i n» de tyd zeer welvaatende was 5 dat de Pofejens na «ehlch ftondeo, de Batbaaife Rovers te beteugelen 5 Öie Britten voegen dsai bt d,i 1 ot r/l r'. fir n Ad ltf r v r< Aa<> I '1 vts 1, M n a.iaa* I II 1 J - m% ci> at rato zyn Maj,t. gtrioeglaam buyten Gevaar oqidcclde. WARSCHAU aca 23 0& >bc.. Zaturdag arriveerde hier een fcx- preffe van Lubhn aie aaultoaas verder naar Dresden afgevaardigd wierd. BATH den 15 Oftobct. Vooileeden Vrydag wierd de V'rjaaring der Ktooniag van Haare Majcfteyien hier zeer plechtig gevierd 1 Da Pruccffs Amalra hield Affcmblée co gaf een prachtige Maaltyd aan vcelc Pcrfooncn van Kwal.teyt van de beide Sexen. Des avonds zag men Vceugdevuuren en Illuminatieu door de gchcelc Stad en Haart K. Hoogheid gaf eenigc Vaten Bier aan het Volk en het Feelt wierd met een Ba! geëindigd. LONDEN den 29 Oftobcr. De Konfcig heeft de Herren Henry Cartwnght, William FisherGeorge Huxley, Edw. Trelawny, Henry Farfon, Thorn. Reveil, en John Berkley Eiqrs.eangefteld tot Com- jniff.iriffen vas de Vi&ualy zoo van zya Majts. Vloot als van alle an<- detc Schiepen en Vaartuygen, die lot zyn Majts. Dienft gehuurd ofte aar genomtn worden. Zaturdag heeft de Koninginneeen klein overval jvan P.ippeidt gepnfleerde Zaturdag te Egham aangekomen zyede, e« van Jigt aan de Voet gehad, maar Haare Msjt. is na 'r gebiuiken van 1 aldaar in de Herberg van de Stier het Middagmaal doende door ces het Medicament,'t geen den Ridder Hans Sloane cn Doft.Teffier heb- 1 Koets met 6 Paardon belpanceo was afgehaalden naar de kant vu ben voorgefchreeven, genoeg faam hetfteld. Op deheihaaldekiagten, welke deKooplieden vanjameica en andere Engdlle Colonieu in Ame rica aan de Regtering gedaan hebben wegens de AacFar.dingtn en Roveiyn» det Spaanfe Kuftbewaarders ofte Commiifievaarders, welke by continuatie de Engelfe Koopvaarders wegncemen, even als of men in volkomen Oorlog was, zegt men dat hetHof e.natlyk gerefolvtcrd zeuw hebben niet alleen aan alle Koopvaardyfcheepen Brieven van Rcprefaillcs te verleeneo, maar ook aan alle Engelfe Oorlogfcheepen die daar in Zee zyn, Ordre te zenden, om H«o te onderfteunen. Met Brieven van Gibraltar verfta&t men dat 3 Engelfe Oorlogfcheepen contiaucercn voor de Ree van Salée te kruyffen om die Haven ge- feloqucerd te honden cn dat die Scheepen niet van daar zullen ver trekken voor dat zy door andere afgcloft zullen zyn Dit Geval dotd onder anderen Vien, van wat groot Belang het bezit van Gibral- dc Betoertcns en Wiccdhecdtn van den cenen Tyrao tegen den andt. in het Land van Matocco tegenwoordig grooter zyn als ooit te voo- ren.' Diogsdag deed men te Windfor in tegenwoordigheid vi0 *t0 Lord Townshend cn den Ridder Robert Walpole de opening van htt Kiftje dat voor eenigc dagen op het Altaar van de Koninglykc K-». pellc van St. James gefttld was, maar men vond daar niet in, dan cc. nige Papieren van gocn belang die door een Fanatik cf Dwaalgctft gcfchrccvea zyn. Zondag ontfiog de Graaf van Kinsky, extr. Ecvo. yé Van den Keyzcr een Exprcffcn van Wtenen thet tyding dat dt Vfccde tufTchen zyn Keyz. Majt. en de Regccring van Tripoli eindt, lyk geflooten was en na dat dien Minifter kennis daar van aan den hier tyode Gezant van Tripoli gegceven had heeft dceze dc Vifite gegeeven aan den Graaf van Kinsky, die den Tripolyfe Gezant etrgi- fter magnificq ter Maaicyd onthaalde, en Hem dien avood tot Prefcai zond verfcheide zeidzaamen Wynen, van welke zyn Excel), ces goede kwantireyt heeft