LEYDSE N«. laf Woensdagfe Coarant. DUYTSLAND en d'aangvenzende Ryken. P E R S I N. PORTUGAL. M O S C O V I E N. GROOT-BRITT ANNIE N. \o .7'8. Eerftelyk dat geen Schip ofte Vaarrnyg komende direft oFin- diteft uyt dé Levant ea de Middelandfe Zee, van Smirna, cd deÈy» landen van de Archipel voornamentlyk Zar te Corfu, Venizij, Cephalonia, St, Mauto, Motea 8cc. zal mogen in de Zweedfe Havea komen, op poene van Verbranding van Schip en Goederen, als roee- de Lyf-Straf „2. Geene Zyde of Wolle Goederen uyt de Levant over andere Plaatfen komende, zullen ingevoerd mogen worden, op gclyke poene i, van Verbranding van Goederen Confisc tie van Schip aibitraité Straffe, en zelfs na de Omftandigheden op Straffe van de Don't »- gen alle die geene, welke zich daar toe gebfu'vkés 3. Maar r..»— a„ i^.mte Zyde, Rozyiten, Corenthen Atrundé- len, Ryft, Wafch, en Koffyboonen zullen iugebiacht mogen wotdea ,,uyt de tweede hand, onder zeekcrc bepaalinger, eu wei vootoament- lyk dat de Schipper 5cc. onder Eede en Atteftarie moet doen bly- ken, dat gem. Goederen een Jaar lang in de Pakhuyzén van gezon-r de Plaatfen gelcegen hebben by gebrek van 't welk Schip en Goe- deren geconfisqueerd zullen worden De Schipper', Stuurman &c: zeeven maal door de Spitsroede lcoptn en voor drie Jaiarcn naar Marfirand gezonden worden en by aldicn de voorn. Goédeten in eenig Emballage, Zakken, Marren Hooy Stroo, Papie. Scc. wór- den ingebracht zal de Straf in het tweede Artikel gemeld uvtge- voerd worden. 4. Den Invoer van Lompen en oude Kleedeten word zonder on- derlcheid verboden op Straf van Vetbranding en Lyf-Sttaf tegen den Overtteeder. De reft van dat Placaat verrat de Ordres omtrent het gedrag dér Lootfen het examineerer der Scheepen her becaalcn van Tol., dé verdceling der Confiscatien &c. WEENEN den 18 Augufty De Keyzer heeft aan den Keurvorft DERBENT den 10 July. Des Nachts tuftcbce den 6 ea 7 deezcr Maand kwam een Detachement Perfifche Trouppes van Efelmff met omtrent 14000 Tartaaren voor deeze Vetting, om dezelve door een Aanval met Ladders te beklimmen en cc o- vtrrompeien hebbende de Perliaanen ten dien einde een groote mee- „igre gewapende Vaartuygen met meer dan joo Ladders langs de Kullen doen afzakken welke Aanflag Hen ook gelukt zouw hebben, alzoo een groot gedeelte van Ons Garnifoen naar Backu gezonden wasen de Galeyen naar de Wolga vertrokken waren om daar Lee- veosmiddelen te haaien Maar een Detachement van omtrent 60 Man re Paard, dar tot een Expeditie uytgezonden was, kwam die nacht tt rug in welke occafie de wel-geconccrreeide Aanflag der Vyandea ontdekt wierd zoo dat het geheele Garnifoen in de Wapenen geko men zynde de Perliaanen en Tartaaren genoodzaakt wierden met Laaft en verbaaftheid'weêr te vertrekken. LISBON den 27 July. Op de Taag zyn onder anderen gearriveerd Kohbert Smith van Douvres, George Keedaal, George Deymond en Match. Blaake van Londen, Jam. Blaakc van Gibraltar, James Lamp van Kork, en Mart. du Puy van Èajonnc en vertrokken het Oorlog- fchip van Kapt. John Bing naar de Straat, John Ethetington naar Ge- Bua, Will. PrifTe naar Sicilien Cora. Kl. naar St. UbesJohn Holla- rand naar Liramcrik Delis Mulerey naar Kork Patrick Schot naar Schotland, en Mich. Koche naar Tcrraneuf. Hier leggen Co Engcife, iiFranfle, 8 