LEYDSË !c M O S C V l N. cifi S P A N J E N. V K A N K R Y K. GROÖT-ÊRiTTANNIËN. n.v| ct Hi ■ni f)l N°. Maondogfe Coüraüfc, •a,o; :h; Co: OSCÓU dtn 4 November» De Keyz.er vermaakt zich noch op het Land omtrent 50 Werftén van deize Stad. Zyn Keyzerlyke Majeft. heeft geotdonneeid op niéuw een groot getal Land- meeters in alle Ptovintien van het Rnflifche Ryk te renden, but; 1 einde naauwkeurige fpeciale Landkaarten te maakenalzoo die wel- in dc Jaakea 1716 en 1720 g maakt zyn gebrekkig betonden wdr- L.wlllende zyn Kevzerl. Majt. dat de Gttgmybit of Aard-Befchryving 1 iyn wyd uytgcftrekt Ryk in een Staat van perfe&ie gebragt worde. BARBARYfiN. f-l GIBRALTAR den 6 November. Volgens de Brieven van Tetuan', tt «neen groot getal Zwarten die Stad genaderd dreigende dezelve te rit oiMtigen en even zoo als Miquenez te handelen 5 Die woedende le ^jfciaren maflacreerden alles wat zy ontmoetedenwaardoor die van uy aan ia de uyterfte Schrik waren gebragt, en de daar zynde Chriftenen tiogten om uyt de Stad naar Gibraltar te mogen vertrekkendat Hen G01 leigerdwas Doch tot alle geltik hadden gemelde Zwarten van Multy ntf; f DMy Ördie bekomen hartre Marfch naar Tetuan niet te vervol- :n, maar te tug te keeren. Die van Sale'e zouden haar Gouverneur gc- jopuTacreerd hebben. Die van Fetz bleeven zich met haaren Koning 'n,(k< als noch dapper defendeeren. Men zegt dat onzeu Gou- e pi neut een Öorlogfehip naar Tetuan ftaat te zenden, om de daar zynde ion jiöcnen te tedameeien en hcrwaatds te brengen. ot£L [ADIX dsn 9 November. Gifter arriveerde in déeze Baay het Regi- nl! fchip van Kapt. Jofeph Garcia Poedo 'yt de Havana en op het ver- tlB tvan de Poft het Advys-Schip rah rtagena, dat den i?dc July van en den foSept. uyt de Havans. -s vertrokken j.Met dezelve heeft ]?UIi n confirmatie van de reeds gen' /ding, te weeten, dat de Gallioenen Jgttagena zéilte'e' lagen naa- irto Bello dat^de Engelfe',.,?po dra ^Irtyding bekomen Ijudden v ui net tcekenen d r Preliminaire Artikelen, uf haare Oorlogfcheepea.van die Kuften waren vertrokken en dat yAdntiiaal Pintado met 11 Oorlogfcheepen voor Boca Ghicha lag, om loom. Gallioenen naar Spanien te convoveeren. Uyt de Havana 1 n ld men dat de 2 reeds gem. Scheepen van de Honduras vin welke c ,«er befchadigd wasen daar herfteld zouw moeten worden in die reu de Gallioenen en de Azognes-Scheepen zouden afsvagtcn, om ge- ncnrlyk met de Oorlogfcheepen van den Admiraal Pintado en noch 110 t andere welke daar lagen, naar Spanjeu te vertrekken. Het Schip vt t voor 2» dagen met petmiffie van hier -aai Tetuan gezeild is «ft om den bionenlandfcn Oorlog in Barbary<n te Gibraltar moeten nopen alwaai het «okrzyne Goederen heeft geloft. a!1 lit deeze Baay zyn gearriveerd John Staddin Chriftoffel Chapel, hiiftoffel BenrretTh. Blaake, Will. Fulford George Longhet O01- 1 (l fchip van Kapt.