L E Y D S E WESTINDIEN. S P A N J E N. vrankryk. GROOT-ERITTANNIEN. ^c- !7^* N». iz8 Maan dap ie Courant, m CHINA. ACAO den z8 December 1727. Ven Peking heeft men ty- ding, dat dc Ambafladeur ran den Koning van Portugal zoo op zyn Route door dit groot Ryk als by dew Keyzer zeer gunftig en met alle Eerbewyzingen ontfangen was, maar dat dien Ambafladeur den Cliincefen Monarch en zyn Hof ten opzigte tto de Religie, in zeer hardnekkige Gevoelens gevonden had alzoo HyayneOrdres ftrengelyk deed uytvoeren tegen het otffenen van het Rooms-Katholykc Geloof en tegen de Mifïïonariffcn die naar Canton gebannen zyn, nyrgezonderd de Jefniten en Miffionariffen, welke zig noch te Peking in 't gezicht van 't Hof bevinden en die geenc v-.e!kc rich verborgen in de Provintien onthouden als meede die welke we gens hoogan ouderdom en licbaamelyke Zwakheden met zeet bepaal de permiflien der Mandarins noch gedoogd worden. Het Werk van de Millie had ook veel nadeel gelccdcn door her ovcrlydenran veifchci- de aanzicnelyke Pcrfonages waar onder de Pater van Ham van de Hoogduytfc en de Pater Loretti van de Italiaaafe Natie Vifiteurs mitsgaders dc Ftanffe Pater Baborier een zeer icverig en deugdfaam Milfionaris als ook twee Taitarifchc Princen of Heeten, die zig met hiaic l'amilien hadden laatcn doopen en de Naamcn vais Jan en Frinciccus aangenomen. Die nieuw-bekecfde Heydenea hadden zich sochte door Verzoeken en Beloften nochte door Dreigementen van den Ktyzcr en zyn Hof willen latten beweegen om het Chriftelyk Geloof te vcizaaken, waarom zy als Misdadigers in de GtvangenilTca tt Peking wierden geworpen, en wegens haare Standvaftigheid tot een fchandelyfcc dood gccondemaeerd zonder dat echter de Kcyzer dat Vonnis tegen Hen, om zcekere Inzichten van Landgenoodfchap, Ge- bootte, en andeic Omftandighecdcn ter uytvoet had laatcn brengen, zoo dat zy door EIcnden en Gebrek als ChrUtelyke Mattelaaren haar Lieven in dc Gevangenis geëindigd hadden. JAMAICA den 6 Augufty. Hier zyn vetlchcide Scheepen uyt £n- gtland gearriveerd als mecdn een Bark van de Ruft van Porto Bel- ]o, met tydiag dat zoo dia de daar zyade Callioenen het Zilver ingenomen, en haare lggdagcn gehouden hadden, dezelve met ecnige in die Haven gekomen Ooilogfeheepea naar Cartagena zouden zty- lcn om aldaar het reftrerendc Zilver en Viugten in te necmen en vermits men zcidt dat te Cartagena nog vetfeheida Galliocncn lagen, die onbekwaam wstcn om de te tug-Rcize te doen, zouden maat zce- ven van dezelve onder geleide van dc voorn. Oorloglcheepen naar Spsnjen vertrekken 't geen men hier meend is de Maand Oftober te zullen zyn. Uyt dc Vera Crux heeft men geen tyding. PORTUGAL. LISBON den 16 September. Het Hof heeft den Rouw wegens de I cvcrlecdcn Koninginnc van Sardinieu voor 6 Maanden aangenomen. Maandag zyn vier Maltheezc Ooilogfcheepen in dceze Haven gearri veerd aan Boord hebbende den Graaf van Harrach extr. Ambaffa- dturvan den Grootmcefter van Maltha aan dit Hof. Den 7 deezer vertrokken van hiet naar Mazagaon twee Oarlogfcheepen onder 'c gebied van Don Manoel HCnriqucs en Don Louis Pedro de Bredero- de met eenige Patets van dc Redempric der Orde van de Triniteit ta «en lrigantyn geladen met Levensmiddelen voor het Portugees Gtrnifocn van gem. Plaats. Den vierden deezer is Ruy de Moura Telles, Raadsheer van Staat vaa den Koning, Aartsbiflchop van Bta- ga, en Primaat van Spanjcn hier in dca ouderdom van t6 Jaarcn arulcedca» RADIX dee 28 September. Heden arriveerd in deeze Baay een klein Scheepje uyt de Caraques In tegendeel legt dcrwaards zeil.