f r': Te iacj'dcn by FELIX DE KLOPPER, op de Brccdeltraac over het Sudhuys, Den /y Odobrr 1718. to i men, van waar Hy den ij net een Kot» raar deeze Scad veitrokktn, fcheidea, Be Hteren 5«aten Generaal hebben dec Heet Coildor; was. Ken zegt sat in Ycrk-Bu:!ditigs eea Logement voot Hem ge- Utter dt La Haejue aangefteld tot Commandeur te Huift in plaats va, I huurd is, maat dat Hy alvooiens daat te korr.cn, ccnige dagen by ccn Keet op dc Plaats vadSt. James zal gaan doorbrengen. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 2} O&obet. IcTelTcl is binnen John Bilbyvan Huil en voOi dc Stad zyn onder andeten genaderd Micb. Mcndiatos cn Juan de la Bodega van St. Scbaftiaan, ca Jan Saw van Pok a Pott Met Jetze laatftc waren van daat naai Hamburg gezeild Tjerk Piet. de Wilde cn Andtics Harm. Bok die den z6 Sept, van Hem gtfehei- den waten. Te Nieuw-Jotk was gekomen Jan Smith van hier. Door dc zwaaie Stormen, die men op de Franfte Kuft had gehad waren ep de Baai van Bajoanc 3 Schccpcn geblccvcn, te wcetcn eenTerraneufs- vaatder waat van het Volk cn een gedeelte van dc Lading geborgen was, nevens ccn Schip vin Bajoanc naar Nantes, cn een Frans Saheep- jc van Brctagnc naar Bajonnc gaande cn men vreefdc nog van meer wylcn den Hete Brigadier Zoutelande. Dc Heer Den Louis Da Cunh. Miaiftcr Picnipotcntiaiis van den Koning van Poitugal beeft vtt fchcide nytheemfe Minifttrs en Fcrfooecn van diftinftie prachtig eet Maaltyd onthaald, in cor.ftdcratie van dc Geboorte-dag van zyn p0l. tugeefe Majcfteyt. De Baron van Rerswoudc is van Utrecht geatri- veerd, ca ter Vergadering van Haar Hoog Mog. veifchccnem LF.MBERG den 29 September. Volgens de Brieven van de TurkfJ Flaatfen, zcuw de Potte ia *t V.ott een Gezant naar Poolen zenden. WARSCHAU den io October. De Publicatie van des Konings On- paslykMid waar door zyn Majt. belet word naar dit Koningtykti komen is niet alleen hier zoo als bereids gemeld is maar nadei- hand ook door het geheele Koniogryk gefchied. WEENEM den 11 O&obcr. De Keyzer "heeft aan den Admiraal va» Schade te znllen hooien. Te Blaaye waren 14 a r< Scheepen door Dcichman te Fiumc Deszelfs Portrait ter waaide van twee duyzeei zwaar Wc£i gekomen daar onder Marren Hcnd.Pieter dc Jong, en j Ducaten Prezent gedaan cn zyn Keyz. Majt. heeft noch andere Gt eet y lut p al- »m Hille Fokkes wtlke laatftc een Schip agter Hem had ziea blyven Te Rochel was gearriveerd Klaas Schelvis van hier cn re St. Marten zouden wel ij Scheepen, zoo men zegt naar veifchcidcFraplTc Havens gcdeftinccrd door Storm ingeloopcnzoo dat men daar ook al voot Schade bekommeit was. Tc Genua (daat men tyding had dat de Schoat by Nagt Grave met zyn Esquader te Tiïpoly was gekomen) waren gearriveerd Nieolaas le Maitre van Kadix cn Wil]. Hemmery van Salonici. De Brieven van Gibraltar van den 3 Sept. mcldtn, dat dcwyl in Barbatycn alles noch in Cenfufïc was, aldaar geen Yaaituy- gen van Tetuan aankwamen. Tc Archangel (daar Botte Tiekcs her- waards zeilréé lag) zag men nog te gemoet Schipper Viflei vin Ham burg, en Wigle Pietais van hier. Tc Koningsbergen had men den n deezer gepubliceerd dat dc Tollen van dc inkomende cn uytgaande Goedeien voortaan zouden moeten betaald worden inDaaldcis,Baek- DaaUcrs 1 of Specie-Ducaten. Omtrent Killcbif was geblecvcn het Schip va» Th. Fairlaffe, van Londen naai Ljvorno gaande. Te Cha- rante waren gekomen Corn. Janflcn Gcrrit Piet. See. van hier cn dc Maas te Bomdcaux Klaas Jaspetfc van Dantzig te Cork dc Schcc