LÈYDSE No. i: Woërisdagfè Courant, t U R K V N. PORTUGAL. M O S C O V I E N. ZWEED EN. POOLEN, PRl/YSSEN, enz. DUYTSLAND en d'aangienzende Rykeh. V RAN K R Y K. NEDERLANDER, jl*. ï'7i8i KONSTANT1NOPOLEN den 29 September. De Slaat der Gê- zonahcid van den Groeten Heer is zeer zwak en onbehendig, en men hcefc een vermaard Geucesmeefter van Cairo tiyt Egyptcn hetwaards doen kortten om Die daar omtrent te confu'teereu. De Opper-Vizir heeft aan de Baceha's van alle de Turkfe Proviotien in Europa Ördtet gezonden, om de Manfchap ten Oorlog bekwaam op te fchry ven en de Lyftcn daat van herv/aards te zenden 't geen Spcculaticn veroorzaakt. De Hospodartn van Mol davian en Wallachyen, die Ordrcs meéde bekomen hebbende hebben door haarc Gedeputeerden by de Portc doen vertonnen, dat zulks ftry- dig was met hunne Rechten en Vryhecdcn, maar de Sultan en de Vizir hebben die Boodfchap zeer kwalyk opgenomen en aan gem. Hospn- daren geordonneerd dat zy zonder eenige teegenfpraak zouden heb ben te gehoorfaamen.ofdat men Hen met de uyterfte ftrengheid zouw handelen. De tydingen die men uyt Petfien gehad heeft als of de Trouppcn van den Print Thamas In een KÉt.e met die van Efchteff de overhand hadden gehouden zyn zonder grond géweft om dat de laarftgenoemde zich als noeh maintineerd en van geen Vergclyk mtt de Ruffcn wil hoeren ten waarc zy Hem voor Monarch van Pet fien erkenden en van de Traftaatcn met den voorn. Print renun- cirerdcn. LISBON den tz O&ober. Op de Taag zyn onder anderen nog ge arriveerd Ant. Fejo van de Eylarden van St. Michiel, Jan Baut.Clair- mond van Martinico Jac, WilliamFrancis Franklinifaak Matth. en Ed. Clamper vanTcrtaneuf j Will. Pate van Briftol, Benj. ea lfaak Lion van Londen, Wital Corea van Madera, Charles la Loffa van St. Malo James Bo.yfc.cn Andrew Harris van Cork en vertrokken Jan Baut. Nogeyra en Jam. Lindo naai Madera het Engels Oorlogfehip van Kapt. Will. Harvey naar de Straat Nath. Alden, Jofeph Smiths- hur, en Will. Peves naar Nieuw-Engeland John Read naar Livorno, Will. Rich, naar Philadelfia, Jam. Slocomb naar Cork, Rob. Hooper naar Vcnetlcn, en Gillis Bakvis naar Sr. Ubes. MOSCOU den tt O&ober. Gifter begaven zich de Graaf van Wratislau Amhafiadeur van den Roomfen Keyzcr en d^ Heer Le Fort ext;. Envoyé van den Koning van Poolen naar het Hof, daar zy de Ridder-Orde van -den Witten Arcnt van wegens zyn PoolfeMai'r. aan zyn Keyz, Majt. met grootc Ccrcmooien overgaven. Vervolgens or fing ook de Kcyzerlykc Opper-Kamerhecr Vorft Ivao Alexiewitz Delgorukki de voorfz. Orde uyt haaden van die twee Minifteis. Des middags was tct dier occafieecn prachtig Feftyu aan 't Hof. en onuer het drinken der Gczordheeden wierd het Kanon geloft. Men conti- rueerd groote Preparaties te maaken, om de Verjaaring der Geboorte van den Keyzcr in decze Hoofdftad met veel Luyftcx te vieren. Men vcrzcekerd dat met den Keyzerlyken Ambaffadeur een Conventie ge maakt is, volgens dewelke het Kwikzilver en de Wyn uyt de Landen van zyn Rooms-KeyzJ Majt, in die van Onzen Monarch Tolviy zul len ingevoerd worden. De Kcyzer heeft aan den Geheimen Raad Ba ron van Otterman de oefFcning van de Luthcrfe Religie in zyn Huys en alomme daar Hy zich bevind toegedaan zoodanig dat alle de Ueeren en Perfoenen aan 't Hof van gem. Gezindheid als mcedc die der vreemde Minifteis daatby mogen afltfteereo. Zyn Keyzcrl. Majt. heeft aan de uytheemfe Minifteis doen verklaaicn dtt Hy niet voor -het cyadc van November naar Petersburg zouw keeren. "STOKHOLM dea 3 November. Zaturdagis de Koning in goede Gezondheid hier te tug gekomen. Ecrgifter aflifteerde zyn Majt. in elen Senaat, Die» dag heeft het Hof den Rouw wegens de overleeden Koninginne van Satdinien aangenomen. De Koning heeft Ord-r aan den Gouverneur Generaal in Pomercn gezonden om de nieuwe Wervingen te vethaaften,en de Fortificatiën van gem. Stad, als mecdr die der Forten op het Eyland Rugen ten