L E Y D S E mèm r&k v ^0kÊ)J Siiissai No. r4fe W S T t N I) E N. M O S C O V I E N. IN GEMERLAND, I T A L I E N. POOLEN, PRUYSSEN, ehz. DUYTSLAND en d':ungrcnz.cn.de Ryken. - V R A N K R Y K». «ri8> .*ggl ■SMJöT - ifi Vrydagfc Cöüranfc-„ RÜRASSAU den 23 September. Hierzyn vetlcheide Barken van dc omleggende Eyla.-.dea gearriveerd, daar ondex die van Jac. de Wit Jan Vos, Will. Welvaaien jan Kooyman, Balthazar Janffe, en Fieter Andr. Turk, als mcede 2 Engelfe Van NitUw- Jotk, en andere van Maitinico &c. Behalven het Schip van Johannes jtruyn (laat dat van Sybrant Ven ook in 't kort naar Amlterdam te vertrekken. Men boord biet of op de Kuil van geen kwidc Schtcpcn. MOSCOU den 28 Oflooer. Zaturdag heeft men zoo aan 't Hof als jo ittze Stad de Verjaariag der Geboorte van 'den Kcyzcr, die in zyn 14de Jaar gemeden is met zeet veel Magtifïcerrie en Plechtigheid gecelebtcerd De geheële Stad is in conlrderatie van dat vrorykè Beeft diie avonden na malkander geïllumineerd geweeft. Maandag heeft dt Hertog van Liria AmbalTadent va» Spacjcn de Verjaaring der Ge- bootte van Haarc Katholyke Majeftevt met een groot Fellyn en II- Jamï 'Rtieu gevierd. Zyn Keyz. Majt. heeft geordonneerd wéekelyks «in dt uytheemfe Minifterr. alhier rcfideerende zeekete kwantiteyt Brandhout en andere Ftovifie voor Derzelvet Keukens te leeveren. Voor cenige dagen heeft hier een voornaam Tartaar uyt Btteharifch Taitatyen zyn Mahometaanfe Religie afgezwooren ca zich lsaten dooptn. De Heer Ivan Kyiiiow, Keyzerlyke Opper-Secretaris heeft het Bellier van d e Zaak gehad. Dien Tartaar is één Man van veel Verlland co bekwaamheid, en is zeet geleerd in do Axabifché, Turkfe, Mtogalifc en andere Oriëntaalfe Taaien, alstneede In de oude Hifto- tie van zyn Vaderland Hy is nu beezig ont de Ruffite Taal te leeren, en vermits Hy beteids een Fenlioen vaa den Kfcylfcr geniet meead men dat Hy met 'er tyd in Keyzeiivke Diecft zei kotnen» Eergifter is zyn Keyz. Majt. weder uyt deeze Stad naar het Laad vertrokken, om zich mét dejagt re vetmasken zullende niet eerder hier te rug ko men dan wanneer het Saifoen abfolue verbieden zal dat Vermaak lingertégeöft'teij. "FET'ERSBUkG den 30 O&ober. De Keyzerlyke Berg-P.nad Reizer te Oloriiz hieft uyt de Kooper- en Yzer-Mynen aldaar weder om- ifett 8000 Fudj y.ytde ieder 40 Rtllïïlfhs Ponden allerhande Soorten van die Mttraïen «an het Eetg-Collegie gezonden, waar onder 16 gcflagtn Koopcrc Plaaten om Huyzin te dekken ieder omttent eco Aifchia ofte Elfe iu 't vïerfeant. NAPELS den z November. De Kardinaal Pignatelü, Aarisbiffchop dcezerStad heeft publique Gcbeeder; geordonneerd om goed Wtêi tevetkrygen, al zoo 't zeederd layigen tyd in deeze Gcwelten zoo vee! gétccgcnd heefr dat men de Landen niet heeft kunnen bezsayen. Doa Battholomeo de O. peijo, Gouverneur vafn Oibirello, is door der, Key zet tot Luytcnact Msrcchslk van dit Kooingryk benoemd. KOMEN den