opgcregt «door een Detachement w"Sn omtrent iooManzoote Idmtinico gaande, vso welke een Maftelcos zys.de, we! 30 Vattnn, et al» te Paard uyt zecker nab"."'g Gsrnifoeü is opgeiigt, «0 dat de in Zee had geworpen. Te fetcubuig lag Matrh. Pier. en te D»r Voet paaien met de nieuwe aangeplakte Oruonuantiea weggenomen zyn. AMSTERDAM den 11 November. Het in Tefle) binnen gekomen iehip van Jan Buysman van Kuralfau wa» den 24 Sopt* vertrokken met Andries Bruyn, en van dezelve in 'r Kraal gefcheiden en zouw 3 weeken daar na gevolgt worden door Jolt. Bruyn aldaar waren be- halven Jac. Kooy van bier, cn Schipper Giand met Slaven uyt Guindc, •ok verfcheide Barken van de omleggende Eylanden gearrtvetrd. Te Xadix had men tyding uyt de Havana, dat als de 2 Kwikzilvct-Schec- pen het Eyland Cuba pafleerden de Icwoondcrs vermits ze dezelve Vyandelyke Scheepen meenden te waezen in de Waptncn watcn ge komen. Te Toulon waren de twee Franflc Barken zondet Rover» vas» Tripoli ontmeet te hebben tc rug gekeerd. Te Gibraltar wa» gek 1 men bet Engels Schip de Luna-Galcy Kapt. Chatwelvan hier naf": Cenua cn Livorno gaande door Storm was op den hoek van Gibral tar geftiant het Schip de Mary, Kapt.Long, van Londen naar die Stvd j Holland en Weft-Frieslard zyn heden wedet vergaderd. De Zwtt komende, doeh het Volk cn de Goedcien waren gebotgen. Men hferfr j Graaf van Tcflin bevind zich alhier. Van Maftngt heef: men, dn tyding, dat den 28 Oftober te Paflage noch geen Oorlogfcheepen t an Heeien Haar Hoog Mog. CommifTaiiflen Decifeur» va» daar herwar Kadix gekomen vitte, maar dat daar drie Oorlogfcheepen op Stapel waren vertrokken 5 En van Nimwccgen heeft men tyding da lagen van welke een reeds voltooyt zyndc, in 't Water gebragt was Heer van Heukclom Gedeputeerde wegens de Provintte van Gd nis mede een Fregat, en dat dezelve ruym jo Stukken zouden voeren land ter Vergadering van de Stadreo Generaal dodr het hollen daar lagen toen 11 Koopvaarders, daar onder drie uyt Vrar.kryk naar zyn Koets-Paarden ongelukkig om het Lecven was geraakt. Barenr Hanfle beide heiwaards zeilree. Te Nantes was geatm, Jetie Wputcrs van hier j te Dantzig Piet. RietHarm. Teuois kl Janflc Das, Hans Stoticn, Piet. vande Stolk., Mynd. Leeitouwcr,|. Hend. Pietei Bieevclt, Will. Blokker Scc. te Dronthem Dirk tt, bek uyt de Ooftzee cn in dc Pillau Mart. Steengiavc, Hend. üm Soetenjutg. Sec. zynde in tegendeel daar tsyt gezeild Foppe F0pj, De Couis van de WISSEL is heeden op Madrid 82 en 1 half. x, loz en r half. Bilbao 82. Sevilien 101 en r vierde. Lisbon 45 en 1, fte a 1 vierde. Venctien 84 a 83 en 7 agtfte. Livorno 88 en Gcnna $4 a 93 en 7 agtfte. Londen 33 Sch. 10 a 10 co r half. Paiv, én 3 vierde. Bourd. jj en 1 half. Leipzig cour. 38 en 1 half. F,'u cour. 27 en 1 half. Brefiau 3$ eti 72. Dantzig 287. Hamb.32 enya»^ Gent 2 en 1 half. Antw. 3. BrufTel 3 en r vierde. Zeel. pari. Rott°. s GRAVENHAGE den 23 November. De Heeren ï>taaten 1 Een ieder word voor de laarftcmaal vcizogt cn gewaarfchouwt zyne Renten cn Inteieflen ten Comptoite van dc Gemceuc Lands Mid, len binnneo Gotnichem zoo van den gewcezcn Ontfangcr van Halewyn als wylen den Ontfanger Vtrfchuring aycerlyk voor January 171,] ontfangen waar toe dagclyks zal worden gcvacecrtca na die tyd geen Betaalingen meer zullen kunne» worden