pcn van de Knpts. Irinfe, Lowthion en Chirs van Rotterdam op dc Rivier van Londen de Schippers Worms Harrifen cn Beekman van HamburgSchipper Mctkalf en vier andere van Petersburg Schipper Holliday See. van Stokholm, Schipper Coatcs cn andere van Dantzig. In Plimouth waren ingelopen Kapt. Laiofla van Bilbao naar Londen, cn 'het Schip dc Koning David van Briftol naar Ziiikzec gaande in Wyneouth Kapt. Wats van Venetien naar Rotterdam komende; in Koux Kapt. Alexander van Gottecbnrg naar Briftol, Kapt. Frind van Sriftei naat Rotterdam Kapt. Snllock van Mariland naar Hamburg, cn Kapr. Kent van Hamburg naat Pott a Pott gaande; in Dovci Kapt. Spelman van Genua naar Ooftendc cn in Duyns Kapt. Brums van Petersburg naar Lirotno co Schipper Schot van Briftol naar Riga moetende. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid tz en 3 vierde, Kadix 102 cn 1 half. Bilbao Sz en 1 half. Sevilien 102 cn 3 vierde.. Lisbon 4; «u 1 vierde. Venctitn S4. Livorno SS en 3 vierde. Genua 94 en 1 halt Londen 33 Schelt. 10 cn 1 half. Geneve 92 ca 3 yierdc. Parys cn 1 agtftr. Bourdcaux 56 en I agtfte. Bieflau 36 en 5 agtfte. Hamb. 32 en 3 vierde. Gent 1 cn 3 vierde. Antw. z. Bruflel 2 en 1 vierde. Zeel. een vierde. Rotr. 1 vierde. 's GRAVENHAGE den 24 O&ober. Eergifter zyn dc Hecrcn Staaten van Holland ca Wcft-Friesland tot aanftaandc Woensdag gc- Op Heden, zyndc Maandag den 2; O&ober 172! zal Titttr Dt HandtBoekverkoper io 's Hsgc verkopen de Bibliotbjccken van den Heet ca Mr. HERMAN AGKERSDTCK, in zyo Ed. Leeven Advocaat voor de Hoven vau Juftitie mitsgaders die vin deu Heer JO. HYAC. DB HAAN in deszelfs Lecven Rooms Pricfter in 's Hagc, feeftaande de ccrftc in zeer fraaye cn zelden vootkotr.ende RegtsgeleeidcnHiftorici, Literatorcs cn Ncderduytfc Boeken en dc tweede in ThcologiciPatree Medici en HiftoriciSa op Vrydag den 29 Oftober ecu fraay Kabinet van moderne Goude ea Zilvere MEDAILLES en «enige Zecgewiflesi. De Catalogus is re bekomen te Amftctdam by Boom ea Ooftctwyk, Haarlem Marshoorn cn van Leeuwen, Leydea Lugtmans, Rottetdam P.esnaa, Delft Boitet, Dord van Btaam cn Outman, Ainhent dc Gaft, Nymwegen Heymans, Middelburg Bakkci, Mccktlen Le Plat buGYl Setftetvens, ea Gend Sctfandc'rs. Gem. Dt Handt zal op den 8 November afieevcren het tweede cn deide Deel der BYBELSE TAFERFELEN van het Oude co Nieuwe Tcftanient. Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars zullen op Donderdag den 2S O&obtr, 's avönds ten 6 uuren te Amfterdam in dc Dykftraat in de Oude Burg verkopen een party extra puyks puyk van ruym 200 Baaien Havana Snuyf-Tabak nevens eeD patty Varinas-Tabak nu eetft uyt Zee gekomen en gcloft leggende de Snuyf-Tabak en ecu gedeelte van de Varinas-Tabak op icgt Boomfloot, op een Zolder van 't Pak- huys Vierhuyzcn en het ander gedeelte van de Varinas-Tabak op de Joodc Houtmarktonder 't Huys van de Heercn Elias en Mauoel dc Crafto Junior, J. D. cn Eloris Bootckobing Makelaarszullen op Vrydag ito 29 O&ober, te Amftcrdam in 'r Nieuwe Hceren Logement op de Haarlem- merdyk, verkopen een zeer groote party Rigafe Maften, beftaande in 96 Maften van 20 tdt 25 palm, 14; van id.tot 20 palm, zs van 14 palm, 14J Ntrva Maften van 14 a 19 palm 120 Rigafe Moolcn-Roedcn 64 Vuutc Nctva Maften vao 10 a 12 palm lang 6s a 70 voet cu 500 Noordfe Maften, nevens 700 zwsate cu lange Rigafe Pomphouteo 8cc. Jan Moos, Daniel d'Azevedo en Cornell's Hoos Makelaars, znllen op Dingsdag den 2 November, 'a avondeten y uuren precys, te Amftcr