Vrydagfe Courant. vrankryk. £c.!7iS. PORTUGAL. LISBON den 70ftober. De Koning heeft tan den Hecr Bicchi, ge- werzeu Nuhcius van den Paus aan dit Hof, toegedaan uyt zyne Scaaten te vertiekkcn an zig naar Madrid tebegeavcn, on daar met den Hrei Aldobran :iniNuncius van zyn H.te eonferee- ien; maar zyn Mail. heeft teffent aan de Gouverneurs der Flaatfcn op de Frontieren doen verbieden gcenerley Vreemdeling te laaten paffee- ren, die men zouw kunnen verdenken met eenige Conamiflie van we gens den H. Stoei belaft te weczen. ,1 T A L I E N. ROMEN den ;o Oöober. De Paus heeft het Huuwlyk tuffchen den Prins de Carbognano Colonna cn Donna Cornelia Barbemi Nicht van den Katdinaal van die'Naam op nieuws geconfirmeerd) Dat Huuwlyk zal in de aanftaandc Maand December voltrokken worden als wanneer de Bruyd haar twaalfde Jaar gepaffcerd zal hrbbrn zyndc dit den ouderdom die tot het trouwen voor de jonge Dames by de Wetten gereguleerd is. Zyn H. heeft aan den Kardinaal Coscia een zeer magnificq Prczent gedaan b- ftaand- in ten goudc Schotel en een goude Kop het eciftc weegt over de ffe en den Arbeid van die twee Stukken overtreft de koftelyWteid vsr.-'t Metal. Dit prachtig Gefchenk is een Prezcnt, dat aan den Paus ge daan is, zonder dat men weet door wien. De Paus docd ook arbeiden tan een goud Kamcr-Horologie voor gem. Kardinaal. By die uyt- muntende Teekenen van Pauffrlyke Gunft heeft den H- Vader noch gevotgd een Brevitwaarby de Kardinaal Coscia word aangefteld tot Ópper-Intendant der Zaaken van de twee Tallen deezet Stad, om in dezelve onafhangelyk van den Kaïdinaal Albani Kamerling zoo danige Sehikkmgen te manken, als Hy zal goedvinden. LIVORNO den 29 Oftober. Men heeft tyding dat de Galeycn van Genua in de Wateten.var. Bonifacio een Rooffchip van Barbaryea ge nomen er> )5 Slaven gemaakt hebben. Hier zyn Araar gearriveerd Cern. fch ftiaanfe van Argectitra Barth. Mouftrier en Franc. Olivier van Tunis, met tyding van Algiers, dat drie van die Rovers twee Ita- liaar.fe Barken met G'aancn &c. genomen hadden. GENUA der: 29 Oftoher. Hier zyn gearriveerd Francisco Saul van Siace. Loreufo Peretti van Lisbon Engel Loefhouwer van Arnftcr- dam, John Ciay van Smirna, en Barth. StcfF. Errier van Venetien. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. WEENEN den 6 November. Eergifter is het Fetft vau St. Carlo Boriomco, Naamdag van den Kfcvzei, aan het Hof gevierd De Key zer, dc Kcyzcrinnc, de Aattshcttoginccn, Maria Thercfi Infante van Spanjen, cn Maria Magdalena begaven zich met een Keyzerlyk zeer prachtig Gevolg, en verzeld van de Kardioaalen Collonitfch en Si-1- zendorff, den Heet Grimaldi Nuncius van der: Paus, en den Heer Bra- gadin Ambafladcur van Venetien naar de Keyzerlykc Parochiekerk van St. Michiel, daar een groote Miffe gecelebreerd wierd j Des mid dags hielden haarc Kcyz. Majefteyten de Maalryd in 't openbaar en des avonds alfiftcerden Dezelve by de nieuwe uytmuntende Italiaanfe Opera, die op ordre van de Keyzerlnne gemaakt is. M1THRIDATES genaamd, zyude de Poëfie van den Heer AptfioloZtnKcyzcrl. Poëet en Hiftoricus, en de Mufitq van den H»er ^Antonio Caldara, Keyzeriyke Vice-Kspelmeefter Het Epiphoncmofte Slot van die Opera, is onder anderen zeer zinryk bevonden en op de tegenwoordige Vredehan delingen toepaffclyk. Maandag is dc Prins Conftantyn van Wal- lachycn van hier naar het Rulfifche Hof vertrokken. Na dat de Graaf van Harrach gcdefignccrdc Viceroy vaB Napels zeederd eenige da gen verfchcidemaaleti by den Keyzer ter Audiëntie was gewceft, heeft zynExcell. heeden Dcszelfs Reis naar gem, Kocingryk aangenomen. De Zoon van dien Graaf, gedefigneerde Keyzeriyke Minifter wegens het Konicgryk Boheemen by dc Ryksvergadeting te Regensburg is door den Keyzer tot Dcszelfs Geheime Raad ytrbeeven. De Keyzeriyke Commifiie die men by den Graaf van Srarenberg wegens de Zaaken van de Commercie gehouden heeftis nu geëin digd en men verftaat dat het nieuwe Syftema met dc verhooging drr Tollen als ten hoogden