L'EYDSE d 28. M O S C O V I E N. I T A L r E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. V R A N K R Y K. NEDERLANDEN. üii» fge- iade SpO' n de van De Raai vaB Re- vopt cell.- vsa tb ei- vat dea lt eft :toy iarii de tbc- htar* id tt ïfpc- in 75 ia zul» v*r- laffe lo<- cy. ad- lags odi- :dcQ vcr- tc ei ve g* die ,or, ca ko- uy- >ca ia»« on een ire: Ia- CD, nde lil- iya aar vat :n> tea :fz. oit cs, tre kc era io- ;tii ta, ie- By o- $0 17 No. r$<5 Vrytlagfc Courant, OSCOU den 10 O&bber. De Graaf van Wiatiflau Ambafia- deur des Rcomfen Key zen, een Expreffen van zyn Hof ont- faogen hebbende, had Dingsdsg Audiëntie by den Keyzer. Den volgenden dag wierd een Expieffc naar Petersburg af- jtvaarJigd. Men zegt dat Ordre gegeeven is om 20 duyzend Man Jutifche Trouppen ten dienft van zyn Rooms-Xeyzerlyke Majt. gc- iced te houden. De te rug-Reize van zyn Rus-Keyz. Majt. naai; Pe- ittiburg fchynd als noch zeer onzeekcr. B.041EN den zj Oftober. De Paus heeft deeze week weder ver- jfchtide Kerken en Altaarcn ingewyd en onder anderen die ban St. Philippe» Neri van de vyf Wonden. De Dominikaner Pater, die doet den Paus tot Bi Schop van Lotetto en Recanati benoemd »ssmaakt Zwaarigheid dat Bisdom aan te neemeo en de Bif- jfchop Van Rieti die meedc Dominicaan is ftaat van dat Bisdom af pand té doen onder pictextdat de Lucht aldaar nadcelig aan zyne Gezondheid zouw weezen De Paus heeft zyn Misnoegen daar over ,pcen nadrukkelyke wyze te kennen gegeeven en gezegt dat Hy Voortaan geen Dominicaan tot cenig Bisdom meet wilde benoemen, get Gedrag van die twee Monnikken word zeer mispreezen om dat het enkel uyt een beweeging van Hoogmoed fchynd voor te komen, [jlzóo die Paters zich verbeelden dat zy onder de Regeering van een |iusdie van haat Orde is Kardinaalen of Aattsbiffchoppen en by gevolge groote rykc Prelaaten voor alle andere moeften worden. De uicuwe Kardinaal Acc'ótambonï heeft aan den Paus een zeer koftelyk maflif goud Crucifix Present gedaaD 5 Zyn Emin. is naar Viterbo ver dekken, om dc twee Nonnen zyne Zufters aldaar te zien. De Ridder Gerardinidie door den Ridder van St. Joris d Titul van Groot- IPrior van Engeland bekomen heeft is naar Xclogne vertrokken»m tan gem. Riddet Veiflag van zyne Negociatien aan dit Hof te doeo. De Koning van Poolen één Heet hier gezonden hebbende orit aller hande Statutn en andere raate Antiquiteyten voot zyn Majt. te koo- peohebben de Prins Chigi cn de Kardinaal Alexander Albani aan pcm. Heey vetfeheide van zoodanige Raritcyten voor meer dan 50 duyzend Seudi verkocht 3 OndcrtuSchcn meend men dat dien Heer Zwatrigheid zal vinden om dcPermiiSe van den Gouverneur tot de Uytvoering van gem. Antiquiteyten te verktygen; De Congregatie ieRiti het Procos, ca de Stukken vaa het Leeven, de Daaden en Mi- raculen van wylen den Kardinaal Barbarigo, Biffchop van Padua be komen hebbende-heeft de Paus verklaard Hem in den Rang der Welgelukzaalige te ftellca. ïARMA den is Oftober. Voot cen'ge dïgen is hitt eén ExpftJCe oyt Spaojen aangekomen, zoo men meend rhet het Reglement wegevs de Douatie ofte het Penfioen voor de Hertaginne Weduwezullende die Princeffe jaarlyks 7000 Piftoletten van den regeerenden Hertog en |ejykt Somme van 't Hof van Spanjen bekomen. TURIN den 2, Oftober. Dc Trcuppes van Ónzen Koning, welke in de vootleeden Zomer omtrent de Frontieren van het Milanécs ge- istnpeerd hebben ayn naai de Winter-Kwartieren vertrokken 5 On- dtitufichen continueerd men dè Frontici-Veftingcnin goeden (laat tc tillen. GENUA den 23 Oftober. Men verftaat dat dè Maltheefe Scheepen ontrent de Straat een Schip van de Batbaatfc Revets genomen ca i-j Turken tot Slaven gemaakt hadden. BOLOGNE den 23 Oftober. Zondag begaf zich de oudfie Zoon den