L E tn Viotti p<*m, °PIJII I petllt, a»tdi P'ca^ Ritiitl. '«a I well »tj »c. X«iiboi WfcW J was ?*S. He, '".ft it,], leiig, N°. ilü Woehs i a git Conraht. Vervolgens had dien Ags ook met veel-Plechtigheid Audiëntie by I Koninginne waar na Hy door den Hof-M.aaiichalk genodigd BARBARYEN. rjUPOLI den eerften September Na het veitrek van 'r Frana j het"KÖDinglykeTra&c,trcnt te genieten 5 Na deMaaltyd wierd Esquader van deeze Plaats heeft men met zoo veel kracht en j Koft Tgball en Liqutu„ Bepreze„teerd «U meede voor Hem fpoed gearbeid, om de Schade te heiftellen, die door de Bom- ielookt en m«n bood d;ÏD Minifter zoo voor a)s na de Maaltyd Lo aal 1, m rr>a»ad«> a Jaa>a Csad «aiunr»a« haatr O Water aan op de Tutkre wyze, om zyne Handen te waflehen. MM hes ben welke gemelde Esqiiadei in dcezc Stad geworpen heeft, pitorziakt was gewotden dat men by na niet meet ziet dat ccnige luw Huyzen belchadigd zyn geweeft. Alle Onze Kapcis ktuyf- op de Fracfle Koopvaatdets, en hebben 'er bereids ccnige hier op- duacht de Veibittcring tegen die Natie is hier zoo gtootdat 15 (v-a Kooplieden' en Burgers die de Toeruftingen ter Zee verlasten idden op nieuws Schccpen doen wapenen om op de Kuften van i.irence en Languedoc te gaan kruyflcn. De Fianfle Slaven worden ilisizse hard door hunne Meefiets gehandeld, dat zig z van dezel. tf«oi wanhoop hebben opgehangen. De Sectetatis van den Coafuk, idkede Marquis de Grand Pré hier gelaaten had om over een Vet- tlrk tc handelen, is op een wreede wyze ter dood gebracht. PORTUGAL. 11S80N den z September. Woensdag begaf zjch de Koninginne Ktteld van de Princeffe van Aftutien den Infant Don Pedto en de léotc Donn» Francisca naar het Keninglyk Lufthuys van Belem. picn dig vertrok de Prins van Brazilicn naar Belas om den Infant jot Carlos zyn Broeder te bezoeken. De Koning blyft onvcrzettelyk ozyne Befluytcn om een uytftcekendc Voldoening van het Hof te tomen te hebben 5 En vcimits wy dus tegenwoordig hier zonder Paus ifnis het de Fatriaich vin dcezc Stad, die de Dispcafatien geeft tot Etuwlyken en de Bu!le<. tot Beneficicn, ca die ook ter hoogftet Inftan- titVytfpraakec doed in Kctkelyke Zaakcn, welke by Appcll aan Hem gragt pebracht worden. De Heet Bicchi ziende dat Hy voor een gedeelte Oorzaak is van die gevaarlyke Veranderingen welke allengskens tot ito Scheuring zouden kunnen (hekken heeft vetfeheide Blieven aan iS,k tal o(d iet vu crwji, Gat, ovtm- te pi|. ham (r ot- f Ltyi 1 dooi endij 0, dl- Ara- Ka!- IvtitjimKoning gcfchiceven en zyn Majt. vctzocht, Deszelfs rechtvaar- 1 T# 'lajf 1 wit Ata nel- - «J °ff Talk n d( e:n elf, fo vea op lig Ongenoegen te matigen, en deuytvoering vanzeekete Decieeten, (ienoch niet gepubliceerd syo, uyt te dellen. 1 T A L I E N. MALTHA den 3 September. De Gtaaf van Harrach, gedefignectde tobafiadeur van den Grootmccfter aan het Hof van Portugal om Uiare Foirugcefc Majeftgyten wegens het dubbcld Huuwlyk tuffchcn (tfrincen cn Princeflcn van Spanjcn en Portugal in den Naam van zyn Eminentie tc complimenceeten is met 4 Onzer Fregatten naar Lisbon vertrokken. Twee EranfTe Galcycn van het Esquadcr van den Mirquis de Gracd Pré, dat voor Tripoli geweeft is, zyn in dceze Ha vo gekomen em eenigc Proviiien in te neemen, en ftaan naar Mar- ftiliete keeren. Onze Commiftivaarders hebben dit Jaar noch gecne fijieaop de Turken gemaakt. De Hitte en Droogte zyn tegenwoor- digzoo gtoot in dit Eyland dat vctle Petfoonen op het Land daat (oorgeftorven zyn ca het Water van Onze Waterleidingen is zoo- (iiig bedotven, dat vcele van die gcene welke daar van dtiuken, met runt Zicktcns overvallen worden. Men maakt groote toebcreidfe- Imom aanftaande Woensdag het Fecft van de H. Maget cn de Vri jlating van het opbicckcn der Bcleegtting van dceze Stad d»or de '«ken, te vieren. t> P A N J EN. MADRID de» 14 September. Men wil dat