htid z'.ch ccnigets tyd hier hsd opgehouden. De Prins van Oranje Gerrit Kity.t, ec Schip it Sr. Jen vza kier en dc Mass te Charsj, Haar Zoon, continueerd zjrn Verb yt en Studiën in deeze Stad. I teGorn. Wybiants uyr tie Oeftzee 5 te Mallaga Geir. Mair. Rare* t, AMSTERDAM dcu io November. Te Londen had meo Brieven v .c Port a Port, met tyiing, dat de Schecpen naar de Bahia, Ftrnam- buk, en Rio de Jane.ro gedeftmeerd van daar waren vertrokken en dat de Scheepcii N. S. ael Socora Kapt. Philip Robeits cu N. S. y Almas van Fcrnambuk te Madera waren gekomen zyndc dooi ccn Algicife Rover gejaagt gtweeft 3 als mcede Jan Bnrger van hit» die zeiuéé naar de Weftindiëh lag. Van Maifeillc was Klaas Slircndregt herwaards gezeild. Omtieat z my 1 e n van Tarragona was geblecvcn her Schip dc John en Mary, van Londen naar Barcelona gaande, dog PitUrTimn»'»ir.au van Hamburg 5 te Gcttcobuig Fredr. Lind betch». digd van Mantes j en te Wiklax Piet.W bbes van'hie 's GKAVENHAGE den n November. Gifter heeft de Groot-Brit. tannife Ambaffadeur Graaf van Chefleificld de uythteisfe Mioift,,, en Hceien van dc Rcgcering met een piagtig Feflyn geicgaleeu Deczeu avond ztl zyn Excell. een Bal geevtn ca voor den N.enwtg Doelen zal roode co witte Wyu voor het Gemeen leopen, onder't gg. fchal van Keeteltroro, Trompetten Sic. Het Wapen Van zyn Gio»t. Brittannife Majr. zal boren de Deur geplsatft tn dar geheeie Huyi II ircrl tin i trftt Oir DOC lom iacd KI in mi M ■n I en *1' in i Kt aan «i «SI |fn Dtp! Inl nsi Pr tttt in II ran IE u de Equipagie was gebotgeu en by Calais was geftrant het Eögels geïllumineerd weeztn. De Hees de La Baoac, waarntemende dc Zaj. Scheepje de Thomas en William van Londen naar Nantes gaande ken van de Ktoon Vranktyk by detzen Staat is met Hceien van het Volk en de Goedetca waren geborgen maar hot Schip was weg. j Regcering in gefprek geweeft. De Baron Linden is aljtier geaitiveeri Te Maiticico was gekomen het Schip de Bernard Kapt. Budaa van i in tegendeel is de Baton vanWynbergea naat Gelderland vertrokken, Angola en te St. Domingo het Schip de Minerva, Kapt. Jardyo, van p. S. Deezcn middag is de Giaaf van Chtfterfield met Heeren Gcdt- Bourdpaux. De Brieven van Bajonne melden dat te Mer.doka twee j puteerden ven dc Staaten Generaal in Conferentie gsweeft. Schecpea uyt de Honduras, daar onder een Mafteloos, zouden binnen j LEYDEN den n November. Giller zyn tot Burgcrmtellcicn iti- gekomen zyn. Van Bergen was vertrokken Jan Swaaocnburg naar Izet Stad veihoorcn, de Heer Mi. Johan van dm Berg, Bailluen Dykgrui Do>d en van St. Marten Teunis Aloffe herwaatds, en Com. JanfTcn van Ryolvni Pufident j de Heer Mr. Coenraad puijth 3 dc Heer Ut, naar de Oollzee. Te Bourdeaux waren geatiiveerd Teunis Wrllcmfe, Willem Paan j en dc Heer Willem van Zaanen J. Z. W "eTe GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND advëiteeren hier mee» dat op Vrydag zynde den 19 November decus Jaars 1718, des morgens goed tyds, door Hceien Commiffarifien van haar Ed. Mog. alhier in dia Haagt io een van deiztiver Vertrekken zal wotden gedaan de Beflvediogc van de Leverantie van de Kaarslen vooi dc Guarniioencn, gelyt dezcive vooihcenén binnen de Stad Gouda is gAdaan geworden, zoo dat de geene, die daar toe gencgectheyd hebben zig tea vooifchrcert dsage alhier konncn laaten vinden, Een yeder wo-dt verloght en by decfen gëWaailchouwt fyneRenten ca Intereflen ten COMPTOIRE GENERAAL VAN [HOLLANDT EN WESTVR1ESLANDT van wylea den Heet Ontfangci Generaal van Merjfsn den Heere van Hogerheyde binnen 'j Gravenhage in den Jam 1728. en daar te roorea verfebeenen en noch onbctaalt llaande htt zy van Los-, «n Dyfrenten Interejpn van Obligatien foo ordinate als van «t drie Staaten Loterycntwintigh en tien Jairrge "Pentere, en van bet Mmptgelit, foo van de ecrlte, als tweede bclceninge als meedc alle de pefleeiA Itn vao het 14. 