re fchxp de Saphi: f40 Stukken Kanon geëquipeerd om de Scheepen van ie Afncaanfc Compagnie te convoyeeien. De Heet John Ruffcl ftsat op zyn veitiek naar Tetuan met de fraaye Piezenten voor den nieuwen Koning van Maiocco met welken Hy het Traftaat zal ver nieuwen, 't gécn met Alulcy Hatnct gcflöoten was. Men zegt, dat de Htitog van Cumberland en «te Graaf Van Chefte.field de twee Otdens wan de Kouflëband zuilen btkomïu die door 't ovetlyden van wylen den Koning tn den Hertog van York vacant zyn. De Aftien vaa de Bank zyn tj« en 1 vleide, O. I. C. 171 en 1 viei- de, Z. Z. ioj cn i vierde, dito Ann. 105 en 1 half. VRANKRYK. SOlSSONSden 16 Augufty. Alhoewel geen van de Flenipotentia- riflen, die naar Parys veitrokken wiren, te tug gekomen zyW, dan al leen de HeerHop. wierd egtei Maandag in het Kafteel tegen verwagting een Expttfie van Fcntainfcbleau te Vetfailies ons na de toeftasd de Koninginoe té verneemen. De Zoon vaa den Prins Ragotsky Matfeille hier aangekomen zynde, onthoud zich tegenwoord.g oj; Landhuys, om dat zyrc Equipages noch niet hiet zyn. Dingsdag, 0 r.vecrde te Fontainebleau een Exprtfle va» den Anabaffadeur des» nings aan het Spaanié Hof, en giftcr heeft men een Courier naar den aan den Graaf de Btoglio, zynMajt:. Ambaffadeur aan het Gro; Brittannife Hofafgevaardigd. Mcd arbeid met alle lpoed om Weg van For.tainebleau regt toe naar Soiffons te maakeu tn ïojjj op re tegten tot gemak van de reizende en ExprefTens. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 30 Augufty. Woensdag is aan 't Hof een KaWnj Raad gehouden waar by dé Aaitsheitogmce geaffilieerd heeft, j; dag gaf haare Doorlugtigheid patticulieie Audicctie aan den Pij,, de gewoone Vergadeting gehouden. Dien dag onthaalde zyn Excell. I van Chiraay. Gifter is hier de Veijaaring van d? regceiende kii) dcandeie Plcnipotentiaiiffen ter Middagmaal en des avonds gaf dci'zeiinne met veel Magnificentie gevierd. Des middags at de AaitihJ toginne in 'l publicq en ontficg vervolgens de Complimenten» den Adel en Lieden van diftiaftic Des avonds zag haare Dooi!, nieuwe Opera van Gn'felfde voor de eeiftemaal op het Theater vertin nen 3 Des avonds wierden 3 Salvo's gedaan uyr het Kanon op Wallen Het Hof was met witte Wafch-Flair.beauweyi verligt Graaf van Dietrichftein een ptagtige Avoad-Maaltyd ea Bal aan yer- Icheide voornasme Perfoooen van de beide Sexen De Maaltyd wierd gehouden aan een Tafel van 31 Borden in een Tuyn, onder een Tent, en het Bal, dut zeer magnificq was, duurde tot vyf uuren in den Moi- gtnftond. Gifter, Fetft van St. LouisNaamdag van den Koning ven Vrankryk gaf de Giaaf van Brancas ter dier occefie een groot Mid dagmaal aan de Minifter» en andere Perfoonen ven diftinftie. Heden is geen Vergadering in het Kafteel geweeft, om dat de Graef venSict- xendorff, ep de Heer Sianhope, die giftet van Parys hier verwegt wier- cch, ..- .w »;et aangekomen zyn. De Baton de Foafeca, Raadsheer der Finantien van ae warlanden, die verfelieidt Jaaren als Ke'yzetlyke Minifter aan het Hof van Vrankryk gcrebac«,4 door den Keyzer tot Deszelfs derde Ambaffadent Pleni potentialisin plaats van wyien den Baron van Peaterriedet benoem! zyndeword zyn Excell. dagelyks hier yetwfgtzullende logeeren in het zelve Hnys dat den Overlecdcn bewoond heeft 3 Or.dertuffchen is zyn Zoon met eeu Stalmeefter en cenigc Domêftiquen bereids hier aan gekomen. Zrederd de dood van gem. Baron heeft geen