dam in de Dykftraat Ht de Oude Burg, verkopen eeti party extra puyks puyk van omtrent 60a Baaien cn Ceroenen Havana Snuyf-Tabak oor ccrft uyt Zee gekomen cn geloft leggende op dc Tnnecgtagt, tufchen de Lcydfc co Spiegelft/aar, op het Pakhuys, genaamd Flora. Jao Spiering Willemfc Makelaar zal op Dingsdag den z November 's morgens ten 9 en 's namiddags ten 2 uuten te Amftcrdam in d< Kalverftraat in de Keyzers Ktoon, vetkopen een party Engclfe ca Leydic Mannfa&uren, Ooftindifc Rol-Damaftcu, Atmozynen, gemcene ea' fyne Linnens, Juweekn, beftaande in een GoudeTaodcftookcrs-Kooket met omtrent 70 Diamanten, 2 Braleletten, ieder met 4 Steenen, twee Haat-Naalden, ieder met is Steenen, ccn Snoer Paarlen, eea panr Orliettcn, 2 Ringen met 7 en y Steenen See. alles daags te vootcn te zien, Gerard van Ryk Makelaar, zal op Woensdag dco 3 November, in den Nieuwen Doele in 's Hage, verkoopen een extraordinaire nette par* ty Obligaticn, zoo ten laften dc Provintie van Holland ala ten Comptoirc Generaal van dcUnie, daar onder een fraaye party zoo ten Naamc van de Transportantcn als op Naamen met waynig Documenten io Ordrc, btcder gefpecificeert by dc te affigeeren Billettcn en ntdcr on- dcnigtinge by de voornoemde Mnkelaar vaa Ryk, woenendc in de Moslcftraar. Job. Staats, Corn, vaa den Heuvel, Jan Lemmers, Dirk Hanius, Hcadtik Linquet, Joh. van Polanen, en Jean Linquet Makelaars zulle' op Woensdag den 3 November, 's avonds ten 5 uurea, te Amftetdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party van niym 100 Kaïns extta puyks puyk WEATSE als meede omtrent 100 Oxhoofdcn puyke Archugelfe TALKleggende in en voor de Pakhuyzen zon als by Notitie zal aangeweezeo worden daagt voor en op de Vcikoopdag te zieo. Eüas de Matros Makelaar, zal op Woensdag den 3 November, 'a morgens tin 9 Uuren ,7e Amftcrdam in de Kolvcniers Doelen in de Doe- ler.ftraat, verkopen een extra fchoone party rouwe Diamanten en gemaakte Juweelen op dc Vcikoopdag '3 morgens ten 9 uuren te zien. Jan Hoos, Hendrik vander Heydan, Daniel d'Azevedo, Willem vin Laten, Jan Hofteyn dc Jonge, Cornells H®os, en Raphael d'Azevedo Makelt»'», zullen op Donderdag den 4 November 1728,'» avonds ten uuten precys, te Amftcrdam in dc Dykftraat in de Oude Burg, vetkopen een patty extra puyks puyk Potto-Rico-Tabak, en een party Varinas-Tabak; als meede 20 Baaltjes Havana Snuyf-Tabak, met de laatfte Schcc pcn van Kuraflau gekomen leggende op dc Hcercgtagt, over de Schagermatkt, onder bet huys van den Heer Willem vandcr Does. Bartholomeus Sligtenhorft en Jan Ten Brick Makelaars zullen op Dingsdag den K November te Amftcrdam ic de Kolvcniers Doelen in dc Doeleftraat, verkopen een party diverfe Mannft&uurcn als meede een party zoo befchadigdc als onbefchadigde roode Baaycn 8cc. Dtn 9 Havtmher 1728, zjtl tt Ltyitn by ie Jnofloons vinder As, vtrkogt vaarden dt voortieffelyke Bibliotheek van den Heerc PETRUS HODEN- TYL, in z.yn F.tr-ja. Leven Predikant 11 Zircut beftaande in voornaams Godgeleerde en andere Weiken vjt&r af ie Catalogue by Hen en andere Beek' Verkenen in dt Steeden van Halland en elders te bekomen is. By dezelve is meede te bekomen Le Mifantrafe, far M. J. V. Effen, 12. 