LËYDSE i»ü at* «v» A®. tp$' 'Qdq 4 ca* Sn an fOv n°. i4jr Yrydagfe Goüi-ant» TlCi R. T A L I F, N. OMEN den 13 November. Zaturdng had de Kardinaal de P'o- Jignac, Ambafiadeur vau Vrankryk een lange Audiëntie by den Paus wegens de aangenomen Bulle Vnigeniius door den Kardinaal de Noailles. Maandag hield de Paus Confiftotie in welke zvn fl. dat groot geval aan de Kardinaalen formeelyk bekend maakte De p,Blydfchap van den Paus over die Aanneeming is zoo grootdat Hy aan v«le dnyzend Armen ieder een Giulic (zynde omtrent vyf Hollinjife Stuyvers) heeft doen uytdeelen. Zyn H. heeft ook Órdre gegeevèn het Mandement van Acceptatie van den meergem. Kardinaal iji de Hoeg- kift, Spaanfe en ItdHMnJi Taaien over te zetten ten einde alle Natiën dan van onderrecht konnen worden. MILAAN den 10 November. De Generaal Schulenburg is uyt Saxen jiici aangekomen en verder naar Turin vertrokken om zich in dienft j" san den Koning van Satdinien te begeeven. LIVOKNO den 12 November. Het Hollands Esquader bevind zich f noch in deeze Haven. GENUA den iz November. Woensdag hebben de hier zynde Engelle 1 de Verjaaring der Krooning van Zyn Groot-Brittannifche Majt. rtiet veel l! Plechtigheid gevierd. De Erff-Prins en de Erff-Princcs van Modena zyn van liet Land hier te rug gekomen. FLORENCE den 13 November. De Zoon van den Hollandfm Schout hy Nacht Grave en eenige Officieren van zyn Esquader zyn in deeze Stad geweeft om de Merkwaardigheden van dezelve te zien. Men zegt c 1 dat de Groot-Hertog een Teftament gemaakt zouw hebben ten voordee- Ie van zeeker Prins van het Duytfe Ryk. ÏOLOGNE den 19 November. Voor eenige daagen is een Iers Heer ia deeze Stad aangekomen die met den Ridder van St. Joris in Confe- rtntie gewecff zynde, den volgenden dag verder naar Romen vertrok. 5. VENETIEN den 20 November. Donderdag is de Graaf van Harrach, 5ij.ftddigneerde Viceroy van Napels, van Weenen hiér aangekomen. Vry- 4 dag zond de Regeering aan zyn Excell. een zeer magnificq Prefent be- hündc ui ty'afch, Kryftal, Confituuren, Vifch &e. I] Z W E li D E N. sbg STOKHOLM den 16 November. De Brand die wy hier in de Oude enii Stad gehad hebben heeft van giftev-avond 7 uuren tot deezen morgen vt: ten t uwen geduurd agt groote Steene- en omtrent 23 andere Huyzen al*ye ie de fiche gelegtdoch daar zy:i geene Pakhuyzen verbrand nog- tebefchadigd. Door tegen.vind leggen noch te Elsnap alle onze uyt- Onj| gunde Scheepen, daar onder Robb.Dikkcnfon, Laur. Salftroom, Anders .loc.- Aedetfon'Paul. Vlotman Piercr Hend. Marcus Braas, Olof porsberg, ,ou en Olof Tutenberg alle naar Lisbon en St. Ubes gedeftineerd. In deeze Haven is gekomen Rykertjanfle van Amfterdam in tegendeel legt Dirk vs, Adt. de Boei derwaards zeilréé. Men heeft hier noch open Water.. vds. DUYTSLAND en d'aaigrenzende Rykeii. "i4 WEENEN den 20 November. Woensdag wierd de Vergadering der l'-.11Sttnden van Neder-Ooftenivk ten overftaan van den Keyzer geopend, ine Giftet is de Naamdag van de regeerende Keyzerinne in groot Gala ge- aaE Tietd. De Keyzer keeft êenige Vaten van de befte Ongarilche en