i Bantz'g, Kapt. Stokei van Venetien, j Schcepen van Tettaiieuf, en d« Kioqjis-Gnier-KanceKer van Dresden, had de Koniog befleotea og St. George en <ls Tagm van Londen doch dezelve raaaken geen gt- v-i van nc verwagt wordende Vloot van Rio de Jaaeiio. Van Ai- changli (diai hot den 17 Ofteber noch open Water was) was vertrok ken Wigie Piet. en va.. Pueisburg Matthys Piet. bvide herwaards 5 a!s meede vou; de tweedemaal van Dactzig Coin, de Jong ea Dirk Corn, la die Haven waren gekomen Corn. Lefas van hter, Jau Jsnffc vau Bornruf, Harm.Hcnd. van Lubek &c. in de Prllau Douwe Lives, Lolle Sletjes Douwe Ysbr. van St. Marten See. te Bourdcaux Sjevit Oepts en Dirk Kageuaar j"te Charante Wiliem Mart. en nog een 3 en te Sr.Matten Gen. Corn, alle van hier cn de Maas. 'sGRAVENHAGE den 28 November. ue Heeren Staaten van Holland er. Weft-Fiieslaud, die aar ftaande Di igsdag hunne Vergade ring zullen vervolge.^ hebben gepafleerdd Vr> rag den Hteijoban Vink, Coutrolleur Generaal vaar de HoilandfcFoitificatien 8cc.wrngcftcid rtsnt Kersmis hier re weeztn om een Seitnus Confdium te houden oen tj d ei> plaats van den Ryksdag vaft re fttllcn. WEEN ÉN den 37 November. Dc Keyzer heeft geordonneerd t(. nigeouae Monumcnta van Roomfe Kcyzcrcn die men in de Sti| Crlly gevonden heeft, herwaards te brengen. DRESDEN den 12 November. De Koning bevind zich re Moriii. burg in goede Gezondheid. Giftvr is aldaar door de Heeren en Dril mes van 't Hof een Cemedie zynde La facheuft van Molicte vt, toond geworden en vervolgens Bal gehouden alles in confidcmjt van de kerftclling des Konings. Dc Frir.s Lubomirrky rep refer, teert, in dc-Comcdie dc God van de Elbeen de Heer Breirenbauch dit dc Weiffcl. De Kleedingen der voorcaamc Afteun waren oveiprjcl. tig, en zyn Majt. was heel vrolyk. LEIPZIG den 23 November. DeVotft Ltopold van Anhait-Cothn tot Kapiteyn van de Gardes te Voet, in plaats van den geavanceerde^' is in zyn Rrfiienrre overleeden. Heer Collonel Johan Theodoor Philibett van Ktetfchmar. De Groot I HANOVER den 23 November. Gifter heeft men de Verjaaring<l«| Btittinnifc extr. Ambafladeivr Graaf van Chefteiiield is by Heeren Geboorte van den Koning vau Grooi-Brittannien onzen Kcuivoift, van de Fleering gcwccft. Een Expicffc is van Londen naar Duyts-met oogemeene Luyftcr gevierd. Zyn Majt. heeft den Gcheimta land gcpaffctid.j Raad van Bufch tot Kamcr-Prelident in plaats van wylen den Gchti. WARSCHAU den 16 November. Volgens de Berichten van «en men Raad van GSrtz benoemd. Mr. Wynand van der Maat D'^dvenrode Raad en Rcntmceftcr Generaal vaa Haar Md. Groot Mog. Domeynen van Noord-Holland in 't Zuyder-fjüf, tier, adverteert by deezen, dat Hy op ordte van Haar Ed. Mig. de Heeren Gecommitteerde Kaden van vuel-gmtldc Haar Ei. Groot Mig. noch verit zal aftoffe.-, dc Obligatien, ftaande tot laften van het voorfz. Comproir van Noord-Horland, ea geregotitert in den Jaare 1643, endegefp» «ificcert op den Blaffett van de Obligatien ten voorfz. Comptoire op Folio «9 refto en verfo tot 70 refto incluys 3 Noch dc Obligaties ig den Jaare 1646 genegotieert, ftaande op gemelde Blsffert, Folio 71 refto en verfo 3 Item dc Obligatien genegotieert in denzelve Jaare i«4«, volgens de voorfz. Blaffert op Fol. 72 refto Ende noch dc Obligarft» genegotieert in den Jaare 165r eodc op den gemelde Blaffert gen