zyn HuyzingeSpeelhuyzen, royaale Kolfbaaa, Tuyn, Conynenberg in zyn Vyver, Laaninge, en verdere Beplantinge als meede een gtoote Plair.ier-Thttyn, met zyn Speclhuys, Steygers,R en Beplantinge. geleegen buyten de Utrechtk Poort, aan het ent vm't Zaagmolens-Pad te bevragen aan gemelde Makelaars. Willem Haring en Vincent Pofthunrus Makelaars zullen op Dingsdag den 28 December 1728 te Amfterdam in de Kalierftraat in de Kroon verkopen een zeer nette en zindelyke lnboelLedikant Kaften Kabinetten, ftaande Horologie, gemaakte Juweelen, en nieuwm: maakt Zilverwerk, Lywaaten en Kleederen, een Luyermant Kooperen Tin, Porcelynen, Schilderyen, Prenten en Teekeningen nevens eer party Manufaftuuren Fiuweelen Triumphantcn diverle Ooftindile en andere Koopmanfchappen, Winkelwaaren, Rariteyten &c. eena xiens gcfchildecd Kanrerbeliangfel van vyi Stukken hoog 4 en 3 agtfte ellang lamen 22 en 3 vierde el en andere Goederen meer als by de Biljetten word aangetoond. Op Dingsdag den 28 December 1728, zal men in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden publicq veylen en verkopen een jaafikelyke BUY TEN PLAATS,-geleegen onder den Ambagte van Leyderdorp, tuflehen de Zeyle- en Hceie-Poorten even buyten de Stad aan de Stads Cingel, alwaar dezelve twee Ingangen heeft, hebbende agter een extra fraay Uytzigt naar verfcheide Dorpen, over de Weylsu Zeyl, het Sweyland tot in de Meer, en zelfs tot de Stad Haarlem toe zynde de voorfz. Plaats voorzien met een nieuw hegt en fterk Heeri Tuynmans Wooning, Visryke Vyver, Volières verlcheide Fonteynen, zeer fchoone Heyningen of Scheerheggen, en verdere Cieraaden, als fes Palm-Heyningeu Baluftrades Pedeftallen Piramiden, zoo wel Taxis als Palm cn verdets met allerley fooiten van Viugtboomen k Iemand eenige nader ondenigtinge begeerende, addrefleere zig te Leyden by den Notaris Gerard Weljf. Benjamin de Bruyn en Vincent Fofthumus Makelaars ziillen op Woensdag den 19 January 1729 te Amfterdam in 't Oudezyds Hecrcr mentverkopen een extra groote keurlyke party Ooftindife Koopmanfchappen beftaande in extra fraaye Stellen van s en van 9 ftuks «y groote Lampet-Schotels en Kannen, DoofpottenSchalen dubbelde en enkelde Borden, Chocolaat- Koft'y- en Thee-goed', een gtoote yrf Dam aften eil Satynen zoo tot Mcubilen als anders lyne Chitfen Neteldoeken &c. circa 30 a 40 Vogelnesjes, een ongemeen groot lyk Japans verlakt Schut van t2 Demea, circa 8 voet hoog, en een hcerlyke party Hoornen, Schelpen en Zeegewafl'en, en andere Raiiteytt •Is breeder by de Billenen zal aangetoond worden twee dagen tc vooren te zien. Te Utrecht by W. Stouw Boekverkoper is te bekomen in Quarto (uyt het Engels vertaald) de zeer nuttige Beftieting voor alle Huyst' &c. klaar aantooncnde de teekenen, oorzaake en geneezinge der meefte Ziektcns, in Mannen, Vrouwen en Kinderen, zoo dat die hun if meefte Gevallen veyliglyk kunnen helpen als mede een Belchiyving der laatfte Koortien in Holland met byzondere Aanmerkingen mf Satuur en uytwerkfelen van de Quina eii andere Medicynen 't Boek koft 21 Stuyvers en is meede by den Aurheur George Catlyn zelfs tel' in de Korsjesfteeg, in de Indraanie Vygeboom by de Heeregragt, te Amfterdam. Daar is verloeren in hetuyrgaanvan deAmftcl Kerk, op Donderdag den 18 November, een goudRepetitie-Horologie door Klarkecn' gemaakt het Werk van binnen gedekt met een zilvere Kallotop de Buytenkas een Diana gedreeven daarom een Chagryne Surtoutitó1 met goud Mans Ketting met ftaaic tlaakjoS 5 die het gelieft te brengen by Klarke en Dunfter op de Vygcndam te Amfterdam zal 6e g® eaten tot een Vereeiing kry gen, zonder eenige navraag. Hermanns Voogt te Leyden ep de Lange li mg het tweede Huys van de Diefftaeg maakt een foort van Breukbanden zonder Yzet 0' *001 Mannen en voor Vroawen nooit dooi iemand anders zoo gemaakt voor wat zoort van Breuken het zouw mogen weezen en maklyk, dat de Patiënten niets van haar Kwaal weeten j Hy heeft ook een middelom de Breuken hoe zeer die ook vcrkoudzyn in tf en die hem de wydtc, en aan welke zyde de Breuk islaaten wceten, kunnen van Banden gediend wotden. Hy genccft ook alle Venus-K" korten tyd, zonder de Lyders in haare affaires te hinderen. De Vrouwen worden in zyn Huys door zyn Vrouw behandeld,. Wo-d tegenwoordig uyrgegeeven THE FAMILY THISlCAL DIRECTOR in Qiiarto 180 Bladzyden aantooncnde de Teekenen owzaak der gemeenfte Ziektcns in Mannen Vrouwen en Kinderen onderwyzende de Patiënten over hunne eygeue Kwaaien te ooiii' dezelve na vereyfcli van Zaakcn te geneezen waar by gevoegt is een verhaal der onlangs voorleedene en nog aanhoudende Kooi Ziektens) in en omtrent Amfterdam benevens een zeekere wel uytvalleode wyze om dezelVe te behandelen als meede aanmerking hoeaanigheeden't gebruyk en de uytwerkfelen van de QUINA gevalliglyk eerft in 't Engels befchreeven door den Autheur van de CC TATftnarncntlyk George Catlyn in de Korsjesfteeg in de Indiaanlc Vygeboomby de Heeregragt te Amfterdam, alwaar en nög{C' ket Boek te bekomen is de Prys 22 Stuyvers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2