I E YD S E N°. ?44 W e^nsdagfc Coor&it. P O R T G A T, I T A L I E N. INGEMERLAND. f DUYTSLAND c'n d'aangrenzendé Ryken, DEENMARKER V R A N 'K R Y IC. N EDE RLANDEN. rM7^.' LISBON den 2I Oftobèr. De rvincefie van Afturien is wegéns een Overval van Koorts Ader gelasten, en bevind zich nubeetèr. Za terdag heeft Don Sancho Manofl de Villcna Neef van dcu Grootmeefter van Maltha den Graaf van Harracli extr. Arobaf- fadeur Yin zyn Eminentie nevéns omtrent 40 voornaamé Ridders van dit Orde met groote Magnificentie ter Middagmaal onthaald. Men heeft tyding uyt deBahia de Todos los Santos dat met een daar inge vallen Schip uyt de Indien een Ambafladenfvan den Grooten Mogol aan den Koning was aangekomen, en dat de Kapiteyn van dat Schip DÖu pjiilip de Miranda onderweg overleeden was.. Te Rio de Janeiro was j (ingekomen een Retouifchip van Macaogecommandeerd door Joao Bautifta Rolhano, waarop zich bevond Alexander Metello de Souza en Menenezgeweezen Ambafladeur van zyn Portugeêfe Majeftéyt by den Keyzer van China. LISBON den 23. Oftober. Op de Tyding, dat de befmettelyke Ziekte zich op nieuws te Konftautinopolen openbaarde heeft het Hof Ordre gegeven alle de uyt de Levant komende Scheepen by den Tooren van Boulyn door Medicyns en Chirugyns te doen examineeren behalven noch inde re Reglementen, die tot Precautie gemaakt zyn. Vermits het Tribunal der Inquifitie zich zeederd eenigen tyd een al te groore en on bepaalde Macht in zyn Jurisdiftic heeft aangematigt, zoodanig dat daat over Klachten aan der. Koning gekomen zyn, is aan de Inquifireurs ofte Leden van dat Geeftelyk Gerechtshof, op nieuws geordonneerd voor taan tegen de Onderdaanen des Konings niet te procedeeren alvoorens Hen de lointen van Befchuldiging gecommuniceerd en haare Defenfie door Advocaten gehoord te hebben Voorts dat het geweezen Vonnis niet ter uytvoer zal worden gebracht voor en aleer het zelve in den Raad des Konings geëxamineerd zal weezen. Deeze Ordres hebben veel ge- noegen gegeeven, als voortkomende van de Rechtvaardigheid en Groot moedigheid, van den Koning maat men voorziet dat men in de uyr- Ivoering.veele Zwaarigheden zal ontmoeten gelyk gebeurd is ten tyde toen de vermaarde Pater Vieira wegens zoodanig Geval naar Romen ge zonden wierd alzoo de Inquifitie in dit Koningryk even als in Spanjen taai Geeftelyk vertchrikkelyk Rechts-Gebied ten allen tyden dtjpoii! dat is na haat eigen welbehagenmét een oppermachtig Gezag en onaf- I tzngelyk van eenige gemeene Wetten geoffend heeft. Hier is nieuwelyks Jten Boek uyt gekomen de Competent ijs en de Simultane* liter* «ut turnari* ittttficiorum pro, ijionc, Sede Papali-vacante. SPANJEN. - BARCELONA den 22' O&ober. Van Tort Mahori heeft men, dat de j.