gedaan dan op fpeciq Refolutie van haare Edele Mogende, Een ieder word verzogt zyne Renten en Intereften ten Gemeenc-Lands Comptoire van wylen den Heet Ontfanger dt Grande binnen Goii in den Jaate 1727 cn daar te vooren verftheenen en aoch onbetaald ftiaadc ten zeiven Comptoite te komen ontfangen uyterlyk voorii eerften December 1728, als meede die van 1728 uyterlyk voor den cerften January 1729. Alle de geene dewelke eenig RegtAftie, ofte Ptetenfie zouden vermeynen te hebben op een vetkogt Huys en Erve als meede op trt Stukken Lands geleegen in de Calflagct Folder nagclaaten by Grieft Bruynftaal, Wed. Dirk.Symont Bootoveileeden te Calilagen, geliw zich aan te geèven voor den laatftcn December 1728 aan ijfutrut BeuntSecrctatit van Calilagen wooncode te Haarlem zuliende op voorfz. tyd de Opdragtca gedaan, ende de Non-CompataDten een eeuwig ftilzwygen en fllentiura worden opgelegt. De Wctfteins en Smith Boekverkopers tc Amftetdam nu vooraan in de Kalveiftraat woonende leeveren tegenwoordig aan de Inted: naaien af het Neegende en Tiende Stuk van de Heeren G. Suikers an J. Verbuig Algemeene Kcikeiyke en Watieldlyke Gefchiedeniffrf van het begin dei Schepping tot de dood van Koning William Hoogl. ged. mits by de overleevering van het Inrceken-Briefje betaalw: voor het ordinatis Papier acht Guldens vyf Stuyvcrs en voor't groote twaalf Guldens zynde het Werk wegens de groore cn uytvonj Bladwyzer f6 Bladeren meer nevens vier gxoote Waereld-Kaarten aen Portrait en vier Vignietten die in de Conditiën niet gefpecifictJ ftaac. Van de ordinaris Papieten maat een klein getal overig zyndc zoo zuilen dezelve alleeniyk b«t volgende Jaar 1729 uyt vooi 75 Gil dens tc bekomen zyn zoo niet ecidct als die tyd uytnoch op hondetd Guldens zullen gefteld worden doch van de groote Papierenr 'et geen overig. Tc Amfterdam by de Wtt/leins en Smith, en te Leyden by S. Lttehtmant is gedruktde Nederduytfche Bybel in Folio, met volkome Anna; tien en zeer fchoone Bybelkaarten, op Mediaan Papiet, zeet correél met minder Fouren als in lange Jaaren eenige Bybels zyn gedrukt,! nagezien door de Heeren Predikanten te Leyden; de prys is 11 Gis. otdin. en 14 Gis. groot Papier. Voor de Liefhebbers zyn gedrukt 401 hecle als halve Vel» Figuuren, tot opheldering der Hiftotien, Gcwoontcos, Ceremoniën eo Oudhcedcn der Jooden, uyt het Woordcboeki: udjeg. Calmt, overgezet door M. Gargon om in dezelve Bybel op haat plaats in te voegen de piys van 't ordinair Papier is 5: en vai groot Papier 7: 10. Men maakt by deezen provifioneel bekend dat men voorneemens is in 't openbaar aan de Metftbiedende te verkopen de vermaarde van ouds bekende Hofftadt, genaamd ROSENBURGH met zyn Plantagien en Boffchen geleegen onder Voorfchooten waai van dea 1 cn plaats nader by dc Couranten en affittie van Biljetten zal worden bekend gemaakt. Op Maandag den 2j November 1728, zal men in Gravenhage op da Colveniers Doelen, ten ovyrftaan van Hecrert Scheepenen Comit fariüen, pnbliquelyk veylcn en aan de meeftbiedende verkopen, een Huysmans Wooninge, gelegen aan de Nieuwe Vaair over de Poeldyk, in ci Ambagte van Mouftcr met Schuur Bergen Boomgaarden Tuyn en 't geen verder tot een bekwaame en wel-gereguleerde Souwerye' hoord j nevens noch eenige pattyen Wey Teel- ca'Tuyntand zynde zoo Leen ais Allodiaal en