Ridder van St. Joris, vctzcld met de Hecren van zyn Hof, en met die van zyn Vader en de Princeffe zyne Moeder, naar de Kerk der kcligieufen van St. Pieter dc Martelaar daar den zeer plechtige én iMgnifiqvte ten toon-ftelling van 't Venetabile om het gelukkig be- vrllea van de Princeffe zyne Moeder gedaan wierd. De Ridder van Sr. Joriidie ecnigzints onpaslyk geweefl is bevond zich Dingsdag in Haat om ia de Kerk van zyn Parochie dc Miffc te gaan booten en des avonds ontfing Hy de Villcen van de Kardinaalen Legaat en Lansbertini. FLORENCE den zj Oftober. Zatürdag gaf den Groot-Hertog Audiëntie aan den Hettog van Caftel Vecchio van Napels, die ond'er- zemen heeft te Montcfenato aan de Zilver-Mynen te doen atbcidcn, au vermits de Proeven die dser van herwaards gebracht zyn vty ryk levonden worden hoopt men goede Voordeelen uyt ede Myn tc tieklrcn. VENETIEN den 30 Oftober. De Heer CalviBiffchop van Santé, is uyt dat Eyland hier aangekomen, en houa tegenwoordig zyn Qua- tanraire. VEENEN den 3# Oftober. De Graaf van Harrach, gedefigneerde aituwe Viceroy te Napels heeft Ordre bekomen de Reis derwaards ttn ipoedigften ann te neemen. Men zegt, dat het Projeft, 't geen de Admiraal Deichnaan tot het oprechten van de Marine heeft overgelee- faid aan 't Hof veel ingang vind en dat de Keyzci onder de Have- ®en aan de Adtiatifche Zee die te Totto Re de frasyfte en die te Buccaride bekwaamde an veiligfte gevonden heeft alzoo de laatd- gtcotmde zeer wyd en met Rotfen omzet is, ivaaropriif-aaon geplaat >u worden. De Keyzetlyke Admitaal Major Cj^iraf Sigismond van vurmbrand die te Gratz de Rooms-Katholyke .Religie heeft aaogc- °iaen, heeft hoop'ceti van de vacante Gouvernementen te verkry^en. Opera, die op de Naamdag van dep Keyzer vertoond ftaat tc wor- tn' zal zoo ten opzichte van de Hiftsrie, de Compcfitie en dc Mu-1 C1 als in aanmerking der Bouwkunde van het Theater en de Klce- icgtn der Afteurs, uytmuotcn boven al het geen van diergelyke Vet- ooningen te vooten hier gezien is. De Keyzerlyke Commiflis ssngc- j e d tot het onderzoek van de verhoogde Tollen heeft haar Rapporti 4 niet gedaan, ondettuffchen vicyen zich de Kooplieden dat het i •tvorabei aal urctzco. Ciller ogtent it dc Expreffe, die van den Graaf van Sintzendo ffuyt Viaaktyk faier aangekomen was, derwaards te jug gezonden. Men ziet hier de Befchryving van litXJlallriurt doloris ofte Rouw-Monunient door Ordre van zyne Kcyzeelyke eo Katholyke Ms-j'.fteyt ter gedachreniffe v>;n wylen ANNA MARIA, koninïinn£ van Sdrdimen en Hertcginnc van Savoyen opgeregt in de Keyzer lyke Hof-Kerk der ongelchoeiac Auguftyrei Patersdaar de plechti ge Lykdienften voor gemelde Princeffe den 20 deczer Maand gecele breerd zyn geworden. De vier Ihfcriptien van het iclve zyn als volgd I. D. O. M Divïsq. Macibus. Sereniff. Olim. Princ. Anna-*. Mariae. D. G. Saadiniae. Cyprrq. Reginae. Sabaudi®. Er. Montis. Fcrrati. Ducis. Pedcmontii. Principfs. Pientiff. Monuniestiim. An. Chr. D. DC. LXI±. Ad. Lucem. Sextilis. Sextam. Et. Vigcfituam, Fhilippo. I. Aurelianor. Duce. Er. Hénrica. Maria. Karoli. I. Britanciar. Rg. F. Ad. Naturae. Gloria. Nata. Profapia. Pieeatc. Sapientia* Scxum. Ac. Seculum. Nöbilitavit.' (III. Serenciff. Et. PotentiiT. Viftori. Amtdeo. II. Nuptrr.' Tiausfufo. In Dulciff.VlII.