November. Woensdag oiitfing men met een Ex- prtfl'en van Parys de aangenaame tyding dar de Kardinaal nc Nrfail- leszich gantfchelyk onderworpen had aan al het geen den H. Sto»! van zyn Emin. eyfchre met het aanncenren van de Bullc Vnigcnitus, 't geen aan den Paus en het Sacro Collegio zeer groore'Vreu^Ucherfc gegetven. Een Minifter van de Secretary der Brevetten aan den Kar dinaal Coscla geweigerd hebbende, zetker Brevet af te vaardigen, ou tlet vootwendfel dat Hy zulks buytcn de toeftemming van den Kar dinaal Olivieri niet vermocht te doen zond de Faas Ordres aan de Stctitery van Staat ren einde aan gcm. Minifter te bevtclcn al Het geen dt Kardinaal Coscia eyfehte, zonder etnigc Bcdcckelykheid uyt te voeten. Men heeft aan het Tribunaal van de PinitèntióyU een Re- queft geptczenteejd, by het welk kwytfchelding verzocht wotd wegens d( Misdaad van 't vergcevcn ecu's Kardinaals door middel van zee- Ictc Drank; Men mcend in'c algemeen dat het de Kardinaal Buffi gewesft isaan welken dit Ongeluk voor eenige Maanden is overge komen. De L. V. vaa Kofario iu de Kerk van Minetva is Maandag v«n hasie meefte Juweelcn en koftelyke Cieraadcn beroofd geworden, zonder dat men als rog heeft konncn ontdekken, wat voor Booswig- tcohet Ontzag cndeLuyfter van die H. geftoolen hebben. Ih het gra ven om de Eondamtnten van her nieuwe Paleis Can den Heirog van Poli te leggen heeft tsren gevonden een ondeiaardie VVeg 'VU Confii»- Urii genaamd, uyt welke bereids veeie groore Stcencn zyn uytgehaald. De Kardinaal Saleino is van Tivoli hier te rug gekomen om cenige importante Zaaken aargaande de Kroon Poolen tc reguleercn. Het gctucht coctinusetd dat dc Paus de drie Kloofters van St. Alexius der ïylveftriner Paters van St. Stephano del Caco <n van St. Onophrio "11 vernietigen om de Inkursftea van dezelve te gebruyken tot het onderhoud van de 8 nieuwe fipeinuiueiaite Kardinaaien die zyn H, voorgenomen heeft te creëren. MILAAN den 3 November. Don Juan Simon Melgar de Cabrera den 27 van de voortreden Maand van Wecncu herwaatds gebracht «/«de, is in ons Kafteel gevangen gezet. BOLOGNE der: 5 November. Dingsdag motgen heeft de Ridder van St. Joris een Prcfent van 6 Friïffe Paaiden bekomen zonder dat •oen als noch weet dooi wien Hem dezelve gezonden zyn. De Mar- qais d'Ormca v=n Romen naar Turin kecrende is door deeze Stad gepaffe'etd. De PiinceflTe Sobies'-ty GemalinnC van den Ridder van s'. JorisIn de negende Maand van haar Zwanger gaan getrccdcn kyode, h uyt voorzorg Ader gelazten. LIVORNO den 6 November. Hier zyn maar gearriveerd Francisco Chriftiasn van Dublyn en 't Hollands Schip de St. Agatha, Schipper Jan Roodc, uyt de Levsnd. Schipper Jan Jooftcn Schrocder, van lucr1 B»»t Algiers gezeild, is te Nifla ingcloopen. FLORENCE den e November. De Heet Salviati is naar Romen vertrokken om aaa den Paus over te geeven de Myter van St. Anto-' 'ino geweezen .Aartsbiffchop van deeze