fpoedigften in goede Staat leftellen. De Heer van Mandeiftcm, geweezen Land-Rentmeefter der Hertogdommen Brecmen en Vcrdca toca wylcn de Graaf van Wel ling Gouvernenr Generaal van dezelve was 'heeft wegens veifchci- de Malverfatien Sententie des Doods ontfangen, maar men meend dat de Koning Hem het Lceven zal febenken, om het in een eeuwige Ge vangenis in de Vefting Marftracd te eindigen. De Senatcut Graaf van Liücnftcd is onpaslyk. De Senateur en Admiraal Baron Taube is een ktcr naar zync Landgoederen gaan doen. Hacdcn zya drie nitow-ge- bonde Oorlogfchccpen van Hier naar Kacelikroon vertrekken. De Ba gages van den Heer Finch, extr. Envoyd van den Koning van Groot- Brittannittt aan dit Hof, zyn hier aangekomen zeo dtt die Minifter zelve in 't kort mcede verwacht word. De Kening heeft zich op des- zclfa laatftc Rcize door Schooncn cchigen tyd te Alingfot opgehou den, om de Manufaftuuren aldaar ta bezigtigeo. Heden worddc Prins George van Heffen Broeder van zyn Majt.hier verwagtBehalven de Koainglyke Kamerhceren welke vctttokken »yn om dien Prins op de Frootiercn te «ntfangen, is ook de Genetaal Adjutant Fieudcn- fcld afgevaardigd, om zyn-Hooghefd in 't gemoet te gaan. -DANTZIG den 3 November. De Poolfe Trouppcu zyn weder uyt bet Gebied deezer Stad vertrokken. De Baron Vittinghoff, Generaal Luytenanten dc Heer RoloffGeheime Raad van den Hertog van Maklenburg hebben zich op Otdte van dien Prins naar de Vetting Doroitz begcevén j Zyn Hoegvorfi. Doorl. heeftzoo men zegt, nieuwe Vcizeekeringen van hét Ruflifche Hof ontfargén, dat Hem de jo duyzend Roebels Penfiocn die wylen de Keyzer Kem had toege- legt, noch verder betaald zullen worden. Van Riga heeft mtndat de nieuwe Fortificatiën van die Stad, als mcede die van de Dunaraiin- der-Schans, voltooyd waren, zoo dat gttn, Slid Ced dér importxntfté Vcftiagca-vM Ehropa wans <- HANOVER den 9 November. De Prins van Wales is van zyn On- paslykheid zoo fcst herttcld, dér zyn Kon. Hoogh. gitter in '1 public^ Maaltyd hield waarby veele Duyrfe en Engtlle Heeren de Eeré had den te alfiftécttn. Het Eeeft wegens dc Verjaaring der Geboorte vaii den Koning van Groor-Brittannien is agt dagkn uyrgtftcld. SOISSÓNS den tl Novembtr. Donderdag zyh de Pltnipotcnfii- riffen door den Intendant ter Middagmaal Cn door den Hetr Points ter Avond-MaaJtyd Onthaald geworden. Zaturdag namen gem. Heef Poiatz en de Baron Spatte het verrtraak van de Jagt. Zondag acri- vettéc de Baton de Fonfeta vaa p8iys 5 Maandag gaf Hy een ptaclw tige Maaltyd ter otesfie van het Feeft van St. Carlos Naamdag Vad déh Xéyzeren Dingsdag keerde Zyn Excel!, nair Parys. Maandag ii de gewoonc Vergadering der Plenipotentiariffeu in de Z.ral van 'c Kafteet gehouden. Dragsdag heeft de Baion Spatte dé Minifters nia- gnificq onthaald. Gifter gaf de Heer Pointz een prachtig Fettyn ia confidentie van de Verjaaring der Geboorte van dea Koning 2yd Meefter. De Marqdis de Féhelbn én de Marquis de Santa Crux zyd naaf Parys en Fontaineblehu vertrokken. FONTAINEBLEaÜ den ir November. Dcezen ogtent is dè Ke ning voor de tweedemaal gepurgeerd. Zyn Majt. bevir.d zich in vol komen Gezondheid, bondag «ffifteerde de Koninginne, verzeld Vaii den Hertog van Orleans den Prins dt Dombes den Graaf var. Eu den Graaf de Toulouze m het geheele Hof, id de Parochiekerk by het Te beum en het Exauitiit, welke daar wegens dedierftelliug des Ko ning» door de Muficantrn van zfn Majeftèyt gezongen wiefdeb. DC Aansbiffchop van Viehhe deed den pnntificaalen Ditnft en de Ktrk was van binden ta vii buyte- geïllumineerd. Gifter bad dt Graaf van Sintzendorff, eerftr Ambaffadeur Plenipotentiary van dea Keyzcr» particuliere Audiëntie by den Konitrg en vervolgens ook by dc Ko ninginne. PARKS den iï November. Gifter ocbtènt ten j uiiren wierd wegens de herftclde Gezondheid des Kqniogs het Kanon van het Stadhuysea dt Baftille geloft Dés namiddags zong men het Te Deun* in