LEYDSE ao.i 7ï& N.. m Maanciagfe Courant, S Y R I R PORTUGAL. S P A N J EN. I T A L I E N. INGEMERLAND. VRANKRYK. GROOT-ERITTANNIEN. ALEPPO den 29 September. Wy hebben hiér tegenwoordig groot gebrek aan Graanen 't geen wel eenige Desordres zouw kun nen vetwekken De Baecha dcezcr Stad heeft een Expreffê raat Konftantinopolen gezonden om aan den Gróoten Heer Verllag van die Gcftcldhcid van Zaaken te doen zoo dat men met verlangen Ordtea en Hulp van daar te gemoet ziet. De Catavanc van Babylonian is ook noch niet aangekomen. LISBON den zt Oftober. Donderdag was de Graaf van Karraeh, txtr. Ambafladeur van Maltha by deo Secretaris van Staat Diogo de Hendonpa Corte Real aan welken Hy zyne Gelonfa-Brieven Over- livcrde, en Vrydag had zyn Excellentie Audiëntie by den Koning, de Koninginne en Haare Koninglykc Hoogheeden. Zyn Majt. heeft den Heer Diogo de Mendonca 'Corte Real geweezen extr. Envoyé van Zr» Majt. by de Hccten Staatcn Generaaltot Raadsheer van de Fi- siatlcn benoemd. KADIS den z November. De Gallioenen worden hier in dé aan- ftannde Maand December re gemoet gezien. Het Advys uyt de Weft- icdiên is nog niet aangekomen. In deeze Basy zyn gearriveerd John Bennet enÉd. Talbot van Lisbon, Jau Pulyx van Matfcille, Nicolaas Langlade vau Alicanteo Rich. Knocolcr er Francisco Holmans van Lorden, en Hend. Hoogftad van Amfterdam 5 en vertrokkenWilliam Gregory naat Sivïlien, en Aris Froom naar Amfterdam leggende on der anderen zeilre'e' Jaa de Koning Paulus Laurens en Nic. de Prey star Puynkerken. MADRID den 9 November. Donderdag heeft men het Feeft van St. CarlosNaamdag van den Infant van dien Naam, met de gewoo- ae Plechtigheden aan 't Hof gevierd. Dien dag gaf de Graaf van Ko- Dingiek Ambtffaéenr van den Keyzer meedc een zeer prachtig Fe- llya wegens gemelde Feeft, Naamdag van den Keyzer. Vrydag avond arriveerde hier de Hertog van Baurnonville eetfte Ambaffadeur Pie- nipeteotiaria van v.yti K''th. Majt. op het Congres en zyn Excellen tie bad immeduatn» deszeifs aaokomft Audiëntie by Haare Majeftey- ten. Zaturdag had de Heer AldovrandiniNunciut van den Paus meedc Audiëntie zoo men verzeckerd aangaande de Verfchillcn tuf- fchen Ronaen en Portugal. Dien dag heeft het Hof een Expreffen naar Parys afgevaardigd. Heden heeft de Graaf van Roningsck een Cou rier van Weenen ontfangen. LlVORNO den November. Het Hollands Bsquader onder 't Ge bied van den Schout by Nacht Grave legt tegenwoordig zeilréé om atar Holland te keeren. Met Brieven van Tripoli van den 30 Septem ber heeft men dat omtrent zo Scheepen van die Natie in Zee waren, ea onder dezelve vcrlcheide Franffc Vaartuygcndoor de Tripolynen genomenen ter Kaap uyt-etuft. PETERSBURG den z November. Men ziet biet dn Bcfchryving Vin het groot Vuurwerk 't geen op den Dag van de Verjaarlng *e> Geboorte van den Keyfcer te Moscou afgzftteken is j De Machine van het zelve vetbeeldede een Bet-Pooit vso Ionifche Bouw-Order 5 In, het midden zag men onder andereu op een Ptdeftal het Cyffer van PETRUS II» boven het zelve een Kroon aan de beyde zyden Her min cn Minerva <£c Laurier-Takken tot het Cyffer van Zyn Kcyz. Majt. in hadden houdende, en onder haare Voeten het Hoofd vaa Uedufa. Kret opfchrift was: Deo Bentdicenti Man God, die (int»- men Cn Ocaer aan ftond Hy treed in zyn veertiende Jaar tot algtmeene Blydfchetp van zyn V«llDit Vuurwerk ftaandc op de Rivier de Jsufc, i» gemaakt en uytgevoerd onder het Bellier van den Generaal Veld- Taygmeefter Heer van Gunther 3 De vcrfcheide foortcn en Couleuren taa Vuaren, de Veranderingen vaa Vertooningen en Konftvuuren zoo onder als boven het Water &c. waren zoo meenigvuldig en magnificq, dat de Keyzer en het gehecle Hof groot genoegen daar over toonden, en men bemerktedat de Jonge Monarch ongemeen vtolyk was 't geen zyn Keyz. Majt. ondet anderen deed blyken by het drinken «P