het Hof beflooten zouw btbben de Gcldfpccien te verhoogen te weetcn de Pezos van io tot ücn 1 halfen de Piftnlcttca van 4$ tot jo Realen waar tegen den Kiidvan Caftilien zoo kragtige Rtmonftrantien aan den Koning gc- (un touw hebben dat men hoopt de Verhooging voor ectft wel cytgefteld mogt blyven. Het Hof heeft zcekcre Fropofitie om het uytvocren van Wolle uyt dit Koningryk met 24 per Gent te belaften v «worpen. Volgens de Brieven van St. Scbaftiaan was daar noch J«o Direfteur van de nieuwe Compagnie benoemd cn men maakte oak nog geen de minfte toebercidfelen tot het cquipceren van Schcc- f«s,om naar de Wcftindiën te zenden. ZWEED EN. 'TOKHOLM den 13 September. De affcheids-Audiëntie; welke de Tnikfè Aga voor zyn vertrek van hier by den Koning en de Konin- i'oot gehad heeft, is ep de volgende wyze gefchicd Voormiddag ten elf uuren begaven zich de Kamerheer Löven en de ««ttaris Soldan met 4 Koninglyke Koetfcn naar het Huys van dien Tutkfen Minifter om Hem af tc haaien 5 waar na Hy ter Audiëntie ««ills vplgd Twee Koninglyke Stalmecfters t. Twee Koctfnn waar in zaten Bedienden vaa den Aga en de Tolk 3. Twee Koninglyke Hand elden j 4. De Maaifchalk van den Aga 3 3. Een Koets met Faar- ptn btfpannnn, waar in de Aga voor uyt reed, en tegen Hem ovei za- ttJ«c Kamerheer LOven en de Secretaris Soldan 5 6. Noch een Koets «6 Paaiden betpannen 5 De Koetswaar in den Aga zatwas om- -Op ^oBattaillon van de Gardes gerangeerd. Den Aga reed tot aan de 'if van *t Slot, daar de Gatdes in de Wapenen ftonden. Onder aan Trap wierd Hy ontfangen door den Kamerheer Kronftrom en bo- dooi den Hof-Maaifchalk Baron vac Dnben die Hem gcieidede single Audiëntie-Zdal daar de Koning zat op een Zilvete Troon péen Hoed op het Hoofd °n»en de Senatoren en d deed'6 V00rnasmt Pérfoonen. Aan de beide zyden van den Troon en de geheele Zaal was vol van Generaals en De Aga den Koning genaderd zynde ,a<n z7n Majt. eec Aanfptaak, die door den Heer Savaiy vertolkt waar op de Hof-Kancelier van Knochen antwoordede. Hier op IJD7«'*e gem. Hof-Kancelier aan den Aga den Brief des Konings Sa» 'n Tut'c^:,n Keyztrdewelke den Aga nut gioote Eerbied ont- *1 »a waai voer Hy op zy« Turks bedankte; Na dit Onthaal wierd den Aga met gelyke Ceremoniën van Slot naar zyn Huys geleid waai by Deszelfs Maaifchalk te Paard de Koninglyke Miflïvc opentlyk met groote Eerbied voor zich hield. Den Aga heeft het gewoone Koninglyke Prezcnt van duyzend gou- de Ducatcn bekomen en voor zyne Bedienden zyn 400 Ducaten ge~ geeven. Dien Turkfcn Minifter heeft geduiirende zyn RcÜdentie aan dit Hof alle Maanden 30c Ducaten gehad tbr zyn Deftoyemestl STOKHOLM den zo September. Voorleedeo Vtydsg is eindelyk de Tutkfen Aga van Uier vtttrokkcn cn wel met de volgende Flèg- tigheden: De Baron Funk, Ceremoniemeeftei en de Secretaris Soldan kwéüiea Hem met een Koninglyke Koets met 6 Paarden béfpannen in zyd Huys afhaalcn Een Detachement Gardes en acht Koninglyke La- keyen marfchcerden aan de beide zyden van de Koets en de Pages ftonden achter op dezelve; -Daar waicn noch vetfeheide sndereÊoetr fen, waar in zaten de Perfoonca van 't Gevolg van den Agk, ca eèni- ge Edellieden van het Hof Een gedeelte van 't Garnifoen (Vond in de Wapenen gerangeerd langs de Haven, Den Aga daat aan gekomen zynde, begaf Zig in tea Sloep, die zcet pragtig vetzierd was, en de Rocyers waren alle in 't wit gekleed, met zwatte Fluweelc Mutfen, waat op bet Cyffet desKoniagi met Zilver geborduurd w»s. Zoo dra den Aga aan Boord van 't Fre gat gekomen was dat Hem naar Dantzig zal overvoeren ging het terftond onder Zeil onder een generaale Salvo uyt het Kanon van 't Kaft eel en vau alle de Scheepen die in de Haven lagen. n De meergemelde Ottomannife Minifter heeft geduurendé zyn Ungè Refidentie alhier zeer magnificq geleeften ptoote Depenfes gemaakt, waar toe Hv drie