NEDERLANDEN. Tc JUcyden by FELIX DE KLOPPER, op dc Brcedcftfaac orcr het Sttdhuys. Dq3 2.p Odobcr 171S, \«n Jt Politie, Biljetttfc aangeplaktwaat by aan het ïublfcq bekend land en Weft-Friesland zyn heden weder vergaderd geweeft, Gift# gemaakt word, dat morgen by alóien het Weet zulks toelaatop de heeft de Baton van Bmtinck, Heet* van 1{oon ficc. Scc.befchtcevcn in ie Iuvitr van de Biug van Seve tot aan Pont Royal de Ftocf gedaan zal.j Otde van de Riddctfchap dcczet Ptovintie, tct Vergadciing van Haat wotdcn van een nieuwe Machine welke door haate eigen kragt gela' den Vaattuygen tegen ie Stroom van de Rivier zal opbrengen. AMSTERDAM den 27 Oftober. Den 18 Sept. lagen te Port a Pott Edele 8>oot Mog. Zitting genomen. Voorden Raad vac Staaten heeft de Heet Gerard Sighterman als Collonel van een Regiment Vocrkncga ten den Eed afgelegt. Sc Gioot-Brittacnifc extr. Ambafladeux Graaf van Cheftcificld is by Hccten van de Regecring geweeft. 1$ a 16 Scherpen zoo naai de Bahia Rio de Janeito, als Fcinambuk LUBLIN den 10 Ofkcber. De Vo;ft Lubomitsky is hiti aangtko- zeiliéé, daar ondet die van de Kapts. Jofeph d'Abrtu Marques, Ama- men. Tc Kamiaiek is een Aardbeeviag geweeft. 10 da Silva Porto, en het Schip N. S. d'Abadia, welke zoo men zeidc, j WARSCHAU den 1; Oftober. De Gtaaf Tatlo Waywode van doos een Ootlogfchip van Lisbon zouden afgehaald wOtdcn ,'hiet te- Lublin, is hi«r aangekomen. Dc Primaat is ook van Lowitz hier gc- genftaande men op die Kuft van geen Rovers hooide, Te Poit Louis lievetteert. De Aaüsbiffchop van Lembeig is naai Lublin gckceid. was dooi Schippet Grib, gemonteett met 24 Stukken, binnen gefleept LEIPZIG den 24 O&obv. Volgens de Erievcn van Diesden waren het Deens Schip van Schippet Feugcr, welke met de Schippcts Scholt, de twee Compagnicn Gatdes du Coips vaa den Koning van Poolen Bufch, en Grib, van Koppenhagen naai St. Ubes verttokken zyndc, in uyt dat Ryk daat aangekomen. De Htitog van Weiffenfels was te Dres- dt Spaanfe 2, een vceeslykc Storm hadden gehad, wast door dc eetft- den geicvcitecrd van Betlynweiwaards zyn Deotlugtighcid den Ko- genoerade zyn groote Maft en Stengen had vetlooien en Hy nevens ning van Pruyffcn verztld had,na dat zyn Ptuyflife Majt. by dien Priüa Schipper Grib van de andere afgeraakt was.Tc Lisbon was gekomen te Dame in Nedet-Lausnitz geweeft was. De Gtaaf van Walleoftein, Gillis Bakvis van Rotterdam en teBajonne Anaftafio d'Igareda van Oppet-Hofmerftei van de Keur-Ptinces (n Kcyzetlyke Mioiftei aan Bilbao, en daar «zien nog 2 Scherpen voot de Baar. Van het geblcc- het Saxifc Hof, was ven Praag tf Dresden aangekomen en naar Sr. ven Schip, van daar naai Nantes gaande, waren maat 2 Menfchen ge- Hubetizbutg by de Keus-Prins eo de Keur-Princcffe veitiokkcn. Men botgen. Het Schip van Steffen Gtuet van Sint Ubes naai Stokholm (preekt alt of een Corps Invalides uyt de Ttcuppes van den Koning gaande, zouw ook gebleeven zyn. Den 15 deezer Maand was omtrent geformeerd zal worden om te Wittenberg Konigftcin, Sonncaftein, Beveziet in goeden ftaat gepreyt Matt. Janfle, en den 17 op dc hoog- Pleiflenburg, cc andere Xaftcelen Gamifoen te houden. Wegens den t« van Falmouth Piet. Teun. en z andere, alle naai Viankryk gaande, ovctlcedcn Kcninglykt Ptuyflifchen Geheimen R,aed en Piofcfioc Te Boardcaux waren ondet anderen gekomen Hendr. Janfle, Andries Chriftian Thomafius te Halle, die een dei giootfte Philofophen ia zya Chriftiaanfe, BarentJaniTe, Thomas Bevet, en Marten Cotn. van hier Tyd geweeft is, ziet men vcifchcidc Veifeo an Chioaogrtmmata en en de Maas Scc. te Borneuf Lammert Cotn. en te St.Matten Pieter; onder anderen de twee volgende Kleyn, Teunis Roel. Scc. mee de van hier en de Maas. HeV nVnC VctVs DeCcssIt Vetltatls aMator. 