giftreert Fol, 73 refto en verfo en 74 verfo; Als meedc de Obligatien genegotieert in d«D Jaare 1651 op den gemelde Blaffett Fol, 7; refto en verfo en 76 rtfto, doch moecan voor dc aflbflingc van haare Obligatien den Intereft, veifeheenen in den Jaare 172» ojufangenit den Hage by den Commis VanThielwelke de Receptie vsn 't Provenue der voorfz. Domeynen zal hebben tot ultimo December 17a» sag. ftaande, en dat by nalaatighcid van het afhaalen van de vootfz. Capitalcn binnen d« Maand November 1728, geen verdere IntcrtiOTcn zul len tvorden betaald. v Een ieder word verzogt zync Renten en Intereften ten Gemcenc-Laads Comptoire van wylen dea Heer Ontfanger de Grande binnr. Goudi, in dec Jaare 1727 en daar te vooren vcrfchtenen en «och onbetaald ftaande ten zeiven Comptoire te komen ontfaogen uyterlyk voor den eetften December 1728, als meede die van 1728 nytcrlyk voor den ccrften January 1729. Deezen Namiddag ten 4 uuren zynde Maandag den 29 November zei de Makelaar Dirk van Hagen te Amfterdam op de Cingrf in di Witte Kooien, beginnen te verkopen een extra zindtlyke party Pr en reu van de voornaamfte Italiaanfe, FraufTe, Hoof- en Ncderdfcytfc Met fiers; 'als rt17.de Capitale nytgevoerae Nedetlaodfe Tekeningen, extta konftige Schildetyen, nadar in de Catalogen gefpecificeert, die te bij komen zy. by Mr. Carpi Konft-Schilder, en by gem. Makelaar. Dc Verkoping van de Moseovifc TALK, welke aangeflagtn wat door de Makelaars Job. Staars, Corn, vanden Heuvel, Jan Lemmers, Diif Hani'-i, Head. Linqutt, en Jean Linquet tegen deezen Avond ten 3 uutcn zynde Maandag den 29 Novemberte AmfterdaM in de Nesii etc-Brv kke Grónd, zal voor nader Bekendmaking geen voortgang hebben. J.' vnimua van Goor, Tan de Rara, en Balthazar Ryke Makelaars, zuiien op Woensdag den eetften December 172», 's avonds ten 4 nurti preeys te Amfterdam ia dc Nes in de Brakke Grond verkopen een party extra puyks puyk van <3 Kiften en Baaien (verdeeld in 11» Koo- po») Chiacefe- en 7 knopen Canton-Zy de 3 leggende als nader by Notitie zal aangewcezen wprden. D»vii Pimeutcl Makelaar, zal op Woensdag den eetften December 's avonds ten s uutcn, te Amfterdam in de Nes ia de Brakke óronf, veik .au een party Nieuwe Ftiffc Spaanfehe Nootcn 3 leggende in 3 Ligttrs op dc Nieuwe Kcyzersgiagt tuffchcn den Amftcl en dc Weefpct- ffrsvt vi*ot de deur van dep Heer Benjamin Colipe. Jicobus Dykman, Eduatd Daniels, en Jacob Raket Makelaarszullen op Donderdag den z December, 's avonds ten 7 uuren precys, zoi- dci na iemand te wagten te Amfterdam in de Nes in dc Brakke Grond verkopen een party extra fync uytgezogte Groene Thee Keyacn Thee, Hylant Thee, Thee Boey, en Kiftjes met kleine Chinecfè Flesjes fupra fync Thee Congoc 3 dc Moaftcis zyn Dingsdag, Woensdag, u op de Vcikoopdsg te bekomen 3 leggende als by Notitie zal aangeweczen worden. Elias de Mattos Makelaar, zal op Donderdag den K December's namiddags ten 2 uuren te Amfterdam in de Kólveoici* Doelen Sb dl Doeleftraatverkopen een party Rouwe Diamanten en gemaakte Juweclcn daar onder een Ichoone party Btillanten zoo groot als felcya; op de Verkoopdag, *t morgena ten 9 uutcn, in gem. Doelen te zien. Dc Heeren Commiffariffen van de Dcfölatc Boedels Kamct te Amfterdam, doen te wceten Dat dewyl die geepe, dewelke by Tcftbmeail van dlbertui Dortimantot deszelft Erfgenaam was