meedegebrachr. Men heeft tyding dat dc Herijg li7l' Windfor gevoerd weik Geval groote lpeculatien geeft. Dc Graaf Kinsky, extr. Envoyé en PleoipBteotiaris van den Keyzcr, heeft ia de Secretary van Slaat klachten ingebracht over een Artikel in de Dajij Poji-Boy van den 26 deezer Maand, meldende, dat de Hertog van \ipfetit ten geheime Vifite aan de» Kfyzorlykfti Envoyé gegeeven had en dat Hy vrtendt- tyk wat ontfangtn geworden als zyr de onwaar cn eigetlyk waarop dc Ferfoonen, welke dat Artikel in g«m. Nieuws-Papier hebben doen in- fcrecren, in hechtenis gebracht zyn. De A&ien van de Bank zyn 134 en 1 vierde, O. I. C. 172 en 1 vierde, Z. Z. 103 en 1 agtfte dito Ann. 106 en 1 agtfte. KASSEL den ceiften November. Gifter is de Graaf van der Lippe- Bukkeburg hier aangekomeu, om leu Prïr.s Wilhelm Vifite te geeven, en Hem te bedanken vooi ie Sere,die zvn Hoogheid Hem gedaaa beeft met deszclfs bezoek, nevens de G roör-Btittanaife Brigadier Generaal 1SÏ< Lie ,ie Th I daar Stpti v!y d rt Sc zou' tas1 leen 1 Sngi liaan liokV aiel 1 d nat kV ;ifter taa is bi l" did itaci teifi |i> v But: 11 kli |t>0 dar DO, U st tar voor Groot-Brittannien is, el was het maar om de Maroccaanfeen *n Envoyé Sntton op zyn Kafteet Buskcburg. Een ieder word verzogt zyne Renten en Inteieften ten Getneene-Lands Comptoire van wylen den Heer Ontfanger de Grande binnen Gouda, in den Jaare 1727 cn daar te vouten verfcheenen en aoch onbetaald ftaande ten zeiven Comptoire te komen ontfangen uytetlyk voor den eerften December 1728, ais meede die van 1728 uyterlyk voor den cerfteo January 1725. Burgetmceftttirn Regt ende Raaden der Stad Bolswart in Friesland, notificeeïcn door dcezen dat op den 2 Oftober 1722 alhier is over- iccden tenen Hans Pytters Latoer zonder Kind of Kindeienals mcede zonder Teftamcnt na te laaren en door dien dcnzclvcn Geregte te kennen is gegeeven, dar de naafte Bloedverwanten van gem. Hans Pytters Latoer in cn omtrent dc Palts woonagtig zyn, zoo worden dezelve Bifgcnaamen by deezen vetzogt, bovengenoemde Eiffeniflc «net den eerften te tarnen afhaalcn doch moeten dezelve voorzien zyn met ge- noegf-ame Documenten, hebbende hun te addiefiëereu aan den Geregte voornoemd. Pierrt vinder AaLcidc, a nCHvellement imprimé Sc vend, l'Ouvrage confidetable nornmé La Galerie agitable du Monde ou l'on voit en tin grand nombre dc Cartes tres-exzftes de Belles taillet-douces, les p riacipaux Empires, Royaumes, Republiques Provinces Villes, Eourgs Sc Fortereffes avec leur fituitiön Sc ce qu'ellcs ont deplus reibarquablc 3 les lies Cotes Rivieres Forts de MétSc autres Lieu* confiderables Les Antiquitez, les Abbaycs, Egiifes, Academies, Colleges, Bibliothcques, Palais, Sc autres Edifices tant publies que parti culier* Comme sufli les Maifons dc Campagne, les Hakillemens 8c Moeuts des Peuples, les Jtux, les Fetes, les Ceremonies,les Pompei, Sc les Magnificences Item les Animaux, Atbres Plantas Temples 8c Idolcs des Payees Sc autres raretez dignc.s d'etre vuës dana les quatrc parties dc l'Untvcrs divifécs cn LXVI. Tomes in folio Les Eftampcs ayant été dcffinées fur les Lieux Sc gravees exaftement par Luykt Mulder, Goerce Baptift Scoopcndaal Sc autres rentmez. Nota De c<t Ouvrage ne lont plus ImpiiméDs que cert exemplaitcs Sc re feu Jamais reinaprimé. Lc prix eft de 416 Florins II coutera avec lc tem* ie double a caufc du petit nombre d'Excmplaires qui font Imprimé, La Carieux qui voudront avoir eet Ouvrage n'ont qu'a cerise h