LEYDSE lo.ï 728. N®. 140 Mdandagiê Courant SPANT N". wmI'dien Hertog belgnd i». koning hteft desselfs crditiaris ï»ti- vuift"S saa dc Hoveu van Vracluyk, Groot-K'ittiuirien, er, dt Staated jH n>R-ALTAR J?" °aLober- V" %yl f I f G' »e"*> co« Veele bo vAi. gedachten dat zulkd If T Vm«W« hier aangekomen met dezelve heeft «««noch omtj<nf h„ aa,fiaaildc ü.euwejLr zalVdhiodtn in Welke Oiiderhacaelingen van de Vreede 2utlho oeeftreo. V R A N K R Y K. PaJoNNE den 8 November, Her is «en Engels Schip, van Bilbao httwaaids komende, en met Wo! &c. geladi dat volgens one iaat- fté op deize Baar geb1dev*« is Ovszelfc hebbende Contacten zyti vè ioorer, en van al de Goederen maar 2» Baa rn Wol gfbOrgèr aii meedeVan het Volk 9 Man rn dc Kapireyu; Va«- "i'fevo kse.t men dat daar door Storm M-fteloos whs ingel ipcn é*n Frats Schip nyf de iirii voor te bekomen zoodanig dat men in die worfte Gtwefteu Havana zoo men wil hetwaatdt komende doch dewyl deszelfr. La- jooitzoo veel Koficlykhecdèn ondet 't Gemeen gezien had c. Die ding in Tabak beftond had den Gouverneur het Schip aangehouden;, vniFttz met haaien Koning ^ibdelmalek defendeerdïn 4'ch als noch en daar over naar Madrid gefch.eëven, De Kapt. van 't zelve btrigt» - ----- Jdat als Hy den 8 of to September uyt de HavanA vertrok, aid tar twéé Scheepen uyt de Honduras lagen welke in die H.ven foo laiig zon den vertoeven, tot dat de Gallioenen eh de twee Kwikzilvei-Scheeptn; die eerft den 27 Jltny daar voorby naar Vrra Cruk Waren geZeild, allé in de Havana te ïug zouden gekomen weezee om vervolgens geza- mentlyk, onder geleide van verfcheide Spaarfe Ootlbgfchetpen, naat Spa r jen te vertrekken. D'ewyl het Weër nu aan 't bedaarenik zy<» gifter de Scheepen die voor deeze Baar Jsgen daar onder TeuoiS JacflTe, naar de Maas en Amfterdam moetende, in Zte geraakt noch do Zeeuwfe Hoeker van Schipper Brouwer, Co een andet Schip, ieggea noch te Sr. Jan de Luxi PARYSdea rs November. De Kening heeft een zïer obligeanré Brtef aan den Kardinaal de NoaiüïS wegens Desztlfs aanneeming van deComftituriet'nr'gfru'rar gefchreven, die van den volgenden Inhoud is Mon Coulifi HÈt Mandement dat Gy komt te pMiceereh reeft My voo veel genbefth eti Blydfihnp, dat Ik My niet kan otithoudtn ons V dóór My Velfs dat W'tge- z•allen en de Dankdie IkfU daar voor zveet, te betseygen. Ik. heb alsyd Vuuriglylf gezvehjiht dat Gy die Party mocht kleven maar Ikheb V daar niet van willen. fpreek.cn, om aan V alleen den Tonnen de Verdiende daar van Ovef te laateti 5 if hoop dat God de optechtighetd 'IJVerr Gevoelens val veeoenen en dat Vzv' Voor beeld alle die gr enen te rug val leidenzue/ke vich tot nu toe tegen het kV.'' k zon dé Vreede hebben ae.neikant. Gy kant V volk'omen verlaaten op myne Befeherniittg erl op myne zvearc Genegentheid voor V. kVaar meede Il^God bid, dat Hy VMofl Goufin, tn vyne heilige en waarde Hoede netme. (gereefeend) LOUIS, De Koning heeft sar de Groor-Hertogïnne Van Toscanen ra St'-ik-» keu