's GRAVENHAGE den 2S O&ober. De Hecten Staaten van Hol- RrftaVtator hlC etVDXtlonls ChtlftlanVs ThoMasIVs oblr. Wotd bekend gemaaktdat de Nacht-Schuyt van Lcyden op Delft met den eerften November aanftaaodc zal blyven ftil leggen tct nadet vraatfehouwiege Dat daat en tegen dc Vtocg-Schuyt in plaats van ten vict uutcn 's morgens vaten zal ten half victcn om de Fuffagiers van Haatlem komende, te konnen lecveten op dc Scbnyt, die 's morgens ten zeven uuren van Delft vaxtt op Rotterdam. Op den 20 deczct Maand zyn dooi Huysbtaak op dc Placts genaamd den Oevertot Maarfeh gcftoelcn 18 Zilvcte nieuwmodefe Lepels met platte gladde Stcelcn, daat ondet 8 met letter M 13 dito zilvcte Vorken 8 Tafel- Mefftn tonde Lemmetten en agtkante zilvere Heg- ten, 8 minder foort, p.untigc Lemmetten en zilveicHcgtcn, daar onder 4 met Leeuwen en 2 Zeehonds-Kopjes, 1 gioote zilvcte Fiuyt-Schotèl of Schaal, glad gebmycecit, ovaal, met wapen daat in gegtavtett1 zilvere Kitas of Schavotie 4 groote zilvete Kandelaars met gegadio- ncerde tanden of ribbetjes en 1 geribde Thccbos als ten Orgelpyp. Zoo iemand dit voorn. Zilverwerk weet aan te wyzen aan Acth. K10L, Mi. Zilvetfmit te Amftcrdem in de Nes ovet de kleine Hal, zal honderd Guldens genieten, en zya Naam gefccictcert blyven. Te Leyden by D. Haak en S. Luchtmans wotd wctkelyk gedrukt *t Woordenboek der Geleerde en Ongeleerde Waereld in 't Hoogduytt genaamd 't Conventions Lexicon en een Algcmeenc Natum- Kunft- Bergwerk en Koophandels Woordenboek beide uyt het Hoogauyts overgezet van den Heet Johan Hubner, in Quatto. Geiaidus van Futten en Pietct vandet Hauven als Gevolmtgtigt van de bekende Crediteurs van den infoiventen Boedel van Comelis Vjrplotg en Johanna van Cdperen maaken by deczen bekend dat zy Lieden geneegen zyn op den 4 November Rekening te doen van haat Ontfang en Uytgiï&fj zoo iemand mogt aan dczelven C. Vetploeg en j. van Copctcn ten agtcien zyn worden vetzogt haai Rcckcning met Bcwyzea Voor dien tyd te bezorgen, op pcenc van vetftek. Op Maandag den eerften November 1728 zal Joh. Swait vctkopen de deftige Bibliotheek van <bcn Heer en Mi. Jacob Sttrendonp beftaande - in deftige Godgeleerde, vootnaame Rcgngelcerde van de allerbefte Hiftoiien en verder alletley foott van fchoone Weiken, waar ondet uytr blinken de Thcfauius van Grxvius, Gronovius en Butmannus, 7e Deelen Corpus Byzantinum, »i Vol. Bolandus AÜa San&crum. aj Vol. i de Placaat-Boekcn compleet op gtoot en klein Papier, en andere vootnaame Werken de Catalogus is te bekomen te Londen by Woodman, Leipzig J. Chrift. Martini, Hanover Foifter, Mechelen La Plat, Bruffel Seiftcvens Gent Serfanders Antwerpen Verduffen Middelburg van Hoeke, Arnhem de Gaft, Nimwcgea Heymans Uttecht Stouw en Btocdclet Dord van Braam Leyden Wishof, Amftcrdam Schoonenbutg, Haarlem Marshoorn, Rottetdam Johnfon, Delft Boitet, Gouda vandei Cloet,$n in 's Hage by gem. J«h Swatc die op den 8 dito noch zal vctkopen een Appendix van zeer deftige Boeken. Johannes Dirk, cc Floris Bontekoning Makelaars zullen op