LEYDSE f-:8. N«. iz£' Woensdogre Cotirant; N. w e 8 f i K b iv AMAICA dec 16 Aagufty. De Spaanfc Kapers zeedcrd e«b!gfv,r$rd herwaarde verfchefdt Sebcepen van Londen naar dik Eyland g«- dtftiacerd als mccde veele Barkan in dc Nootder-Plaatagico t'huys hoorendc, genomen, en tc Sr. Jago op 'c Eyland Cuba cn tgdcieSpaanfe Havens opgebragt hebbende, heeft de Commandant hier de Mary-Galcy derwaards afgezonden, om dezelve wederom ré fclitn doch het Antwoord dat de Kapitcyn van den Spaanfe Gcu- nittis bekomen heeft, was gantfeh beuzelachtig en buytenfpoorig 5 irlioo dieigelyke onbehoorlyke Behandelingen al Vcelc Jaareta ge- erd hebben, begind her hoog tyd cc worden daar Omtrent nadmk- jk te voorzien, alhoewel het fchyud dat zoodanige Fraftykeo niet 1 tcftuytcn zullen zyn zonder dat da Gouverncurc van de Plante rs gemachtigd weiden om Comraiifien tot Reprcfalies te verlee- 4e ,op gelyke Voet als dcFranftit in deeze Geweftcn, welke door zoo- de ,jge Maatregelen volkomen Ruft genieten terwyl Wjf alteen in Jt «iftt Gevaat zyu van Onzen Koophandel te vetliezenal zoo geen topman zyne Goederen langer op Zee zal durven Wagen om dat ia tyd van Vrcedc zoo min veilig ca vcrzeckcrd is als Of 'c Oot- MOSCOVtEN. MOSCOU den September. Maandag arriveerde hier een Ex- tje van Derbcnt met Depêches van de Keyzcrlyke Gouverneurs Generaals in dc Periilchc Conqueftcn waarop zich een gerucht ifpreid heeftdat dc Trouppes van den Ufurpsteiir Efchrcff, die u Georgicn gekomen weren met gtootea haalt van daat te tug 11» getrokken op de tydieg dat de andere Ttouppcs van gemel- rïlchreff door den Prins Thamas Zoon van den laatften Sophi lagen «aren. Sc Grief van Wiatislaw, Ambafladeur des Room- Ktyzers is van zyn Oopaslykhcid herfteld. Dc Keyzci vind pelisgei hoe meer behagen ia deeze Stad wegens haatc Situatie, tzect aangenaam en zeer bekwaam ia tot de Jagt, welk Vermaak a Keyzcrlyke Majcftcyt zter dikwils nacmd zoo der men weinig 'niet van liet verttek van 't Hof naar Petersburg hoord fpieckcn men begind bereide met Vuurwerken Bals See. groocc Pteparatien misken om dc Verjaaring der Gcboottc van Onzen Monarch die ilea tj Oftober aanftaande in zyn veertiende Jaar zal ticeden ia rit Stad met groote Luyfter te vieren. y. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VÏSNEN den 13 Oftober. Vermits de Kcyzcr op zyn Reis naar iitftc bevonden heeft dat de Boflicben in het Graaffchap G&ct* 1- Mi geruïneerd zyn heeft zyn Keyz. Majt. Deszelfs ongenoegen over te kennen gegeevcn en de noodigc Otdica dien aangaande e[ Hellen ten einde hu Hout tot de Scheepsbouw te Ipewaaran en «mter aan de VcnctiaaucB te vetkopen. DéKeyzer heeft gcoidon- <tii viet Stukken Tockay-Wyn vac 't Gewas van dit Jaar gereed te •aken om-die naar Petersburg tot Frezgnt aan dco RulÜfchtn Mo uth te zenden. By aldien de Hertog Chriftiaa Lodewyk van Meklen- trgbjr coatinuatie komt tc weigeren