Stad, welkers Lichaam iu de l>o*iinih#a«r Pater» alhiei bewaaxd word. VÉNETIEN 'den 13 November. Zatiitdag ti de Kardicaéi hi, BifTchoo van Kreteia, naar Romen vertrokken. MITTaU den 6 November. Zondag heeft men hier de Vetjaariag der Gcbooitc van den Hertog ferdinaneltn van Courlar.d die den adk Novembtr iéjj gebooren is, niet veel Plechtigheid gevierd. DAN'TZIG den 10 Novembeï. Volgen» de Bticven van Moscou had de Keyzer den Prins Sergio Dolgoiukki tot deszelfs AmbaÜ'adtUï Flenipótëstiaris by den aat.ilaanden Ryksdag iu Poolen benoemd,. Men meend dat de Zaaken van Couiland onder an de. en op hfvT»pyt zuflen komen. De nieiiwe Conful van G root- fcr:t:ar.ni*n had by Me morie aan den Geheimen Raad Baron van Olleiman Ahdientie by dch Ruflïfchen Keyïer verzochr, pm zyne Gclootr-Bricveo aan ryn Keyz. Majt, Gverteléeveren waarop zyn Exctli. Hem geantwoord hebbent- 'M.rdat Hy Corny vin dezelve aan den Keyzr.-Ivken Ka ,i van bet De partement der huytenlandft Zaakco kor, e piezc tteKo had yemcl- de Conful zulks gedaan tu rner t 5V n:e; óf Hy zouW even als de voorgaande Confuls van die Nat, j 10 z 1 Kwaltteyr erkend wor pen te meer, om dat de Engclfe Kooplieden in al get» in do of het" Ruffifcbe Hofhy eortinuat'ie zeer vrieadelyk gehandeld wierden. WEEN EN den 13 November. Woensdag ia 4« nieuwe msgnifiqud O pern Mahridates voor de tweedvms-al op«deKtyzerlyke g 00.e Schouw-1 burg veuoood. Eergiller is bet Feed vaa St. Maittn in <ie Key- z.erlyke Hof-Ktpelle gevierd en des namiddags vctma^ku zich hef Iiof met Ganzen fchieten. Voor eenige «Sage» is de Ktcr,-Mett^^he Geheime Raad Heer van Bauer van hier 08ar Hor.garyca vcttrokkefij om in de Naam van den Kcuivorfl zvr. Meefter Poftcilie tc nèctucn van de Stad co het V.orllcodom Mongatfch, welke dc Keyzer aan 2yn K. V. D. en de Schonbornfe Familie Preient heeft gedaan Dit Stad «n Veiling is zeer bekend, om dat zy etrtyds aan den vermaarden Re^ bell Tekkely heeft toebehoord. Voor eenige dagen heeft de RulHfehi Minifter Lanczinsky den Heet Wolykoff, Edelman van zyn Gevolg; met eenige Depcchen naar Moscdu afgevaardigd. REGENSBUKG den IS November» De Heer de Chavigny Mini"» Her van Vrankryk, heeft aan «en Heet van Broik, nieuwe Gezant va A den Koning van Pruyflcn, Vilite sregreven. SWITZERLAND1 SCHAFHAUSEN rien 18 November. Dl Rooms-Kirliolyke Can* rons hebben een Alilfive van Vooifchryvei?s ten bthoeve van het Can ton Luccrn aan den Paus gelch elvea Óndertuftchen zegt mert dat de Bulle van Excommunicatie tegen Lucern benids by den Nuntius a ingtkorpéii (3, maar die van' gemelde Kantón, deunende op de regt- vaaiitgheid van haarc Zaak, lchyr.cn die VutikaanfeBlixcm niet zeet te vfciztn.. .