lEYDSB 37x8. -.>v> No.iri Vry d.igfe Cöaraiit t T A L t E N. ROMEN dén it September. Maandag zohd de Kardinaal Cin- firegos den Keyzerlyken Secretaris cn den Auditeur om Pof- itffie te neemen van de Portugeefe Kerk van Sint Antonio cn vaa al het Zilverweik wetgende meet dan 7000 Ponden als meeae van alle de andete koftelylte Meubilen in die K.cik, cn men be noemde ter zeiver tyd Spaanfe en Hoogduyrfe Priefters, om den Dieaft ja dezelve waar te ncemen maat de Wapenen van zyn Fortugeefe jdajf. wierden niet afgenomen. Vermits dit Hof voorziet, dat de Ko- sicg van Pottugal geen Miniftet nochte Legaat èt Laten zouw admittec- (ien, heeft de Paus beflooreo den Koning van Spanjen te verzoeken, om een Bifi'chop van zyn Ryk naar Lisbon cc zenden met de Com- miiïïe om den Koning.van Portugal tot een Vergelyk te bewecgcn. Andere zeggen, dat dit Hof deu Koning van Portugal zouw doen ver- zoektn om den Portugecfen Kardinaal de la Motta tot de Onder handelingen van ces Accommodemeat toe te laaten. Gifter was we der een particuliere Congregatie van Kardinaaien over die Zaak, maar men weet niet wat daar in geresolveerd is Ondertuflchen is het zce- ker, dar de Kardinaalen nu met dat Wette zeer verleegen zyn terwyl het fchynd dat de Paus zig daar mcedc niet veel bemoeyt. Woensdag arriveerde hier in 7 dagen een Expreffe van Parys met Depeches aan-' gaande den Kardinaal de Noailles. Den Abt Baroni, Napolitaan, is naar Trieftc vertrokken om do Bulle wegens de Monarchic van Sici lies aan den Keyzer over re,brengen. De Geeftelykheid van de Lanr den van den Keurvorft van' de Paltz een nieuw Appel en Vertoogen aan dit Hof ingebracht hebbende tegen de twee Sententien die onder de Regeeringen van Clemcrs XI. en Inneccnttus XIII. gcwcezcn zyn, en waar by gem. Geeftelykheid gecondemneerd word, om 300 duy- tend Ryksdaaldcrs aan den Keurvorft, tei occafïe van deszelfs geluk kige komfte tot de Regeering op te btengen heeft de Paus die Zaak tot zich getrokken kennis daar van genomen en de uytfpraak ge daan dat zoodanige Taxs ftrydig was met de Kerkclyke Vryhecden rn de Canons dat al bet geen gem. Geeftelykt daar omttent beicids betaald hadden, onrechtmatig ontfangen was, cn dat zy voortaan uyt dien hoofden niets meet moeften opbrengen. LIVOB.NO den 10 September. Hier zyn gearriveerd Will. Curling tan Lisbon, Jan Laciglois var, Dieppe, Jofeph Baudeuf van Marfeille, John Harnet van Hamburg Jan Jooften Achrooder van Amftctdam Andrea Fot van Meflina, en nog 2 Scheepen zyn in 't gezigt. PARMA den 10 September. Dingsdag is de Prins Emanuel van Portugal hier aangekomen. Hy begaf zich noch dien zei ven <Up nru Colorno daat men aan zyn Hoogheid het vermaak gaf van de Jagt «avan een magnificq Ba). Heden is die Peins hier te tug gekomen; Deezen avond zal Hy aflïfteerea by een groot Bal in het Paleis van Sr. Vidal en morgen ftaat zyn Hoogheid naar Sandonino te vetttek- ktn, om de Heitoginne Douariere zyne Moeye te zien. MODENA den 4 September. Ecrgiftei arriveerde de Prins Don Emauuel van Portugal in deeze Stad Hy ram zyn Logemtct in het Kloolter van Sr. PiererDe Hertog zyn Aankomft verftaan hebbende, begaf zich in Peifoon derwaards, en geleidede Hem aan 't Hof. Mor- gtn ftaat zyn Hoogheid naar Farma te keeren. Hier bevind zich te genwoordig een vreemd Heerdie men zegt een Afïatifch Prins te weezen, cn een Broeder in het Kapucvner Kloofter alhier te hebben. Onzen Hertog heeft Hem doen complimenteeren en verfcheide Kor ven met Ververfchingen gezonden, en Hy word bediend met de Koet- fen van het Hof. BOLOGNE den 11 September. De Ridder van Sr, Joris en de Ptin- cefle Sobiesky zyne Gemalinne ftaan wegens de overleden Koningin- ne van Sardinien den Rouw aan te neemen. VFNETIEN den rs September. Een gedeelte van de Bagage en Be dienden van de Hceren Andreas Cotnaro en Pietro Capello txrr. AmbalTadeurs van deeze Republicq by den Keyzer, zyn Woensdag in 8 uuten tyds van Triefte hier te rug gekomen Met dezelve kteeg men tyding, dat de Keyzer den 9 des