|Pioles„ Majorum. Sanguine. Regiunr. Genus. Propagavif. Parens. Patriae. Quod. LiVtafc Olim. Cognomen. Datum, Auiore. Et. Aequabilitate. Abradatis. Panthcam. Sup era vit. II. An. CHK D. DC. LXIZ. iv. Ao. Omnium.T'arqiiillifllmof M. DCC! XXVIII. Ad.Vlll.Kal. Septemb;. Atras. Eti Funeftif. Poft. Natalcpr. U1.0. Et. Unico. Adfcéiac. Vaietudinis. Die. In. Surf. Refoiiita. Initia. Magni. Judicis. Adventuur. Exfpeftit. Perennibus. Vixtuns. Regiae. Menumer.tis. In. Anlmis. Hominhm. Expreflts, Pofteris. Futura, Miraculuni. Ut. Sui» Celebrata: Séculi. Bchalvcn defze inferiptien zag rrien ook ter Ecre van die vroomd' Princeffe vier Lmolemat* ofte Zinnebeelden, te wéeten I. Een zeer fraaye Bloem, gely'kende de Lelie van Vranktyk, welke door een Slag-Reegen getroffen zynde, verdwynt, met htc Opfchtift s fugit dstm fulgeu II. £>e dtrcblaadige Lelie van Vrankrvk,die rtiet gebogeh ofte ver- luoóken word door het fchtid-'cn en flingeren van dcEiixem en de Stormen op dc hyiogtens der Alpen maar zich darfAoor me: rueét kracht oprecht met de Spreuk i Hand grand:a qtnjjd 1 zynde dit era heetiyk Zinnebeeld van de Deugd en Scandvafiij'heid van wylen de. Piijrccfftwelkt alle de Gevallen van vooj- en regeofpoeden met zoo véél Mlysheid alt Moed heeft tecgjn gegaan, III. Etu Kroon gewerkt noot de kracht van 't Vurir en di flageii van de Hamer uier groote moeite en ongemak van den Konftenaari met het Opfchtift F'erro fculpta miut i Een Hoofd-Zinnebeeld voot Koningen en Vorftrn en een bewys dat Ruft en Hoogheid niet altyd gepaatt gaan", zynde het fterffelyk Lieven ofte om beeter te zeggen de leeveede dood zoo vtele Wrflelvalligbeden onderhevig dat de^ Philolooph daar ovei heeft uytgerotpen Nemo vitam ace!f er et, fi daretur fcientibus 3 dat is Niemand z.ohvj bet Leiven ■willen aanneemeii, by allien din geent welke bet ontfange», het z.elve kenden. IV. Het Gras of Hooy, dat ryp, cn bereids ondei de Sikkel is rfiet de Spreuk Sic omnit Caro Dit Monument ofte Gedenktcekcn van Rouwe gemaakt door den Heet Jofcph Galli Bibiena Keyzerlyke Archireft en Theatrale In genieur is veertig voeten boog en omringd met t Ticut-Beeldeu, vertoonende ouder anderen de acht vootnaamfte Deugden, en Gaven des Gemoeds van de overlcedcn Kdhinginnc re ivreten bet'Geloef, de Hoop, de Liefdadigheid de Godvruchtigheid de Liefde jegens haar Gemaalg de Wytheidde Goedertierenheiden de Gelnktiaaligheid. FP.ANKFORT den 7 November. De Eiff-Prirss van Naffau Ufin- gen ftaat naar Greffen te vertrekken, om zyne Studicn In de Univerfi- tcyt aldaar voort re zetten. PARYS den j November. Men verzeeherd dat dc Kardinaal dd Noailles aaa «en Paars en den Koning als mrede aan den Kardinaal de Fltuxy gcfchrtevcn heeft om te verklaaren dat zyne Atïe ofte Verklaaring van d,ep 22 Angufty iaatftlced-en in een mynei voorigé gemeld, aangezien rr.ost wo;den als herroepen door zyn Mandement van Acceptatie 5 Dit Contrajle en die Palinodieh cat is óre vionderlyk* Tegenftxydiglieden van Aften en van wede.herroep.r.g d;er herroe pingen, lchynen de Conftitutionaiiffcn zeer verlecgeu te maaktn. Dc Hcrtoginnc de la Valiere is hier van haar Landgoed te rug gekomen, werwaards z,y gerclegecrd was om dat zy met groocen nadruk ar- beidede om den Kardinaal de Noailles van dc accepmtie der Bullc af te leiden tetwyl de Maaifchalkinne van Grammonc het contrarid deed. De vermaarde Aqueduc van Arcueil, waar door het Fonteyn- Water in deeze Stad geleid word, is zeederd eenigen tyd zeer befcha- digd, zoo dst hier gr-eot gebrek aan dst Water is en voornamtntlyk komt het F.tuxbou:g St. Germain daar door vee) te lyden. Uyc Languedoc heeft men dat daar een Predikant die uyt Zwitferland gekomen waj, en in de Seveunes Vergaderingen hpd gehouden gcar- rcfletrd was rhtt vetlchtide Petfoor.en, welke daaRiy geSflifts^td had den, oh men flood h car Proces optcmaakcn De andere van dicMen-, fchen waren aoor de Tiuuppcs des Konings verftrooyd gevrordcB» UTRECHT den ro November; De Heettn Staaten van deszc Pre- vinric zyn irc.-èi.-) vergaderd ge weeft. Gifter vertrok de Princeffe Doiijtiere vaa'.Naffau ó.aofs naat &;*tfvlaatdcn, sa dat Haste H"'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1