Keyzeilyfce Jdir-ifter by de Vetgadeiingen in het Kafteel geaffilieerd. FO^TAjNEBLE AU rien aö Augufty. Eergifter had de Heer Sche med, extr. Ambaffadeur eu Pleripatentiaris van den Koning van Decumarkén' op het Congres van Soiffons patticulieie Atsdientie by deuKoou^; waar toe Hy door den Ridder de SaiatotIntrodutteur der Ambaffaaturs ingeleid wierd. Gifter, Feeft van St. Louis waai vaa der. Koeing den Na ma draagd ontfiag zyn Majeft. dé Compli- me ten van de Princen Piinceffen en Htcren van 't Hof, en hoorde vervolgens ée M'ffe in de Kapelle van 't Kafteel By het Middag maal v u zyn Majeft. was een gtoot Concert van Stemmen cn Iiflru meuten. PARYS der. 27 Augufty. Eergifter, Feeft van St. Louis, Naamdag van des Koning derden de Kaïmeliter Paters de gewoone Proceflic nyt haar gtoot Kloofter naar de Kapelle van de Tuilleries, waar by de Magiftreat dcezer Stad aflifteeiden dat Feeft wierd ook gevierd dooi de FranlTc Academie in de Kapelle van de Louvre en door de Ko- ninglyke Academie der We tenfehappen als meede de Academie der lafetiptien en Belles Lettres in de Kerk der Frieftcrs van 't Oratories De Abten de la Pauze en Aulanier, Predikers van den Koning, hebben ter di:t occafie de Loffpraaken van gem. Heilig gedaaip. Dagelyks komt zyn Hof afgevaardigd. eo zv il' Graaf van Visconti Hofroetfter van de Aattshettoginneheeft vt:lLzen( Perfoonen van Rang op ten voomeffelyke Maalrvd onthaald. j»Gyze AMSTERDAM den ae Augufty. Te Batavia was onder anderen alle komen het Schip de Elifabeth van hier. Men had te Londen tyding,dLnm Kapt. Speekman, van Guicée naar Jamaica gaande, dooi een Sp»anL^tze Kaper genomen, en op het Eyland Cuba opgebragt was. Kapt. SttiJ.,gb ded was omtrent Leeverpool in een zwaare Storm gebleevcn en |L1C 4, Dantzig (daar Joch. Schaap gekomen was) had men een gerugtd, het Schip van Hans Thoifen uyt Vrankryk oaat die Stad komend:, ook zouw gebleeven zyn doch zulks had meer zeekerheid van noo. de». Uyt Plymouth was een Engels Oorlogfchip met veifcheideKooj-'f1'1' vaardeis, daar ouder Kapt. Ltaper, naar Gibraltar gezeild, als mecj||°rtn' het Schip de Gtiffingh van Gottenfcurg naar Kadix gaande 3 et» vu1"'™' Riga fitter Gerr. naar Lubek en Gerrit Mynd. naar Stokholm. lit" Douvres waren ingelopen Kapt. Shanon, van Rotterdam naar Guinét,' ca Kapt. Laane», van Canarien naar Duynkerken 3 als mede in Dait»TAS! mouth Kapt.Hoy les, van Rotterdam naar Ierland gaande. Op de Ri-liguel vier vaa Londen waren gekomen de Kapts. Eade en Hitchiugs vnyi»'1 Gottenbtug, en Schipper van Collen te Huil Kapt. Kfrron van Rotiert S terdam 3 te Dublyn Kapt. Boswel van hieten Kapt. Whitheaven ookiavids vaa Rotterdam 3 te Sr.Andet Kapt. del Mello van Londen 3 in de Pil lau Pietet Corn. Akkerman 5 te Nerva Tym. Fredriks Arent en Pitt&g] Wybr.Heffel Annes, Ippe Witfe Kat, Tyméa i\ynd, en wel 25 andt,jt!lt re, alle van hier. l q, 's GRAVENHAGE den 31 Augufty. Giftet is de Gravirnc DotuWlt, xieie va« Portland hier uyt Engeland gearriveerd, om eenigen tyd hiei. gc te Landca te vetblyven. De Heeren Gecommitteerde Ra aden van h(;^n a Zuyier-en Noordet-Quattiet zyn te famen in Conferentie geweeö,fjiA ca de Portugeefe Minifter Plenipotentiaris Don Louis Da Cunha bj«s eenige Heeren van de Regeering. De Greot-Brittaanife extr. Aaiba(-[0!