L E YD S E Vrytiagle Courant I T A L 1 E N. DUYTSLAND en cPaangrenzende Ryken. V«7l8' No y$ T U R K Y N. SMIRNA den it September. Den ij detzer omtrent dén middag gevoelden Wy hier een Aardbeeviog die echter niet zwaar wa«, en niet lang duurde maar Zondag daar aan volgende zynde den 19 tegen 8 uuren des avonds hadden Wy twee Schuddin gen, die ruym een roinut duurden cn zoo fterk waren dat de Schee pen welke kier op de Réé lagen daarvan bewogen wierden even als door tea zwaaien Wind 3 Ondertuffchen was de Vcrbaafthcid en Schrik grooter als de Schade die daar door veroorzaakt wierd. Deeze Jaatfte Aardbeeviog is grootcr geweeft als men hier in vaele Jaaien gehad heeft en men heeft weinig of geen Voorbeelden van Aaidbee- vingen in dit Saifoen dan maar alleen in de Maanden Juny en July, zoo dat men nog in groote Vrees cn Ongcruftheid is voor Gevolgen. ROMEN den 16 Oftober. De Paus houd zigh by continuatie bee- zig met allerhande Werken van Devotie, waarvan zyn H. zich nochte door Reegen nochte eenig ander Ongemak laat afhouden. Eender twee nicuwelyks gemaakte Kardinaalen aan den Paus een Beats met 15000 goude Scudi geprefentctrd hebbende, om die tot Aalmoeffen te beftcedeo, heeft zyn H. dat confidctabcl Prefent aangenomen, en aan- ftonds 10 duyz. Scudi aan det» Pater Pciot van der Ciftercienfer Orde daarvan doen tellen om haare oude vervallen Kerk en Kloofter te doen herbouwen. Dingsdag was de Paus wel twee uuren lang in ge-1 fptek met den Kardinaal Coscia. De Kardinaal Caraffa heeft aan den Paus een groot Zilver vergold Bekken met Chocolaat gevuld, Prefent gedaan. De PrinccfTc Forano Aquaviva ftaat gereed om naaiBologn* tt vertrekken ten eindé by het bevallen van de Princeffe Sobiesky te alfiftecrcn. Men vcizeekctd dat de Zaak met den Kardinaal de Noailles gereguleerd is en dat de Paus zoo dra gemelde Kardinaal zyn Mandement van acceptatie gepubliceerd zal hebben, een plechti ge Bulle zal uytgetven, om de Leere van St. Auguftinus en St.Thomas, welkcdie der zoogenaamdejanfeniften is, tegen de Leert der Moliniften tt dekken. Van het Verfchil tulleken dit Hof en dat van Pottugal word zeer veel gefproken doch her fchynen meer laffe ea gefmecde Gerugteo, dan waarheeden reweezenj OndcrtuOclien is het zeeker, dat aan een Vergelyk zeer fterk gearbeid word, en «rat de Koninginocvan Pnrtugal de Kardinaal de la Motta en de Biechtvader van zyn Por- tugeefe Majt. de voornaamfte zyn welke die Oneenigheeden trsgte» ie bemiddelen. LIVORNOden rj Oftober. Heden is het Hollands Esquaderbe- fUandc in 7 Oorlogfcheepen, met eeaige Branders enTransportfchee- pen onder 't gebied van dea Vice-Admiiaal Gravein 13 dagen van Tripoli in deeze Haven gekomen. Hier zyn gearriveerd Matth. B'tft van Lisbon, Marco Claftier vsd Marfeille, Franciico Ricard, Auguft. Jaafrct, Carlo Barcellon, en Beruardo Guigouw, alle in 14 dagen vah- Smitna j Jacob Hall van Londen Ifaak Haverman in 10 dagen van Tripoli, Th. Jonas uyr Sicilien, en Orocato Daniels uyt de Golf. GENUA den