-Milford Wetr, en John Brooke, alle van Terraneüf 111 Engelfe Oorlogfcheepen de Seafort Kapt. John Main en ie Rumlcy iB^pt.Prowne, beide uyt de Levandhet Genuees Öorlogfehip van Kapt. Romero van Genua, de twee Maltheefe Oorlogfcheepen de St. Vin- it en de Sint Antonio van Lisbon naar Maltha gaandeEduard Ay- 121 ford van Mattinico, Jdcob Moor van Belfaft Rich. Devereux, Will, dl tabcilyn, en Ed. Forftal van DublynKapt. Cheneyhurft van Ham- ,en John Mattyn van Genua, welke laatfte Quarantaine houd en iruittiokken Jan de Koning.naar Duvnkerken, Nic, Langlade naar Havre dsfGrace, Robb. Joad naar Stokholm Rich. Emmerfon naar St. Lucar, ;o de Laye en Jofeph Cuftie naar Marfeille. Het Schip van Juair ook naat Marfeille gaande, is in dceze Haven niet gcadmitteert. ■1LBAO den ij November. Den 6 deezot zond men van hier een et r'pfelïe naar Madrid om den Koning te verzoeken de Commercie ;oul|den ouden Voet te laaten céntinuveren, tot dat msu in een generaale dering over de Eyflchen van 't Hof gedelibereerd zouw hebben, 1 anderen ten opzichte van eert Rechter, die de Koning wil aanftel- om van de Contrabanden in deeze Provïntie kennis te neera.cn en aak te doien, zonder ddt aan andere Rechters geappelleerd zal mo- worden. De Bark van Caftro heeft permiflte om alle Scheepen, die n Zee ontmoeten zaltot 111 de mond van de Rivier deazer Stad toe Jiliteeren en aan alleTöl-Counptoiren is verboden eenigc Goede- w'* van hier geëxpedieerd, te laaten pafleeren, maar'men racend, dat die bupdres niet lang ftand zullen grypen in tegendeel hóópt naen dat by 0 tc wg-komft van den voornoemden Expreffc alle Zaaken op den ou- ëf1 voet herfteld zullen worden. Gem. Bank van Caftro heeft daar op ia racht het Schip van Kapt. Yzarnot en een ander Hollands Schip en te ff heeft Hen verklaard dat zy de Cacao, over afzouden mogen ont- ka, behalven alleen in deeze Stad. ad lADRlD den 16 November. Voorleeden Zaturdag den Ij deezer is a" Coning eindelyk tot verwondering en blydfchap van ieder van het "twl; 0fSe^"an 1 heeft zich gekleed is in 't publicq verfchecnen en 1 met de Koninginne in 't openbaar gegeeten. Zondag reed de Ko- 5 aajr de Ketk van de, L. V. d'Atocha, om daar zyne Devotie te doen 1 vo°r zyn eigen herüelling als voor die van den Koning van Vrank- jync* NeefZyn Majt. was in de Koets verzeld door dejKoninginne, vfl niucelTe van Biazllien, en den Prins van Aftutieu De Infanten Don n" ®s) Don Philippe, en Don Louis, en de Infante Donna Maria Therelia kaare Majefteyten in een andere Koets als mecde de Öfificieren wwloófden der Koninglyke Huyzen, nevens veele GrandesDetoevloed '"~afD Adel en het Yolk was ongemeen groot, ojn den Koning in goe- t20ndlieid te^zien au haar Vreugde daar over te betuygen. Dien Wii dier occafie groot Gala aan 't Höf. Gifter namiddag bega- "ith haate Mujelleyteii en de geheele Koninglyke Familie naarCafo ia>P°, een Koninglyk Lufthuys buyten deeze Stad daat Zy zich Jtkten met de Haazen- en Konynen-Jagten heden ftaat de Ko- Cn de Koninglyke Familie een Wolven-Gevegt in het Pardo te zien. ,®ing van de herftelling des Konings van Vrankryk heeft hier mee- ocj algemeen veel Blydfchap verwekt, na dat men zeederd den j tot J^deezet in gtooteongeruftheid daar omtrent geweeft was alzoo Privile^en ëh ohder ahdeien dit vin A^eln Gttipnscoa en Alava, welke djeel zullen atep* 1 dim tyd g««a eenc