15. i6. en 17. Clajfen van de eerfte Loterye va» fes Millioentn, ten fclven CoiDf toire te komen ontfangen uytteilyck vooi den 24lt« «y JDecemuet 1728. dalot Mr. Wynand van der Maas D'Mvenrode Raad en Rentmccllci Generaal van Haar Pd. Groot Mog. Domtynenvan Noord-Holland in t tZseyder- tier adverteert by deczen dat Hy op otare van Haar Ed, Mig, de Heeten Gesommitteerdt Padcd van wel-gemelde Haler Ed. Groot Mog. noch veideiJohn zal aflolTen de Obligatico, llaande tot lallen van het vootfz. Comptwir van Noord-Hoiland, co iienegoticett in urn Jaare 1643, ende gcfpe-Lisbt cificeett op den Bluffert van de Obligatien ten vootfz. Comptoite op Folio <9 ie£to en verfo tot 70 it&a incluys Noch de Obligacier. dec Jaare 1646 genegotieert, llaande op gemelde Blaffett, Folio 71 tefto en veifo j Item de Obligatien genegotieett in deczelve Jaare 1 é^^le volgens de vootfz. Slaffcit op Fol. 72 re&o 3 Ende noch de Obligatico genegotiecit in den Jaare 1651 ende op den gemelde Bla.ifett gen- 1)1 giftrieit Fol. 73 refto en verfo en 74 veifo 3 Als meede dc Obligatien geoegociceit in den Jaare 1651 op den gemelde Blaffert Fol. ;j icfto en ynrfo en 76 tefto, doch moeten voor de afloflSngc van haare Obligatien den Injereft, veifcheeneo in den Jaare 1728ontfangen ii den Hagc by den Commis. Van Thitlwelke de Receptie van 't Prover.ue der voorfz. Domeynen zal hehbenvtot ultimo December 1728 aac llaande en dat by nalaatighcU van het afhaaltn van de voorfz. Capitalen binnen de Madrid November 1728 geen verdere Intereflen zul' len worden betaald. Een ieder word verzegt zynê Renten en Intereflen ten Getneene-Lands Comptoite van wylen den Heet Ontfanger do Grande binnen Gouds, in den Jaare 1727 en daar te vooreo verfebeenen en noch onbetaald llaande ten zeiven Comptoite te komen ontfangen uyterlyk voot den cerScn December 1728, als meedc die van 1728 uyterlyk voor den cerflen January 1729. Te huyi óf te koop, om tegene Mey 1729 te aanvaarden, de Huyzingc, Erve ea StaHinge de Stads Herberg, llaande en-geleegen op hetDtlfft Echuytenreet in 's Gravcnhage, waarinne de Neerluge vcele Jaaren, en by den tegenwoordige Bewoonderdcn tyd van necgen en twiBtigTjaar» aan den andeten, met goed htcces is en nog word gedaat. 3 te bevraagen by de Weduwe van wylen David vander K&ot woonende op de kleiu Bietkade, of by dCn Fiocureur Van Dalfz.en op de Brcedfliaat in *s Gravcnhage. Mntony de Ponfccd, woonende op de Nieuwe Uytlegging in 's Gravcnhage verzoekt aan een iegelyk die eerrige Zaaken ofte Affailens zo» den mogen hebben voor Haat Hoog Mog. Raaden van Staaten en andere Collegico, mitsgaders de rCfpelkive Hoven van Jullitien in'sftagt voorfz. dat zy zich aan Hem gelieven te addreffeeren, om dezelve te folliciteeren en waarneemen, als meedc ora op de Cemptoite van Hol- land en de Gencraliteyt Intereflen te ontfangen, zullende dit alles doen voor een civile ?rys,:mitsgaders