LEYDSE yjfcpcr Www N°. us Woens Jagfc Conrant. 1 S P A N J E tt. CARINTHIEN. INGEMERLAND. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. V R A N K R Y K. GIBRALTAR den 12 Augufty. Uyt Barbaryen heeft men y dat de nieuwe Koning Muley ^4bdetmalek_zyn Regeering op den voet van wylen zyn Vader bleef voortzetten, en Schatten vergade ren, Het meefte gedeelte van zyn Krygs-Macht in Zwattcn btftaande en veel duyzend Man uytmaakendehad gerevolteerd, om dat die Koning van haar gecifcht had deWapenen neêr te leggen, >t geen zy geweigerd hadden en naar Salée getrokken waren na dat zy alvoorens eenige uyt den haaren aan den Koning gezonden had den om haare achterftaiiige Gages te vorderen zonder dat Hy Hen dat Verzoek had toegeffaan Gemelde Zwarten, die op haar Marfch veele Ongeregeltheden hadden uyigevoerd hadden zich vervolgens Mecfter gemaakt van 't Kafteel te Salée, daar zy 600 Vaten Buskruyd, veel Kanon en andere Ammonitie van Oorlog gevonden hadden. Dit Geval had te Miquenez by den Koning en zyne Grooten veel on- geruftheid verwekt om dat dc Muytelingen die dagelyks aangroei den, niet anders dan door een fterk Lecger gedwongen zullen kunnen worden. Die van Saiée wazen in de uyterfte vcrlccgentheid en de Commercie wierd zeer geftremt. CLAGHENFURT den 23 Augufty. Vrydag omtrent den middag arriveerde de Keyzer in deeze Stad Zyn Keyzerl. Majeft. wierd aan de Poort ontfangen door den Graaf van Gronegg Stads-Hoofdman, die Htm de Sleutelen met een kotte Aanfpraak prczentcerde En na dat de Keyzer in een Parade-Koets in de Stad gekomen was, wierd dezelve door den Magiftraat vetzeld tot aan dc Ketk dei Paters Jefui- ten daat die Monarch door de gezamentlyke Land-Stenden gecom plimenteerd zynde by het Te Dcum aflïfteerdc dat in gemelde Kerk door den Graaf van Attembs Biftchop van Lavandwegens deszelfs gelukkige aankomft gezongen wierd Vervolgens begaf zich de Key zer naar het Huys van den Graaf Rofenberg, daar 400 Man Burgers in deWapenen ftonden, welke verfcheide Salvo's derden na dat alvoo rens een gencraale Salvo uyt het Kanon gedaan was. Zaturdag per mitteerde dc Keyzer aan de Berg-Lieden ofte Myn-Werkers haare Exercitiën en Mnficq voor Hem te raaaken, waar na zyn Keyz. Majt. veele Gefchenken ondér Hen deed uytdeelcn. Gifter heeft zyn Keyz. Majt. de Hulde der Stenden van Carinthien in deeze Stad ontfangen Des morgens begaven zich dezelve uyt het Landhuys naar het Key- zerlyk Kwartier, om zyn Keyzerlyke Majr. naar de Kerk te geleiden j De Marfch gefchiede met groote Plegtigheid De Keyzct reed te Ptard voor uyt gereeden zynde door den Graaf van Wagcnsperg, Land-Maarfchalk van dit Hertogdom, het bloot* Zwaard opgeheevcn inde Hand houdende 3 Aan dc Kerkdeur wierd zyn Keyz. Majt. ont- fingen door denhoven genoemden Biftchop van Lavand, die Hem het Weywater prefenteerde Vervolgens begaf zich zyn Keyz. Majt. on der een Vcrheemclte van goud Laken dat door acht Prooften gedra gen wierd naar het groot Altaar daar de Mifte van den H. Geeft door den voorn. Biftchop pontificalyk gezongen wierd j Vervolgens reed de