rj Oftober. Hier zyn gearriveerd Daniel Dodswoith van Salonika, John Anthonio uyr de Golf, Th. Langukoit van Lon den, Ed. Cone uyt Nieuw-Engeland, John Gardiner, George Gilbert, en Francisco Rubino vau Lisbon, David Davidfe van Amftetdam cn Francisco Chriftiaanfe van Dublyn. MODENA dea 16 Oftober. De Hertog heeft de Appanages van den Erf-Prins zyn Zoon met 20 duyzend Scudi vermeerderd e» hem boven dien 15 duyzend Scudi contact Geld zeederd zyn vextiek naar Genua gezonden waarom men meend dat gem. Trins cn zyne Ge- maalinne ten eerften hier te rug zullen komen. MILAAN den 10 Oftober. Dingsdag is de Gravinne van Daun, Gcmaalinne van den Graaf Ferdinandus Zoon van Onzen Gouver neur, van een Zoon in 't Kraambedde bevallen die terftond gedoopt wierd De Peetar en Meerei waaren een arm Man en een arme Vrouw aan ieder van dewelke geroeide Grasf een nieuw Kleed en confiderabele Aalmoeien heeft gegeeven en He* daar en boven een Jaatlykt Penfioan tot onderhoud voor haar Lceven toegelegt. De Graaf vto Caimo, Minifter van dea Keyzcr, is vaD Florence hier aan gekomen. WEENEN den 23 Oftober. Woensdag voormiddag hield de Key- zer weder Raad van Staate. Dien dag heeft raen van twaalf tot een uur des middags alle de Klokken in deeze Stad en Voor-Steeden gt- luyd, cn des avonds wierden in de Kerk der on'gefchoeïde Augnftynen de Vigiliën gehendeü wegens de ovetle.eden Kor.inginne van Sardi- uien waatby do Keyzer en de Keyzerinne en de Aartshertoginnen Maria Therefia en Maria Magdalena, vetzeld van den Kardinaal Kol- lonitfch onzen, Aartsbiflchffp den HeeiGrimaldi Pauffelykcn Nun- cias, de Keyzerlyke. Micifters Heeren en Dasnes aan't Hofalle in Rouw-Gewaat, affiftcerden Ten dién einde was in gem. Kerk een ®agnificq Cnfirnm deltris ofte Praalgraft opgetecht De geheele Kerk *n de Altaaicn waaien met zwart Laken behangen en hnet een zeet gtoote meenigte KastfTtn en Flambeauwcn vedlichtde Heer Adamo Afeadi van Acfad Biffchep van Yesprin wetkelyke Geheime Raad *»n den Kefzer geaffilieerd met vier Prtlaatca deed den Diénft. Dendctdag wierden wecder alle de Klokken van 9 tot 10 uuren des morgens gcluyd waar na de Exequïen voor gem. Koningfnne van Sat'dinicn in de voorn. Kerk in tegenwoordigheid van het geheele Riyzerlyke Hof gehouden wierden 5 De eerfte Mis wierd poatificalyk gecelebreerd doei den voorn. BifTshop van Vesprin cn de tweede door den Abt van Melk, Lid van des Keyzers Raad van Staaten. Dien dag beeft de Rhynfc Natie van deeze Univerfittyt htt Feeft vaa de H. Urfula, haare Befchtimfter, gevierd. Gifter was aan 'r Hof Gala wegens de Verjaaring der Geboorte van Johannes V. Koning van Poi- •ugal, die den 22 Oftober 1689 gebooren is als mecdc van dc Aarrs- hertoginnc Maria Araalia, Keurvorfticne van Beyeren. Men zegt dat de Sommen, welke dit Jaar tot de Keyzerlyke Reis naar Gratz, Tiiefte dB Fitunc gefourneerd zyn, ever de elf honderd duyzend Floiynea be- loopen, waat van ecbcer.aecis 250 duyzend Fiér.: zyn overgebleven. 