li Te Leyden bv F L L IX D L KLOPPEii, op de Brceueltnut over het Stadhuys. Den December 171$. Koen; de Heer Philip Terftnn tot Vendrig in de Comp. van 4 t Kapt. Leonard de France in 't zelve Regiment in plaats vand vanceerde Heer Chatillon de Heer Pierre Bi nu: tot jLcy tenant Comp. van den Luyt. Collonel Dois in 't Regiment var. den C Motragne in plaats van den geavanceerde Heer Charles de de Heer Cornellr Soutfi word by Changement Vendrig van de L\j ,!n plaats ran dcit geavanceerde Heet Suerïusde Heet Ja* 'Maréells Kecqvan Mullmys 5 éje Heet Wïfoüi 'Tleyfcbtr it* Tritichytot Vendrig onder de Comp. van den Heer Kapiteyn David de! in de Compagnie van den Heer Kapt. Fournier in 't zelve Regit VillemoiifScc. in plaats van den gechangeerden Heer van Alphen i ppaats van den geavanceerde Heer Wynshuyfen de Heer Ma de Heer Pa! iiufe DedenLvan Ratenkurr tot Vendrig onder de Comp. van Willem de Chatillon tot Luyt. in de Comp. van den Kapt. Johan.y den Kapt. Beanpart, onder gcm. Collonel de Villattes, vornaits het avan-j in't zelve Regimentin plaats van den geavanceerde Keet cement van de Heer Louis de Malprade; de Heer Benjamin Leffagt tot Ven drig in de Comp. van den Kapt. van der Maft in het Regiment van den Heere Prince van Nafiau Ziegen in plaats van den gepenlioneerde Ven drig Egbert van Hulfen de Heer Adriaan Hoepelino tot Luyten. van de Comp. van den Collonel Philippe de St. Amand in plaats van wylen den Heer Fhilippus van Wenfenburg de Heer Abraham Verder tot Ven drig in de Comp. va 1 den Kapt. Jan Hoellmeth in 't zelve Regiment in plaats van den geavanceerde Heer Hoepeling de Heer Willem Kipperda tot Vendrig onder de Comp. Dragqnders van den Kapt. Merens in het Regiment van den Luyt. Generaal du Fortail in plaats van wylen den Heer Hendrik van der Put de Heer Comelii Paiman tot Luytenant van de Compagnie van Charles de St. Amand in het Regiment van den Collonel de St. Amand in plaats van wylen den Heer Laurens Frederik van der Does de Heer Jan Hoolwerf tot Vendrig in de Com pagnie van den Heer Philippe de St. Amand in het Regiment van den Collonel de St. Amand in plaats van den geavanceerde Heer Pasman üe HeCr Willem Henden\ Wynshuyfen tot Luytenant onder de Comp. van den Collonel Commandant Gasper Samuel Iyoy in het Regiment van den Generaal Major Caris in plaats van den geavanceerde Heer changeerde Heer Vend ig by Changement Cornet van de Comp. van den Generaal Mai# van Bentheim in plaits van wylen Chriftophel Boon den G: Chotel de la Hottardris tot Cornet onder de Comp. van den Hi Grave D'Aumale in 't zelve Regiment in plaats van den gechu Heer De Ccndre de Heer fa-, Willem Stats tot Vendrig in dcCoi den Kapt.Theophile de Souberon in 't Regiment van den Collptit: 'o: - Gi /f' eindt in plaats van den geavanceerde Heer Karei Lodewyk Delpienc; inde HeerNoodhocrn tot Vendrig onder de Comp. van do 1,-will Huybert Janfle in 't Regiment van den. Lt. Generaal Vi$ouJèryn van den geavanceerde Heer Pieter Reets Een yeder wordt verfogt en by deefdn gewaarfchouwt fijne Renten en Intcreffen un lampione gen,raat van Hoilandt en Weft-,. GIER. Van wyleii den Heer Ontfanger Generaal van Jlarjftn den Heere van Hegerhtyde binnen 's Grateahagc in den Jaate 1718. en daar tt enjt verfcheenen en noch onbetaalt ftaandehet zy van Les- ca Lyfrenten Imeretfin van