ce Lihraire. By Z. Chdtelain Boekverkoper te Amftcrdam is in 't Franfch gedrukt de Gefchiedenijfen van de Vereenigde Nederlanden zeederd den aanvang van die Republicq tot op de Vreede van Utrechtdoor den Heer FrofcfTor Jean le Clerc Folio 3 Vol. Het zelve Werk ftaa: in 't kort in 't Nedcrduyts gedrukt te worden, vci'ciert met nieuwe Hiftotife Plaarcn van Picard cn andere voomaamc Mecfters, waar van tcegen half No vember aanftaande dc Conditiën zullen uytkomen. Jacob vander Houvc Coretlis Vertinde cn Jaaobus Boogh Makelaars zullen op Dingsdag den 9 November 's avonds ten 6 uuren tt Rotterdam in de Wyaflraat in dc Herberg dc Zwarte Leeuw, verkopen ten groote Scheepslading puyks puyk Nieuwe Verginy Bladeren Baay- Tabak, van 't Gewas van 't Jaar 1727 als mcede een party Oude Baay-Tabak, van 't Jaar 1726 3 leggende in dc Boompjes, in de Pakhuizen vaa de Hcereu Jskob Scnfcrf en ZoOn. Te koop binnen Leyden op Woensdag den 10 November 1728, 's morgens ten 9 uuren, ten buyze van Philippe Poitevin op de oude Cingel omrrent de Biouwery van dc Zwaan een party fyne Coulcutdc Lakencn 8 vieicndeel cn 9 vierendeel breed witte Beriyen en andete fyae witte Lakenen t vierendeel en 10 vierend, breed, en ook fyae witte en Couittude Rattvncn 8 vierendeel breed daags te voorer, te zien. Jan Hoos, Hendrik vander Heyden, Daniel d'Azevcdo, Willem van Laten Jsn Hofteyn de Jongs, Corn. Hoos, en Samuel Ximenes Me» keiaars zullen op Woensdag den 10 November 's avonds ten 3 uuren, te Amftcrdam in de Dykftraat in <ic Oude Burg verkopen Ce* parry esttrs puyks van 150 Canaffers Varinas-Tabak nevens een party Curanegro-Tabak leggende op de Colveeiit.rs Burgwal ovet de Brouwery van de Amftctdamfe Wapens, onder 't Huys van den Heer Abraham Ter Boreb daags voor en op de Vcrkoopdag ce aien. Vincent Pofthumus Mukelaaizal op Dondctdrfg den 11 November te Amftcrdam (volgcos Appointement vau dc Ed. Agtbaarc Hceren Scheepenen) in 'r Nicuwezyds Hceren Logement op de Haarlcmmerdyk verkopen een extra fchoune party Hoorens Dub'et-Schulpen en Zee-gewaftcn éen groot getal weê galeofe fchoone ptirpeteOrange Gridalyncn en andere getakte en geuoornde Lazatus-Klappcn 3 zcet fchoone Bontemantels, diverfe ztar fiaaye Hoorns, Schulpen en Zte-gewaflen, en andere Rariteytcn 8cc. daags te vooren te zien. Op Donderdag den 11 November 1728, zei men te Abcoude publiquclyk verkopen, een Bruykwcer Lands, met deszelfs Boeren Wooninge 8cc. groot 42 Mergen zoo Wey- als Kooyland gclcegcn in de Bylemerbroek, in Htturc gebruykt by Jacob Klaaffehebbende van oués dt Vrydom der Tollen en Gabeilan aas de Tolhekken op de Ryweg tuflehtn Amftcrdam en Abcoude, mitsgaders van den Tolbrug van Weefp, en het ToThek op 't end van Ankfeveeo. Nog een dito Bruykweer, van ouds genaamd De Knrff, groot 33 Mergen, onder Abcoude in 't Gtyn in de Ooftzyder-Polderin Huure ge bruykt by Jar. Handrikfe Roemer 3 breeder by dc Biljetten te aien Nader ocdcrrigcing is te bekomen te Abcoude by Johannes Gsuffet Schout, en Jacob Gonfitr Secretaris cn Noti. aldaar. Gerard van Ryk Makelaar, zal op Woensdag den 17 Novcmberria den Nieuwen Docle ia 's Hage, verkopen een extraordinaire nette par ty Obligation, zoo ten liften d« ProvLntie van Holland alstcn Comptoire Geaeraal van dcUnie, daar onder een fraaye party zoo ten Naanae van de Tfansportanten als op Naarnen met weynig Documenten in Ordre, bicder gefpecificceit by de te aftigecrcn Billetten cn nader oa- derrigtinge by dc voornoemde