Ooften- rykle Wynen tot prezent naar den Koning van Spanjen en eenige andere ■'h' «aar Bruflel doen afvaardigen. o* AUGSBURG den 22 November. Voorleeden week is op ordre van den Magiftiaat een algemeene groote Collcfte in deeze Stad gedaan voor de Jta ^'e kyks-Steeden Goflar Swabifch-Hal en Lindau dewelke in dit Jaar >y a door Brand veel geleeden hebben. MANHEIM den 24 November. Onzen Keurvorft bevind zich ,by 'ita continuatie in goede Gezondheid. De Heer Ncbel Doftor Medicinae gsl van de Proteftantfe Religie dewelke zyn K. V. D. voor'eenige weeken L. tot Deszelfs Lyf-Medicus en Geheimen Raad benoemd heeft is met n tyn geheele Familie in deeze Stad komen woo oen en zulks wel op ex it L. pielle otdre van den Keurvorft die Hem altyd by zich wil hebben. Na 3 a dtt men den rechten Ernft van den Keyzer gezien heeft dat de Heer- al 8 tykheid Zwingenberg aan den Heer van Giller en.Conforten zouw gere- ins, ftitueeri worden, ftaan de Keuivorftelyke Commiflariflen Hem daar van qui Becdcn in 't bezit te ftellen. Na de groote wilde Zwynen-Jagt die den 'S'fte deezer gehouden wierd en welke ongemeen vermaakelyk en ko- Jtelyk is geweeft hebben zich de Markgraaf van Baden-Durlach met tOriyn Etff-Prins, en de Keurforft van Trier noch eenige dagen aan dit Hof vo#opgebonden waarna Zy weder van hier naar Durlach en Mergentheim VWo'Ctttokken zyn. M HANOVER den 26 November. Volgens de Brieven van Osnabrug ^«ontinueetde het Dom-Kapittel de Regeer ing aldaar te voeren. De vier Baronnen van Hammerftein bevinden zich te Gcfmold, om n',s j, "*'atenfehap van wylen den Kollonel haar Vader te reguleerenDien dafl^t he ft in <je Krvgsdienftert van Deenmarken, Vrankryk, den Hertog a *c"een het Kcur-Huys Hanover veel Roem verworven en is voor rui ''ge weeken in den ouderdom van 84 Jaaren overlceden. &ANKPORT den 28 November. De Erff-Princes van Baden-Dur- iif-U'en is via een pr;ns jn >t Kraambed de bevallen. m vrankryk. PW' EMABXES den 25 November. Deezen morgen hebben de Gede- 'ftf'rjj van ^et PariotocBtde Kamer der Reekeningenhet Hof der i «ft Hof der Munten en de Magiftraat van Parys Audiëntie by n y,0mn£ gehad, om zyn Majf. te complimenteeren zoo over de dood 4Pi e K°uinginne van Satdinien als wegens zyn Majts. herftelde Ge- if-;vervolgens hadden gem. Gedeputeerden ook de Eer de Ko- I°lf,cleg,ne tC wac'lten en aan Haare Majt. gelyke Complimenten af YS den ^Hovembw. Men meend dat de Koning aanftaande JiS °f Maandag in de Hoofdkerk deezer Stad zal komen. Het r^Vn m"' de Scnera*'e Pachters wegens de herftelde Gezondheid van 1 1 ,c- 'n dc Kerk der Jacobiter Taters hebben doen zingen is onge- - 1 DcrAsHsbiflchop van Narboime deed den - "w Dc Maftcq wierd jemaakr 4oor i vaa de beftté ^J^jficanten 3 pc gehëèle Kerk was met een onnoetnelyk getal, enh« groot Altaar al5' leen met 20b van de grootftc witte \Vafch-Kaarflen verlichtbehalveü dè Kriftalle KroonCn, en andere Jllumina'tien. De Koning van Zweeden heeft twee Schilderyen ieder rz Voeten hoog en 6 breed aan dén Ko ning gezonden zynde de Pottraitqn van Ha'are Zweedfe Majefieytea