een gedeelte Erf-Pagt alles te famen git omtrent dertig Metgen. Alt meede nog een Wooninge, geleegen aan de Noordzyde van de Dykweg tot Honsholredyk, beftaandc in eeelj getbel Heeren Huys, voorzien met vericheide commoditufc Vertrekken en veele andere Comraodireyten, met eer, Tuynmans HuyzingeJij annex, een Duyven-Tootn, waar onder een plaifante Kamer, met de Boomgaard en Tnynen daar aan by den anderen geleegen, met fchoer Viugtboomen beplant te famen groot vier AJcig*0 twee Hond beleod ten Ooften de Erfgenaamen Cobmorer ten Weften Fitter V,floor ,11 Znyden de voorfz. Weg, en ten Nootden dc ^.leyne Ganttl. Nadet ondetiigting is te bekomen by David Val^van Blanken, en Chrifiiaan Ju- Notariflen in 's Gravenhage. Job. Staats Cotn. vanden Heuvel Jan Lemmers Dirk Hanius, Hend. Linqutt, en Jean Lïr.quet Makelaars zullen op Maandag dec: November, 's avonds ren 5 uuren, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond verkopen een party extra puyk van ruym 200 zoo Cüiiur Vaten diverfe Soorten van Moscovife TALK leggende als by Notitie zal aangeweezen worden. Op Maandag en Dirgsdig den 29 en 30 November 1728, zal den Boekverkoper Reinier Boitet te Delft op St. Liteas Gildekamerverb pen een fraaye Bibliotheek, nagelaten door den Heere Qttirinni vander Meer, in zyn Eerw. Lceven Predikaor re Hcrpt en Hcdikhuyicn, en S. M. beftaandc voornamentlyk in zeer fchoone Godsgeleerde en Hiftoiilche Boeken de Catalogus daa: van is te Deift by den vootn. Boiteti in de Holiandfc Steeden by de voornaamfte Boekverkopers te bekomen. Op Woensdag dan 1 December zal Chr. van Lom Boekverkoper in 't Gravenhage ten zynen Huvze in het Noo'd-tinde tegen oveiè Heer raa Voshol vcikopen cea fraaye Bibliotheek beftaandc in allerhande Faculieyten en Taaien waar onder een zeer fchoone Latytli Atlas van Blaauw in elf Deelen, curieus afgezet Als meede een fchoone Collcftie van Italiaans en Franfch Mnficq en Muficq-Inftmino ten, waar onder een Stnirfe Fiool, wiens weerga weinig gezien is de Catalogus is alom by de Boekverkopers te bekomen. Op Zaturdag den 4December 1728 's namiddags ten 3 unren zal men binnen Utrecht verkopen een fchoone groote en van ouds tt; maardc Wynkopers Huyzinge, met verfcheide Kamers daar in, met zyn Staliinge en Koetshuyt, mitsgaders noch een fepnrate Stallioge voo: vier Baarden zeer bekwaam om Meofcheo te fogeeren met haare Rytuygen ais anders ftaande ende geleegen binnen Utrecht op het out Keikhofgenaamd de KEYZERS KROON de Cosdïtien van Verkoping zyn te zien ten Comptoire van den Notatis Jan Slttyterman nende in de Miunebroederftrast te Utrecht. Te Leyden by S. Luchtmans, zal op Maandag den 6 December vetkogt worden, de nageiate Bibliotheek van den Heer Nittlaut Mal, in t'i Leeven.Predikant te Yfïelmonde beftaandc in keurlykc Theologifehe en Miscellanifche Boeken waar van de Cstslorjen te bekorden zy«f Dordrecht by Ontman, Amfterdam Boom Delft Beman Rotterdam Beman Hagc Winterswyk Haarlem van Kelftl, Middelburg Bakko Utrecht Stouw, Gouda vander Kloes, en in andere Steeden meer. Joh. Staats, Jan Lemmers, Hendrik ea Jean Linquet Makelaars zullen op Woensdag den 8 December, 's avonds ten j «uren te Arolk' dam in de Nes in de Btakke Grond verkopen een party extra puyks puyk zoo gaave als wrakke Moscovife Juchten extra fyoe witte Lit