gcinftitueert, tct Kamer voorfz. beeft gcdeclareert, dezelve Erffeniffe te repudiecten entc verlaten 3 doln mids dezen infinueeren alle die gccnen, dewelke als naaftc Vrienden van den bovengen), ^tikertut Dortimandie zouden mo gen fuftineeren tot dezelve Erffeniffe cn Nalatcnfcbap geregtigt te zyn, en zig als Erfgcnaamen zullen willen gedragen dat zy den 1; D<- cember 17*8, 's Woensdags 's morgens ten 10 uuren, ter voorfz. Kamer zullen hebben te compareeren, en 't zelve aLaat te declatccren ap poene van een eeuwig ftilfwvgen en filentium; zullende na dezelve geptefigeerde tyd by welgem. Heeren Commiffariffen over dc voorn. Bol- del en Nalatenfchap worden gcdifponeeit, zodanig als haar Ed. Agtbaare zullen goedvinden en oordcelcn te behoofen. In 's Hage by P. van Tholis met Privilegie gedrukt ea te bekomen, als ook in de andere Streden by de Boekverkopers dc Montert van Prr toiletten voor den Hove van Holland, Zeeland en Wejtvriesland, zjto alt devolve hedendaags ^Iruyhflyk^h, na de laat (Ie Ordonnantie en Reglementen opgejfeld, en mt xjer veelt fraayi Stuken verryht, in 8. zynde deezen nieuwen Druk meer dan dc helft vermeerderd. Noch de takelen van G, Falrnw, in Digt ver taalt, en met ^ianreekeningen vxrrykf door D. van Heogliraten in I. met fig. De Wed. van G. Lindenberg by de Mol-Sluys te Amfterdam maakt aan alle Liefhebbers van keutlyke Werken bekend dat by haat al» noch te bekomen is her keurlyk en weêrgaloos Weik van dc Heeren Basnage en Alcwyo genaamd het Bybeli en groot Waereldt Tafretl, vervat tende dc voornaamfte Gefchicdeniffen des O. en N. Teftamcnts vtrrykt met omtrent rjo Plasten keurlyk uytgewetkt door den alom ver' maarden en grooten Konftenaar in 't Plaatfnyden Romyn de Hoog 'waar door de voornaamfte Gefchicdeniffen dca Bybel» ten getallc vai omtrent 800 Hiftorien zeer lcrvcudig «n dnydelyk (gelyk ook doot haare Hommers) worden aangewcezco welk Werk om zyn voortieffe- lykheid veele Jaaren lang in alle de Provintien deezer Landen zeer is getrokken geworden. Dit loemrugtig Werk is met zeer deftige Vetfea van den beroemden M. Gargou, Pted. te Vlilfingen, opgehelderd en beftaat in 3 Deelen in Folio in een Band. De Prys is op Schildpad* wyzc gebonden, in een vergulde Band gropt Papier 2»--to, klein Papier 18--10, en b'uyn Leer ij—ij, en zyndczclve alhier cn in andere Steeden by dc Boekverkopers te bekomen. Zyn ook meede by Haar te bekomen de Gereformeerd*Bybels met hetTafreel tuffchcn beide ge bonden. met afgezette Kaarten in Jugte Band verguld op 't Leermet kooper Btflag cn die htwr Naam en 't Jaargetal met goude Lette ren daar op begeeren, kunneo het zelve meedc bekomen voor een civiele Prys Gelyk meede 2 Koninglyke Kabinet-Stukken, Voiftelyk ge bonden in 2 Deelen zoo wel in 't Frans als in 't Duyts alle de Kaarten en Prenten met Goud- cn Wateivciwcn afgezetby Haar ie bd- komen zyn. Te Amfterdam by de Wad. J. van Egmont, op de Reguliers Brecftraat, word gedrukt, en ftaat alle Maanden uyt te komen De Nitnvot Ne- dcrlandfihe Maandeiyke Poft-Kyder. meedebrengende Betigten van dc voornaamfte en gedenbwaardigftc Staat-cn Ooilogs-Zaaken, die in en buy- ten 't Chiiftenryk vu voeigevalien, rykelyk met de daat toe behoorenda Bewysftukken voorzien, voor de Maand November 1728. Nog h by »e voorn. Wed. gedrukt e:t word nytgegeeven Compendium ^dnatomicuneof Kott Ontleedkundig Begrip van den Hooggeleerde Heet La»- rentius Heyfltr, Pjofeffct te Altorff, eu vertaald door ^A. Lamkrechto, Med. Doftor See. in groot 8. Het zelve is ook te bekomen in 'a Graves- hage by C. van-Zanten, Boekverkoper op 't Spuyte Doidrcgt by Hendrik Walpot, J. 