ïngdfe daar continueerden de Fortificatiën te vermeerderen dat Zy vtel Artillery uyt de Citadelle hebben doen brengen naar liet Fort St. I Philippe, rondom het welké Zy een Grifcht gegraven hebben in de Rots, I waarop dat Fort gebouwd is, zynde de Steen week genoeg om bearbeid te kunnen worden, zoo dat de Engelfè Ingenieurs ook beezig zy n onder- astdfe openingen te maaken om in geval van Attaque tegen de Bom- ^tn gedekt te zyn. Men meende dat de Engelfe geheime Advilen had- den bekomen, die Hen eenig agterdoc'nt verwekt hadden. TURIN den 9 November. De Marquis d' Ormeagewecze Minifter des Konings aan het Hof van Romen is hier te rug gekomen. Men 'crzcekerd dat de Marquis de Monteleone extr. Ambafladeur en Eieni- potentiatis van den Koning van Spanjen by de Rcpnblicq van Venetien Mindere Italiaanfe Hoven, in't kort hier verwacht word, 0111 een Ccm- inilfie van Zyn Katholyke Majt. by Zyn Sardinifche Majefteyt uyt te I voeren. PETERSBURG den 9 November. De Admiraal Sievers heeft weder 3 memv-gebouwde Galeyenieder van 16 Róey-Banken in't Water doen brengen. Te Kroonflot courinueerd men het bouwen van 6 Oorlögfchce- pc:i van Linie, en j Fregatten. Van Novogorod heeft men dat daar in dt Gebergtens zeer veel Sneeuw was gevallen en dat de Commandant •Waar eenige duyzer.d Boeren Grid gecommandeerd om dezelve op de popte Weegen weg te ruymen. In de BolTchen continueerde men Boo- vmi om te houwen ten einde de groote Weg tuffchep hiet en Moscou z'° gens de gemaakte aftekening te voltooyen, tot weiken arbeid omtrent 'Ooco Man gebmykt wierden. Men ziet hier-de Befchry ving'van de In- «asling van het Lyk van wylèn de Hertoginne vanHolftein, die voorlee- «"Woensdag gefchied is. Die Plegtigheid was zeet prachtig Het Ja-t "0 PtincelTe Elifabeth genaamd waarop het Lyk van Kief herwaards is gebrachtwas van binnen en buyten gantfeh met zwart Laken bekleed ej met Feftoenen van wit Floers vercietd. De Kift was overtrokken met Laken-, en ftond onder een Verhemelte van gelyke Stofte boven op t Verdek van het Jagt. Het Lyk wierd van de Battetyen der Admirali- 3 5 43 en 51 Kanonfchooten na mate dat het zelve naderde w 3'By die Inhaaling waren omtrent 70 Barken en andere Vaartuy- j r- 14, t'2, 10, 8 en 4 Roeyers. WEENEN den 17 Novembef. Zaturdag deed de Keyzer zyn Devotie P.°-°t ha miraculeufe L. V. Beeld van Maria Hitzingen vermaakte zich '"volgens met het fchieten naar Faifanten op het Lyland Sta. Brigitta. pondag affifteerde de Keyzet in de Hoofdkerk van St. Stephanus by de «éwoone Jaatlykfe groote Hifle welke daar door den Kardinaal Kollo- palch Onzen Aartsbiffchop voot alle leevende en overleeden Perfoonen n?h«t Allerdoorluchtigfte Aarts-Huys gecelebreerd wierd. Dingsdag kwiteerde de Keyzer by- den Raad van Striate, en gaf vervolgens Audieu- rC ,aa den Heer van Heinifch Refidenr van den Keurvorft van Keulen dij Hof; die aan zyn Keyz. Majt. bekend maakte, dat zyn K. V. 1>. j*W BifTchop van Osnabiug vcikooren wps. Dc Leputatie, welke de Sten- S"1 van HongJtryen aan den Koyzer gedaan hebben ;.oo als in een my- "voorige gemeld is, betond uyt 13 Peifoonen van dc Procures Ryks- Wnnen, Magnaten, en Koninglyke Sleeden. Mén verzeekerd, dat de V'wvan wicdifcfagrarzin'r kort naar Vrankiyk zaj vertrekken. LEIPZIG den 2 3 November. Volgeds de Brieven van Dresden bé^- voiid zich dc Koning welvaarthde én ve.i'rioegd te Moritsburg. De Mu* ficq van de Com cd ie die gepafiéerdr Zondag op dat KafteOl door de Keerer. en Dames is gcfpcïTd is gedrukt met het Opfchrift Divert,'jft- me'i' a (X-n/im de l'hr/ieeu.t Cc,i e!riir"ce dn FyOreprefentce par de Dames Cava!,er, *u Cb.