Maandag den eerften November te Amftcrdam op den Mieuwendyk in dc Witte Zwaan, vctkopen 4000 Neiva en Wyburget, en 1000 Nootdfc Deelen, 4000 Nerva en 2000 Nbordfc Spatten, 500 Juffeas, joo Maatbal kenen Barkoenen, joo Colters, joo 12 Ellens, 40 Timmeis, 8000 Nerva, 2000 Elzenvosfe, 2000 Wyburget, en iiaoVuuteNoordfe Balken. Adtiaan Doelman, Ifaak van den Amevdea, en Gysbctt van Lieshout Makelaars zullen op Maandag den eetften November 1728's na-, middags ten 4 uuren, te Rotterdam op de Groete Maikt, in de Heiberg het Zwynshoofd veikopea een extta puyks puykc patty van 40 a $0 «11e Tabaks Oxhoofden Gotk Talk leggende op de Scheepmakershaven by den hock van de Groote Wynbrugftraat. Jan Hoos, Daniel d'Azevedo en Coioclia Hoos Makelaars, zullen op Dingsdag den 2 November, 's avonds ten '5 uuren ptecys, te Amftet- datn ia de Dykfttaat rn de Oude Burg, verkopen een ^arty extra puyks puyk vaa omtrent 80e Baaien en Cerccnen Havana Snuyf-Tabak au eetft uyt Zee gekomen cn geloft leggende op dc Pünccgragt, tuffchen de Lcydfc en Spiegelftraat, op het Pakhuys, genaamd Flora. Joh. Staats, Corn, vaa den Heuvel, Jaa Lemmers, Dirk Hanius, Hendrik Lioquee, Joh. van Polaneaen Jean Linquct Makelaars zullen ©p Woensdag den 3 November, 's avonds ten s uurcr, te Amfteidasa in de Nes io de Btakkt Grond, verkopen een patty van ruyrn 100 Kaïns extra puyks puyk WEATSE als meede omtrent 100 Oxhoofden puyke Archangelfe TALK leggende ia cc vooi de Pakhuyzen zoo als bp Notitie zal aangeweezen worden daag» voor ca op de Vcrkoopdig te zien. Willem de Vries Makelaar zal op Donderdag den 4 November, 's morgens ten 9 en's namiddags ten 2 uuten ten Huyzc van George Meyer Kaftclyn in 't Oudezyds Heeren Logement te Amftcrdam verkoopen een nette en zin'dclyke INBOEL, beftaande in nieuwmodefe. Ledekanten met haare Behangfels, Beddens met haar toebehooren, Notcboome Kas en Kabinet, nieuwmodefe Stoelen, Getidons, Ruftbank, Spiegels met vergulde en andere Lyften, veel Koper en Tin, Schildciyen van divetfe brave Meefters, fraay gemaakt Lynwaat cutieufe oud'$ en nieuwe Porcelynen, nieuwmodes gemaakt Zilverwerk, Juweclen en Halspaarlcn, waat ondet een Snoet die extra fchoon is Ooftïndife ea andere Rarityten Beneevens een party nieuwmodefe gebloemde Zyde en andere Stoffengoude en zilvere Camifooltn, Triomphanten Partorres, Bamaften, Satyncn, Moortn, Gros de Tonres, 'Rpl-^irmoz.jntn, eo andere Goederen meer. Alles daags te vooren te zien. Den 9 November 1728, zjil tt Leyden by de Jasflbons vandcr Aa, verkpgt Uiorden de voottreffelyke Bibliotheek van den Htert PETRUS HODEN- PYL, in Z.r» Ëerw. Leven Predikant te Zirez.ce beftaande in vootnaame Godgeleerde en andere werken uit ar af de Catalogus by Hen eo andere Boek verkopers in de Steeden van Holland en elders tt bekomen is. By dezelve is meede te bekomen Le Mifantropepar M. J. V. Effen, I z. 1 Voll. Jacob vandet Houvc Cornells Verlinde en Jaaobus Boogh Makelaars zullen op Dingsdag den 9 Novemvcr 's avonds ren 8 unren te Rotterdam in de Wynflraat in de Herberg dc Zsvaite Leeuw, verkopen een groote Scheepslading puyks pnyk Nieuwe Verginy Bladeren Baay- 'Tabak,, van 't Gewas van 't Jaar 1727 5 als meede een party Oude Baay-Tabak, van 't Jaat 1726 j leggende in de Boompjes, in dc Pakhuizen van de Heerèn Jakob Senferf en Zoon. Op Donderdag den 11 November t728, zal men te Abcoude publiquelyk verkopen, een Bruykweet