Tc Leydert by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeltraac over het Stadhuys. Den 17 Novembrr 1718, Hot van Hoorn See.3 ante Havre de Grace Kapt. Jean Chamber!*». Jtolland en Wtft-Frresland zullen morgan vergaderen ZenigeLee- De Cours van de WISSEL is hceden op Madrid inn I agtfte. Radix den van dc naaftc Stecden zyn bereids in huonc Logementen aaugt- lot cn i vierde. Biibao 81 en 3 vierde. Sevilien ior en i vierde. Lil- ikomeir. De Heer Ganfenot, Minifter van vcifcheidc Duytfe Hoven, bon'4j en i agtfte. Vcnctien 84. Livorno 88 en 5 agtfte. Genua $4. heeft aan den Heer Ten Biinck, pitfideerende ter Vergadering van de Londen 33 Sch. 9 en 1 half. Parys jj en 7 agtfte a 3 vierde, Bourd. 5$ Hecrcn Staaten Generaal wegens dc Provintie van Overyflel, een Mif- tn 1 half. Leipzig cour. 38 en T half a 5 agtfte. Francfort cour. 27 en five van den Kcurvotft van Keulen See. Dctzclfs Mccfter aan Haai i half. Breftau 36 en 1 half. Dantzig 287. Hamburg 32 en rj z«ft. a 7 'Hoog Mog. oveigelccverd waar by xyn K. V. D. aan dcezen Staat agtfte. Gent 2 en 1 half. Antwerpen'2 en 3 vieide a 7agtfte. Bruffe 1 3. keon lle geeft van 'zyn Verkiezing tot Biflchop en Flint van Osna- Zeel. 1 agtfte. Kotr. 1 vierde. brugge waarover gemelde Keutvoift by Mifilve dooi Haar Hoog 'i C&AVENHAGE den K November. De He'erefa Staaten van iMog. ftaat te worden gefeiiciteeit. DE GECOMMITTEERDE RAADEN vaN DE STAaTÏÏTva1^HOLLa"ND EN WESTVR1ESLAND adverteeren hier meede, dat op Vrydag zynde den 19 November deez.es Jaari 1728, des morgens goed tyds, door Heerep Qomraiflariffcn van haat Ed. Mog. alhier in den Haage, in een van detzclvct Vertrekken zal worden gedaan dc Beft'eedingt van de Leverantie van dc Kaaisicn voor dc Guarnifocncn, gclyk dezelve voorheenen binnen de Sted Gouda is gedaan geworden, zoo dat dc gccnc, die dan toe geucgeotheyd'hebben zig ten voorfchteevc daage alhier konnen laatcn vinden. I Ken yeder wordt verfoght en by dccfen gewaaiichouwt fyne«.enten en Ietcreffen ten COMPTOIRE GENERAAL VAN HOLLANDT EN- WESTVRIESLANDT van wylen den Heer Ontfanget Gcnctaal va» Merjfcn den Heete van Hogerheyde binnen 'j Cravenhage in den Jaare 1719. en daar te roorca verfcheenen en nóch onbcvaalt ftaande het zy van Lot- en Ljfrentea i Intereffen van Obligation foo ordinate als van dc drie Staaten Loretyen fwintigh en tien Jaarige %enten, en van bet Mmptgeldt, foo van de cerfte, ais tweede bcleeningc als meede alle dc "fyftudnl- Un van het 14. ij. itf. en 17. Clajfen van de eerfte Loterye van fes Millioentn, ten fel ven Comptoirc te komen ontfangen uyttcilyck tooi den 24ft ea Dectmbci 1728. Op Heedcn, zynde Woensdag den 17 November, zal dc Makelaar Geraid van Ryk, in den Nieuwen Doclcin 'sHage, verkopen-een extra- ordinaire nette patty Obligaticn zoo ten laftcn de Provintic van Holland als ten Comptoirc Generaal van dc Unie daat onder een fraaye party zoo ten Naame van de Tiansportanten alt op Nsamen met weynig Documenten ia Otdrc bteeder gefpecificeett by dc tc affigeetea Billettcn en nader ondenigtinge by dc voornoemde Makelaar van Ryk, woonendc in dc Mooleftraat, Heeden zynde Woeasdag den 17 Novemberbeginnen de Makelaars Willem Hating co Vincent Fofthumus tc Aibftcidam in dc Kalvet- ftraat in de Kcyzets Kroon tc vcikopcn een nette cn zindclykc Inbocl een