-reau dt MV-ózJ.nn'j, De li-er Prebëndowsky, Groot-Schat- meeftïr vdh Poolen, \V:érd ten-eéiftente Dresden Vérwacht om aan den Koning vcbz zyn Majts. vertick naar zyu Koningry.k Vërflag van eéni- ge importante Zaaltén te doen. H ANOVI.R den i£ November. Van Srokholm heeft tnen dat daat op den i« f.eezer eenzwaarc Brand was onrftaan, wïiat dooi; 3 o zoo groo te als kleine Hnvzeu in de /.fl'chc waren gclegt. KÖPPENHAGKN den 2) November. Zeekére Dame heeft *an detl. Hof-Prediker Conradi alhier twee WifTelbrieVen gezonden de etn van' 30 dv.yzend M'ark Lubsen dén ander van ioec Ryksdaalders met een Brief, waar in fev dien Predikant verzoeke de helft van de eërftgemeldé Somins te verdeden onder de'Arme door Brand géruïneerde,én dé ande re lielfr te béfiecdén-aof liet hcrbcuwén van een der verbrande Kerken, en de aaderc Sommê van tebc Ryksdaalders te vérdeèlen tuffehen zyr.é' Medebroederen,, die deer de Brand ongelukkig zyh gewórden, en de an dere helft voor Hem te bebo>'deri's Die Brief was geteekend Vidua anon,- ma, ofte onletend, v. /d-ve. öridéituffchen gééft Zy in haar vootfz. Brief zoo veel ta kennen dat Zy de Weduwe is van een Heer, dié een Bedien de des Konings is, gyveeft en die in Zyn Majts, dieiift veele Goederen, gewonnen heeft. Tor bêfiuyt verzoekt'die liefdadige Vrouw dat gèm„ Heer Predikant en zyne Mcdcebrocderéü Haar én haare Kinderen in Haare Gebeedcn w'lden influyten. PARYS den i€ November. Maandag vermaakte zich de Koning Kief. de Herten-Jagt en Di.ngsdag gebtuykte zyn Majeft. Medicynen by pre cautie. Zyn Malt. heeft: het Ampt vrin Luytenant des Konings van Bef- ford aan den Fleer i'Fpinay Lt, Collor.ci van 't Regiment Róyal van dien Naam, gegeeven. Gifter begaven zich de Gedeputeerden van her Parlement en van de Sóuvetaine Gerechtshoven naar Verfailles om den Koning over zyn he:Relde Gezondheid te complimenteere.r.. Zondag is» dé Heer Doringenberg, Miniftet rlenipotentiatis van.de.a Landgraaf van- Heften Kaftel hier een talryk Gevolg hier aangekomen en heeft zyn Logement bi liet Kórcl'd'Entragues in de Voorftad van St. Germain ge nomen. De Generaal der Kapucynen, die voor eenige dagen hier aange komen is, ftaar Dingsdag Audiëntie by den Koning en de Koninginne te hebben zullende met dc Koetfen des Konings naar Verfailles gebracht worden Dien Géneraal bekomt tot défroyéering 3000 Livres. Dings dag is de AarrsbhTchop var. Vienne naar 2yn Bisdom gekeerd. Dé Fïéér Poncct dé la Riviere, Biflchop van Ufes is in den ouderdom, van SS Jaiireri dycïleeden Dien Prelaat was de Öeeken der Biflchop- pe.i vah Vrankiyk. Men verzeekerd dat Hy vóór zyn dood ver klaard heeft in dc Gevoelens der twaalf Artikulen te zullen fterven. De B:flchop van Auch is ook Overlceden zoó dat nu vyf zoo Aartsbis