Etrptefie vut ïgrys hier ww aanjjekpmea, Dé Koning hèeft verfehe-d- dom tocgeOuan aan die v u men in dé Compagnie dis dra; bpgcrécht is, oftvdeCc'mkiercie vin Sli# ker en Cacad in de Cataques to dry ven znjl'endë <fiè Vairt cc HandÜ beginnen met hét aanftaandc Jaat wadrróc bereids vërfcheide Scheepeo gereed leggen. In dé Corunna is eèu ryk-gëladen.Sehip aangekomen; zynde het tweede van driewelke uyr 'de Honduras vertrokken zvn zoo dat het derde dagelyks mee de vervagt word. Gifter ontfing de Marqui* de Branca.;. Am'ga if. vin V:ïnkryk een Exprcffcn van zyn Hof. ,D*aë tegen is in dc voorleeden aagt een Exprefle naafïarysafgevaardigd, q«i d.,ar de tydiag te bteagen, dat zvn. Ruth. Majt. ten eenettiaa! herfteld is, en dé Kerk vau Autocha heeft bccchr. Deez.en morgen is de Èhgelfë Hei tog van Riéhmont hier aangekomen Hy zal f4 dagen in deeZeStaé blyven, en alsdan naar Lisbon Vertrekken, om vandaar te Water naar Gi braltar, en yervoigens naar Ceur'a te gaan. Mén verzeekerd dat over dé Zaaken van 't Congres tot doezen dag toe aan'r Hof niets Iseilootenis. DUYTSLAND én d'itangfenzénde Ryken HAMBURG den 30 Novembët. Voigéns de Brieven van Berlyn was de Koning van i'ruvfièn Donderdag van Potsdam aldaar té rug gekomen. Vrydag had de Baton van Gyldenftrotrt, Mlniftei van Zwèeden, zyn eer- fte Audiëntie by zVn Majt. géUad 3 Vervolg'éns had dié Miniftér den Ko ning verzeld naar de Parade in hér Slot, daar voor de eerftemail aan zyii Majefteyt gepiefenteerd wierd dé gToote Zweedfe Man die wegens zyrt gantfeh ougemeene hoogte als een Reus éri wonder der Nttuur wierd aangemerkt 5 Na de Parade had gefn. Minifter d< Eete gehad mét 4«* Koning het Middagmaal te houden, in welke occafie zyaMajt. Hem byT zondete Blykcn van genoegen en agting gegeeven had: Zaturdag had de Generaal van Grumkow zyn Mait. en veele Grooten, Minifters eaGe4 neraals voortreffeiyk onthaald en de Heet van SuhmMinifter van dea Koning van Pooien, had meede een gtoot Feftyn cn Bal gegeeVën ter oc cafie van de hcrftelde Gezondheid van zyn Foólie M.ajt. SOISSONS den 25 November. Voorlieden Donderdag vertrokken ie Heeren Poinrz en Hurgronje van hier naar Parys Haare Exeellentie* aierden verzeld door den Marquis de Fenelon en den Gtaaf dé Brancas rot Viüets Coretet zynde 4 mvlen vait hier daar iy gezatnéntlvk het Middagmaal hielden waarna de twee laatftgenoemde in deeze Stad tt rug kwamen. Men meende in den beginne dat de twee eerftgemeldë Plenipotentiarifïbn naar Fostrainebleau ven rokken waren om dén Ko ning over zyn hsuféldt Gewondheid te feliciteeren maat naderhand reeft ruen vetftaan dar het voornaamfte Óógmérk van haar Reize was, bin te aflïftceren by de Cor.ferentien met de andefeGroot»Br.tt4nnifeéa Kollandfe Flenipotentiatilfcn ten einde over de gemèene Belangen dét twee Zee-Mogentheeden te delibercCten, en Vervolgens dé Itlténtien van hunne icfpeGive Hëéten en Meefters aan den Gtaaf van Sintzendorff voor deszelfs vertfèk. naar Weenen bekend te maaken. Héden zyn de, Heeicn Pointz en Hurgronje van Parys hiet te rug gekomen. De Cthdf van Sintzendorff en de Baron de Fónfeca