de Kerk van St. Jean en Greve om dat in de Hoofdkerk da» bet Maufolde voot wylca de Koninginne van Satdinien gearbeid wórd. Des aVdndS ws$ het St^tdhuys magnifirq geïllumineerd, als wanreet het Kanon weder gelnft en een Vnüiwerk afgefteekeri wlerd Tct zélvet tyd zag men doof de ge,hctle Stad llluminatien Vteugde-VuU'do en andetc Vrtugdebedryven. Eergiftcr gaf de Heer Walpole, Arabafladeür Ple- nipotentiatis van Gtooo-Krittannicn een gróót Feftyn rn deezC Stad wegens de Verjaaring der Geboorte van den Koninr zyn Meefter. waarby de Min:fteis eo vooinaamfte Hedren van dit Natie, ten ge-, tale valt joalle in nieitwe en zeer koftelyke Kleederen alfiftecrr.en. Van Fontaineblesu heeft men dat niet alleen de Keyaet.vke tctfte Plenlpotcntiaris Graaf van Sintzendorff «en Eiprcffe van zyn Hof had ontfangen, maar dsr aldaar ook een Expreffe uyt Spanjen wal aangekomen dat cenige Confcrentien met den Kardinaal deFlcury co fommige P-lenipotcnriariffeD waren gehouden en dat daar op dc Graaf va r Sintzendmtf ten Expreffe naar het Keyzerlylae Hóf had afgevaardijd als meedè fommige andere Plénipoténtiariffen naaf haart refpeftive Hoven. Men verwagte met verlangtn na èeii dadét Expreffcuvan Madrid, met de Rtfolufie vin liet Spaanfe Hof op hcé geen dt Hertog van Bournonville by zyn aankómft aan dat Hof zal hebben voorgtfteld 5 Ondertuffchen verzeekerd men j dat fommige Plénipoténtiariffen een keer naar drtze Stad zullen doen. Heedca heeft het Parlemert deSzelfs Zittingen weder aangevangen. BRUSSEL den r j November. De Gedeputeerden van Vladndérért' Viydag hier aangekomen, om den Staat dec gewoonc Subfidie van dié Provincie aan de Aartshertoginne te prezenteeten zyn ZatUrddg by den Graaf Visconti ter 4udientie geweeft. Morgen (laan dt Staatea van Brabant een genera»le Vergadering te houden, om wégens de Po- fteiytit deezer Landen ten noodige Rtfolutie ée neetneo, 7,éo datmea nu wel baaft zal zien aan wie het beftict van dezelve zal worden op gedragen en op wat wyze men de Kapitalen-zal afioffen wélke daat op gcncgocieeid zyn. Den Abt Armanonville Kapellxan van dea Raad van Finantie ,ds van hier naar S.oiffons vettrokken tondel dat men weer waar in zyn Commiffie beftaat. AMSTERDAM den rj November, De Brieven Van Salér van dietA zi Sept. melden, dat dt Onlutten in dat Gcweft hoe langer hoe groo- ter wierden dafmen zelfs in die Stad niet buytén bekomméricg Was ca dat dc Engelfe Scheepeo, die voot die Stad hadcitl» gelegen, wédec vertrokken waren. Van liajunne h-reft men, dat het te Mendoka ge- artiveerdc Advys direjt uyt dc Honduras kwam, ea een:ge Conrantéa en Vrtigten had meedegebiagt doch dat mén dcshdfs Lading nieé regt wift dewyl zyne Öepeches naar Madrid gezonden waten. Tc KUraffau Was geaniveerd Johannes Bruyn, welke mét Jan Büysitidn ca Andrics Bruyn heiw raids zouw vertrékken. Vólgens dt Brieven Vaa Archangel van den ij Oftober N. S. watCn alle de daaf léggénde Hollaodfe, Hamburger en andere Scheepen de Riviér afgezakt j t>f be- teids in Zee daar onder Jouwe Goffes en Paülus Muldef i zullende daar maai alleen overwinteren Ivet Hamburger Schip van HêDd.Viffer. Van Riga waren vettiokken ficter Schouten nasi Hootn, J.cob Beyet én Chrittiaao Stark r.aar Svettyn 5 van Petersburg (daar Matthys Pier. zeilree lag) Folkeit Juijaabs, cb van Kóningsbetgén Jochém Corn. beidé naar ddeze Stad. TC Dantzig (daat men reeds een tteikt Vorfl had) waren z Smakken gekomea i «ls meede in de Pillïii Alle Ócgesy Jurgto Corn. Mart. Rynfe Smith, Pieter Breek, Pieltr Hanffe, Sand, Mich. Comcrau, Corn. Schrooder, jan Fokkes, PietCc Geerdesj- Cbrittoffel van Hoorn &c. te Alikantcn Ttr Johnfon van hier te Kad'x het Schip dt Gonftantia, Kapt. Louis CölotadOi van Vigosté Bilbao Corn, Dtiteol van bied 3 fe Botnéüf KlaaS Bakkét uyt de Öoft- Mi j if Rouaan fit ut VnCal én Mait, Baak f ai éiéïé Mad a fcoaïl l<f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1