Keyzer naar zyn Kwartier tc rug en oprfiog de Hulde vaa de Stenden Zyn Keyz. Majt. was gezeeten onder ccn Verheemeltc van goud Laken De Hof-Vice-Kancelier Graaf van Seilern deed de Aanfpraak in de Naam des Keyzers aan de Stenden, en de Burggraaf, Graaf van Thuta en Vallefaflïna beantwoordede dezelve waarna zyn Keyz. Majt. de Privilegiën en Vryheden der Stenden confirmeer de, en dezelve ter Handkus ontfing. PETERSBURG den 24 Augufty. Men verftaat dat zes Regimenten Ordre bekomen hebben zich van Novogorod naar Litthauwen te be- gecvcn co dat zes andere van Smolensko naar Courland ftaan te marfcheeren, zonder dat men weet waarom zulks gefchied. CRATZ den 28 Augufty. Woensdag Feeft van Sr. Bartholomxus, wierd hier om de gelukkige Reis en te rug-komft des Keyzers een gtsote plechtige Proceffte met omdraging van het Venerabil* gehou- dca, waar by dc Keyzerinne en de Aartsherroginne aflifteerden. Vry dag nam de Kcyzerio het Vermaak van dc Herten-Jagt. Dien mor gen begaf zich de ErfF-Prins van Lotharingen naar den Berg van Cal- rarien, om daar zyn Devotie te houden. Vermits de Rooms-Katholy- ke Stcodea op de Ryksvergadcting aan den Keyzer een Gefchtift ge zonden hebben behelzende zeer onderdaanige en nadrukkelyke Ver- toogen tegen de beruchte Executie-Zaak van Zwingenberg, heef: zyn Keyz. Majt. dat Gefchtift naar Wecaen doen zenden met Ordre, om let zelve door eenige geleerde onpartydigc Regrsgeleerden te doen onderzoeken ten einde haar Advis daar over aan zyn Keyz. Majt. te geeven. Alle Zaturdagen word in de Kerk van de minder Convcn- tnaalen Franciscaner Paters voor het miraculeuf* L. V. BeeldMaria- ff«/f genaamd groote Mifte gedaan met ten toon-ftelling van het Venerabile voor de Behoeding en Vermeerdering van het Allerdoor- hchtigfte Hoys van Ooftentyk. WEENEN den ccrften September. Men ziet hier de Maifch-Route 'an de Reis des Keyzers van Gratz naai Triefte en Fiume Volgens dezelve zal zyn Keyz. Majeft. de Hulde ontfangen den 22 Augufty te (Icghenfurth in Carinthien Den 29 te Laibacb in CarnioU en den 5 Sep- 'embet te Gsftz ia 't Frioul 5 Den 10 zal zyn Keyz. Majeft. aankomen hTrieJfein Ifirienop welken dag de Ambaftadeurs haare Intreede al daar zullen doen Den elfden zal daar de Hulde gedaan worden Dien dag zullen de Ambaftadeurs haar cerfte en den 12 haar affcheids- Andientie hebben j Den ij zal dc Keyzer te Fiume, in Croatien, en den te Buccari in gemelde Provintic aankomen; Vervolgens zal zyn tfyz. Majt. op gem. 16 naar Fiume keeren, en van daar over Scainiza, ü'tneh. Stemberg ofte Saguria, ^ddelsberg, Loitfch, Laibach 8ec. Cilly, March- '«•g en Ehrenbaufen naar Gratz. keeren, daar zyn Keyzetl. Majt. op den 's deezer te rug meend te komen. Maandag nam de Aartshertoginne Uafta Magdalena het Vermaak van de Herten- Jagt omtrent Kalbfpu.