de Adminiftratie van dat Her- ijiom op dc voorgcfteldc Conditiën te aanvaarden zalzoo mee •ft, dc Keyzcrlyke Commiflïe aldaar noch contiaueeren. Het Hof ait dea Rouw over wylta de Konioginnc van Sardiniea voot 6 wce- ti tan te ncemen. KANOVER den 22 Oftobéjr. Maandag aflüftcerdc de Prins vssWa- luio dt Comedic, Le Philofophe mtrit. Van Berlyn heeft men dat '1 losing vanPruyfiet nieuwe Ordres aan zyn Miniftér te Dresden ge- paden had omeenigc Vertoogen ten veotdcclc van de Piotcftaated ia Paaien en PruylTen aan den Koning van Poolen te doen. Dc Baron 'n llgen, eerfte Minifies van zyn Piuyififchc Majt. had een Exptcs- fclTs» Dresden ontfangen. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 22 Oftober. Dc Koning cn de Koninginnc vinden vtel Vermaak in haar vcrblyf te Windfordut Haaie Majefteyttn ftordoaneerd hebben vetfeheide Vctandcringeo in dat Kaftcel tc maa- 0 «a,ta 't zelve in gelyke Staat te ftellcn als dat te Hatnptoncomt, c hu idoo Bedden zya, 't geen 600 meer is als tc Windfor. Eergiftes i.' "istaHaare Majtfteyten, verzeld van den Hertog van Grafton, den lidder Robert Walpolc en andere Perfoonen van diftieftie weder t «t Vtrmaak van de Jagt omtrent Windformaat het Hart wierd wer - I"i 't reegeoagtig Weêt niet gevangen. Gifier ia het Beeltenis van. «n Koniqg, op de Bcura in tea Nis nevens dat vanwylen dan Koning" a •Pfticcht i Het zelve is gemaakt doot den vermanden Heer Rys- t buck, geboortig van Antwerpen die zoo veel uytfteekeade Blykca 1 'utya konft gegtcven Seeft in de Monumenten en Epitaphien van Pryor, den Hertog van Bukkihgkam cn andefc in Weftmunfter- men agt het Beeltenis van zyn Majt. nu htt fraayftete wee- du op de Beare gezien Word. De Piincefic Amalia word in weinig ™|tn van Bath hiet te mg verwacht, zondet zich «aai Windfor te be- r l'tvea arn dat de Lucht aldaar voot haarc Gezondheid tc fnbtil ia, «'a heeft geoidonnectd Commiffien op te maakea, om aan de Gou- '"oturt in de Colonicn en Plantagicn ia America gezonden te wor- 1 ttn einde te-en de Zee-Rovers in gevolge de Aften vaa 't Farlé- Jj««t te proccdecren. De Aften en Infirumentea wegens dc koop van Ciroliaa geccckend zynde, ftaat zyn Majt. ten eerftcn een Gouverneur 00! die Coleaie te bcDOcmeo. De CommUTariiTcin van de Vloot h«b- tn de Maften d« Deelen en het Timmerhoutdat by de ork-Buil- tb"'' Gl)lr'1!'sêait Uyt Schotland ingevoerd word naat de Timm<r- Dcptfort en Woolwich doen brengen oni daar fat dt v Psbou^ gtbruykt te worden. Gifter begaf zich de Ridder Charles h''' r' f <ien Ambafladeur van Tripoli n«at Greeawich o;n het c' aldaar tc zien, co vervolgens naar Deptfoit daar dyn Ex- 1 Her Scheeps-Weik bezigtigc hebbende met het voo'rcssm i door Mr. Staey zyn Majt». Oppci-Scheeps-Timniermani,;! defrig tet Mlddagitmal onthaald wietd< Da Zuyd-Z«e Go*»* pagni» kyding óntfangèn habbendê dat dc CïobVenieur van Catthl- geoa ia America