Levens gtooré Her Lyftwerk 'daar ros is in deeze Stad gemaakt én zeer magnificq hebbende 2400 Livres gekoft, Drié Cure's van Jdeine Pa rochiën deezer 'Stad zyn afgezet en gebannen om dat zy de Conftitutib niet willen aanheemen. De Heer D'Annenonville is gevaarlyk ziek. NEDERLANDEN AMSTERDAM den eeröen December. Te Marttnico was gearriveerd Kapt. Arnonts van Nantes 3 tc Sint Domingo eqn Schip van Rochelte Bilbao (daar Anr. deLoredo herwaards zeilréé lag) ïranc. d'lfarnotegy van hier, Domingo Martinez en Nicol. de la Lofla van Londente Ali- canten Nic. Kleer van deeze Stad te Deftia WilL Buurt van Londen, die door Storm befchadigd was teCharante Leend. Janfle, en te Waasber- gen Olof SfArre beide van hier en in de Zond Pouwe Jac. Jan Ryn- kers, Folkért en Romert Nanning Jan Hend. Vifler, Pieter Klaafle, Sy- men en Ryndert Sym. MVnd. Schoenmaker, .Klaas Klaafle, Jan JelleSj- Corn. Waterhond, Zach. Dolhoff, Clement Witlof fee. In 't Vlie is bin»- nen Schipper Rodenbmgh van Bergen. 's GRAVENHAGE den eqrften December. Dë Heéren Staatén va* Holland en Weft-Friesland zyn deezen iniddag tot over veertien dager» gefcheyden. Voor den Raad vart Staate heeft de Heer Juun,> m■yntgis deiï Eed afgelegt als Collonel Commandant van hét Regiment te Voet van den Luyténant Generaal Monteze dè Heet 'Oi/iren So* als Collonel Commandant van het Regiment van den Luyténant Generaal Keer va* Groveftein de H:ér Evtrt Jthan de Vaffy als Major in 't zelve Regiment} de Heer Corn'lii Evinze els t,uyténant Collonel in het Regiment van den Heer Brigadier de Blanfac Voorts de Heeren Johdn V.nk 3 Herman van Heeft, en Cornell's van ^dffelen als Kapiteyns. 's GRAVENHAGE den 2 December. By de Heerén Gecommitreerda Raadcn van 't Zuyder-Quartieris van de volgende fubalterne Militaird Charges gedisponeeit De Heer Miehiel Tij chart is aangcfteld tot Kapi- teyn Luyténant van de Compagnie Paarden van den Collonel Schakin plaats van den geavanceerde Hetr Ritmeefter Jean Ie Gagneur j Dc Heer Hamen van Haddtnhor/f tot Luyt. in 't zelve Regiment Paarden in de Comp. van den Heer Gagneur, in plaati van den bovengemelde geavanceerde Heer Miehiel Richart 5 de Heer \ichort Charlt< van Dik, tot Cornet in 't zelve Regiment onder de.Comp. van den Heer Johan Hen drik Rynik, in plaats van den geavanceeraen Heer Coert Harmen van Addenhorft de Heer Johan Lod,vjyk< Spaeke tot Luyt. te Paard onder den Prins van Heffen philipsdal onder de Compagnie vati den Majpr Spanbroek de Heer Cherlts de Waffagt tot Cornet by Changement in 't zelve Rciriment in plaat« van-den gemelde geavanceerde HeerSpaeka de Heer Daniel Woutc Gr ieve tot Cornet ia de Compagnie van den Graaf van Regteren, in plaats van den gechangeerden Heer Waflage de Heet fan Chrtftofei Phrffer tot Luyt. in t Regiment Carabiniers van den Col lonel Zaris van de Gronde in de Compagnie van de Major Brakel ia plaats van den oveileeden Heer Simon Hendrik Sauer de Heer Engel- b'e^i van er Goes van Nateris tot Cornet van de Compagnie van den Heer Ritmeefter Arkel in 't zelve Regiment in plaats van den geavanceerde