overhccrlyk Kabinet van oude blaaawc en couleurde Ktaak- ea andere Pojcelynen zeer fraaye Spckftccne Beelden, een fraay Staartftuk met 2 lange Snaaien van Gysb. Hagen van Antwerpen extra fyne en gemecne Chitfen, Neteldoeken Zyde cn Wolle Stoffen Kamerdoeken, cn andetc Koopmanfehappen en Wiokclwaarcn meer 3 als meede, cenige Antlquiteytcn daat onder de Frintverbccldtnde Verzameling gedaan door wylen den Heer Kcnft 3 verders noch veifchcide curieufe Poitrmtjes in Miniatuure en andere diverfe Rariteiten cn Gcftecbtckt meer. Johannes, Dirk en Floris Bontckoning Makelaars zullen op Maandag den az November, te Amftetdam op den Nienwcndyk in de Witte Zwaan, verkoper 200c Ncrva en 40*0 Noerdfe Deelen, 2000 Ncrva en 3000 Nootdfc Sparren-, 200c Juffers, 1000 Colters, 1000 Agt, Tien en Twaalf Ellens, 2000 lange Barkoenen, 200* korte Vlekkcrfc Barkoenen, 500 Maatbalken, $eo Vuute cn Greene Stolpbalkcn, 20e Paalbalkeiy 5000 Ncrva, 600 Wyburgcreeo Elfcavosfe, Éoo Langezondfe, tn <eo Srioomftadfc Balken 30 Hamburger Balken, ca 300 Langezoudfe ea Stroon.ft.dfe Maften van 7112 palm, van 42 a <0 voet. Willem de Vries. Makelaar, zal op Woensdag den 24November, 's morgens ten 9 cn 's namiddags ten 2 uuten precys tc Amfterdam in 't - Nieuwezyds Hecren Logement op de Haarlemmerdyk verkopen een grootc party geverfde Couleurde en zwatte Lakcnen waai onder een groot gedeelte Dra^ dc Bcrzy, tot Verzending naar de Levand cn andere Gcwefteo, alle fris en gaaf. Op Woensdag den 1 December zal Chr. van Lom Boekvetkopet in 's Gr vechage ten zyncn Huyzc in het Nootd-eindc tegen over de Heer van Vosholverkopen een fraaye Bibliotheek beftaande ln allerhande FecUlteyrcn cn Taaien waar onder een zeer fchoone Latynfc Atlas van Blaauw in elf Deelca, curieus afgezet Als meede een fchoone Colleftie van Italiaans cn Franfeh Mufieq cn Muficq-Inftrumcn- ten, waar onder een Stainfe Fiool, wiens weerga weinig gezien is de Catalogus is alom by de Boekverkopers te bekomen. Adriaan Moet jentBoekvetkopet in *s Hsge adverteert het Publicq dat de conjiderabele en mmbreiofe Bibliotheekbeftaande in meer als dertig duyzead Volumina van allerhande uytgtzogte taarc Boeken alle zeet heerlyk gcconditioneett dewelke by de Coutantcn geadveiteert was, dat op den 22 deczcr Maand November zouw beginnen is vaftgeftcld te houden op ^en 7 Februaty 1729 als wanneer dezelve zonder eenig «ytftel zal gehonden worden. De Catalogen zyn in alle Stccden van ganfeh Europa by dc voornaamfte Boekverkopers te bekomen. Het Fu blicq wotd meede geadvcrtceitdat dezelve oidic in dc Verkoping geobfcirccrt zal worden als daat voor dc Catalogen ftaat gcd.uktzoo dat ze zal dnutea tot den 7 Maart inclufif. Alle de geene die ecnige A&ie of Pretenfie hebben op den Boedel cn Nalaatcnfchap van Gysbetta van de Sand, Wed. van Hendrik Eftink- huyfen dewelke ia aanvaard onder Beneficie van Inventaris worden verzogt haaic Pretenfien op te gecvcn ten Comptoirc van den Notaris Philipptu Hoot voor primo January 1729 aanftaandc, alzoo die tyd yeifticckcn zynde, dc Executeurs zullen disponccrcn zoodanig ale zy zul len oordeclencn mcenen tc bchooren. Pierre vander Aak Lcidc, a nouvcllement Imprimé Sc vend> l'Ouvtagc confiderablc nommé La Galtiie agreablc du Monde ouU'on voit cn un grand nombie dc Cartes tres-exaftes Sc de