dommen als Bisdommen vacant zyn. De Koning heeft de Abdy van Royauir.cnt aan den Kardinaal de Poügfiae en die van Sr. Mamoul van Met- sa:i den Neef van den Kardinaal de Fleury gegeven. De Heet Gfe.rri.iKiv Abt cn Procfl van Mor.t Salvy is volgens Decreet van den L .vtenant Crimineel van het Prcfidiaal Gerecht vah de Artillery en van den Officinal van St. Flour, in de Gevangenis van de Artillery gebracht. Vo' -ens éfriige Adv;fcr. van Marfcille, he'bbén de Tripolynen zeederd de l-. a ftï Bom'.'ardeering beicids 17 Franffe Barken of Vaartuigen genc- men. De Koning heeft eer. Aireft gegeeven, waarby vernietigt word de. Proteftatie van eenige Pricrcti der Orde van Clugny tege^ verfcheide Decxeeten van haar Generaal KapittelDie Prieuts zyn in *t voornee- men om dan éen Koning ondcidaanige Vertoogen te doen wegens de harde Uytdr. kidn-.en met welke in gemelde Arreft van Hen gè- fprooken weid. De Staaten van Bretagne hebben gerefolveerd een fra.ry Huys te Rcnnes te doen bouwen voor hét Prefidiaal Gerechts hofen cm tot de Vergadéring der Staaten in die Stad te dienen. Vol yens de Brieven van Madrid had de Marquis de la Paz den Hertog van Bónrnbnville by zyn aimkemft buyten Madrid weezen ont- morten en Hem immediaat naar 't Paleis geleid daar dien Hertog mèer als een uur met Haaie Katholyke Majefteyten in gefprek geweeit was waarna HV een paitiétiliere Conferentie met de Koninginne gehou den had. De Nuncius van dén Paus a#.n- het Spaanfe Hof had aan eenige Fortngeefc Hveren gezegt dat de Veifchlilen tuflehen Romen cn Portu gal zoo dra niet beflift zouden worden, als men wel gemeend had, alzo o dé Zaakén hoé langer hoe heeviger wierden. De Kabinet-Courier Ban'ni res is Maandag van Romen hier te rug gekomen. Het berucht Mandement van den Kardinaal de Noailles wegens de aanneemiiig vaa dc Bulle is nog niet van de KanCcls gepubliceert. De Graaf vanSintzen- dorff zal zyn Reis naar 't W ener Hof in de toekomende week aan- neemen. Gifter waren de Atticn 141 j. BRUSSEL dfen 29 November. De Aartshertoginne heeft het Fiscaals- Ampt van Eiabar.d aah den Heet für.geler opgedragen en dc Raads- hcers-plaats in den Raad van Braband welke Hy had aan den Heer Robiano Subftitut procuteur Generaal van den Grooten Raad van Meubelen gegeeven welke beide Ampten doofde dood van den I-Iecl Chailier waren opegevallen. Vrydag warén dd Gildens dcézcr Stad ver gaderd en gaven.haare toeftemming tot dc continuatie van dén Irllpoft op de vier Speciën van Confumptie. voor den tyd van Zes Maanden, Dien dag omring dc Aartshertogin vier Valken welke de Koning van Deeumavk.en ain Haare Pooiiugt. totó're-e-.t gezonden heeft. Dertien van die Jaai-Vogels zyn hier door naar Parys gepafTeerd zynde mcede een Prezent-van zyn Dcenfe Majt. aan den Koning van Vrankryk. AMSTERDAM den 29 November. -Te Suriname waren gearriveerd ilaak Reel. Scl.ooneveld en Jan vandei Heyde van hier In régeodeet- zjudea lieter Kleya Jofua Deris en lifter Eekel den t of io Oflobït

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1