een exafle Coiicspondctuio hóudti *t zy in't Hollands, Spaans, Portugeefch ofte Frans. By Handt. Blank aan de Vygendam te Amftetdam, als meede by Abraham Horendaal te'Roucfct'am zyn in de tvveedt ClaCen der Gene talireyts-Lotery, die op aasftaande Maandag zal getrokken warden, noch een klein rcilahtje Loten te koap en tot meerUCr gerief voor lil minder willen juliqueeren, zyn by dezelve ook tc huuro de kans na aMc de Pryzen, die in gem. 2 Claflen te tiekkén zyn"j tot 7.G.IS. per Lor, voor welk gerWg hazard meo uytzigt heeft na 200e Pryzen waai ónder re a rooo, 3 a iooo, 2 a 30002 2 5000, 1 a ?8Sép 1 a 20000 tl een a 40000 Guldens. Alle de geene die ecnige Aftie of Pretenfie hebben op den Boedel en Nalattènlchap van Gysberta van de Sand, Wed. van Hendrik Eftiok huyfen dewelke is aanvaard onder Becefieie van Inventaris werden verzogt haare fretecflen op te geevencen Comptoite van den Notafi"* Philip pus Ttyos voor primo January 1729 aanftaar.de, alzoo die tyd vctftrèckcn zynde, de'Exeeutën'rs zullen disponceren zoodanig als zy zut-J ien oordetien en meenen te behooren. f Sfoout Bollatt Makelaarzal op Maandag den ij November, 'savands ten j uu/en te Amflcrdam in 't Oude Heeren Logement, verko-j11' pen een fchoone Plaizier-Plaats, geteegen by Oveiveen, in den B*nnc van Tetterode, bnyren Haarlem, naall Rolland, met zyn Heettn Huy-J"1 zinge voorzian met vetfeheidt Vertreklaen daar onder etc'extta guootc behangt Zaal &c.Wageohuysen nieuwe Stal voor agt Paatdeoe Thuynmaos Wooniag, groot omtrent een en 1 half Morgen 3 zynde de Plaats zeer regulier beplant met zyn Allóes en Betfeaux, Glindcu, en Vrugt-Bocmgaait &c. Nadet onderrigting by de voorn. Makelaar. Gerard van Ryk Makelaar, zal op Woensdag den 1; November, in den Nieuwen Doelt in *s Hage, verkopen een extraordinaire nette pat' ty Obligatien, 100 ten lallen de Prcvintie van Holland alsten Comptoite Generaal van deUnie, daar onder een fraaye party zoo tëh Naarat van de Ttanspoitanten als op Nasmen met weynig Documenten in Otdte, breder gcfpcciüceert by de te afligeeren Billetten en nader en*. derrigttnge by dc voornoemde Makelaar van Ryk, woonende in de Moeleftraat. By D. Haak en S. Luchtmans is gedrukt en uytgekomtn, H. Boeihaave Atrocis Morhi hiftoria altera, 8. ejusdèm Aphoiismi Editio quaita,^ 8. Tlilletus de nova Hippocratis Editione ad oinanda en in librüum de Anatomc commentasius, in 4. Kètkringii Opera Omnia Anatomies,^ 4. cum Hg. Redii Experimenta Nafuralia, de Infeflis, Sc de Animalcu'is Vivis in corponbus, Voli. 12. cum fig. SWammerdam Uteri mit-Pi liebtis fabrici, 4. cum fig. Terraneus de Glandulis ad Urethram virilem novis, 8. cum fig. Dc Ftnne Iaftit. Licguz Galliez, 12. Sanftoriut^ de Statica Medicina cum Notis Lilleri, 12. By de voornoemde D. Haak is nu mcede voldrukt en word uyrgeg.ecven het tweede Deel vid|{ Hubneis Geflagtitekenkundigé Tafelen en Vragen, in Folio en 12. L,| TeLeyden by Joh. Atn. Langerak is gedrukt, en overal te bekomen, Eutropii Breviarium Hill. Romans, cum HTot. Variorum. Item Sexii Rufi Breviarium, cum Not. Cellarii See. cura Sigeb. Haverkampus, in 8. Als meede de kennifle der al-oude en hedendaagfe Gedenkpenni»,^ gen door den geleerden Jefuic Lodewyk Jobert 5 waar by gevoegt is een Lyft van alle dc Romeinfcht Keyzers eb Kcyzerinnen Vorflen Vofftinnen en Dwingelacdes welkers Becheniflen op de Gedenkpenningen