Belles tsilles-douces, les priocipaux Empires, Royaumes, Republiques Provinces Villes, Bourgs Ie Fortcreffcs avec leur fituation Sc cc qu'ellcs ont dc plus remarquablc les lies Cótes Rivieres Potts de Met8c auttca Licux confiderablcs Les Antiquitcz, les Abbayts, Eglifes, Academies, Colleges, Bibliotheques, Palais, Sc autres Edifices tast publics que pasti- culiers Comme aufli les Maifons dc Campagne, les Habillemens Sc Moeurs des Peuples, les Jeux, les Fêtes, les Ceremonies,les Fompcs, 8c les Magoificcnces Item les Animaux, Aibres Fiances Temples 8c Idoles des Payees £c aunes raretez digncs d'ltre vues dans les quatra^ patties de l'Univcts divifées co LXVI. Tomes in folio Les Eftampcs ayant éré dtffin des fut les Lieux Sc gravdes exaftement par Luyke Mulder, Goeree Baptift Stoopendaal 8c autres renomez. Nota Dc eet Ourragc ne font plus Imprinaces que cent exemplaites Sc ne fern Jamais reimprimé. Le pri« eft de 4K Florins 11 coutera avec lc tems lc double 1 caufc du petit noabrc d'Excmplaircs qui foot Impiimd. Les Curieux qui voudtont avoir eet Ouvrage n'ont qu'a cciitc k cc Libraire. Men is van mccning uyt de Hand, en niet in 't openbaar, tc verkoopen de Nciingryke Brouwery, genaamt DEN DUBBELDEN AREND, ftaande in het beft der Stad Leyden op het Steanfchuurvoorzien met twee groote Brouw-Keetels vier Koelbakken Werk- en Geyl- Kuyp, en agt Pakhuyzen daar aan en verder al ket geen tot ean ordertelyke Brouwery noodig is Iemand daat in gading hebbende kome in dn voorfz. Brouwery 3 ca zie dc Conditiën, dewelke heclvootdcelig zyn. Uyt de Hand tc koop een Huys end. Erve, ftaande ende gelecgcn te Leyden op dc Breedcftraat tegen over het Stadhuys, op den hoek vaa de Ptnshal, daar de Pouüers Neetingc zeederd zeet vcele Jaarcn gedaan, cn noch met veel fiicccs gecontinueerd werd Iemand gadiagc heb bende, addtrffeerezich san de Wed. Schroot, woonendc aldanr. Tc Delft by Adriaan Beman is gedrukttn te Rotterdam by J. D. Beman te bekomen als ook in alle Steeden by de Boekverkopers het Letven cn de Gcdcnkfchriften van den Grave van Rochefortbehelzende eenc aangename beknopte nanetnfchakclingfvan zeer zcldfaamf verwonderenswaardige aaomeikclyke Zaaken, geduurende den tyd van ruym zeventig Jaarcn in Viankryk, Spanjen, Engeland, de Nederlan den cn io andere Gewcftcn vootgcvallcoMitsgaders nooit in Duyts gedrukte Byzoudtrhceden der voornaamfte Bedryven van dp Kaïdinaa- Icn Richelieu cn Mazarin als meede die van Lodewyk den Grootcn cn andere Doorluchtige Perfonegicn met Printverbeeldingen in t. twee Dealen. Te Amfterdam by Gerrit Bos, Boekvetkopet in dc Kalverftrnat by de Kapel is met Previlegic gedrukt^imfhrdamfehe Secretary, beftaande in Formulieren van Sohepcncn-kcnniffen, Quytfcbcldingen, Scbat-Bricven, en andere, die gewoonelyk daar gebruykt worden. Hier zyn by- grvoegt veelerlycFormulieren van Aftens, die ter Weef-Aflurantie- cn Dcfolate-Boedels-Katner gebruykelyk zyn doorgaans met Annote- tien vorykt. Als meede, Ordonnantie van Louis de XIV. Koning van Vranktyk, rakende de Zee-Zaaken, uyt het Frans vettaalr. By N. Topyn is gedrukt, cn alom te bekomen, het laatfte Stuk van dc Werken van den Hooggeleerden Heer P. Hulfius behelzende Men- gcl-Stoffen des O. cn N. Teftamentt, onder andere over Prov. VIII. met een algemeen Regiftci over alle