nadeelig aan dc Commercie verworpen is j Ondertuflchen zal met het aanftaandc Nieuwejaar een n'euwe Schik king daar omtrent gemaakt warden die men hoopt tot Bevot- ering van den Koophandel en het walzyn van deezeLanden te zullen (trek ken. Aan den Biffchop van Mur.fter en den Landgraaf van Heffen Kafliel Keyzeriyke Commiflatiffen in de Zaak raakende den Vryheer van Byl'and tegen de Regeeringen van Gulik en Berg 8cc. als meede de Gereformeerde Ondctdaancn te Rbein, is een nieuw Keyzerlyk Re- lcript gezonden, om die Zaak ten eerden met ertft voort te zetten, en daarvan Verflag aan den Keyzer te doen. Mea ziet hier de twee Keyzerlykc Refcripten aan den Keurvorft van de Paltz en aan dc Kreits uytfehtyvende Vorften in dc Zwingenbergfe Zaak beide ge- dagteekend den 27 Oftober laatftleeden Dat aan zyn K. V. Dooxl. behelfd 't geene bier volgd \E L di Zesde &C. Set. Sic. ONs is behoorlyk vertoond 't geen Uwe Liebden in Uwe gehoor- faamfte Verklaarings- Milfive van den elffden deezet Maand aan Ons gemeld hebt. Het ftrekt Ons tot een genadig Welbehagen dat VI. eindelyk volgers dcszelfs Fatriorifchen lever, tot voorkoming van vetle en groote Klachten en om zich zelfs en de gtmeene Zaak van Verdere Verwarringen te bcvryden, het roemwaardig Befluvt genomen «n verklaard hebt de Impttranren na de letterlyken Inhoud van de tynaiura Imperii in contumaciam door Uwe Beampten zonder verdere rc- uftcntie ren fpoedigftea te doen ftellen in de poffeflie met de Ap- en Veperdentien van dien zoo als Dezelve voor dr Keut-Beyerfc Rrfti- 'Utie gtweeft zyii Zoo dra nu zulks gefchied zal wetzen en dat de ltipetranten het zelve by Onze Keyz. Exfcutions-Commiffic vertoond tullen hebbeo, zal in gevolge Ons in Copia hier seveas gaande Bevél, de Subdelegatie ten ceiftep van HailbroD te rug geroepen worden. fen einde de Graaf van Winer op Uw Verzoek wegens zyne Fretenfien van Reparatie en anders cventnaliter verzeckerd mag wee zen, hebber. Wy volgens Ons Keyzerlyk Gezag door Onze Keyzeriy ke Commiffic den Heer van Gölier en Confoitec allergecidigft doen 'ordoi:nêeren, en magtigei-, de Heerlykheid Zwin.-enberg ckm ClanfHjit Exeiutitnii canftituti pejfejjcrii wegens de voorn. Repataticn reet UI. Leecshttilyke Toeiternming te mogen hypothequ<e:cn Eer vermits UI. als Leenheer ,0 die Zaak rnee.e BeJa. g heeft, zal Ul. dezelve met al het geen daar van :fhar.gd «an Uwe Keur-Paltüfche Par^s Curiet hebben te ienvoyeercn, cgter zoodanig, dat zy nier alleen in gelykea getale van de. beyde Religiën zyn .tpaar dat zy ook vooraf ic> Eed om goede Juftitie te adminift eeren cn gclvkbeid waa te neemen, zul- Jen hebben ai te leggen by aldien zoodaanige C' tifu' in dc L' ens- Ecd niet duydelyk vervat is en vervolgens na geda'd- e Handelingen en Inrotulatie der Aften ea Protocollen naai oupartydige Rechtt-fcol- legitn van de wedcizydfe Religiën te verzenden om door dezelve op gemeene Onkofteu eèn Sententie te doen wyzen ten einde dat Von nis vervolgens te publiceeren, en het verdeic in deezen na bevind vant Zaaken te i.eraamen, In gevolge van dien zal Uwe Liebden inde Zaak verder hebbep Recht te doen cn het behoorlyk Rappoit van 't gepaffcerde ten fpoedi^ften aan Ons te zenden. Waar meede dcc. Het tweede Keyzeiiyk Rcfcript is van den volgenden Inhoud; K.wd \E L de Zesde dcc. Sue. &c ÜWe Aandacht cu Liebden zullen uyt de nevensgaande Copy ver daan 't geen Wy in dc Zwingenbeigfc Executie-Zaak op de endcrdaanigfte M.rfive var. zyne Liebden den Keurvorft van de Paltz. gedagteekend den elfden deezer Maand wegtns Dcszelfs daarip ge- daanc Verklaa.ing genadigft gerefolveerd hebben Gclyk Wy nu nice twyfel«n,of zyne Liebden dcKeuivorft zalin gcvelge die Vcrklaartng dc Hceren van Gölier en Conforten ten fpocdigften in het volkomen Bezit van Zwingecb'eig docp ftellen zoo btveelen Wy uyr ktagte vaa Ons Keyzerlyk Gezag aan Uwe Aandacht en Liebdrr. genadigft, om sa de gtd^ane aautooning der Impctranten de Subdelegatie te H-ijlbroa' vergaderd, ten fpoedigftcn te