Makelaar van Ryk, wooneade in dc Monlcftraar. Den 22 Oéfobcr 1728, 's middags, zal men te Gouda aan den Mecftbiedende verkopen, een hegte en fterke GRUTMOOLEN, met 2 paar Steenen,'Ringen, en Rokkenshflofde, Kar;, Kuyptc en Zctven, Harpwerk, Grutkift, Bakken, en Eeft met Tz<re(Latten en verder alles waf rot een wel-geconditionee:dc Giuttery behoord Iemand inmiddels gading hebbende het vooifz. Grutgerccdfchap uyt dc hand te koopen addreffitcie zich aan Jan Pyper, Mr. Smidt op 't Vcerftal. Men is *an meenige op den eerften December 1728binnen Leyden in 't openbaar te verkopen een zeet neeringryke Brouwery, genaamd BEN AREND waar in de Brouwnceriag lange Jaaren met veel faeces is gedaan en noch gecontinueerd word voorzien met twee goede Brouw-Keetcls 4 Koel-Rakken Werk- en Geyl-Kuyp Moutery, en agt Pakhuyzen, nevens een bekwaam Woonhuys daar aan, en verder al 't geen tet een ordtntclykc Brouwery noodig is die ondertuffchcn de Conditiën gcliicvcn te wceten komen in de voorfz. Brouwery daac een ieder goede orderrigting zal gegceven worden 3 ca die dezelve uyt de Hand geliefd te koopen zal zalki op zeer voordeclige Condi tiën worden gcftcld. Uyt de Hand te huur of te koop een vermaarde Neeringryke Brouwery, genaamd DEN OS, ftaande en gclcegen binnen de Stad Leydemop den Nieuwen Ryn by de Hartefteeg, voorzien met een nieuwe Bicr-Keetel eo nieuwe Water-Keetelsnevens een nieuwe Geyl- en Werk-Kuyp, Onderbak Bocbbak ,.j nieuwe Koelbakken nevens 2 extra fchoone nieuwe Pakhuyzen, het cccevaft aan de Brouwery, en het andere op ce Nieuweftraat, zeer cooimoot getimmart om Bieren en Graancn in te leggen 5 als mcede een goed Woonhuys met een Moutery Eeft Zol ders, en Kelders, nevens een Waterfchip, cn verder alles wat een Biouwery noodig is Te bevraagen aan irnoldus vonder Stoot, ten huyze va» Govert Sloot over de Vliet, op het Steenfchuur in gem. Stad. De voornoemde Brouwery kan aanftonds aanvaard worden. Te Utrecht by Johannes BroedeJet, is gedeukt en te bekomen gelyk ook in de andere Steeden bv de Boekverkopers de Handelingen det H. Apoftelen, entleed, verklaard, en tot het oogmerk rotgepaft «|<»or J. PLEVIER, Bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg, ie Quarto, her 4de Deel 3 waar by gevoegt zyn twee Kerkelyke Reedeovotringen over Heb. XIII. vers 7 en 17 door denzelven. Item Pufendoif de Offi cio homin-s CNis, fecundum Legem naturalcm übti duo, cum notis Cl. Ef. Cittenit, in quibus utilitas Juris natu x in Studio Juris Civilis Se hujus in illo abufus oftenditor accedunt TitH ad cosdem ©bfervatioces, in 8. Item Catalcfta Rabbinica, in ufum Scholarum privafarum edita a Davide Miilio, in Oftavo. Men maakt bekend, dat van Patys expres in deze Landen en vervolgens te Amftcrdam gekomen is, etn vreemd Heer, die zeer gtrenoment is in ganfeh Europa, welke een fkcreete Wcetenfchap heeft, «m de Blindheid en alle andere Quaalen der Oogen te geneezen 5 Hy heeft ondef Gods zeegen over dc 50000 Perföonen geneezea, waer onder cenigedie Blind gebooreo en Blind zyn geweeft, van een tot 45 J.iaren oud, ge lyk Hy te Amftcrdam getoond heeft aan de Heeren Infpe&otes van ket Collegii Medici door ordre van de Edel* Heeren Burgermeefters dier Stad Hy is gelogeert op de Nrcuwemarkt in de Oranjeboom, regt over dc Waagh 3 en bly.ft in ieder Sted maar een Ma»ad cf twee. Tc L*y<ien by FELIX DE KLOPPER, op dc Brccdeftraat nver het Stadhuy». Den f Novenabrr tytS.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2