de Gezondheid va» den Roomfen Keyzer, zyn Oom. De Gtaafvan Wratislaw, Ambaffadeur van dien Monarch, maakt grootc Frtparatien, om de Verjaating en de Naamdag van zyn Rooms-Ktyzetlyke Majt. met veel Luyftci te vieren. PARTS den zz November. Eergifter-avond zyn de Koning, dcKo- sioginne en bet geheele Hof te Vetfailles te rug gekomen. Geduu- tende bet Vetblyf van Haare Majefteyten te Petitbourg heeft de Her- log van Actin Dezelve met Vuurwerken, Bals, en op andere wyze ver maakt, De Te Deums, Illuminaticn eo andere Vreugdebedryven ovet Konings hetfteiling continuveren noch zoo in deeze Stad als het geheele Koningryk Onder andetcn hebben de Boekvetkoopers eer- giftet een plechtig Tc Desem in de Kerk van 't gtoote Kloofttt der Cor- delieis doen zingen. Morgen ftssn zich de Gedeputeerden van't Parle ment, den eerften Prefident aan 't Hoofd hebbende, naar Verfailles te begeeven, om den Koning negerts gemelde Herftelling te complimen teren. Donderdag gaf de Kardinaal de Eiffy de Vifire aan den Kar dinaal de Noailles waarop deeze Vrydag by den cerftgenoemde de Contri-Vifitc afleyde, zynde de Verzoening dier twee Eminentien door den Kardinaal de Fleury bemiddeld. Vrydag hebben de Kardi naal de Fleury en de Zegelbewaarder het Middagmaal by den Ksrdi- Mal dc Noailles gehouden. De Circulcire Brief van gem. Kardinaal «n de Biffchoppen van Vrankryk waarby zvn Eminentie Hen Zyn Mandement van Acceptatie gezonden heeft is van den volgenden Inhoud |ij KM» niet nalaateH, Myn Heer, V zander uytjfel het Mandement dat li kom A I' fuUnaire» too to amnion 5 My r dat Gy mat vermaak rooit zien d. t ,-7 erkende Blyken die ll^in het zelve geef van Myr.t volkomen vtutnigitg m£ .'it H. Stoel en met He Bijfthoppen If heb Onzen H. Vader den Pant en zona Majefitye verzocht geen geloof te willen geeven aan zeekfr Gefdtrift 't geen 11^ heb verbaan dat in het publice) verfpreid is in. 't geen wegens de Oprechtigbsid die Ik in Myn Mandement bctuyge eenige Wantrouw zottW kannen virwekktb. Ik_heb gemeend, V daar van te motten WaarfchouWen 5 Ik hoop dat Gy in deeze occajie holgens de Tffgtvaardighttd van My xjslt oardetlen gelykzyne Maicft. efl goedheid heeft gehad te doen eh 't geen Ik ook met vertrouiven van zynt H. berk verwachtende. Voorts bedien Ik My van deeze occafitomV te vtrzeekfttn vota de goede Gevoelens die I\voor V heb, Myn Heer, en met welke Ik.V altyd op reek-, teiyk vereert, Gcgccvcn te Patys den jo Óftober 172*. (getteke -t) LOVIS MlfTOINÈ DE NOMILlBS Marts-Bijf. veen Parys. Men is Verwonderd dat noch geen Brevet ofte Bulle van den Etui wegens die Acceptatie hier gekomen is cn men ro end dat de Pro- tcftatic van den Kardinaal' de Noailles van den zz Au^ufty groot mis- noegeb aan hel Hof van Romen verwekt heeft, welk Gtfchrift by con tinuatie hier groot gerucht maaktzoodanig dat me niet weetwat van den Kardinaal dc Noailles te zeggen is. Ondcrtuffchen zondert eenige Cure's dcezcr Stad bereids gewonnen zyn om het Exempel vaa Acceptatie van hiardn Aagttbiffchop re volgen. Men fpreekt ook» van een CoSdfuteur aan den Kardinaal de Noailles te geevcn. waartoe dc Biffchop van Roebelle, Broeder van den Marquis de Brancas, Am baffadeur des Konings in Spanjcu in aanmerking zouw komen orti dar dien Prelaat niet alleen groot Verftand ca Wyshcid maai oofc veel Schranderheid in de Staatkunde beziten dus alle dc Hoedanig heden heeft, die by een Aartsbiffchop van Par ft veiéifcht worden; Her Hof heeft beflootea een fterk Esquadea tegen die van Tripol! uytreruften 'r geen gecommandeerd zal wordendoor den Heer du Gué Trouio. Die Barbaaten hebben zoo men zegr, aan dit Mof verzocht^' om Gedepnteeaden herwaards te mogen zenden ten einde over dé Vrccde te handelen maar zulks is Hen geweigerd en men zal in te gendeel trachten haare Stomheid door een tweede Bombardeting zoo danig te