|i fadeut Graaf van Chefteifield heeft den Expreffe welke zyn Excell.»yt in bet laatft van de gepaffcerde weck van Paiys heeft ontfangen, nauL w, let arte Volgens Otdre van Haar Ei. Mog. Gecommitteerden Staaten 'r Lands 'van Vtreikt, maakt den Heer en Mr. Samuel Thiens, Raad in de Vroedfchq der Stad Utrecht, in qualité als Rentmeefter van de Cataryne Convente voot de laatöemaa! bekend dat des niet tegetiftaande meenigvul- eige Advertentien veele Eygenaars der Kelders en Graven in »s Convexe Kerke binnen Utrecht geleegen in gebreekeo zyn gebleeven om binnen geftelde tyd, bereidsgeëlabeeit, haar Eygendoms-Brieven tot diizelver Keldets «a Graver, te verroonen, zoo worden dezelve.als noj veizogt, zulks voor den 1 j September aankomende te willen doen, mitsgaders de Onkoften op het Verhoogen, nieuweSteeuen als anders op'g dezelve gevallen te komen betaalen ten zynen Huyze zullende by faute van dien de Kelders en Graven worden vervallen verklaarttui 1 ten profyte des Conventes Kerke verkogt. 'FB Uyt de hand te koop een vermaakelyke Buvten-Plaats, genaamt VREDE-LUST beftaande in een hegt en fterk Huys met vetfebeide V«-,c trekken met Tüyn Boomgaarden en Heyningen beplant mee de befte fooiten van wei-dragende Vtugtboomen Nevens een Boeren Wóo-JR ninge met 3J Mergen Lands geleegen tuffchen dea Leydfen-Dam ea Soetermeerin de Drie-mans Polder. Het Land zal met NieawjaaiM eerftkomende uyt de Huut zyn. F' Michiel Beton en Leenden vanden Hoek Kooplieden ia Rotterdam als Geaurhorifeerden uyt de Crediteuren van Suianoa van Ranft,^1 Wed. van Alewyn Storm, notificeeten aan een iegelyk die cenigc A&ie of Pietenfie tea lafte van denzeiveo Boedel zyn hebbende zich metïj dc daat toe noodige Bewyzen te addreffeeten aaa Henlieden voor dea ij September 172S alzoo zy aanitoads na verloop van die tyd het'® prorenu van dien Boedel onder de Cieditcuien zullen vcidcelca. 'tc Pieter Hsejfon in 's Hage, zal «p Maandag den September 1728, en volgende dagen, ten Huyze van den Overleeden, verkopen de nageja»-11' ten Bibliotheek van wylen den Heer BERN HARDUS SANDYK in zyn Ed. Leeven zeer waardig en hoog-geleeid Leeraar in de Gemeente J. Chtifti te 's Hage, beftaande in deftige Theologife, Philologife, Philofophife, Hiftorife, Poërife, en Antiquatii Boeken. Jan Hoos, Hendrik vander Heydcn, Dan. d*Aztvedo, Will, van LatenJan Hofteyn dc Jonge Cotn. Hoos en Raphael d'Azevedo Ma-11 kelaars, zulle» op Dingsdag den 7 September 'a avonds te» j uurtn pieeys te Amfterdam in de Dykfttaxt in üe Oude Buig verkopen een it: party extia puyks puvk nieuwe Vatinas-Tabak met dc laatfte Scheepen van Kuraffau gekomen 5 leggende op de Heeregtagtover de Scha-la getmarkt, onder het Huys van d<n Heer Willem vaedet Does. ia! Philip Sreen en Wilhem de Vries Makelaars zulle» op Woensdag dea ij September te Amfterdam in de Colveniera Doelen ten Huyze van de Cafteieyn Ja» Hendrik Mos verkopen Oen nytmuntend Kabinet met alle bedenkelyke en zeldfaame foorten van Hoornen Dubblet-j,, Schulpen, en Zeegewaffen, waar onder een berugte zonder weerga fchoonc Weateltrap, fchoone Admiraal, Orange Admiraal, en Vice-Admi-' raaIer. nevens veele raare Dubblet-Schnlpen Tan Oranje cn furpeie CouWurcn &c. 5*Noch een kleyn Noteboome Kabinetje va» 10 Laadjei, vootzien met Cotrpaitemeateo, gevuld met alle bedenkelyke foortc» van raate Hoornen en Dubblet-Schulpen, als ook een fraay Nootcboo- me Kabinet met over de honderd en twintig Laadcn, tot berging vaa Hoornen, Dubblet-Schulpen en Medailles; dc Laden tot dc Hoornen en Schulpen met witte zyde Matraffen