2 Veil. By Mofcs Haasvcrberg te Rotterdam op de Beurs, in 't Hollands Koffyhnys is zeederd omtrent 18 Jaar vcikogt en word noch verkogr, de beroemde en alleen zuyvcre en opregte Londenfe Maag-Elixir verdryveade alle ongemakken der Maag, het opgccvcn van 't Zuur cn dc Zoodc, het Kolyk, krimping der Darmctf, en verder glle Dampen uyt dc Maag ontftaandc, verwekkende appcfyt &c. item George Cstlyn* Maag-Elixir Laodfchots ElTentie van Opium Eftcntie van Amber 8cc. alios geprepareerd door het Sal Taitaris Do£tor Daffys Engelf* Burgeer-Elixir, Salutis, Fabre' Elixir de Monpellier, Doftor Baggaatts Tinftu-a Antieefritica voor Sreen «n Graveel ah mtsde Tillys Me* dicameetum gratix probatnm, zysde een u^ttlekcsd cn beproeft Hulpmiddel voor Steer Graveel en andere Kwaaien nevens meer andeto Elixirs; als ook de opregte Tandpoeder en Zalf van wyle* Jan Frappé, alles met dc noodigc Berigten daar by om te gtbruykca in 't Engels- Frans en Duvts. Item dc uvrnemendeontbindende en losmakende Pillen het uytmuntent Sat ^Antifebrile «f Koorts-Zout, zyndc een Hulpmi^* del voor allffiev Koottfrn; de vlngge benaude Borftgeeft, cn den Hoogduytfe Kruyder-Tee, met het nodig Bcrigt, hoe die te gcbruykcn. h d t' and lift rtti Hi tü'd |ltk «i «o ais teil »f yit fchenken in Medailles aan voornaame Perfoonen en Officieren uytgt- dceld. Men wil nu verzeeketen, dat de Ocftcndifche Compagnie nadi Tritfte getranspotteert zal worden. WEEVEN den 13 Oftober. De Keyzerinne Weduwe en de Aarts hertoginnen hebben den Keyzer en de Keyzerinne te Nieuwftat wee zen vcrwellekomen. Zondag en Maandag hebben dc Prins Eugenim van Savoyen dc Graaf Gundakker van Staicnbcrg en de Geheime Staati-Sccretaiis var. Bartenftein geheime Conferentiea gehouden over de Depcches van een Expreftcn die van den Graaf van Sintzen- dorffuyt Vraukiyk aangekomen wa» Giftei zyn de twee eetftgt- noemde Herren naatNiduwftat vertrokken En hccden word igemeidt Exprefle naar Farys te rug gezonden. De Nucciui van den Paus en dt Ambafladcur van VenAien zyn van Grarz hier te rug gekomen. Voot ecnige dagen zyo veele Wagens met Geld van BtefUu en Pfiag ondet den fterk Escorte van het Regiment van Wcltzek hiet aangekomen welke Wagens ea Escorte een groote Patry nieuwe Wapenen naai Si- leftea en Bohcemcn zullen overbrengen; REGENSBURG den 18 Oftaber. De Roêms-Rathèlyfeé Stenden trachten te beletten, dat de Declaratie des Keyzers, waarby zyn Keys. Majt. Deszelfs groot Ongenoegen tegen Haar wegens den Inhoud vaa haar Votum Commune i« de ZwiDgcobcrgfc Zaak te kermen geeft, ■iet ter Frothocolle mag komen. HANOVER den 1! Ottober. Aanftaandc £aturdag word het Lyk vaa den Hettog van Yotk Biflchop van Osnabrug, hiet veiwacbt, om in dc Koningiyke Graffteedc bygezet te worden. Uyt Pooien kceft men dat veclc Proreftantcn van Thoorn en andete Plaatfca haare befte Zaaken naar Dantzig ea naar Biandcnburgs-PiuylTcn tiag- teden in zeekerheid te brengen. Ondértuftchco had de Koning aan dea Primaat etrKioons-Regent ten vooraeele var. de Ptoteftanten gefchtt- ven, en geordonneerd niets tegen Hen tconderneemen tot de aanftaan dc Ryksdag. Volgens de Britven van Berlyn, ftond de Keur-Prias vaa Saxsn naar Oranjeabrum te komen, om met den Koning vanPruyflen een Mondgcfprek tt houden. Ic Ptuyflen zouden Zaaken van Belang op het Tapyt zyn. Zyn Fiuyffife Majt. had geordonneerd, dc Wcrvie- f gen volgens het gemaakte Reglement tt hervatten. Volgens de Btie- vee van Altena was in die Stad cn in alle dc Plaatfen der Koningty< ken es Landen ven den Koning van Deenmarken op tieuws etn zeer feherp Placaat gepubliceerd, waai by geordonneerd wierd, dat sbfolut geene Goederen ofte Koopmanfchappon meer van Hamburg, maar leen van Altena daar roegelaatcn aouden worden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2