VctneedercD, itr zy gevoel en geheugen daat van ztillen heb ben. De Kooplieden van Matfcille ftaan meedc Scheepen uyttéruften» om tegen Hen t» kruyffen. Daar is wedet een Expteffe van het Hof vaa Spanfen hier gesitiveerd ondet andetcn met tyding dat de Ko ning van Spanjen èenig Overval had gehad doch dat zyn Majt. zicb bcetcr bevond. De Graaf van Sintzendorff verwacht noch een nader Exptaffen van het Hof van Spanjen alvoorens dc Reis naai Wcénaa «an te ncemcc. LONDEN den zj November. Zondag hebben dc Koning cn Koninginne weder in 't püblicq gegecten by welke occafie het Hof ongemeen tsiryk was. Ectgiftet heeft het Hof den Rouw afgelegt wa ge, s wyleo den Hertog van Tork en de Kaninginne van Sardinien.' Dien dag gaf de Graaf van Broglio Ambaffaéeiii van Vrankryk, tea pragtige Masltyd aan de Koninglyke en uythetmfé Minifters ter oc- ctfie var. deherftcldc Gazondhcid van den Koning zyn Mecftet. Hee* den geeft den Ev.voyd van Tripoli een ptachtig Feftyn in zyn Hüy» Ia SufFolk-Straatwaatby zich de Hertog van Montague de Graven vaa Scarboutg Sunderland cn Albemarle nevens andere Hceren vaa diftirüie tcgeivwootdig bevinden.' Da Koning heeft den Heet Williaai Batnatd Parochie-Predikant van Eiher in 't Graaffahap Surrey, toé zyn Majts. ordinaris Kappellaan benoemd, in plaats van den ovetlec- den Dr. Clarke. De Graaf van Albemarle is tan zyn gevaarlyké Ziekte hcrftcld, eo is gifter naar bnytea geweeft. Met dé laatfte Brie-; ven van Gibraltar heeft men dar het Oorlogfchip de Cantorbury^ gecommandeerd doo,r den Vice-Admiraal Cavendifch, op zyn Paffagc van Portsmouth naat die Plaats zyne Maften cn zd Man vcrlootca hebbende gcm. Admiraal genoodzaakt was geworden het zelve té verlaatcn cn zich aan Boord van het Oorlogfchip dc Roos tt begee ven. Het Oorlogfchip de Rumney had in die Storm meede veel Seh*- dc geleden. Men verftaat dat op de Vcitoogen, welke van wegens dié Hof aan dat van Spanjen gedain zyn aangaande het neemen der Sn- gelfe Scheepen doot dc Spaanfe Kuftbcwaaiders het laaftgenoemdc Hof verklaard had Hen geene Ordres ofte Commiflie daar toe ge geven te hebben waarop aan onze Oorlogfchcepeo Ordres gezondea zyn om gemelde Kuftbfwaardcis als Rovers te trafteetcn. Den in houd dei laatfte Brieven uyt Vrankryk heeft de Aftien Vaa onze pu- bliquc Fondfcn V/tit doen daalen zoo dat men met verlangen nade re tydingen daar omtrent te gemoet ziet. Ondcrtuffchen worden dé Brieven en Commifften van Reprefalien voor de Scheepen van oczé Ooftindife Compagnie afgevaardigd en men wil dat zeeker andcc Mogèntheid zulks meede ftaat te doeD. Men verzetkerd ook dat tnffchtn dit Hof en dat van den^Keyzer geftipuleerd is dat in géval eenige Hoftilireyren daat omtrent aan dc «Udere kant van dc Kaap dc Goede Hoop tuffchen de tefpeöive Scheeptn kwamen gepleegt te wor den, zulks slt geen Rupture zal worden aangemerkt. Heédén beliep! de Verkoping van de O. 1. Comp. 1302600 Pond Ster!. Dc Aftien van de Bank zyn uf en 1 halfO. C. is6 en i viérdé i Z. Z. lot en 3 vierde, dito Ann. 103 en 1 vierde. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den Z7 November, in Teffel zyn binnen öerrié Mart. Barugh v»n Mallaga Corn, dc Jong van Bourdeaux Robbert Grein van Nieiiwkafteel, Jür. Broerfe, cn Ötto Meyerfeld van St. Lu- car, welke laatfte, «en 9 deezer met jan Kofter vertrokken, in het in komen van 'r Kinaal een zwaate Storm had gehad, en omtrent Beve- zier gepteyt het uytgaande Öoftindis Schip voor dé Kamer Hootsé Te Mallaga wai gekomenTjerk Sow, na 7 Stukken Kanon 8cc; in Zcfl geworpen té hebben te Bajonne Pier. Corn. en te Fonéatabia Hcnd^ Zeeman, alle van hier, de laatfte naat Bajonne gaande. Men had té Londen jongt Blieven van Lisboa met tyding dat op de Tadg vee- fehtiJ* Schiepen waren gtaniveet# daat ondet Kajt. At«kintca vztt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1