tffcns, graauwe Moscovife Haazevellcn, grys Bokkehaar, groote Moscovife Matten, en andere Goederen als by Notitie re zien zal zyn. Te Delft by Adriaan Bemao is gedrukt en te Rotterdam by J. D. Bemin te bekomen als ook in alle Steeden by de Boekvetkopershr 'Leeven en de Gedenkfchriftea van den Grave van Rochefort behelzende eene aangename beknopte aanecnfchakeling van zeer zeldf»»® verwonderenswaardige aanroerkelyke Zaaken, geduitrendf den tyd van ruym zeventig Jawren in Vranferyk, Span jen, Engeland, de Nedetlit den en in andere Geweften voorgevallen Mitsgaders nooit in Duyts gedrukte Byzonderhceden der voornaamfte Bedryven van de Kardiiu1' len Richelieu en Mazarin als meede die van Lodcwyk den Gtoatcn «a andere Doorluchtige Ferfonagiao met Printverbeeldingen in twee Deelen. Te Rottetdam by Philippas Lozel en Jan Daaiel Beman, is gedrukt ea te bekomca, Digt- Zang- en Speelkonft, zoo der Ouden, als byzoc- "der der Hebreen door een rfaauwkeutig onderzoek dei Oudheid uyt zya vootige Duiftctheid wederom opgehelderd door Salomon van Ti' tweeden Druk, met Platen, in Quatto. Te Rotterdam by Jan Daniil Beman, is gedtnkt, en by de voornaamfte Boekverkopers in alke Steeden te bekomen, ^4trey du Proiet de ferp/luetle, aproprtt k l'Etat prefent des Mffairet generale' de TEurtpe, par Mr. PMUt de Saint Pierre in 8. Als meede Confutation de Mn. let ■Mvoclik' Parlement de Paris, centre Mr. PEvtqne de Sentz. &c. in 8. By N. Topyn te Rotterdam word gedrukt en zal in 't kort uytkoaaen ea dan alom verjonden worden de Manmtrkinun tot v erf/aar lm* j, fevejtiginge van de oude, gezonde, beproefde en Goddelyltf Leert tegen het twee Stuyvcrs Gefehrift van den Profcflbr F. M. Lampe, door Jacobut Frajt- Frcdlïkant te Rotterdam, met een eenparige goedUtatisg van de Thcologife Faculteyt te Leyden, in Oftavo. Te Attrfterdim by Gertit Bos Boekverkoper in de Kalverftiaat by dc Kapel is met Prcviicgie ged'ukt, Naam-Regifter van de Hoogt" difche Règeeringe, en gequalificeerde Petfoonen op Batavia mitsgaders de refpeftive Gouverneurs Direffeurs CömmanrUurs, en min" Opperhoofden op de Buyreu-Compfoiien van Ntderlandfch India, en de Gouverneurs Generaal, die de Indiëc hebben geregeett zederJ^" Jaate i«io Nevens de Hooge Regeeringe, cn andere Collegiea cn Bedienden op Suriname. Tt Mechelen by L. vander El/1 is gedtukt, en in Holland alleen te Amfterdam by J. van Septtren op de Leydfeftraw te bekomen, derde Brief" C. V. Hoyntl^van Vaptndrecbt tegen J. C. van ÉreVelwaar ia uytvoeiig bewcezen word dat die het berugte Formulier tegen Janfenius niet wil"1 onderttekenen geen Reoms-Katholyken meer zyn. Hier is bygevoegf het -Reeruefl van Thiodorm Donckfrs aan de Edek Groot Mog. Heeren Staaf am alt Bijfchop van Haarlem dt "Bf geering te Wogen Oefenen nevens het Mpejtil van Haar Groot Mog. in 8. NB .Br den bovengemelde zyn ook noch eenif wcynïgc te bekomen van de ttrfi* en tzveedt Brief van C. P. Hoynei^ over reet veele gewigtige Zaaken aan J. C. van Erckel gefchteven, ook it> By Klaas Hendriks StuyvcfantMakelaar re Anrfterdaai, zyn tc bekomen extta curicufe witte Marmore Mortieren, vao verfcheide grof,: ïot eea civile prys. - '.W Te Leyden by PELÏX DE KLOPPER, op de Brtetïcftraac over liet Stadhufrs; Den 24 Novatnbpr 1718.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2