polirif geweigerd had haarc Fsftootec in gevolge dé Preliminaire Artikelen aldaar toe te Uareh Op vbóigétvcn dat Zy zlilks zonder uytdrukkèlykc Ordrc nirt koeden deen habben dc Di^> reftauts van gemelde Compagnie gifier tc* cktrabrdtnaiis Vergade ring wegens die Zaak gehouden, en gerezalveeid, eenige Gedeputeer den naar Windfor té zenden Om daal aan den Secretaris vin Staak Vertoogen te dots, ben einde Hen dé vereifcbtcOfdres van bet Spaan fe HOftot dè weder-toèlasting vair gemelde Faftoeri te bezorgen; Gifter cindigdé dc fc>. I. C. haaré Vrrkoping vin Zydfe StofFec, cn htt vctkogte beliep toen 463600 Pond Sterl. De Graaf van Salisbury id op zyn Landgoed tc Hatfield in het Granffthap Hsitfort ove.-léeden; Heeden word dé eerfte Verjaariog der Króohing Vin Haart Majeftey ten, zóó aan 't Hof te Wiadfot als in deetc.Stdd, met groots Magnj- ficentic 3 Illumieatieo Vraugdevuuren en nndere Vrfügde-btdryvto geviétd. Woensdag ia Doft. Monroe tof Medicus van Bcthlcm-Hob^ pitaal verkoren, in plaats van Doftor Hale, die ovcrleéden is: Hedcri Oatfnngt men tyding van fort a Portdat de Wyn-Öegft ddai geëin digd zynde, men bcvondén had, dit dèOruyf niét boven de helft vdrf de quantitcyt Wyn vaa 't voOHeeden Jaat had uytgtlêevetd^ De Aftienvan de Baak zyn 134 I. C. iji en t vierde Z. Z. iog e« I halfdito Ann. iofi en 1 «gtfte. V R A N !t ft. Y K. FONTAtNÉiLEAÜ den 21 Óftober. Zaturda^ begaf zich de ko- ninginne naai het Klooftet, ies BaJJei tinei genaamd,d.aat HaareMajt. htt Salut hoorde. Zatürdag d*td de Koninginnè aan de Parocbïe- Keik alhitr de geWVde Broöden óytdcelcn. D'ondérdagTiadden d# Ggzantcn van Tunis Aüdiantic fcy den Koning én vervolgens by dd Koninginnc. PARTS den ii öftobër. t>è Aiidieiltié welke dt Gizdnuh vdft Tunis by den Kening te Focraintbksu gehad hebben Is in dé Cots- rant dcezcr Stad «p de volgende wyze bekend gémaakt. „donderdag hadden Touflbuf Codja, Hadgy Hafian ta Achmetfi Chiaoux van den Dtvan te Tunis Audiëntie bjr den Koning De cerftgenoemde voerde htt Wootd, en zeide dan zyn Majtfteyt Dat Zy gezondtu waren van de Hepuilic] van Tunis cm aan zyn Majt'. iü den Naam van den Bacha Bej Dey «dga der Janitfarc.den Divari en het Kzvgivclq, welke die "Regiering nyimaaktn te hetuygtn het waart LeetWeezen en hit oprecht Berouw dat Zy hadden van al htt gten gepaffierd wasdat den Ko ning had kunnen nuihagoen om Hens Pardon daar ovtr lo vtrzockf» j Instekende zyn Majt. zulks 're willen vergeeten. Waaróp de'Kóniag Hen 3ntwoordede dat Hy voldaan Wis ob/r 't gun Zy Hem vin'wegens baart Htpuhlicq geztgt hadden. - Vrydag h'addëii 3e gemelde drie Gezintes van TühiS öok dc Eet de Koninginnè re begroeten. Toen de voörfz.Gedeputeerden den Ko ning naderden vielen Zy voor zyn Majt. ncdet, en wedsr opgaftnari zynde deeden Zy de voorgemelde Aarffprank in haar Taal aan zyrt Majefteyr. De Rsadsvergaderingen zyn te Fontaineblaau opge