OI.lie.vien foo ordinare als van de drie lacht ~L»terytn twintigh en tien jaarige Tienten en van hei ^Amptgefit foo van de eerfteals tweede beleeningcals meede alle 1 baart eedullt'i van het 14. rs. 16. en 17. haffen van de eerfte fterye van fes JJillinnetiten firlven Comptoire te komen ontfangen uji uan i voor den 24. December 1728. rogtr Een ieder word vèrzogt zyne Prenten en Intereften ten Gemeene-Lands Comptoire van wylen den lieer Ontfanger de Grande binnen G01 teiger den Jaare 1727 en daar te vooren veifcheenen en nog onbetaald ftaande als meede die van 1728 ten zeiven Comptoire te komen ontij J> Iiyterlyk voor den eerften January 1729. By H. Blank aan de Vygendam te Amfterdam zyn in de derde ClalTe der GENERAL1TE1TS LOTERY noch eenige Looten te koop heeft dezelve tergemoet-koming van de Liefhebbery gerezolveerd de kans na alle de Tryzen die in deeze derde Clafie te trekken zyn, huuren tot 10 Gis. per Lot, mits Prys trekkende, een ander Lot, of wel de laagftePry», zynde 45 Gis. zuyver Geld voor het zelve in dep! neur geeven. Dus zal den Huurder door de reyzing der Loten niet kunnen worden benadeeld ook kan men die Huuren (zonder reftitutie voon uilen gaande) tot 16 Gis. ieder zynde een Gulden meer als her Fouiniflement of Inleg der derde Claffe. By gevolg heeft een Huurder die zelti en uytzigt van deeze Clafie, als of de Loten tot joGls. en daar boven waren aangekogt, en zal ook niet meer dan zyn eens uytgefchoota 16 Gis, verliezen kunnen. Voor die buyten Amfterdam woonenen inclineeren om op deeze aanneemelyke Conditie de Loten tt r^j. huuren, kunnen 't Geld gefiranqueert, nevens haar Addres aan de voornoemde BLANK i?aten toekomendie ten aller(poedigfte de Quit ra yaj, 1 ,.ei fpecificatie van Nommer en Devys haar in de plaats zal zenden. m. ma ifiacrt lt ito Op Morgen, zynde Zaturdag den 4 December 1728 's avonds ten 5 uuren, zal men binnen Leyden in 't Heeten Logement aan den Bui l L de meeftbiedende vevkoopen de zeer bekende en van ouds vermaarde BROUWERYE genaamd het WITTE HART, met de Gereedfcit jj[t. ftaande binnen de voorfz. Stad op de Haarlemftraatwaar in over de honderd Jaaren en als nog met groot fucces de Brouwneeringe wordj [L Iemand ondertuflehen de Conditiën gelievende te leezen, kan zich addrefleeren aan de Weduwe van wylen de» Advocaat Jehan vander £*rX 4[ j Boekhorftraat in 's Hage, of te Leyden by den Notaris Hendrik, Wilmtri. jAdtü Te Leyden by S. Luchtmans zal op Maandag den 6 December verkogr worden de nagelaate Bibliotheek van den Heer Nicolaus Met,' ^oor leeven Predikant te Yffelmonde, beftaande in keurlyke Theologifche en Miscellanifche Boekenwaar van de Catalogen te bekomen zyntt y ffl 'ree' r by Outman Amfterdam Boom Delft Beman Rotterdam Beman Hage Wiftterswyk Haarlem van Keffel Middelburg Bakker ,1 Mc| 'Stouw, Gouda v'ander Kloes, en in 'andere Steeden meer. Kll Op Dingsdag den 7 December 's avonds ten j uuren zalmen in de Vergulde Wagen te Alphen, verkopen «en hegte wei-doortimmert ,ent 2*nge, Thuyn en Speelliuys, genaamt HOV-^IGT voorzien boven en beneden ieder mee drie Vertrekken daar onder een Eet-Zaal, gelara ,an( en behangen met een fraaye Provifie-Kas daar 111 Item ten refolute Keuken met Aanrigts-Bank Turv-Kift en Ftnnuys een drooge vt Kelder, binnen en bu'yten een Sekreet, en verdere Gemakken, ftaande te Alphen aan den Khyn, tegen over het Hof. Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars zullen op Woensdag den 8 December 's avonds ten j urnen te Amfterdam in de Dykftra^00p( ude Burg, verkopen een party extra puyks nieuwe Varinas-Tatak leggende op de Joodc Houtmarkt, onder 't Huys van de Hoeren Kliast ;n d, ▼01 (fto: uifto 'Oude tiöei 'de Crafto Junior. Hendrik Brinkman en Sebaftiaan Schram Makelaars zullen op Woensdag den 8 December *s namiddags ten 4 uuren te Amfterdam (fcfty Appointement van de "Edele Agtbaare Heeren Scheepenen) in 't Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdyk verkopen een extra he party Rangoes of roo'de Cornalyne Hegten, in diverfe Maffen, nevens «en party bruyn blaauw Catoeri,eeo party Chineefe zyde BloemïHh«t 3 Vogeltjes, als meede eènige bladen gedrukt Patroon-Papier, zoo als by Cavelingen te zien zullen zyn daags voor en op de Verkoopdag, als by de Notirien, die by de voorn. Makelaars te bekomen zyn. w C1. Op Dingsdag'den 28 December 1728, zal men in 't Heeren Logement aan dea Buig binnen Leyden publicq veylen en verkopen eenat^, tnaakelyke BUYTENPLAATS, geleegen onder dea Ambagte van Leyderdorp, tuffchen de Zeyle- en Keere-Poorten even buyten de Stadi|Jtrii jtan de Stads Cingel, 'alwaar dezetve twee ingangen heeft, hebbende agter e«n extra fxaay Uytzigt naar verfcheide Dorpen, over de Weyiani(ig Zéyl, het Sweyland tot in de Meer, en zelfs tot de Stad Haarlem toe zynde de voorfz. Plaars voorzien met een nieuw hegr en fterk Heerojtroli Tuynmans Wooning, Visryke Vyver, Volieresverfcheide Fonteyncnzeer fchoonc Heyningen of Scheerheggen, en verdere Cieraaden, alsljGra zes Palm-Heyningen Baluftrades Tedeftallen Piramiden, zoo wel Taxis als Palm en verders met allerley foorten Van Vrugtboomen Iémand eenige nader onderrigtinge begeerenae, addrefleere zig te Leyden by den Notaris Gerard Wolf. Daar is verlooren in het uvtgaan van de Amftel Kerkop Donderdag den 18 November een goud Repetitie-Horologie door Klarke en •gemaakthet Werk van binnen gedekt met een zilvere Kallotop de Buytenkas een Diana gedrcevcn daarom een Chagiyne Suitout met "met goud Mans Ketting met ftaale Haakjes die het gelieft te brengen by Klarke en Dunfter op de Vygendain te Amfterdam zal 60 goi daten tot een Vereering krygen, zonder eenige navraag. Tc Amfterdam by de Wetjfeins cn Smith en te Leyden by S. Luchtmens is gedrukt de Néderduytfche Bybel in Folio met volkome tien en zeer fchoonc Bybelkaarten op Mediaan Papier zeer correft met minder Fouten als in lange Jaaren eenige Bybels zyn ged nagezien doof de Heeien Predikanten te Leyden de prys is 11 Gis. ordinair en 14 Gis. groot Papier. Voor de Liefhebbers zyn gedrukt hcele als halve Veis Figuuren tot opheldering der Hiftorien-, Gewoontens Ceremoniën en Oudheeden der Jooden uyt het Woordebo ylng. Ca/metovergezet door M. Gargon om in dezelve Bybel op haar plaats in te voegen j de prys van 't ordinair Papier is j: *T groot Papier 7: 10. Te Amfterdam by de Wed. J. van Egmont, op de Reguliers Breeftruatword gedrukt en llaat alle Maanden uyt te komen De Nieuw»a taildfhe M andelyke Poft-Tjdcr meedebrengende Berigten van de voornaamfte en gedenkwaardigfte Staat- en Oorlogs-Zaaken die in en biqdte: Chriftenryk zyn voorgêvallen rykelvk met de daar toe behoorende Bewysftukken voorzien voor de Maand November 1728 de Prys te i Stuyverf. Nog is by de voojn. Wed. gedrukt, en word uytgegecven, Compendium yinatomicum of Kort Ontleedkundig Begrip van den Hoogp# V Heer Laurtntius Heyfler, Pr'ofeflbr te Altorff, en vertaald door yl. LamhrethtiMed. Doftor 5cc. in groot 8. Het zelve is ook te"bekomen ia'brat venhage by C. van Zanten Boekverkoper op 't Spuy te Dordregt bv Hendrik WalpotJ. 