L Y D S E WocnscUgfê Courant. I T A L I E N. DEÈNMARKEN. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. GROOT-BRITTANNIEN. vrankryk. NEDERLANDEN. No. 141 MESSINA den 2 O&cber. Gifter heeft men hier de Vetjaating der Geboorte van den Keyzer gevierd en de Graaf van Traun Gouverneur van 'r Kafteel ontfiog daar over de Complimenten na dat zyn Excellentie met een prachtig Gevolg in de Hoofdkctk by de Miffe en het Te Daw. geafliftterd had. 'Dien dag publiceerde men hier op een plechtige wyze dat de Keyzer ien Haven dtezer Stad tot een Portofrar.ee ofte vrye Haven verklaard heeft,'t geen de Ingezeetenen zoodanig heeft verheugd dat zy daar over opentlyke Vreugde bèdreev-en hebben. ZWEED EN. STOKHOLM den X November. De Koning heeft Ordre gezon den aan den Baron Gyldenkroon, zyn Majt». Minifter aan 't Hof van pecnmarken om aan zyn Dcenfe Majt. te betuygen het Leedweezen in Haaie Zweedfe Majefteytea hebben wegens de zwaare Brand te Koppenhagen, en het deel dat zy neemen in dit Ongeluk. De Koning Jieeft ook geordonneerd, den voorn. Minifterte vergoeden de Schade, dit Hy door gemelde Brand geleeden heeft, dewelke op 20 duyzend Kyksdaalders word begroot. Voorts hebben de Koning en de Kooin- gionc gerefolveerd confidctablc Sommen naar Koppenhagen te zen den om de verbrande Kerken weder te helpen opbouwen. Het Hof fchynd niet voldaan te weezen van de Navotfchingen die in Lyf- en Eftlaod tegen den Adel gedaan worden om dat zulks ftrydig is met het Traftaat van Nyftar en met de Conditiën op dawelke gemelde Linden aan Rusland afgedaan zvn geworden. KOPPENHAGEN den 13 November. De Koning heeft een gtoote Commilfie aangefteld zoo van civile als militaire Petfooncn cn Bur- gers, om al het geen dat tot de laatfte Brand betrekkelyk is te exami- tieeren, en Middelen te bctaamen om de Schade tc herftellen, cn al les, zoo veel slsjt by provide mogelyk is, op een goede Voet te bren gen. Volgens het Rapport dat de Commandant deezet Stad, de Ma- giftraat cn de Hoofdlieden der Wykcn aan zyn Majt. gedaan hebben, beloopt het getal der Perfoonen die niet als haar Lceven hebben ge- led, op omtrent 700». De Koning heeft aan ieder van de Behoeftige zHembden en een paar Schotnen doen uyrdeelcn. Ondet de afge brande Ambachtslieden zyn 91 Schoenmakers- 57 Schrynwerkers- 15 Zyde- en Laken-Winkeis 12 Wynkoperyen 7. Boekdrukfceiyeo, 14 Vlas- Hennip-Winkels, alle de Leertouwers op twee naalle de Hoed -r en op 4 na, g Yzerkramers- 8 Glazemakers- 16 Kuypers- 10 mrurt yas- en 17 Kruyderriers- Winkels, 66 Brouw-Huyzen, 11 Faf- ftinenteis, 11 Zadelmakeryen 18 Blikfl-igeryen, 5 Kooper-Smeeden, tyXlein- Smeeden, en 196 Koorrj-Wyn-Branderyen &c. WEENEN den jo November. De Stenden van Hongaryen vootlee- den Woensdag eenige Gedeputeerden van Presburg herwaard* gezon den hebbende om den Keyzer wegens drszclfs Naamdag te ccmpli- meotecien, hadden dezelve noch op dien dag Audiëntie by zyn Ktyz. Msjt. aan welke Zyde volgende Aanfpraak decden, de Biifchop van Agria her woord voerende ULLE\DOO\EVCHTlGSTE KF.TZET{ EN KONING &c. DE getrouwe Stenden en Ordeni van Uw Erff-Koningryk» Honga ryen te Ptesbutg Land-dag houdende heobcn al overlang van gattfeher Herte gewenfcht om in de allerdoorltichtigfte geheiligde PerfooB van Uwe Majt. met het diepfte Ontzag, dat Onderdaanen toe komt, te verceten niet alleen haaren Erff-Koning en haaien allerge- aadigften Heer, maar ook den hoogft-bcmindenVader des Vaderlands, (ader Stenden maar de Geftcldheid van de Zaaken des Konings en des Koningsryks en voomamentlyk de Dienft van Uwe Majeft. Hen niet toegelaaten hebbende, zich herwaatds te vervoegen hebben Zy Ons vetkooren om als haate Gedeputeerden Ons voor de Votten van Uwe Mait. neder te werpen en aan Dezelve in haar Naam haare oprcchtfte Getrouwheid te betuygen als meede met de allerdiep ste Onderwerping te vetklaaten dat Zy zich feliciteeren