't Hooft cn Ftedrik Outman'Boekveikopeta, te Haai- lem by J. Marshcarn, en iu verdere Steeden meer. Uyt dc H and te koop, eea plaifantr en welgeleege HOFSTEEDE, genaamd den HON AART, gelecgen aan de Leydfe Trekvaart by Voor burg groot omtrent 4 Marren met een hegtfteik en wei-doortimmert Huys met fchoonc Kamers cn verwulfde Keukens en Kelders s mitsgade s Tuynmans Huy» Koctshuys, cn Stal voor Paarden 3 als meede vrugtdragende Boomgaarden Moes-Tuynen Vyvers Laan, fchoonc Tnxis- cn Beuken-Heggen, Bofch, zoo met Eykcn als andere Boomcn, cn verdere Flantagien te bevtagen aan Mevtouw^ Grommen woouende in de Vlameftraat te Delft. Mcr. prezecreert uyt dc hand te koop een zeer verroakelyke HOFSTEDE, groot binnen zyn Plantagic ruym 8 Morgen voorzien met ert hegt, ftük en logeabel Heeren Huys, Tuynmans Huys, en Stalling, fchooDe Tuynen en Boomgaarden, beplant («et de allerbefte foorten v# wcl-dragende Frar-.ffe Vrugtboomen hooge Taxis-Heggen va Piramides fraayc Vyvers die tweemaal daags verve'rfchiog van Water uyt d< Maas fcrygen alles beftooten in een jeugdige Plantagic van Ype La'anen Starrebos 8cc. Als meede noch ruym 32 Moegen zoo Wey- ah Zaayland leggende binneu en eenige Gorzen leggende buyten Dyks van de Polder Noord-Nieuland benoorden Maasfluys alwaat bovea- gcmelde Plaats ook gelegen en nader onderrigtiog te bekomen is. Te Rotterdam by Harmanu? Kentlink, Boekveikoptr op de Huybrugge, agtet het Stadhuys, is gedrukt, cn zyn in alle Steeden by de Boek verkopers te bekomen, Genade en Pligt, om Geeftelyk-gezlnd te zyn, verklaard en ter betragtipg aangedrongen door Johannes 0#en, Doft der H. Godgeleerdheid, getrcuwelyk uyt het Engels vertaalt door J. V. G. cn M. H. in 8. By gem. Boekverkoper zyn ook nóg tebtkomrt W. Schouten van de Gezwellen en het gewonde Hoofd, beide in 8. Uyt de Handte koop binnen Leydeo twee Ftifeer-Moolensmet alle de Gereedfchappcn daar toe bchootende s Iemand dién atagaand' •nderrigting begeereode, addreftetre zich aan de Notoiis Gerard Wolff. v Te Amfterdam by Gerrit Bos, Boakverkoper in de Kalverftraat by de Kapel is gedrukt^4r»üerd<m[chè*Secrttarjbeftaande in Formulieren vdn Seheepeiien-kenniffen, Quytfcheldingtn, Scbat-Bricven, co andere, die gewoooelyk daar gebruykt worden. Hier zyn bygevoegt veelei- lye Formulieren van Aftens «ie ter Wees-Affurantie-en Dcfolare-Boedcls-Kamer gebruykelyk zyn doorgaans mee Annotaeicn verryktv Als meede, Ordonnar.rie van Louis de XIV. Koning van Vraokryk, rakende de Zec-Zaaken, uyt het Frans vertaalt. By N. Topyn te Rotterdam word gedrukt cn zal in 't kort uytkomeo en dan alom verzonden werden de ^4anmerkingen\ol verklaaringe r» heveiginge van de oude, gejonde, beproefde en Goddelyhf Leert tegen het twee Stuy vers Gefchrift V8n den Profeffot F. \A, Lampe, door Jacobus FrnytiM Bi«idikgiit te Rpttt'dam, met een eenparige goedkeuring van de Thvologife Fsculteyt te Leyden, in Oftavo. 'Iia_cyuen by FELIX DE KLOP EER, op de BrccJcflraat w«r het Süidhuys. Deji 19 November 1718.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2