éé een Fregat van 24 Stukken zynde her Regifter-Schlp als meede eenige Ootlogfcheepen. Nog zyn in deeze Beay gearriveerd Mich. Daguer- rt van St. Sebaftiaan, George Mooris uyt Engeland, Thomas Ellis en Carlos Speed van Londen, Gulltcro Pover, Sam. Elliot, Daniel Kuni- |ham en Edmondo Derrick van Dublya en vertrokken Nathaniel Breim, Angel Pontheves, Mich. Brick, en dc Kapts. Gautietcn Porree aiat Marfeille, Robert Kenaish en Gafpar Gafagnety mar deLevaud, Kept. Caudra* naar Sint Utlo Jean Hickc en Jean Moll Mar Am- fltrdam zyade r.och blyven leggen 19 Fraaffc 9 Hollandfe ca 14 Eagelfe Seheepea. MADRID den 4 O&ober. De Koning blyft noch altoos zyn Ka- met houden, en men hoord noch niet wanneer zyn Majt. dezelve ver latten zal. Zyn Majeft. heeft den Titul van Caftiljca met de Naam tan Marquis de Villa Falma d'Encalada gegeeven aan Don Diego d'Eacalada'y Oroico Ridder der Orde van St. Jacob Commiflaiis Generaal van dc Cavallcry ran het Koningryk Chiiy, en Gedeputeer de van 't Leeget uyt dat Land aan dit Hof. D« Marquis d'Arvillats, Awbsfladcur van Sardinien cindelyk zyn eankomft aan dc buyten- landfe Minifters hebbende doen bekend njaaken hebben deeze dc gtwooac Vifites by tya Excellentie afgelegt. Dc Heer de la Motts, Jfweezen extr. Envoyé van Portugal aan het Hof van Romen, op *ya vertrek ftaande naar Lisbon had gifter de Eer de Koninginnc *®da geheelc Koninglyke Familie te begroeten zynde verztld van den Maiquis d'Abrantes Ambafladeur vin Portugal aan dit Hof. "e Kardinaal de Borgia had vooreenige dagen een zwaar Overval van Bjaiuwte maar zyn Eminentie bevind eig door bet gebruyk van Me dicamenten eenigzints beeter. De Kardinaal d'Aftorga ftaat op zyn Vertrek, om dcmleeraale Wateren van Ledesma in 't KoningrykLeon °P de Frontieren van Portugal te gaan gtbruyken Maar fommige "itenen, dat zyn Eminentie wal met een geheime Commiffic voorzien ®ogt weezen, om aan 't Hof te Lisbon aan een Vergelyk met het Hof v»n Romen te arbeiden. Uyt Catalonien heeft men dat daar een tweede werving van ijoo Matroozea gedaan wierd om de nieuwe ®otlogfcheepen die in 't Koningryk gebouwd worden te beman- «ta Ea yaa Radix w»id gefchmven, dat den 29 van de voorlccden 1 Maand «enige Oorlögfcheepes Van daar raat de Cortinn* en St. Att» der vertrokken waren ten einde zich by de daarzvnde te voegeir, »n apparent om de Gallioenen te gerviott te zeylen De Marquis Mary I heeft Otdre gekteegen, om te vertrekken om zoo ltien meend, het Gebied over dat Esquader te voeren. Te Kadix is een zwaar Verfchil I opgekomen tuffchen het Zeevolk en de Öpzienders van den Tol tot zoo verre dar men handgemeen geworden zynde tien a twaalf Mca- fche« gefneuveld ware» onder welke zich twee Zee-Kapitéynen be vonden. De Graaf vaa Koningsek, Ambaffadeut van den Keyzer, ca de Matquis d'Abrantes Ambafiadcur van Vrankryk welkt zcedcrA rt- ige dagen buyien dré-- «raé zyn gewccft, om van Lucbt te veran deren, worden heden of morgen hier te rug verwachtals wanneer da Conferenrien en Onderhandelingen over de Zaaken van 't Congres, die wegens de abfcntic van Hunne Excellentien opgefchoit waren, weder hervat ftaao te worden. Men zegt dat deeze Kroon zeer fterk op dc Reftiturie van Gibraltar blyfr aanhouden. PARYS den 18 Oftobet. De Hertog van Bournonville heeft eenige Officieren cu Domefliquen van zyn Gevolg hier gtlaaten en met» taeend dat zyn Excellentie binnen twee Maanden in deeze Stad te rug zal komen by aldien zyne Gezondheid zulks toelaat ofte dat H niet gerappelleerd word. Te Soiflor.s pafleerd niets van belang. Me» hoard niet veel meer fpreeken v»n de Treves. De voornaamfte Plcni- potcetiatifTen bevinden zich te Fontainebleau. Donderdag hadden de drie Gedeputeerden van Tunis Audiëntie by den Koning De Aan- fpraak die Zy aan zyn Majt. deeden was kott en zeet ootmoedig behelzende vier Poir.ten, te weettn Dat dc Bty dc Divan, cn het Krygs- volk^van Tunis Toutv en Ltedivcez.en hadden van z.yn Majt. beleedigd te hebben j dat Zy daar over Pardon fmetkten en dat Zy beloofden r.ull-y voortaan niet meet te doen voorts dat Zy aan ryn Majt. een gttukfi^e Tygtcriny en lang Laven toe-wenfehten. Waarop de Koning de Goedheid had, Hen te antwoor den datHymcthct geen zy Hem gtzegt hadden, voldaan was» Het Hof heeft weder een ExpreïTen naar Romen afgevaardigd. DC jonge Koniriginne Douariere van