magnifique Tapifleiyen uyt de Gobelins door den Heer Genet gemaakt tot Pielsnt gezonden. Zyn Majt. heeft den Heer Sylva Medicus vao den Hertog van Bourbon tot Deszelfs ecifte Medicyri Cor.fultant met een Jainlyks Pcnfioen van s°öo Livres benoemd. Vrydag wierd n» de zoógecaamde roode Mifle bet Te Deum wegens dei herftelde Gezondheid det Konings in d Kapelle van't Parlemenï gezorgen ouder een Mulicq vaa bvna joo zoo Stemmen als Inftru- mentcn. Dien dag gaf de eerfte Prcftdtnt da gewoone groote Maalryd aan alle de Leedcc van 't Parlement, waar r, e de Koning JaailyUs ld duvz»nJ Livres geeft Onder de heetlyke Traftementen van die prachtige Maaltyd was een Forel ofte Vcdrn die omtrent 50 Pond zwaar was «n die Hy van Geneve had laafeo komen in welkeis Las zoodanige onmatige groote Villen gevonden worden. Gifter heb ben de Mieiftfrs SectettrilTro van Staat «en zeer prachtig Vuurwerk wegens de bovengemelde herftelling te Fotstainebleau doen affteckenc Morgen zal ter dier occalïe de Opera gratis aan 't Publicq vertoond worden. De Graaf van Sintzeudorff heeft Audientien van affchcld by dec Koning «o de Konicglnne gehad ,en ftaat binren twee a 3 cagert naarWeeaen te vertrekken 5 Men zegt dat de Graaf VanWindil'chgratz ia zyn plaats heiwaard 1 zai komen. GROOT'BRÏf TANNIE N. LOND.ÊN den ld November. Dc Koning herft aan de Lords Commiffarifien van de Adrairaiifeyt een AflrC verleend om alle Ooftendifc Scheepen op dé O fttnc'iün hsndeluude üyt krachte vara den Irrhoud der trsliminaria weg té neemer.. Mc 1 fprcekt van nocli drie Óor'ogfchecpen rot KuftbeWiarders ir Comm'lCe te ftclle Za- tnrd-ag heeft zich Ai Heer E.'uarc F och gedeftgr.e.-rdé estr. Euvoyé van Zyn Maft. aan het Hof van Zweedde adn Boo <1 bcgecvcn van het Oorloofchip de Blandford om n.iar Srokhólm te ve trekken. Donderdag beliep de Verkodping vio de Óoftindife Comprgnii 's)i duyzend Pond Stdtl. en aizoo dezelve nöeh niet geëindigd ismeeod mCn dat zy zóo duyzend Ponden ho'byer zal loopén als dvvoörgaandc .f.,. nunirmn, v.,iiTci ncooen ae marqu's <re ntancas, cn Verkcpiagen 'r geê f Heer vao dei Meet, Ambaftadetus van Vrankryken de Staater, Gt- word toegcfebrceven. a!',8."-' '-'s mee£^e. Groot^Biittannifé Minifter de Heer Keene met j NEDFRLAïJÖÉN Men hoopt dat daar omtrent noch eenige vermindering ver- I BB.ÜSSEL den 18 November. Men heeft hier tyding vs'n ParJ'si dff lirYcj11 ïa^ worc'en- Exprefle, die voor omtrent 14 dagen uyt ita- de Graaf van SintzendoifFden i?de deeaer naar Wee ér, florid te ver- welke de woedende Zwarte Barbaareri dooi haare verfchrikke |yl(C Plnndeiingen en Moorden te Miqupnez hadden aar gerecht on- andtren dat zy veele jonge Dochters uyt de geplünde.de Huy- ,(D onder malkander hadden vtikocht 5cc. Her nöch daar zynde jitrot "aa ,'ea gcvluchteu Koning Midclmalek was geheel ;n haare linden gevr'len, en de Schatten, die zy uyt andere Huyzer, bekotnen {lidcn, waren meede zoo groot gewevft dat zy het Goud, Zilver eo it Juweelen zoo te M quenez