1 I AUGSBURG den 27 Oftobet. De Keurvoift van Trier den 23 dec^ zer van Munch.n iiier aangekomen zynde heeft de Biffchop zya Broeder zyn K.'V..D. op allerhande wyze veiniaakt onder anderen met «en wilde Zwyncn- Jngt io welke de Keursorft een van die Die- reu 't geen 4 Geut, e^jrn zj pp zwaar V-s geveld 5 en gifier is zy$ K. V. D. onder 't loflen van 't, Kanon weder vertrokken ««{Tiende den w«g ovcf I? or.aiuveith co fs'ottHL-gea. GROOT-wBi', 5 TA NNIEN. LONDEN den 20 Oftober'. Vrydit;' ont.fing de Hèer Edüard Finch, gedcfiynende txrr. Envdyié van den koning aan hei Hóf van Zóce- den, zyne InftVtiftieBen Zondag had Hy de Eer zyn Majtl. Hand te kuffen om tert eerften naar Stokhölr.i te vertrekken. Dien dag had de Heer George Woodwoid Esqr. zyn Majts. Refident aan het Hof van den Koning van Poelen1, fkiee'de de Eer den Koning optewachten, en ontfing Otdte zig tot zyn v'ertrik naar Dresden gereed te maakenj Donderdag ftaat Hy zyne Inftruftien ie ontfangenj om véiv'olgens de Reis ovet Hólland san te neemen. VRANKRYK. PARYS den 29 Oftober. Van Fontaihtbleau heeft men, dat rfe Ko ning voorleeden Dingsdag in de M:fi"e zynde omtttnt half twaalf uuren een Flaauwte had gekregen zoo dat men Hem terftond in zyn Appartement bracht_, daar zyn Majeft. weder tot zich ztlven geko men over groore Pyn voor'1 Hert klaagde, en kort daaraan ge raakte Hy aan 'r braaken Men meende in den brginjne dat htt een Indigeftie was, maar de Doft ooien den Koning onderzocht hebbendé* bevonden'eenige opkomende Puysjer.s op zVn Lichakm én zeekéte Vuutigheid in 'r Aangezigt 't geen voorttekenen waren van dé Kiu- derpokjcDS, egte-r had zyn Majr. géén Koorts nochte Hoofdpyn. Dé Koning paftcerde htt overige van dien dag heel geruft, en dc volgen de nacht openbaarden zich de Pokjtnl, doch zonder eenige gevaarly- ke Symptemata. Eergifter wiérden alfe de hier zynde èonfulreertnde Doftooïen des Konings naar Fontairtebleau ontboden, wetwaards Zy ten s uui*n dei avonds'verrrokken. Daar aangèkoWien zynde, wietd noch dietn avond ten 10 uuren in 'r Appartement van zyh Majeft. een Conluli atié gehnuden, *ls watneer geen een'dér Doftóoren van advis was, den Koning Ader te la.rt«Vi maat zyn Majt. al'eentyh de ordi narii Middelen té otdontiéereó. Op het vertrek det laatfte Bileven van Footainebieau, kwamen de Pokj'eós zeer wel uyt én zyo Tdaicft, had geeu laft irt-het Hoofd. De Hertoginne van Bourbon èn «He d« andere Heéren én Dames, die de Kinderpokjens noch niet géhad heb ben, zyn van FontaineHleau' hier géfeomen. De K ard. de Noailles heeft écn circulaire Brief aan alle de BifTchöppcn Appellanten gefchreeven* t»m kfen te vérmaaiicr zyn Voorbeeld tévólgen en de Cot-ftitutie aah te neemen. Zyn-Emie.ereie bevind zich zcedert vier dagen te Con- flans. Zyn Mandcrrient van Acceptatie maakt groot gerucht, cd men heeft het óp verfcheide1 Plsatfto daar het aaifgepfakr was «fge- fchaurJ. Een Officer die gtfter namiddag ten uurew ten zoodanig M andement aan de Kerkdeut van St. Sulpice affchciirée is op dc Daad berrapt