houden ^en zullen niet eer als na St. Maatrci hervat 'worden. Met» ziet hier Copy van een Brief, die de Aartsbiflchóp van Cintiirburf aan den Heer Vivans Kancelier van de Hoofdkerk vdn deeze Stad. gtfchreeveo heeft waarby gemelde Engelfe Prelaat Hem zeer beleef- delyk bedankt vopr htt Prezent dat dien Kanctlict Hem gedaan had van zyn Boek, geïntituleerd La Veritable mknitrc de rtlinir les litglóis i TEglifo Catholiqut ofte Het waart Middel om do Engolfi Ktrb met dt 10»- tholykf to vereenigen. Zcederd eenige dagen is ook uytgekomen ten Mandement van den Bijjihop van Evreux togen do Confultatie der Mdvocaatohl Eergifter la de Abt Ttoiic raar de Baftillc gebragt wegens hel druk ken cn verbreiden van dc meergemelde Nouvellts'EtlhfiaftiqueSi Dfr Vergadciiag der Staaten van Brctagactc Renncs word met goed Suc ces voortgezet 3 Aan den Koning zjrn toegedaan 700 duyzeod Livre* tot vergoeding van de Rechten op dc Drank en hetVleefch t zoo day- zend vpor het Vyftigfte van het Jaat 1727 en Voot de Etappes va* .'.1725 cn 1730 heeft men een Fonds van aooduytend Liét. vaftgefteid. •Menzegt dat eerftdaags ten Atreft des Koniogl uytkomen zalo«* deafgemteoe aanneeming van de Conftitutie X'niginitnt te Ofdónneoi- ren *00 dra dc Kardinaal de Noaillys zyn Mandement over die Zaaie gepubliceerd zal hebbeo. Htt was dew I4 deezer toen de Hertog va* Bournonvillé naar Madrid vertrokken ia. Men twyfeldl of zyn Eiceli. hier te rug zal komen en mtn meend dat de Marquia de Ste. Creirc tot eeift» Plenipotentiary Van Spanjcn ia pleats van gemelde Hertog; lie Marquia de Barteiicchea tot tweede en de Heer de Marcanas die verfcheide Jaaren hier gereftdetrd heeft tot derde Plcnipötentiarif benoemd zal wdrden. Mtn vtrflaat dat de Heer Aftruc, Medicus vaa Mootpellier die door den Ambaffadéut van Poolen na .r Saxen ge zonden was van Dresden tentg gézonden is. De Heer Bernard de. la Monoye j een der veertig Lieden van de Franffe Academie is ded ij deezer in zyn 88fte Jaar overleeden. NEDERLANDEN. MASTRICHt dén 24 Ófltober. Mén ziel hiér eëh Biief Van Pafya die vaa dèn volgenden Inhoud is Dda elfden dcézêr Maand warén de MaarCehsIkiaeé de Gtammor.r en de Haét Goiiet in Conferentie met den Ka'dinasd. dc NotilTei, ond zyn Émlceatie te piepareerén tot drVifite, diedfy met den Kardinaal dt Flemy ftond te hebben Gedóu'cndc die Corfetenf ié kwamen dre ven Cure's van deeze Stad vrngen om met zyn Ema»entïé té iprec- kén Men antvfootdeftt H*n def Hy niêf mócfit geftoord wo'tdea t maat de Cure's b'leëv'ea ieoKóttdén öisi een plompte Audiéutie te heb ben el zóó de a altén vftur Over 7.y te fjf.t-ke» Ksdden zeét drin» Opéén Kamerdicaj'af Hctrbp den Katdinaal aangekondigd aebbcade» k v«m zyn.Emin. de C^é's rerfiond te gérüoet Vl'y kohud, zcydan zy; im E'ni». "onderdaanig tl Mzahfit ViJti tt willttl Uit til dt ithf dt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1