morgens daar was aangekomen dar gtmeldc twee Ambaftadeuis den 10 des namiddags ten twee nuren haar magnifique Intreede te Triefte hadden gedaan, hebbende haar Gevolg btftaan in omtrent 400 Edellieden vanTerrafïrraa te Paard, boven en- de behalven haare ordinaris Edellieden Officieren en Domeftiquen dut Hunne Excellentien den elfden haare eerfte en den twaalfden haare1 Affcheids-Audieatie by zyn Keyztrl. Majt. hadden gehad Die Mo- Mrch had gemelde Ambaifadcurs met beruyging van zeer veel Vtten- delykheid en Agting ontfangen en aan ieder van Hen Deszelfs For fait met Diamanten omzet, Present gedaan, cn derzelvetSecretariflen hadden elk een gouds Keeten bekomen. Den 13 was de Keyzet naar fiunte vertrokken. Eergiftcr zyn de voorn. Ambafiadeurs van Triefte hitt te rug gekomen ea gifter hebben zy ia het Collegic Verflag van haare Ambaflade gedaan. De Stad Ztnre van de befmettelyke Ziekte v«!komen brvryd zynde, is dc Commercie met dezelve ca het gchccle Iflsntl weder open gefteld. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. QRADISCA den iz September. Voorleeden Zaturdag heeft de Graaf Leopold Adam van Strafoldo Keyzeilyke Kamerheer, en wet- kelyke Geheime Racd in den Naam des Keyzets de Hulde in deeze Stad ontfangen van de Stenden, den Adel, cn dc Leenhouders van het Vorftelykt?raaffc!itp Gtadisca De voornaamfte Ceremoniën van die ïunftie zyn als volgd Na dat gemelde Graaf verzeld van alle de Stenden zich tiyt het Ktysetlyk Paleis naar de Ketk der Paters Serviten begeeven en aan d* Deur her Wywater vin den Aarrs-Priefter Baron del Mcftii ontfan- pn had plaatftede zich zyn Excellentie onder een Verhemelde by htt Altaar daar de Mifle van den H. Geeft gezongen wierd. In het Jtleis te rug gekomen zynde zettede Hy zich op een pragtige Stoel, '•aande op een vetheevenheid van twee Treeden onder een Verhemcl- 'e. daar Hy de Aanfpraak aan de Stenden deed met gedekren Hoof- maat xoo dtkwils als Hy den Keyzot noehtdc, ftond Hy ovcr-end,, co maakte een RevAentie met kniebuygèn én ontdekte doofde. Die Aanfpraak wierd beantwoord door den Vict-Land-Maaifchalk Graai Comad, wadr na de Hof-Raad Steitz, ftaande ter linker zyde vau Stya Excellentie in dc Duytfe en Iraliaanfe Taaien de Leezïng deed vad den Eeddie door dc Stendén met de drié vooifte Vingeren opgeftee- ken woordelyk tsagefprooken wierd Vervoigens wierd het Te Deur/a gezongen en een proot Feftyn gehouden zynde het Kknón van dc Veiling by die Plechtigheid vier veifcheidemaaleo geloft. WEENËN den rs September. Dc Heer van Höpkcn, die voor dee zen Rcfident van Zweeden aan dit Hof is geweeft is hier aangeko men om den É,e 1 van Getrouwheid af te legg^ wegens het Ampt van Ryks-Hofraad en Ceoth-Graaf ofte Director van het Lanti Hadelen in het Hertogdom Breemen aan de Elbe geleïgen. Men zege dat de Keyzer Hem wegens dar Ampt 3000 Ryksdaaldcrs Tratlement heeft toegelegr. De Turkfe Conful heeft vao zyn Hof Ötdre beko men om cenige Chriften Boekbinders in Dienft te neemen en raat Konftantinopolcn te zenden daar zy onder dé Proteftie van de Key- zeilykcFranfte en andere Miniftets zouden arbeiden. De Keyzer heeft den Vorft Chiiftiaan van Lobkowitz hetmilitair Commando :e Napels opgedragen. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 24 September. De Koning heeft dtD Bdrófl kil» Bulow die tot nu toe Generaal en Chef Van de Hanoverfe Troupped - geweeft is tot Geneiaal Veldmaaifchaik verhceVen en de Afte ddaï van naai Hanovct aan den Prince van Wales gezonden, ten einde de zelve aan dien Generaal ovet te geeven. Motgen ftaan zyn Majtft; en de Riddets der Oide van den Kouft'eband welke te Windfor co iS mylcn in de rondte aldaar zyn hunne Offethandc in de KapeUe Van St. Joris ingevolge de Wetten en Regulen van die Orde te doen. Op de Klachten dat de Rovers van Salde het Engels Schip genaamd de Geiaid van Groot-Jarmouth van Matfeille naar Hamburg gaande, genomen en verfcheide FalTagitis die op het zelve waren neven# al het Bootsvolk te Azimote tuffchen Salée