dóór on Ptde! die Hulp riep om Mem te uirefteerenj zoodanig dst Hy teiftond door cenige Peifoonén welke expres by piecautie op de Piaiitfen gefield ;ryn daat men de Mandementen heeft aangeplakt, omringd wierd en alfchoon den Officier moed ge-- noeg haa zich rret dén Deegen in de Vuift te verwceten wierd Hy door de meenigte overweldigd cn ontwapend, en in een onderaardfahé Kapel ónder de Kapelle van dc Communie gebracht daar men Hcei tot des avonds ten 7 uuren hield', als wanneer Hy op Ordre van dea Luyt. van de Politie naar d< Gevangenis var. 't Chatelet gebragt is* NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 3 November. Te Baionne was gekomen Gerr*. Brouwer uyt. Zeeland en te Bilbao Apaftsfio d'lgaide van hier 3 leg gende Jaar ook heiwaards zeWtéé Damian Gonzales. Het Schip vail Jacob Hórtcling, van St. Ubes najir Koppenhagen gaande, was i iuy- len van Bajonne gebleeven. Te St. Marren was gekomen Swetus Be»g uyt Maaftcrland tc Charaiitc Head, Corn, van hier 5 en te Consbag Schipper Ary Foppes, van hier naar Stpkhqlm gaande. Den 19 Öfto- ber zyn van Middelburg 4 Schcepcn naar Ooftindiën g- zeild. Óp dé Rivier van Londen ware o gearriveerd 10 Scbeepen van Jamaica ne vens een groot getal van de Barbados Antcgöa Vltgiuien See. aid mcede Robb. Chriftiaanfe van Rotterdam te Leverpool^Kapt.Wo»t- warth van Dautzig en te Whithavca Kapt. Nicolfon van Nérva. Té Dpunouth was ingelopen X^pt.Batons van Anttgca naar Rotterdam, en te tfóvet'lLpt. Holmci vaq 'RqtL n^ar Londen gaande 5 als mtede in Du'yns door Storm Schippér Donker naat KurafTaü gaarde i In'dic Ifaver. lagen ruym 180 Scheepen, güe' naar 't Weden gedeftineerd. 's GRAVENHAGE den ^N^vjrr.ber. De G'root-Biittannifc e*tr„ AmbaflTadeur Graaf van tlitfierfield die met Heeren vande Regee ring in gefprek is geweeft ^veizeelce^d men det aandaande Woensdag in confiderarse van de Geboorte dag van de Koning van Groot-Brit-^ tannien, een pragtig Feflyn en den volgenden dag een Bal «Cr geC- ven zal. Men wil dat het Esquader, dat zich wegens dcezen Staat id de Middelandfe Zee bevind in 't J ott weder naar deezé Landert ftaat te keeren. De Pottiigcefe Mimfler Pjthinotentiatis Don Louis Da Cunha is by Heeren van de Regeering geweeft. Van ParyS heeft men dat dc Spaanfe PJenipotentiaiiflen een ExprcSTe van haat Haf hadden ontfangen Dezelve Brieven melden dat de Conferentiéu aan het Franffe Hofzoo lang süauien opgzfchoit blyven tót dat di Kwniag van Vraz.k-ryk wzg'éi.s zyne Indispofitic aan de Kinderpokjens bnyten Gevaar zouw worden geóbtdi-olll. Verlclieide Uytheetnfe Vii- oilltrs hadden Exptefl'ens aan hunne Hpvén afgevaardigd, HeCdtn ir het Lyk van wyten den Heet Généraal Major Cocq van hier nadr Amftetdani g'transpo fecii, om aldaar begiaven te worden. 't GRAVENHAGE den 4 November. Met een ExprcfTe tnffchen gepafléerde Zond ;g ert Maaudag nzgt van het Franfle Hof ertiok- ksn hteft men do aangenaam* tydlag d?t de Koning vaa VrakayH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1