mg te roepen, en «an d - Opper-Saxifche en Frankife Kreytfen ten opzichte van de Keyzeriyke Auxiliatoria, aan dezelve afgevaardigd, vbd de veranderde Staat van Zaaken kennis tc geeven als meede den Heer van GÖllei en C01 feiten wtgeas de Pre- tenfien van Reparatie en anders van den Graaf van Wiczer in gevolge Ons Keyzerlyk Rcfcript tot tvtntueele Zeeke -fteliiug van gemelde Graaf, mitsgaders aan het Keur- Pslififche Manc-Gerecht met de daar by gevoegde Veroiueningen volkomen aan te wyzeD. Wy vtrwarhten-daar omtrent 'r geon gepaffeerd zal zyn. En alzo® *Tr. Uwe Aaati|icht en Liebden wege t de op zich genomen Executie fn betuy de loffdyke Zorg als Ryks-Stendeu Roem en Lof toekorar, blyven Wy aan Dezelve &cc. PARYS den 12 November. Heeden houd de Kardinaal de Noaillcs een VergadariLg met zyn Kapittel om zyn Paftoraale Inftiuilie we gens dc aacgenome.i Unite Vhigenitus aan het zelve re communiceer ren. Op 'de dag.der publicatie van het Mandement van die Aannec- ning hebben de Appellanten de beuigtc herroepende Veiklaaring vam den 22 Augufty L R. men gezonden zoo als de Acceptanten deal Brief van weder-herroepinj vao zyn Eminentie met etnSzp'eflen aars den Paus hebben afgevaardigd. De Hertog de la TtimouiHe eeifts Edelman van de Bedkamcr des Konings die zyn Majt. geduutendé zyn Ziekte niet wilde verlaaten, heeft de Kindei-Pokjens'gckreegen. NEDERLANDEN BRUSSEL dec ij November. Vrydag is de Heer Azevedo gewee- zen Envoyé van den Koning van Portugal aan het Hpf vanVrankryk. van hier veitrokkeu, om zich eenige dagen te Englricn by dersHertog van Artmberg op re boudco, en zig vervolgens naar Lisbon te begce- vta. Die Minifter is belaft met een Prefent en een Brief van deAarts- heitoginnë aan de Koninginne van Poitugal 't geen de oorzaak is waarom Hy eenige dagen lang-r hier gebleeven is als Hy gemeend, had. De Gravinne van Koningsek-Erps ftaat gedüurende de Winter in dceze Stad te verblyvc 1 De A rtsheitoginne heeft aan Haar be reids viydom van impozitien van de Leevensmiadtlen voor Haarc Huyshouéiog roegtftaan. Men wil dat de Giaaf haar Gemaal een Mondgefptek met utn Grave van Sir.tztndoiff re Parys zal houden ten einde zich in 't breede van de tcgenwooraige gefteldheid van Zaa ken te infomceren, en vervolgens naai Madrid te begeeyen om dea Ambaffadcur zyn Oom af te loffen maar men ifteead ast als de Key zer aan dien Graaf het Cara&er van Ambaffadcur niet mogt komen te geeven, de Koning van Spanjen wel zwaa-igheid kondc maaken zytt Ambafladcur naar Wee.ien te zenden, maar zich vergenoegen met een Minifter van gelyk Caiaftc te benoemen in welk geval de Hertog van Be-utnonville wel aan 't Spaacfe Hof mogt blyven. Volgens de laatfle Brieven van Madrid was daar een geiugtdat de Koning vau Spanjen beflooten zouw hebben ca de aar.komft van g«m. Hertog dc Certes.ofte Staaten vat! het Koningtyk te vtrgadtren itn einde ver- febeide Zaaken van Gewigt aan dezelve bekend te mankin. Gifter is de jonge Graaf van Stairembtig ran Pa.rys hier aangekomen, en hcefc koir ua zyn arrivement dc Eeic gehad doot den Grootmeefter van hec Huys van de Aartshertoginnc aan Haarc Doorl. gepiezentyert te worden, did Hem heel gunftig ontfangen htcfr. Volgens dé Brieven Van Parys ftond de Graaf van Sintzendorft" iti *t laatft van deeze Maand naar Wccncu te vertrekken en zya Reis over Bar le Due te neemen, om den Iieitog van Lotharingen te fprceken zullende niet dan de nóoaige Perfoonen tot de Reis me» zich neemen, Cn zyne Huy- zen gemeubileerd laaten blyven ten einse als de Vrcede ofte Tievcs (land mogt grypen de laatfte Hand aan dat groote We'k te ko»i«» leggen. Die zelve Blieven melden, dat men te Paiys fyrfing had, dac de Hertog vaD Büurnonvillé den zd van devootleiden Maand in goe de Gezondheid te Bajonnc was aaugeltomtn, en dat Hy dcfl volgende^ dag zyn Reis naar Madrid had voortgezet. Men is hier in zee.- groot vetlangeu om d« agnkomft Van dien Hertog-aan het Spaanfe" Hof cè

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1