deWerkcn, en een Vooreede van D. J. Wilhelmius, Predikant tc Rotterdam, over dc verklaeringc van de Geboorte van Gods Zoon,, door dc Heeren Lampc cn Cicmcr, in 4. Te Amfterdam by Johannes Rotterdam, Boeftvctkopcr in de Hartcftraat, is te bekomen de Bticf aan den Galaten in 't Latyn verklaard door Joh. vander Wayen, en overgezet door J. d'Outrein, laatft Predikant te Amfterdam de Piys is 14 St. Bcrigt van den Kinderdoop door B. Bekker j dc Prys is Sr. En beknopte uytbreiding ovct den zsfte Pfalm doot Petros Zsunfliefcr Bedienaar des H. Evangeliums 3 dc Prys is 10 Stuyvers. Te Rotterdam by Pbilippus Lozel cn Jan Daniel Beman, is gedrnkt en te bekomen, Digt- Zang- cn Spcclkonft, zoo der Ouden, als byzon- det det Hebreen door-een naanwkeurig onderzoek der Oudheid uyt zyn voorigc Duifterheid wederom opgehelderd deer Salomon van Til, tweeden Druk, met Platen, in Quarto. Tc Rotterdam by Jan Daniel Beman, is gedtukt, en by de voornaamfte Boekveikopeta in alle Steeden te bekomen, Ubregé du Projet de Paix perpetuelle, aproprié d PZtat prefent des iffairet generales de I'Europe, par Mr. P^ibbo de Saint Pierre in 8. Ala nrtcede Confutation de Mrs. let wivoeatt die Parlement de Paris, contre Mr. PEvcque de Senez. tire, in t. te Utrecht by Jobannes Brocdelet, is gedrukt en tc bekomen gclyk 00k in dc andere Steeden by de Boekverkopers de Handelingen det H. Apoftelen, ontleed, verklaard, en tot bet oogmcik rocgepaft door J. PLEVIER, Bedienaar des H.Euangelïums te Middelburg, in Quarto, het 4de Deel 3 waar by gevoegt zyn twee Kcrkelyke Recdenvoetingen over Heb. XIII. vers 7 en 17 door denzelveo. Hem Pufendorf de Offi cio homiirs 8c Civis, fecundum Legem naturAlem libri duo, cum notis.Cl. Ev. Ottonis, in quibus utilitas Juris natarx'iu Studio Juris Civilis Sc kujus in illo abufus oftenditur accedunt Titii ad cosdem Obfcrvationcs, in 9. Item Catalefta Rabbinica, in ufum Schol arum privatarum edita a Davide Millio, in Oft.ivó. dn| In 's Hagt by Mntony Stevens in 't Jagertje, op den hoek van 't Malic-ftraatje j te Rotterdam by Mof es Haasverberg in 't Koffybuyste Am fterdam by Stoffel Boerin 't Hol, het vyfde Hays van den Nicuwendyk, en by Mntta vanSchaakjn de Stomme Klok op de Regulier» Breedcftraat. word verkogt een expert cn onfeilbaar Middel tegen de Kies-Tand-en Hoofdpynneemende dit onwaardcerfyk Middel hoe verouderd zy tnogten weezen, dezelve in <*n oogenblik wegcn dc wederkomft en de bederving der Tanden belettende 3 het Pakje van dit nuttig Middel koft 8 Stuy v.Als ook een weêrgaloofe Salf voor dezelve Gcbreeken, neemende die terftond weg, het Tonnetje St. Als meede de opiegte Éngelfr Elixir Salutis, wocderlyk tegen dc kwaade Magen, pyncn des Buyks, Hatdlyvighcdcn, alte foorten van Koottfen, cn ook wondcrlyk degen alle Soode of Zuur in de Maeg, els ook om die graag te maaken. By B. Brupmans in den Dageraat in dc St. Jan-ftraat te Amfterdam, cn by E. Pailaitct op dc Beurs re Rottendam, word verkogt dc beroem de Lcndonfe MAAG-ELIXIR, geneezen de dc kwiade kooking in de Maeg, in het opgeavcn van 't Zuut of de Soode; ook het Colyk,krim ping in dc Darmen, B'asuwfchuyt, u Watetzugt, is ook heylziem tegens vcrfehcidc Kooitfea 3 ket Bottelje, met coo gebtuyks-ondettigting deer by, fot zf 3tnyv«rs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2