-g, daat haat Door], vyf van die Dieren fchcrot. In drKeyzerlyke Tuyn van de Favorita bloeyd tegcnwooidig een .Aloë fpinofa rrtucronato folio ^Americana major Dat Gewas is omtrent 30 aaien oud Den lo Jnny laatftleden heeft het zelve zyn Steng beginnen te fchitten en is nu omtrent 26 Voeten hoog, en onder aau anderhalf Voet dik, hebbende 3 j Takken ofte Armen aan dewelke 3305 Bloemen gereld worden. Zaturdag zyn 30 Wagens met Bagage voor den Graaf van Harrach nieuwen Viceroy van Napels, van hier derwaards vertrokken. HANOVER den ie September. Volgens de Brieven van Stohholm, had de Turkic Aga cindclyk zyn affcherds-Audiëntie by den Koning en de Koninginre gehad. Van Diesdtn heeft men dat dc Koning daar ten metaal Standbeeld te Paard deed oprechten. De Voift van Anhalt-Deflau, die van Dresden naar Berlyn gekeerd was zouur in 't kort naar het Keyzerlyke Hof vertrekken. FONTAINEBLEAU den 9 September. Gifter Feeft der Geboorte van de L. V. hooide de Koning de Mifte die in de Kapclle van 'c Kafteel in Muiicq gezongen wierd en des namiddags aftifteetde zyn Majt. in de Vesper. Deezen morgen heeft de Heer Maffty, exrr. Am- baftadeur van den Koning van Sardinien, met een langen Rouw-Man- tel particuliere Audiëntie gehad by den Koning aan welken Hy ken nis gaf van het overlydtn van ét Koainginne van Sardinien Groot moeder van zyn Majeft. De Koning heeft den Marquis de Plelo be noemd tot deszelfs Miniftcr PJenipotentiaris tian het Hof van den Koning van Dceumarken. De Koning gaat regulierlyk des Zondags en Donderdags naar La Riviere Landhuys van den Graaf de Ton- loufe welke twee dagen zyn Majeft. aanziet als Ruftdagen, alhoewel Hy Donderdags derwaards gaande telkens het Vermaak neemd van de Dafte-Jagt. Maandag is de Hertog van Bournonville, cn Dingsdag de Graaf vau Sintzendorff hier aangekomen. De Hertog van Riche lieu aan gem. Graaf aangeboden hebbende een Appartement in zyn Hotel alhier voor Hem en zes PerfooDcn van zyn Gevolg heeft zya Excellentie zulks aargenomen en de overige van zyne Bedienden zyn in de Burgt gelogeerd. VERSAILLES den 9 September. Zondag begaf zig de Kontnginnc naar de Kapellc van 't Kafteel, daar Haare Majt. de Mifte hoorde, die door den Biftchop Graaf van Chalons, Haar eerfte Aalmoefienier, ge- zoogen wierd, waar na Haare Majr. met de grwoone Ceremoniën van haar Kraambtdde wierd ontheft. De K. Staniflaus en zyue Gemaalin- ne bevinden zich noch hier incognito egter houden zy de Maaltyd met de Knninginnc Voor de Princefle Jablonnwsky en de Hceren en Da mes van haar Gevolg is een byzondere Tafel. PARYS den ro September. Vermits de Gezondheid van de Konin- ginne noch niti fterk genoeg is om in een Koets te ryden verftaat men dar Haare Majts. komfte in deeze Stad tot op den 18 deezer is uyrgefté'd. De Koning heeft aan de Abren Fourmont en Sevin voot haar vertrek naar Konftaerinopolen ieder 2500 Livris tor haar extra ordinarii Koften doen tellen, ca zyn Majr. heeft den eerftgenoemder» met de Priori* van Heafe begiftigt. Den 20 dtezer ftaan de PatersAa- guftynen hier een plegtig Feeft te vieren wegens het Lichaam van Sr. Auguftinirs, dat te Pavia gevonden is. Men geloofd niet dat de Graaf van Sintzendorff zoo dra naar Duytsland, nocbre de Hertog van Bour- noaville naar Madrid zal keeren. Vermits de Grivione van Touloufe aan de Koorts onpaslyk is, heeft