vcrfchcine Fondfen gehad heeft, te weèten Maanie- lyks 300 Specie Ducsren van den Koning zoo als in myn voorige gemeld is 3-- 34 Beurftn Leeuwendaalders die Hem de Bacha van Choczim van tyd tot tyd tot zyn onderhoud van wegens den Grooten Heer heeft overgemaakt, en' zyne eipen Middelen. Hy hield een for- mecle Hnyshouding en by zyn veitrek heeft Hy alle zyne Meubileh en Huyscieraiden aan de Zwcedfe Bedienden zoo Knechts als D'enft- meyden, die Hem tot zyn Dienft gegeeven waren, gefchonken, en nog andere Prezcntep aan haar gedaan. Zyn Gedrag word in 't algemeen zeer geroemd, hebbende de Verbeelding, die men van eènTtirk konde hebben, zeer verre overtroffen. Hy is ganfeh voldaan van nlle de Ke ren en Vermaaken die Hy hier genooten heeft, vertrokken, maar het waare Onderwerp zyntr Commii&e en het Succes v»n dezelve blyft als noch een Geheim. Dien Aga ftaat zich .van Dantzig naar Weeneu tebegeeven, om met den daar zynde Tutkfen Mir.ifter te fpreeken en vervolgens raar Konftsnticopolen te keeren. Het Gezandfchap *t geen dit Hof htflooten had aan de Porte te doen waar toe dc Graaf van Rheeftierca benoemd was is noch uytgefteld. De Rus- Keyzerlyke Minifter Graaf vaü Goliowin ftaat nu meedé op zyn ver trek naar Petersburg. POOLEN, PRUYSSEN, enz. HIGA den 14 September. Volgens de Britven van Petersburg, ftond de Kcyzct zoo lang te Möscou te blyven tot dat Hy de Cara- vane naar China had zien vertrekken. Men verzeekerde dat in 'tkott een Keyzetlyke Ordonnantie ftond uyt te komen volgens dtwclkt? een naauwkeurig Onderzoek gedaan zouw worden van alle de Ade- lyke en Riddcr-Gocdeten ofte Hccrlykheden welke geduutende de Rcgcctingen van de Koninginne Chriftiaa en de velgcnde Monarchen van Zwceden by Ceflien, Verkoop of andetzints in de Piovintien van Lyfluni Zfiiand en IngtrmanUni, vetaliëneerd ofte vervreemd zyn ge worden. DUYTSLAND en d'aangrenzende Rykeri. GRATZ den iB September: De Ktyéerinne zich voor eenige dagen mebde Hatten-Jagt vermaakende, ve^de zj van die Dierenen des a- vonds zond Haare Keyzerlykc Msjeft. een Harten-Bout th een Paftey met een Staftctte aan den Keyzet te Ttiefte. Maandag begaf zich dé Keyzetinnc verteld met de Aadshertbginne Infante naar het oudé Dominikaner Nonnen Kloofttr daar Zy aan de Deur met twee Koo- ren Trompetten en Keetelriommén dooi de Priotin èn allede Nonren ontfangen wierd. Woensdag vermaakte zich Haare Keyzerl. Majcft. met in bet Park allerhande Wild te Tellieren. Donderdag altifteerdc Zy zoo voor nis namiddag by den Dienft ven Corpus Domini. Vrydag bezocht die Princeffe O. L. V. té Sttasg.ang 3 By Haare te rug-komft: zag Zy van vérre een Priefterdie mtt het Venerabile van. eèn Zièke kwam waar op de Kejrzerinné dien Priefter met groote haaft in dc Koets volgde en dcu zeiven genaderd zynde vertelde Haare Keyz. Majv het Venerabilë te \foet tot tan de Parochiekerk daar Zy vaa den Pricfttt den Zeegen ontfing en keerde vervolgens naar het Key- zttlyk Paleis,1 Haare Keyzerlykc Majt. heeft nu de meefte miracu- lcufe L. V. Beelden in deerte Géweften bezocht. WEENEN den »z September. Het Keyzerlykc Hof is met eeoige uytheemfe Kooplieden in Onderhandeling om ecu Somme van ijo» duyzend Floryoen ter Leen op te neemen, waar voor zeekere Inkom- ften verpand Zullen worden. Men zegt dat dit Fonds gedeftinCcrd is, om de Keyzerlykc Regimenten te complcteeren. BERLIN den 14 September. De twee Gedeputeerden van Thoorn zyn naar Wuftaihairfen vertrokken om de aankomft des Ronings al daar af te wichten Men twyffcld niet of zy zullen zeer gunftig ont fangen worden ,- alzoo zyn Majt. bereids onderrecht is van de haide. Behandelingen der Rooms-Katholykcn tegen de Ptoteftantco. De Prins van Bcvera Keygerlyke Generaal Luyrenant heeft reikshétif jfatticaliere Coqfcreatién met dea Kenir-g gehad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1