voorzien, alles breeder ia dc Catalogus gefpecificeert cn by dc voorn. Makelaars te bekomen, en door dei Liefhebbers datgs voor de Verkoping op gem. Doelen re zien Nevens nog een Magazyn van een groote party curieufe Vleffen met alletley Gcdieitens ïd de Liquor, zynde meeft Ooft- co Weftindife Gediertens een groote cn heerlykc Malaxc Pedro del Poicowecgende netto 34' Ciaat, nevens een Stuk Ambergrcys, wecgende 90 Oneen, en andere Reriteyten meer. ^idr-aan Mcerjens Boekverkoper ia 's Gravtahsgc en Jannes da Betdes te Amftc;dam zullen twee maai tet week namentlyk 's Maandags tfl i Donderdags uytgeevtn le iostrier de la Paix Pajfe-tems utile agreaHewaar ia onder andere meede zullen worden pubiicq gemaakt veele nieuwe it «ndeifchepte Brieven door een Turkfe Spion aa» verfcheide van zyne Vrieaden over de Zeeden en Manieren van 't leeven der Chriftenen g«- fchreeven. Zoo 'er etnige Liefhebbers mogten weezen die geneegen waaien dit Werkje by Inteekening te hebben kunnen zig dezelve aan dc bovengemelde Boekverkopers addreffeere mits betalende 2 Gis. 10 St. by avance voor zes Maanden, en nog 2 Gis. 10 St. daar na waas voor zal geleverd worden 104 Stuks 3 zullende dc ccrftf Courier uytkomen Maandag aaeftaande den 6 September. Uyt de hand te koop een begte, fterke cn wel doottimir.trde Suyker-Raffinadery.als meede deszelfs Gerecdfchappen daar toe behoorende, zynde genaamt ®E GOEKQOP nevens een fchoon modern cn wel doortimmert Woonhuys en Eive waar in die Negotie met veel fucces 1 lange Jaatcn is gedaan en noch dagelyks gecontinueert wotd üaandc en geleegen binnen de Stad Couda op dc Weftzyde van de Haven emtient het midden te bevagen te Amftetdarn by dc Makelaars Paulus Verryn Gysbrechts op de Blomgtagt, en Dirk Schtddei op de Hop- markt, ofte Gouda ten Huyze voornoemt. Thomas Aueclhome Chirurgyn en Breukmecfter te Amfterdam, op de Spicgelgragt in de Witte Zon, neemt aan, om een iegelyk wie 't zy door zyn Ptulofophifchc Metcurius, Effentie en Elixet, gaande en ftaande te genezen van alle Vcnus-Kwaalen, hoedanig ofte hoe veroudetd3 ook veele zoo genaamde ougenecslyke Zicktens. De Patiënten geëxamineerd hebbende, verzcekerd hy hunne geneezinge, en neemt hen aan J by occooit ofte niet. Patiënten binnen of buyten, konncn zyn Medicamenten nut fucces in zyn abfentic gebtuyken behoudens alvoorene hem wegens hunne Ongemakken door Blieven wel geïnformeerd te hebben. De opregte Engelfe Elixir Salutis van de Wed. Daffy, nucrtft direft uyt Engeland in CommilTieovergezonden, word alleenlyken nergens anders de opregie erkogtals te Rotterdam by Mof,s Haasverierg in 'r Koft'yhuys, 's Hage by de Wei. vaniest Sanden in 't Kofiyhuys Leyden Vy Dirk. Lakftnan op d< Kpepoortsgragt ea tt Amfterdam by Maria WocjlbofiStads Vroedvrouw op 't Cingel op den hoek van de Romyne- Atrcfteeg zynde e»n bcerlyk Middel tegen alle kwaadc Maagen, Kolyken of pynen dys Buyks, alle vetftoptkeden des Lichaams, alle foor ten van kwyntnde Ziekteas zonder weerga tiytroeyeode alle foottcn van Koottfen, hoe verouderd die zouden mogen wftzen alle foo;tea van Ge«l-of WaterzHgren en teiftend Billende en wegnccmcnde alle Soode ofZuurein de Maagen, en by uyrneementheid den verloeren Apperyt betftellende by ieder Flesje w >rd een gedrukt Biljet gegeeven. TeLeydënby FELIX DE KLOPPER, op de Rrccddh aar j over het Stiftdfeuys. Dea ccrftcu September 171S.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2