gevonden worden van Julius Cacfar sf tot Hersclius toe, ««m alle hunae Naamen, Tytels, Geflagt- ep Jaar-Rekeningen See. met fig, in 8. By denzelve wotd gedrukt, gelyk voor deezen bekend gcmdak'E^ is Recueil des Pieces compofees par Mr. Jean Bernouille 8c autres celebres Auteurs qui ont étez propofdes h l'Academie Royale dd(s, Sciences, qui oat remportez let prix om merite» les Eloges dc cetre Illuftre Academie. li, By Franceys Mofelage, Boekverkoper in 's Hage, word a&ucel gedrukt, en Haat binnen weinig dagen uyt te komen VERANTWOORD1N-;,, GE, ofte zeer geheime doch GEPERSUADEERDE ontdekkingen van Zaaken, zeederd eenigen tyd geletden voorgevallen tuflehen dc foonen JOHANNES VAN VEEN en Juftr. S. M. V. G. tot wegncemingc van voor-Ootdeelen Sic.', en tot eea heilfaam gebruyk vootwi iegelyk Scc. &c. L Te Amfberdam by Joh. Covens en Corn. Mortierworden Heeden afgeleverd, de twee eerlle Deelen dei Gefhicdenijfe van EngtlandtSchotIseni L1 en Ier landt, en andere pylefn, in 't Frans befchiccven door de Heer de Larrey, in Folio. De Heeren hneekenaars worden verzogt het Geld neevr»''1' het inteeken-Briefje Franco over te zeiden. T Te Amflerdam by de Wed. J. van Egnront, Boekverkoopfler op de Reguliers Breellraat, is gedrukt en word nytgegeeven, Compendium Jk*' wt Idmicterrsof her bf-rt Onleed-kundig Begrip van den Hooggeleerden Heer Laesrentius Heyjler Profeflor tot AltorlF c. Scc. vertaald door .Am» LambrechtsMed. Doöot Scc.in 8. Het zelve is ook te bekomen in 's Gravcnhage by C. van Zanten, Boekverkoper op *t Spuy en te lem by J. Mariboom Boekverkoper. Te Amflerdam by Hendrik Stocking in de Mollleeg en Gytbert Rykman op den hoek van de Jan Rodcnpoorts-Toorttfteeg.'Bóekveiko' pers, is gedrukt en word uytgegeeven, de Gcdcnkfchriften der Rcgcering van Katharina, Keyzerir.ne van geheel Rusland uyt hef "Frans vit taalt, 2 Deelen, in 8. By den laatllgemelde Boekvetkoper zyn nog eenige weinige ExempJdaien te bekomen van Bierman over de Colinfh"'tfl In 4. Als meede van Hotke ©ver de Hebreen, in 4. En Sauiyna Catechismus, in 8. ''f *t Sal Mirabile Mntifebrile, 't welk uytrocid alle geduurige, anderen-detden- en vierdendaagfe Koortfen,lin 2 a ingevingen, en doende tt7li 1 Hond ophsuden de Benaauwtheden Brakingen, en pynen des Herts, de zwaare drayende tn kloppende pynen des Hoofds en LedemaateD.iffi (waar meede deezc Koorrfen, v«ornqmentlyk in decze tyden, woeden) gelyk zeer vtele kunrren getuygen, die hier door genezen zyn gewot- kt den 5 als ook wondetlyk terllond wegneemende alle Zoode of Zuur in de Maag, als ook windachtige Kolyken des Bnyks 3 en vprwekkeedta r wonderlyk den verloorcn Appetyt, door de kragt dit het aan de Maag geeftz Werdende in Commifüe v«tkogt te Rotterdam by Haasveibii't in 't Koffyhuys 5 in 's Hage bv Van Santen in 't Koffybuys 5 Delft Dirk Mppeldoom in 't Koffyhuys; Amftexd. de Wed. Egmond op de Regulieifdt Bretdeftraat 5 Leydtn D. Lakeman op de Koepoorrgragt 3 te Haarlem by F. de Waal in 't Koffyhnys 5 en te Vtrtcht by Herman-as van Enters ijk) 't Gtlderfe Koffyhuys. Het Glaasje van dit heilfaam Zout koft it Stuyvers nevens een Betigt daar by. NB. Eert yder kan verzetkcil'f weezen dat hier geen China china, of iets diergelyks in is. '1 Tc Lcyden by FELIX DE KLQPPER, op de Brccücftraac over het Stavihuye. Den iz November ïjiS. ;l in c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2