van dat Uwe geheiligde Mcjeft. na Deszeifs gelukkige te rug-kosnft van-de Zee-Havenen zyn roemwaardige Naamdag in Deszeifs Refldcntie ce- lebreetd. Wy bidden alle in 't algemeen en in 't byzondcr God Al machtig, dat Hy Uwe Majefteyt wil verleenen, dien dag noch te kun- ten vieren een lange reeks van Jaaien vervuld met alle foorten van Gelukzaaligheden en Vertrooftingen zoo geeftelyke als tydelyke tot Verbaazing vao UwcVyanden en tot het Geluk Uwer Koningrykcn Landen en Ondetdaancn en byzonderlyk van Uw' Erff-Koningryk Hongaryen. Hr Is deeze Gevoelens, dat de Stenden en Ordens van herKo- 1ryk Hcngatyeo zieh verneedereode «oor de Goddelyke Majefteyt, "itt zullen ophouden Dezelve te frnecken, dat het haat bchage te ver boeren dc vuurigfte Weofcheo en Gebeeden, ten einde aan-Uwe Majt. >Ue bedenkelvke Goederen met de zoo zeer gewenfcht* Nakomeling schap toe tc liaan. Zy fmeeken Uwe Majeff. dat h*t U gelieve te ver vaardigen aan te neemen haare ootmotdigfte Betuyqingen van Ge- negentheid als voortkomende van getrouwe en optechtc Herten en Vtzeekerd te willen zyn van haat begeerte, om Uwe Maj«ft. met alle f^irouwheid, Standvaftigheid en Gehooifaamhcid te dienen zooda nig dat Zy nooit zullen ophouden Blyken daar van te getven niet al- 'ata door Subfidien, maar ook met in alle Gelegentheden haar Bloed ,s ftotttn en haar Leeven op te offeren en rrtr te doen zien haate Getrouwheid voot Uwe Majt. als haaren Eift'-Kontng haare Gehoor zaamheid voor haaren allergenadigftcn Souvereyn en haare opregte Gttiegenrheid voor des Vader van het Vaderland, van de Stcndcn, en Vjn Oas alle. De eenige Zaak, die Zy onderdanig verzoeken is dat Uwe Majt. ®et oogen van Goedertierenheid wilde aanzien het Koniogryk Hdfc- S'ryen, dat door de Oorlogen zecderd twee Eeuwen geruïneerd is, en «1 ceift ond« de Regeeting van Vwe Majéft, begonu»n h«ft zich tc ylr'iaaien, en hetzelve in zyn Vadetlyke Béfcherming re netmen, afe synde Uw Erffenis, en die van Uwe Nakbmelingfchap, als méede Uwe Ptoteftie roeteftian, aan Uwe getrouwe Stenden en Ordent van 't Ko- n ngryk, en aan Ont de minfte onder Hen, die zich hitt voor de Voe ten van Uwe Majr. bevinden. Men ziet hiet Brieven van Kocflantinopolen, welke melden, dat de Potte een nieuwe BeUfting ftond tc leggen op alle de Chnftenen en Jooden in het Ottomannifchc Ryk te weeten 4 gotide Ducatcn in plaats van een die te vooien betaald wietd voor ieder Hoofd ala ithuts-Geld ofte Recht aan den Sultan voor zyn Prote&ie, ten welken eynde alle de Baccha's of Gouverneurs binnen dtie Maanden Lyften tnoefteo afzenden van al het Volk van die twee Gezintheden 5 voorts dat geen Huuwlyk onder Hen zouw mogen voltrokken worden voor dat zy meede 4 Ducatcn aan den Chcriff van ieder Pldats betaald zouden hebben. HANOVER, den 19 November. De Prins van Wales vermaakt zich met de Jagt in de Maoege met Comedien zoo Fraoffc als Hoog- duytfe en andere Verluftigingen cn men zegt dat geduutende de Carnaval Redoute gehouden zal worden. Heden geeft de Graaf van der Lippe een magnificq Bal aan gem. Prins en aan den Adel. Vol gens de Brieven van Berlyn was daar een Expteffe aangekomen van den Baton van Matdefcld des Konings Minifies aan her Ruflifche Hof welkers Deptches bitrft aan den Koning geaddreffeeid waren waarop de Geheime Raden van Ilgen, van CnyphaufeD ca van Katfcht by zyn Majt. watcn ontboden gewotden Men zeide dat de bcpechcs van dien Expreffen veel genoegen aan het Hof gegeeven hadden, Zyn Ptuyflifche Majt. had aan den Erff-Prins van Anhaie-Deffau Generaal Major der Ltegers van den Koning het Commando opge dragen van de Regimenten, die in de Oude Mark zyn, en men meen de dat dien Ptins met *er tyd het importante Gouvernement van Magdeburg zouw bekomen. De Prins van Waldek Kapiieyn ondet de Piuyffifche Troupes ftond door zyn Pruyflifche MajU tn« «en Regiment begiftigd te worden. LONDEN