als ten platten Lande voor vte helft en 1,-lfstweederde odder de waarde hadden verkocht om gemuat GeH int voor te bekomen zoodanig dat men in die worfte Geweften joait zoo veel Koficlykhecdèn ondet 't Gemeen gezien had 8cc. Die vanfttz met haaien Koning ^Abdelmalek defendeerdïn 4*ch als noch r«r kloekmoedig tegen het Leeger der Zwarten tegen dewelke alle jtBUoken reeds iagtnomen en vïrimterd waren. De Eogelfe Oor- lögfcheeptn, die voot Salée gelegen hebbes, zyn in dteze Baay te rug geloftiea. Men hoord niet dat van daar Rovers in Zee zyn. i k/iblX den 26 Ofteber. De Scheepen paar Buenos Aytes gedefti- ineerd, leggen zetfre'é. Met het gearriveerde Schip van Leogane heeft nm tyding ,,dat de Scheepen van de Honduras in de Havana lager. IndeezeBaay zyn gearriveerd Ed. Thompson van Lisbon, die naas de Itvaud gezeild rs Mich. Savage en Ed.Wallis van Cork, Jac. Mezer »m Hamburg, Jofeph Caftre van Leogace u*ïr Marfcille gaande ea Jirent Harkes vau Amfterdam ca vertrokken HentyGibfou naar Gal- llicitn, Jao Bbu. Gecetely en Edmoad Dicder'k naar Siut Lucar. Th. Ellis raar MadUga, Hend. Hopkirs naat Genua, Carlos De!aftr« naar Seviiien, Carl. Fielding naar Lisbon, tn Ed. Cariol naa' Londen. MADRID den 2 November. Alhoewel by continuatie var. wegers het Hof gepubliceerd word, dat da Kor.;eg, de Kooiuginoe, en dr Ko- jii.glvke Fan.ilie zich ïo volmaakte Gezondheid bevicdeu, verichyrd tya Majt. echter niet in 't publisq, maat olyfr zyn Brd cn Kamer oog koudfD. Men h*:tft pet ExprefTen tyding ontftngen, dat de Hetto; vin Bou'oonville te Bajonne gearriveerd is, en dat Hy daar een dag cf twee (lond te blyveo, om uytteruftea, en vermits de Wregcn byna o- biuvkbaar zyn, tevkerd men dat zyn Excell. niet voor den 6 of 8 dee- zer hier zal kuntyn weezen OndeituCcben is Hem, z»o men verzee- kerd, een Exprefl»-i te gemoet gczor.dec.om zyp Reis met alle moge- lykefpoet voorttezetten. GepaiTeenfe week hécft bet Hof ern Exprefle aiirVtankryk afgevaardigd In tegendeel is hier een Couriet van Lon- ftagearriveerd mei Depcches aan den Groot-Britt. Mïaiftcr den Heer Xttne, zoo gezrgt word, aangaande den Hacdel van dc Z. Z. Comp. ic Engeland, waar over met de Miaiflers van dit Hof Cnnfcierrieii fttan gehouden te worden om indien mogelyk de Dfffereoteo co Abuyzen uyt den weg te rnymen wsairoe egter noch vre' tyd noodig zal zyn om dat ieder zyne Pretecfied en Grieven zal opgeeven de wtlke vervolgens aan de refpeftive Hoven zulleu moeten gecommn- mectrd worden. Zondag heeft gcm. Gtoot-Btittannife Minifter in confidetatie van de Vetjaaring der Geboorte van den Koning zyn Meefter een extraordinair prachtig Feftyn gegeeven waarop niet al leen de AmbsiTcdeurs en andere buytenlardfe Mintfters maar ook te.'fcheide vooruaame Grandes en Micifters van dit Hof, ten ge taaie vac 26, verfcheeoen zyn Alles was by uytneemenfheid beerlyk tc magcificq De Tafel wierd vyfmaal van Spyzen veranderd en ie- dtiServies beftond in meer dan ztflig Schotelen, behalven