de Koning voorlieden Maandag den Heer Dodard zyn eerfte Medicus by die Prirrceffe gezonden welke men zegt, Zwanger te weezen. De Markgraaf van Anfpach is op den dag na zyn Audiëntie by den Koning te Fointainebleau met zyn Majt. ter Jagt gewteft Zyn Doorl. heeft ook Audiemie by de Koninginne te Vetfailles gehad daar men als meede te Marly alle de Wateren voor Hem heeft doen fpeelcn. Het Gedrag en de Hoedanigheedea van dien jongen Vorft worden aan 't Hof zeer gepreezen. De Koninglyke Academie der Wcerenfchappen te Bourdeaux heeft tot het uvtgeeven van dc Prys door wylen den Hertog De Ia Force geftigt beftaande in een goude Medvlie ter waarde van 300 Livres den 2$ Augufty 1729 vaftgefteld, en tot Onderwerp voorgefchreeven Natura, aflio propagatio Ignisofte de natuur, de -werking, en de voortzetting van het l'uur. Men ziet hier in 't publicq gedrukt een Gefcbrift, dat tot Titul heeft l'Hijioire de la Condemnation de Mr. l'Evcque de Senez par les Prelatt ajftmblés a ^imbrun. Dat Werk is in Quarto, en beftaat 164 Bladzyden 3 Aan 't Hoofd van het zelve vind men de woorden uyt Habacuk I. vers 23, 4, j. Vsquequo Domine clamabo CT non exaudietvociferalor ad Te vim patiens non fatvabor 1 Quare olend'{li mihi iniquitatem laborem videre pradam CT injutiitiam contra me £r falfum et judicium <£r contradiUio poten- tior. Propter hoc lacerata ejb lexnon pervenit ufque ad finem judicium, quia impius prxvalet aduerfus julfum propterea egreditur judicium perverfum. Afpicite ingentibus videte edmiramini, obltupefcile 5 quia opus fatttrnt c!} in diebus vetris, quod nemo erodes cum narrabitur dst is HEEPJE hoe lange fchreeuwe ielenie en hoort niet [hee lange] rocpe ick^, GeWelt, tet u, ende gy en verlet niet Wat rem laet gy my ongeregiigliert Jim, tnde aenfehouwt de qutllinge .want verwoelbinge ende gewelt is tegen my over ende daer it twi/b, ende men neemt gekyf opDeserorrt wort de wet onderlaten, ende het recht en komt nimmermeer voort want de godtloofe omnnght den rechtvterdigen, daer- cm komt het recht verdraeyt voort. Siet onder de Herdenen er.de aeufchouWS ende verwondert u, verwondert u want ickwercke een werek in u-heder dagen9 ['r Wetck] gy niet geloovtn en zult, ah het vertelt fal worden. Ook ziet men een Gefchrift, dat rot Trrul hezfr lr.dri-.Hion Paflorale de Mr. PEvèque de Scnez fur autorité infailltbledc Fghfe, Jnr les CarctHe- res de fes Jugemtnts doyntatiquesou par P 0-eti'. j. de la fo) T par lei principes de la Con/liturion de i'Egltfe on rtpond foit aux Qbtclfians dts pritsmdtlt p.tfarmez, foit aux d'jjicultez des defenfeurs de la 8ulle Vnigen-tns -, da: is Pajlorale InflruHie fan den Rjjfibop van Senez over her on feeha er Gezag van de IJerk en over de Me-lttcekenen van haareVypfpraakeit ten opz gec van de f.eere, waar in door de Ontleeding van het Geloof en door de Grondf,sUingCft van dc Conjlitu* lie der K.'rgeantwoord wori zoo op'de Tr'.snvstrpirigiU der <1 e<tfe/ntu Jen alt op de Zw a aright tien der /oetve.hters Sssn de Smo Vnigtnlttsi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1