den 19 November. Gifter is een Patent des Konings hef gtoot Zecgel gepafteerd, w-aaiby 'aan N. Stammers, Diftilla'teuf, word toegedaan geduutende zeeker getal van Jaaren alleen te genieten dé Voordeelen van zoodanige Wateren in Engeland te ftoókeo, die Hy meend zoo goed ttrweeze» als de Franfle Brar.dewyncn. De Zuyd- Zte-Compagnie heeft tyding van Vera Crux ontfangen dat haar Schip de Prins fredtrik met deszeifs twee Sloepen eindelyk den^r July laatftleeden door dc Spanjaards aan Kapt. Williams was overgtlee- verd waarop'gemelde Compagnie gerefolveerd heeft haare Seheeped de St. James en de KtMcltfe naai Jamaica te zeodan mtt omtrent zoo Man en alleihdndt Provifien, om £bra. Schip en noch twéé andeié Scheepen v?n die Compagnie in Staat te ftelleii, herwaatds té kiinnea komen. JVoenSda'^ is de Colonel Kant Gedtpuiecide Gouverneur van Minorca, hier aangekomen. Van Dublin heeft men, dat zecderd cenigen tyd omtrent 1900 Famïlicn uyt het Noorden van letland naar Nituw-Engeland vertrokken waren en dat noch meer andere der- waards ftocden te volgen, tot welk Befluyt di'eMenfchen volgens haat zeggen gekomen zyn om dat dé Landeryën tot een zoo hooge Pty» zyn geklommen dat dc Bruykets daarvan met al haar moeite en ar beid de Koft voot haare Familien niet meer kunnen winnen. Met laatfte Brieven uyt de Virginïen heeft men tydïng dat het Cöllégie *t geen daar opgeregt is om de Indiaanen in de Latynfe Griekfe en Engelfc Taaien, als meede in de Gronden van de Chriftelyke Religie te onderwyzenten einde Hen bekwaam te maaken tot Miftionariffen voor haarè Heydcnfc Landsgenooten, goeden voottgang had en dat men beczig was, om een groot getal Bybtls, Gebecdc- cn andere goe de Boeken in de Spiaaken der Indiaanen oveirezttten en vervolgen* te drukken ten einde ondet die Menfchen uytgedeeld te worden^ Gifter beliep de Verkoping van de Ooftindife Comp. 1100300 Pond 4 zynde op dien dag alleen voor 6S100 Pond Sterl. aan The'd verkocht geworden. De Heer George Woodword gedcfignecrde Minifter des Konings aan het Hof van den Koning van Poolen, ftaat zig Dingsdag naar Harwich tc begecven om van daar oVer Holland naar Dresden te vertrekken. De A&icn van de Bank zyn 133 en 3 agtfte, O, I. C» 168 en 3 vierde, Z. Z. 101 cn agtfte, dito Ann. 102 en 3 vierde. FONTAINEBLEAU den 18 November. Heeden vertrekken de Ko ning cn de Koniuginne van hier naar Fetitbourg, eo ovtrmorgea ftaaa Haare Majcfteyten tc Verfailles aan te komen. F ARK S den 19 November. Zondag heeft men in allé dé Kerken dcczer Stad plechtige Miflë geletzen Maandag deeden dc Jefuiten in het Collegie scan Louis ie Grand tcoTe Dcum zingen cn des avonds een Vuurwerk affteeken neet eer, zeer ftaaye Illurr.inatreEer- giftet deed de Re^or cn de Univeifiteyt dtezer Stad en Corps een extra ordinaire Proceftie naar St. Euftache daar meede een Miffc en her Ti Dcum gezongen wierd Die zelve dag hebben de Graaf van Brancas en de Marquis de Fenelon Plenipotentiaiiffén van Vrankryk op het Congres de cetfte 's middags en dc andete des avonds Maalt.yden Bals en llluminatien gegeeven alles tet occalle van de heiftelling der Gezondheid van den Koning. De jonge Koninginne Douajier* van Spanjen heeft aan de Princcffc de Beaujolois haate Zufter t een Kookettjc met Diamanten bezet en nog twee groote Briljanten Pre-» zent gedaan. Eergifter is de Kaacelier naai Vetlailles vetttokken. Heden ftaat de Katd. de Fleury op zyn Lufthuys te iffy aan te komen, In het Hotel der Invalides word een Soldaat verwagt die 118 Jasten oud is cn tot nu toe zyn Dieoft in het Kafttel van Dyon heeft waar genomen. Te Verfailles wotd een groot Vuurwerk gereed gemaakt, oro by des Konings>ankonift aldaar afgeftceken te grolden. ROERMONDE den 20 November. Men verftaat dsr de Nieuwe Tolwelke op de Maa^e id het Gebied ran dsn Gtaaf van Reekbesoo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1