het D'iTtrt, dat met minder hoftbaar en voortreflvk was De Vergenoeging ec Vrolykheid van het voornaam Geztlfchap beantwoordede de M3gni- Sce.iti» van dat Feftyn 5 onder het drinken der Gezöadheeden heeft mt» opgemerkt dat de Marquis de la Paz infteldc hit goed Suites van tmeenfaandc Vcreeniging der Mogentheden van Europa &c. Overmorgen F«ft van St. Carlos Nsymdag van den Keyzsr en van den Spaaqlen Infant dod Carlos, ftaat de Graaf van Koniwgstk Ambafladéur van iyc Keyz. Majt., meede «en groot Feftyn te geeven, waar toe de mee at uvtheemfe Micifters, de Grandes en de Minifters van dit Hof be- 't'fa genoodigd zyn. Na dat de Heet Aldcbrandi'-i, Pauflelyke Nun tii» aaa dit Hofvoor eeatgt dagen een Exprsflea van Romen had antfsDjen herft dezelve kort daaraan een lange Conferentie gehiu- cr tn:t deci Portugeefcn Kardinaal Pereira in welke die Pvufftlyke Minrfter..zoo men ve/zeederd, een eigenhandige Biief van zy» H. asn Emip. heeft overgaieverd ea na dat dien Kardinaal tervolgens °°k in Conferentie was geweeft met den Marquis d'Abrarrtes extr. ,!T«deur van Portugnl aan dit Hof, is zyn Emin. (zoo als in myn voorige gemeld is) naar Lisbon vertrokken en zal zyn Reis met de ^y etfle fpoed voortzetten. Giftet hebben deMarqms de Brsucas, en Verkopiogen 't geën aan de bpfebólfing vdn Comp. te Öoflenet ■et vao der Meer, Ambaftadetus van Vrankryken de Staater, Gt- word toegcfcbrc -1vis meede ds Gtoot-Brittannifé Minifter de Heer Keene met ™n;ft<ts van dit Hof een groote Conferentie ovet de ludulto ge- 6m f:zo,,^en 3 ^en w'l Mn 2yn Ekcellentic ördre gegeeven is m zeekert Commiftie aan het Hof van Turin te gaan uyivóerec. tn «gt dat aan de twee Regimenten van Africa dié te Badajoz in O - ww «www. swguiiwm "ufoen zyn bevel gezonden is dat de twee Regimenten van Nav om naar de Co'U.ma re treWren Regimenten van Navarra zich meede derwaards zullen - Ómtrent de Vrieudfchap tuflehen dit Hof en dat van °ot-Rusland /touvt eenige Verkoeling befpeurd worden. De| toginne van Ripperda en eenige' andere Perfoonerr wordeh wé- hhS 1° on*v'tlc'ltfn Hertog zoo hier air te Segovia noch in Ar'efl fpr en men boord tegenwoordig van die Zaak gantfeh niet t £c cn Oyidertuflfchen heeft into hi« nog gtea zetkere tydiug l,?ecven In Ec derweg gehad htefr. AMSTERDAM den 20 November. ïo Teffe) zyn binnen hëf Ooftc iadiS na-Schip MeerluftScbippef Schreffr, van Batdtia, in Rayn. Kol- les vao Hav.c de Grace ais meede in 't Vlie Damian Gonzales vati Bilbao. Het Eïqaader van deo Schout by Nagt Grave lag rc Liveino zeilrëë uaar Teftk-i èn ioüw zoo men zcide, Kadix aandoen. Mek trad re Londen Brieven van Jamaica,van den it Sept. mctfydiAg, dat de Gallioêuen v m Poito Be'Io wedtr naar Caifagena wJren gszt ld om vin daar naar Spsr.jen te vernekkeii. Te Lisbon vra's tngeloo'pea h ir Öcrrfögfëhip de L dn dat van Ai Koopvaarders van Jxmaic* war «fgeiaakf. Te St. Miftèö lag zïilrëa Óifeit Ooms j er, te Qistfiocé

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1