en Saphia geleegen ge bracht hadden .heeft her Hof Ordtc aau de Admiraüteyf gegeeven i ten eeiftcn een Oorlogfchip detwai.rds te zenden om RecUenfchiSp van die Beleediging te eyflcheu zullende dat Schip gevolgd wor den door de twee Oorlogfehccpen waai in de Prezenten zyn die dèn Koning aan den Keyzer van Marocco zend maar die zy in handen van den Gouverneur van Gibraltar zuilen laaten tot dai men weeten zal wie van de twee Broeders Muley Horvet of Muien ^Aldelmolek. de ge- ruft- «ïei itter van dat Ryk zal biyvcu. Deeze week zyn Exp.effens, van onze PieDipotectianffen van Fontaineblcau *a dit Hof gearri veerd en dcwyl van haar aanbiengen r-iets komt uyt te <ekkct: en dat zeedeid dien tyd de publiquc Eoudfen gedaald zyn geeft zulks Stoffe tot verlchcide Speculatieu en Raifot:ntmearen. Een Expteffe voor eenige da4cn hier aangekomen van den Lord Waldgtavc de» Koniogs Min ftei aan het Ktyzetlyke Hof heeft ook Brieven mcedé gebracht van Konftanrinopolen zoo voor het Hof als voor Patticu- iieioi van divetfe Dagteekeningen en de jongfte van den vierden Augufty, behelzende tie verfcheide volgende tydiugen: Dat de befmettelyke Ziekte by cooticustie noch fterk graffeerdé in die Turkle Hoofdftad, es de Vooifteden Galara cn Pera, als mee- de in het Dorp Belgrado en andere omleggende Plaatfcn zoo dat veclc vootnaame Lieden zich dieper iu 't Land en op dc Kuft van den Bosphoius ofte het Kanaal van de Zwaite Zee geretiieerd had- den. Io tegendeel verminderde die Ziekte hoe langer hoe meer ta Smicna. Deu 23 July was te Konftantinopolcn een Expreflé aan- gekomen met Brieven van den Tutkfen Aga te Stokholm refidee- reodewelke Expttifc twee dagen daar ca aan gemelde Aga zoó men zcidc met Brieven van Rappel, naar Zweeden te tug gezonden was. De Belichten uyt Fcrficn confiimeetden dc tyding dat de Prins Thamas met ten Leeger in 't Veld was tegen den uliiipateut Efchtcft cn dar deeze een voornaam Officier met een Commilïïe aao de Porte had gezonden om aan dezelve kennis van den Staat der Zaakep te geeven code ter zelvet tyd Hulp en Byftand van dé Ottomanncn te verzoeken, maar dien Officier wierd door dc Turken op de Frooticrcn om Reedenen van Staat opgehouden De Groot- Vizir had op nieuws aan den Heer Romanzof MKifter van oen C2»ar verklaard dat de Potte de Vreece zouw onderhouden ca z:ch met de Peififche nochte Tartaitfc Zaakcn niet bemoeven en men had Reeden te gelooven dat het Turkfe Hof tegenwoordig gantich niet tot Oorlog geneegen was zoo ten opzichte van den lnborft van deo Primo-Vizirdie zeer edelmoedig maar niet mar- cialis ofte tot Oorlog geneegen was, als in aanmerking der vCrmin- derde Schatten en Krachten der Ottomaonen; Ondectulfcheo fton- den de Zaakcn in Taitatyen noch zeer vetward De Porte was in 't voorneeraen den Chan af te zetten, en men had in zyn Plaats^ willen aaoftellen een voornaam Man uyt de Tartaarfe Natie *AdeL Cberey genaamd, die veel Vciftand Moed cn Ondervinding had, et* die het Hoofd en den Aanvoerder in den Opftand tegen den Ühaa was geweeft doch Hy was te Konftantinopolen ovetleeden Na- derhand had men die hooge Plaats in 't geheim aangeboden laan een voornaam Taitaais Heet Cuplon Gherey genaamd doch die had daar voor bedankt zoo dat de Tutkl'e Miniftets verleegen waren» om een Peifoon te vinden die de vereifchte Hoedanigheden had» en voor de Poite wel gezint was. Deo Opper-Vizir onderhield te- genwooidig ia vtrlciieidc Piaatfen van Europa indirefte Ooirespon- dentien om van den toeftaod der Zaaken van ty4 tot tyd naauw- keurig onderrecht te worden< Den Grooten Heet ftond twee nieuwe Fascia's te maaken te weeten den Zwaarddrager esr den tweeden Stalmerftet van zyn Sultaaofc Majeft. Neef van den Pti- mo-Vizii, welke twee Hceten vervolgens ieder m:t een Dochtet van den Sultao zouden trouwen. De A'getyneo hadden by de TortC doen vetklaaren de Reedene.n, ««iiom zy de Vteede met dén Key- nkf kond-en ingaan. Dié Blieven voegca daat by dat dc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1