^ARïS dee»i9,fc}'o7ember. Giller namiddag zyn de Koningën dé Koaic^iane te Prtrtbourg gearriveerd otit daar re overcac'iten ea rtiargcii naar VÓfailfej re vertrekken. De MitViflï'S zyn zeedetd eer* rifttf v-iu Ftniruir.ebleau Isier aangekomen. Meu ziet alle'dage de» Xxpreffe van Komen tegemoet met de PabfTclyke authentiquè plcg- tigc cocfirmatit e Bullen van lier Mandement van acceptatie en ande re Gtfchriften van den Kardinaal de Noatllcs. Men zegt, dat zoo dra gemelde Bulltn aangtkomen zuilen weezen zyn Emin. een Pa/tófalè Infiruttic wege 1 desnelfs aanneenting van de te vootec vetwotpen Buile Vnigtnitm zal publiceena ea dat die Inftruftie oadetftcund zal zyn niet «eo Declaratie vaa den Koning waarby aan alle Onderda nen op zwaare Straffe geO.donnecrd zal worden zich met gem. Aati- nceming, Mandement en Inllru&ie te coafotmeeren. Die van Tripoli hebben nieuwelyks weêt j Vaattuygen vau deeze Natie genomen, door wdlkï Rooveryen de Commercie van Provence zeer belemmerd word; en voornamtntlyk die det Graanen uyt de Levant, waar door de Prys adat vaa gereëzta is. De overleeden Heer d'Argenfon, Aattsbiffchop van Bourdeaux heeft den Heer d'Argenfon Kancelier van den Hef tog van Oilcans tot zyn univcrfcelc Legataris gemaakt waar door deeze omtrent 700 duyzend Livrcs zal bekomen. De Genéraale Pach ters en Ontfangers Haan Zondag wegens de herllelde Gezondheid van den Koning een plechtig Te Dsitm tc doen zingen. Dc Graaf vati Sintzendoiff (laat hccden of morgen naar Wecncn te vértrekken De Bagages van zyn Excell. zyn bereids voor 3 aageD deiwaatds Vooruyt gC.'tokken. Men heefr tyding uyt de Levant dat dc Turken «llet- hande Toetullingen maaken en z ch ia Staat Hellen als of zy te gen het Voot-Jaat iets Hoofdzaakelyks Honden te onder.iecmen. Men wil veizeekeien, dat het Eogeilë Hof door Deszelfs Minifter aan dat van Spanjcn heeft doen veiklaaren geen lotentie tc lubben oni 'de Gallioenen of cenige andere Spaanfe Schecpcu op haat te tug-teizc uyt Atficiica optehouden ofte tc belemmeren. NEDERLANDEN AMSTERDAM den 14 November» Mer het Frans Schip van KapK Louis de Cadres van Sint Domingo tc Kadix gcaniveerd was een Spaans Paffagier van dre Plaats mtede gekomen, wtlke berigtj dat «ls Hy den 15 Augufty vau 't Eyland Cuba vertrok, aldaat eéo Balaodia in 14 dagen van Cattagdna was gearriveerd met tyding dat Hy den Admiraal Pintado met zyne Ootlogfcheepen voor het Kafteel Boca- ehicha had gelaaten en dat het den 16 of 17 Juny geweeft w :s, toen de Kwikzilver-Scheepen Zoo digt onder het Lyiand Cuba paücerdcn darmen een Balaridra had moeten uytzenden om te wetteu öf hit Vyaadelyke Sihcrpen waren. Voor de Baar van Bajonnc waid-t geko men Hcnd. Zetroaa van hier Kapt. Irigoote van N mies ecu Schip van Havre de Grace fi£c. Van Batcelona waien drie Éngelfc Scherpt» vertrokken, daar onder dat van Kapt.Jolt» llowlCs o«a; Livomo, Dc- w/1 de Rovers var. Tripoli zoo fte<k op Je Ftarfte SCheeprn kruvlleu; lïgt in i!» Léyand 4en Frans Oorloglehip van j2 Stukken, om Ie daat ayode ftoopvaaiAers caar Mat&illc tl «auvoyecten, Van O.twal fri»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1