Heer Phyffer de Heer Lodeuiik del Pierre Vendrig tot Cornet in 't Re giment van den Generaal Major Van Regteren in de Compagnie van den Major Schertes.in plaats van wylen den Heer Ifaacq Herman Elfevier de Heer Mathieu de Sonme tot Luyt, in de Comp. van den Collonel Com mandant Hardenne Talm in het Regiment Dragonders van den Luyt. Generaal du Portaildc Heer Johan Wolff %oet-ens tot Vendrijj by Chan gement in de Comp. van den gem. Luyt. Generaal 7u Portailin wel* kers plaats de Vendrig Pieter Rees tot Cornet in de Comp. Van dén Ma jor Gomaris in 't zelve Regiment word aangefteld de Heer Jayttes dsa Pent tot Luyt. onder den Heer Kapt. Oudshoorn van Sonnevelt in 't Re giment van den Luyt. Generaal Baron van Vi^oufe in plaats van wylen den Heer Hans Jacob Benhevel de Heer Lode-wyk_de Ny Mtlin tot Ven drig in 't zelve Regiment onder de Comp. van den Heer de Verliac ia plaats van den geavanceerde Heer Jaques du Pont de Heer Chrijfophel van Beem tot Kapt, Lt. van de Comp, van den Brigadier Baron van Eek van Panthaleon in plaats van den geavanceerde Heer Arnold Hendrik van Nyvenheim 5 de Heer Ttobiert FrancoiCavaiUier tot Luyt. in 't zelve Re giment onder de Compagnie van den Kapt. Willem Arton, in plaats van den geavanceerde Heer Chriftophel van Beem 3 de Heer Willem Beekman. tot Vendrig in het zelve Regiment in de Compagnie van den Kapt. Lovis Knoppen, in plaats van den geavanceerde Heer Cavaillier de Heer En' geliregt Stephanas van Emmer tot Luyt. onder de Comp. van den Kapr. Schepper in het zelve Regimentin plaats van den geavanceerde Heer Martinus van Heukelom j de Heer abraham Vtnck tot Vendrig onder dett Heer Martinus van Heukelom in 't z«lve Regimentin plaats van dsn Heer Engelbregt Stephanus van Emmerik 3 de Heer Karei Bernardm van Svsarm tot Luyt. onder de Comp. van den Heer Kapt. Dirk van Groens- ftevn in het Regiment van den Collonel Debitz, in plaats van wylen den Heer Guilliam Arts de Heer Handhak,x rot Vendrig onderdo- zelve Compagnie en Regiment, in plaats v»n den geavanceerde Heet van Swatm de Heer George lerneüs de Touars tot Luyt. in de Comp. van den Pi eer Collonel titulair Rapin in het Regiment te Voet van den Heeré Prince van Nafiau Zicgen, in plaats van den geavanceerde Heer Rêyniet Alexander Helmieh van Averswalt de Heer Willem van Houthurfen ros. Vendrig in de Comp. van den Heer Kapt. Jan le Brun in 't zelve Regi ment, in plaats vin den geavanceerde Heer de Touars 3 de Heer Comelit ie Lange tor Luyt. onder de Comp. van den Kapt. Marquette in het Re? gimentvan den Generaal Major Caris 3 de Heer Pieter Jefep.i de Chatilltm tot Vendrig onder de Comp. van den Kapt. Hietonimus de Kempenaar in 't zelve Regiment, ia plaats van den gcavanceerden Heer de Lange 3 de Heer Erederik Htnderik Seeeriut tot Luyt. onder de Comp. van den Heet Kapt. ten Ham in het Regiment van den Collonel de Villattes.in plaat* van den gepenfioneerde Heer Johan Scheqne 5 de Heer Jan van llphenhf Changement tot V ca dug van de Com£. ran des Coiio.nsl d» YiihMte»,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1