't Hooft en Fiednk Outman Boekverkopers tc(fl h lem by J. Marshoorn, en in verdere Steeden meer. Jen, Ifaak Tirion, Boekverkoper te Amfterdam op de Voorburgwal over de Nieuwe Kerks Tooren, zal tot het einde deezer loopende Maand|4a infehryven op alle de Predikatiën van den Aartsbifl'chop Tillotfon, uyt het Engels vertaalt, j Deelen, in Quarto zynde dit alle de Predikati Co teederd weinige Jaaren verfcheide maaien in 3 Deelen in Folio in 't Engels gedmkt zyn en waai van tot noch toe maar ruym een derdejn'dde lands is uytgekomen, wordende alle de overige nu eerft vertaalt en zal dit treflyke Werk dus compleetmet de noodige Regifters, een Lyltft van den Biflchop Burnet over, en een fraaye Afbeelding van den Schryver, den Inteekenaaren niet meer koften als 17 op gemeen en 25 op gt Papier, te betalen by de Infchryving van 't gem. Pap. 4: 10 en van 't gr. Pap. 7: 10 en by 't afleeveren van ieder Deel van 't gem, 2: ioitVi gr- 3: 10 Nader te zien in de Conditiën, die by lïem, en in andere Stceden by de voornaamfte Boekverkopers te bekomen zyn. z; Te Amfterdam by Hendrik Vieroot, Boekverkoper op den hoek van den Nieuwendyk en Dam, word gedtukt en zal in 't kort uytgege#rf. hi 'den Ant. Eynaus Verhandeling over de Geboorte en Belnydenis Jefu Ciuiftiuyt het Latyn vertaald door Fred, Wilh. Wefthoviüs wèlo Voorreede van de Eerw. Heer Petrus Zauhslifer Bedienaar des H. Evangeliumi te Amfterdam 4. By denzelve word gedruktJoh. Igii Scheuchzer Jobi.Phyltca Sacra of Jobs Natuurkennis vcrgeleeken met de hedairdaagfe, 4. Als meede de zoekende Heiden na waareCWo 'oen in her midden des Chriftendoms, 8. By denzelve is te bekomen, Joh. Laur. Moshemii Obfervationes Sacrat Sc Hiftorieo-Critit*di Sal. van Til Commentarius in quatuor Pauli Epiftolas nempe priorem ad Corinrhios Ephefios Fhilippenfes ac Colofienfes4. Reiners kort Opftcl der Natuurlyke Godgeleerdheid, 8. Te Rotterdam by Harmahus Kcnrlink, Bockverkooper op de Huybrugge, agter het Stadhuys, is gedrukt, en zyn in alle Stèedenby de kopers te bekomen, Genade cn Pligt, om Geeftelyk-gezind te zyn, verklaard en ter becragting aangedrongen door Johannes Owen Doft. Godgeleerdheid getrouwelyk uyt her Engels vertaalt door J. V. G. en M. H. ia 8. By gem. Boekverkooper zyn ook nog te bekomen W. ten van de Gezwellen en het gewefode Hoofd "beide in 8. Iemand Comptoiren Boekhouders Comptoirknegts Winkeldogters Clerken ofte Leerlingen in verfcheide Taaien zoo binnen als 's Lands nbod.g hebbende, addrefleere zig aan PIETER van DORSTEN, Taalmecfter en Tranflateur, inde Engellè, Franffe, Italiaanfe, Hoi Nedcrduytfe Taaien, die 'er jegemvoordig verfcheide aan de hand heeft (en zyn affaire van maakt) Hy is woonagtig op de Frincegiagc by ceftraat, in de Arke Noach en dagelyks te fpteeken in 't Franfle Koffyhuys en in de Paradys-Vogel, op 't Rokkin by Vander Walj C' Beurs-aan de Pilaar No. 9. te Amfterdam. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2