ftonden gifter hier aan te ko men maar nu worden Hunne Esccllentien deezén avond verwacht eia men meend dat daags na haare aankomft een Vergadering van de hief zyndi* llenipotentiariffcn in het Ka ft Cel gehouden zal worden én dat die twee Keyzerlyke Plenipoteutiariffen als dan een groote Maaltyd zul len geeven waar na de Graaf van Sintzendorff nrar Weenen rértrékked zal en zyn weg necmea over Lotharingenom daar een importante Commiftle by den Hetrog af t- leggen. Maandag was geen Vergadering in het Kafteel om dat bchalven de twee PlenipotehtiarifTeii van Vrank ryk geene andere tegenwoordig wa 5 n dan r*n Van Spanien een. vart Zweeden en die v*n de Paltz. Heden heeft dé Mathuis de Santa Ctuk aan de andere l'ienipoter.tiariffen een groote Maaltyd gegeeven, Voorna- mentlyk in conlideratie van dé të rng-komft der Hecren Pointz etl Hur gronje waaruyt men befluyt dat de laatfte tydingèn uyt Spanjen niet on aangenaam zVn geweeft alhoewel fommige willen, dat zyn Kath. Majt, het Projeft van de Treves bez-waarlyk zal aanneemen. PARYS den 19 November, Zoo dra dé Koninginne te Ve-faillés aan gekomen was, ging haaté Majeft. de drie Princeflfen van Vrankryk hiaré Dochters zien, die zich in goede Gezondheid bevinden. Dé Appartemen ten des Konings zvn wegens den Rouw voot wyien de Koningiuné vath Sardinien met Violet, én die der Koninginne met Zwart behangen. Hé den onthaald dé Hertog van Antra de Pleripotentiaiiffen van 't Con gres en de Koninglyke Minifters op ïen prachtige Maaltyd. be Czaaf héiftBo goude Medailles herwaards gezonden oM aan de Lèedén vait de Koninglyke Academie der Weetenféhappen uytgedéeld te worden geen voorleeden Woensdag gefchied is 5 Daar warén 'er tién van eert extraordinaire groote voot de honoraire Academiftcn dié voor dé Penflonaires weegen ieder 7, en die voor de Géilfocieerden én Adlunftért 4 en een halve goude Louifert. De Hecren Stanhope cn Walpble Plé- nipotential!ffen van Groot-Brittannién ftdan na hef vertrek van den Graaf van Sintzendorff meede een kéét naar Londen té doen. Dé Héef d* Armenonvillé ond-Zecgeibewaardéi is eergiftet Op hét Kafteel ra*. Madrid overleden. LONDEN dén 30 November. De Koning hééft asn den Hërfóg vjrtf Newcaftle gefchonken twee van de Paarden Uyt Barbaiyen welke dé Gezant van Tripoli aan zyn Majt. hééft Prefe'nt gedadn en eeriigé van dezelve zullen naar Hanover gezonden worden, jvfet de Brieven uyt de Canaricn heeft men dat de Suaarifè Gouvernéut van die Eylanden zee derd eeaigen ryd allé Eugélfë Scheapcn alhoéwel uyt Engeland komen de noodzaakte 2i dagen Quarantaine té htiudén én vervolgens allrt haare Koopgoederen triet haare eigene Sloepen aan Land te brengen ea die aldaar iz dagen te vétlnchten voor dat dezelve aan de FaGoOrf ovelgegeeven mogen wordenook vord rdc gem. Gouverneur een mcuw Recht olte Bélafting van 12 ten hondérd van alle Koopgoederen dié! daar gebracht worden. De Collonel Armftrong, dié te Duynketkeli op Ördte van den Koning zeckere CcmmifGc hééft fiytgevoe'id,, is hitrcéi rug gekearvo «n z<«d*d h««l ziek gewoldea,,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1