Lands, met dcszelfs Boeten Woonïnge &c. groot 42 Mergen zoo Wey- als Hooyland gcleegen in de Bylemerbroek, in Huutc gebtuykt by Jacob Klaaflthebbende van ouds de Vrydom der Tollen en Gabellen aan de Tolhekken op de Ryweg tuffchen Amfteidam eo Abcoude, mitsgaders van den Tolbtug van Weefjf, en hè't Tolhek op 't end van Anfeeveen. Nog een dito Binykweer, van ouds genaamd De Knrjf, groot j| Mergen, onder Abconde in 't Gcyn, in de Ooftzyder-PóJderin Huurc ge btuykt by Jan Hcndrikfc Roemer; breeder by de Biljetten te sicn Nedciondcrrigting is te bekomen te Abcoude by Johannes Gauffct Schout, en Jacob Gönffet Secretaris en Nots. aldaar. Gerard van Ryk Makelaar, zal op Woensdag den 1November, ia den Nieuwen Doele in *s Hage, verkopen een extraordinaire nette par ty Obligatien, zoo ten leften dc Ptovintie ven Holland sisten Comptoire Generaal van dcUnic, daar onder een frtaye party zoo ten Naanac van de Tiansportanten als op Nasmen met weynig Documenten in Otdrc, breder gtfpecifictttt by dc te afügeeren Billenen cn nader on- derrigringe by de voornoemde Makelaar van Ryk, woonende in dc Moolefttaat. Willem Haring en Vincent Pofthumus Makelaars zullen op Woensdag den 17 November 1728 te Amftcrdam in de Kalverftraat in de Xeyzers Kroon, verkopen een nette en zindelyke Inboel, «en ovcrhecrlyk Kabinet van oude blaanwe en couleutde Kraak- en andere Porcely nen, zeer fraaye Spekftïene Beelden, extra fyne en genfeenc Chitfen, Neeteldoeken, Zyde en Wolle Stoffen, Kimerddekeo, en andetc Koop- manfehappen en WlnkelwaarCn meer; als breeder by Biljetten zal aangetoond wotdcn. Claude Viet, Forologiemanker van de Koninginne te Londeyiwaarfchouwt het Publicqdat tot zyn kenniffe is gekomen, dat ve.rfcheyde baatzotkende Menfchen zyn Naam gebruyken tót het doen debiteeren van haare Wetken, en alzo* 't Gemeen misleyden waarom gemelde Claude Viet verzoekt, dat die geene welke van zyoe Wetken begeeren, zicb gelieven te addieffectcn aan Hem of zyne Cotrcfpondenten. By_B. Brngmans in den Dagcraat in de St. Jan-ftraat te Amftcrdam, en by E. Failaitet op de Beurs te Rottetdam, word verkogt de beroem de Lcndonfe MAAG-ELIXIR, geneezende dc kwaade kooking in de Maag, in het opgeeven van 't Zuur of de Soode ook bet Colyk, krim ping in dc Darmen, Blaauwfchuyt, en Waterzugt, is ook hcylzacm tegens vcrfchcidc Kooitfcn j het Bottelje, met een gcbruyks-ond,eirigriüg daar by, tot 25 Stoyvers. De opregte Eagelfe Elixir Stlutis van de Wed. Daffy, nu eerft direft uyt Engeland in Commiflie overgezonden, word allcenlyk en neigeca anders de opregte verkogt als te Rotterdam by Mofes Hatsverberg in 't Koffyhuys 'a Hage by dc Wed. vanden Sanden in 't Koffyhnys Leyden by Dirk Lakemetn op de Koesoottsgtagt te Amftcrdam by Maria WoejthofStads Vroedvrouw op 'c Cingcl op den hoek van de Romyns- Atmftceg, en te tytrecht by Hermanns van Engers ia 't Gelderfe Koffyhuys zynde een heetlyk Middel tegen alle kwaade 'hlaagen, Kolyken 0$ pynco des B-uvks, alle verftoptheden des Llchaams, alle foottcn van kwyncnde Ziektcns; zonder weerga uytroeyende alle fooiten vanKoort- fen hoe verouderd die zouden mogen vreezen alle foottcn van Geel- of Waterzugten cn tetftond Rillende en wegaeemende alle Soode of Zuure in it Maagen.ca by nytoeementheid den vcrlAorcn Appetyt hetftcllcndtby iedet Flesje word een gedrukt Biljet gegetv^o^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 3