Spanjen ontheud zich noch <n het Karme'.iter Kloofter en men hoord niet wanneer zy 't zelve vetlaa- ten zal Ondtrtnflchen heeft die TrinctiTe Vryheid Van tyd tot tyA- dc Hertoginne Douariere van Orleans haare Moeder te gaan zien» De Heet Sanfoa Prieftcr van de Parochie van St. Hilaire tn deezC Stad, is nasi de Baftilie gebracht befchuldigd zynde deel gehad t« hebben aan het maakrn cn verbreiden van de Nouvettes ÈcclefiaJiajues ofre Nieuws Tydingen rakende de Kerkelyke Zaaken in Vrankryk. v-en a«r.z]enlyk Burger deezer Stad ïs ter dier ecsalte meede gevat, e» naar het Fort l'Evêque gtbrecht. Zeederd cenigt dagen heeft me* weder Onderzoek by de Boekdrukkcts en Boekverkopers alhiet ge daan. LONDEN den 19 Q&ober. De Koning vetluftigd zich by conti nuatie rr.tt dc Jagt Zaturdag nam zyn Majtft. dat Vermaak ia h«E Bofch van Wimifor het Hert dat gejaagt wierdliep van 's motgen* ten elf tot *s namiddags ten 4 uuten onophoudelyk waarover zy» Majt. zeer groot genoegen had es ordonneerde zelfs dat Üicr in 't leeven tt behouden. Op de Vertoogen die aan dea Koning cn Dee- zdfs Geheimen Raad gedaan zyn wegtns de Dieveryen en Straat- fchenderyea die dagelyks in de Steeden van Londen en Weftminftet gepleegt worden, heeft zyn Majeft. geordonneerd de aller-nsdrükke- lykfte Middelen tt beraamen om den voortgang van dat Kwaad te ftremmen en men hoopt dat heilfaam Oogmerk te zullen kunne» bereiken maat om de Onknften tot die Maatregelen tc vinden z*L de Lord Major en de Opper-Sheriff een kleine extraordinaire Belsftüng op de Huyzen moeten leggen. Vrydag is het Ootlogfchrp de Diamant, Kapt. Miies Stapleton uyt de Wcftiadiën te Portsmouth aangeko men zynde den to July v2rs C.trthagtna en den 6 Augufty van Jo^- rnaic» veitrokkcii Met het zelve heeft men tyding dat by zyn ver trek van as eerftgemelde Plaats dc Gallioenen zeiltéd lagen naai Porto Bello, om van daar te rug naar Cartagena, de Havana, en vervol- geös cant Oud-Spar.jen te vertrekken waar uvt men bcflnyt dat zf daar in 't kort zullen aankomen. Mit Biieveo van Bofton in Nicuw- Engelatrd lietft meu dat de gtrrcraale Vergadering aldaar gerefol- veerd had niet alleen uyt de Trelbrie aldaar aan den nieuwen Gou verneur Euirvet te doen uytkee'ea 1700 Pond Steil, als een foott var» Subline tor zyn Gouvctnemëntfchap eu tot vergoeding der Ockofte» van zvo Reis derwaarrfs masr ook van tyd tot tyd aan gemelde» Gouverneur een iortsbcle Somme te doen betaaien tot meerder 00- dcifteuoing van zyn Regeeting doch dat dien Heet geweigerd had zulks aan te hermen als ftrydig zynde met zyn Majts. loftruftien, wasrby Hem cc» Salaris van rooo Pond StetJ. 's Jaars was totgtlegr» De Marquis Riccardi extr. Envoyé van den Groot-Hertog van Tos- canen, is naat Douvres ve.trokken, om naat Vrankryk te keeren.- De Ooftwidife Compagnie contir.ueerd hsare Verkooping, die Donderdag 314000 Fand Steil, beliep. Men meend dat het Parlement niet cerdet als na Kersmis zal vergaderen, 'c geen echter van den uytflxg der Ne- gociaticn van *t Congres fchvnd te zullen afhangen. Uyt Marocco heeft men onder andere vretllykc Omftandigheden van het veroveren van Miquencz door de Zwarten ook verftaac dat die Barbaaren dea Befaeeden in gemelde Stad gevonden hebbende die dt voornaamfte oorzaak geweeft was van 'net afzetten van Muley Hornet Debby en het aanftellea van Muley Mbdelmalek^ tot Koning, Hem aan een Kruys had den doen nagelen her Vlcefch by ftukken uyt zyn Lichaam fityden, en voor zyn Oogen veibraaden waat meedt Zy zoo lang geconti nueerd hadden tot dat Hy geftotveu wat. Met Brieven van Briftol van den is deezer heeft tr.en dat een Schïo uyt Ierland gekomenr den 13 deezer een Spaans Heet met een Juffrouw en ets Officier te Gomb Martin in Devonshire aan Land gezet had s co van Exeteis woid gefebreeyeo, dat gemelde Heet die men meende de Hertog vaa Rippeid» ts weuen dto ij deeaer 'i avosós aldqsi waa aangeka-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1