Hollar,dfe, en j Spaanfe Koopvaarders, en zoo men zege, beneeden de Kiviei z Mt'rheefe Oorlogfcheepco. MOSCOU den Augufty. De Keyzer bevind zich in goede Ge zondheid, en diverteert zich dagelyki met de Jagt. Men hoord noch niet wanneer zyn Keyz. Majeft. naar Petersburg ftaat re keeren. Den yan Meatz en gaD de Graaffelyke r,mi!ie van Schonborn de Stad Mon- Rooms- Keyzerlyke Ambafladeur Graaf va* W.at.flau rs aan dit Hoffch -a 0pper_H ongaryea met haar Diftrift de Veft ng uyrgezon- in gioot aanzien. j deid, gefehonken. Van Semblin heeft men, dat eenige Herren Gede- Zi W EED EN. puteerden van de Koninglykc Slavonifchc Cameraal- Opper- Dire&ib STOKHOLM den 15 Augufty. De Koningen de Koninginne be- op dei'18 van de voorleeden Maand de Gemachtigden van den Ryks- viniien zich in her KafWl van Drontingholm, van waai Haare Maje, Vice- Kanccliet Graaf van Schonborn in Poflelfic gefteld hadde-> vah. fleyten een keer naar Upzal zullen doen om de nieuw ontdekte Mi- dt Heerlykhtid Surtzin en Surduk, welke zyn Keyz. Majt, aar zyn Exeél- acraale Wateren daar omtrent te zien. De Officier van de Mynen, leutte wegens Deszelfs getrouwe Dienften en byzondete Merites mee- welke met ecnige Myn-Werkers op Ordre ven het Hof naa; Lapland de had Prefent gedaan, by welke Verrigting ook tegenwoordig gewceft vertrokken was om de Gebergtens aldaar te onderzoeken is te rug, waaien, de Hertog Alexander van Wurtemberg Gouverneur van Str- gekomeu, en heft aan den Senaat Verflag gedaan, te wetten, dat meq- vién, Deszelfs Gemaalinne, en de Keyzerlykecommandeeicadc Gene- uyr eenige Omftandigheden kond* befluyten, dat in dat Land Zilver- taais in de twee Koningiykcn Servien en Slavonien zynde die PI g- Mynen waaren 5 Waar op geiefolveerd is eenige honderd Werklie- tighcid btflonteo geworden mei een groote Maalryd Muficq en Bal, den en ander Volk derwaards te zenden om te arbeiden tr Ontdek- ca de O derdaanen waren van wegens gemelde Graaf meedc onthaald kingeo te doen. Het Koninglyk Placaat gedagteekent den 28 July geworden met drie gebraden Often, gelardeerd met Hoenderen Duy- tegen de befmettelyke Ziekte, is zeer fcherp, en behelfd in Subftaatic ven. Wild Scc. als meede met 6 Hamels, Brood en Wym Men ziet' hier het volgende Epitaphium op den ove.-leeden Geheimen Raad Baron van Penrcrricder - Augufta: Sueffiooum ~r~ J XII. Calendas Julh M. DCC. XXVIII. Digitus Ut, qai vivens popu.orum traaquillitati Ad mortem usque icfudavit Ejus manibus Europe Arbitii patcntaicnt, Vixit multum Si fa ft a fpeftes Si acnos Nondum fatis. Met am citö attigir Quia magnis puftibus properavit Par giganteo corpori anima Comitatem cum gravitate conjunxit Hie jacec Vir Magnus Corpore Magnus Iogeaio Magnus dignitate Chrifttfhtrus Liber Bart d PENTETtIEDE1{, Cut Paccm meditanti Mors bellum indixit Sterna pace terminaadum Barbara Quz tempto gentium jure Sanftum fecialem violaae aufa In ipfo pacis templo Wtrrujl CWKlSTOPHOTiyS VHJHEE\ VUN PENTEK\IZDE\ te', bf'n, irttt va» Lichaam £10 ft van Ver ft and £mot van Waardigheid Een Man, aan uiitn de Dood, ton Hy gekomen -was, om Vriede te maaken, den Oorlog aankondigde om die met eon eeuwige Vreede te tindigen De wreede Dood die V'tagting van het "Pecht der Volkeren z.elfs in den Temfel dei Vreedei te Stiffen! op den Zo July 17Z8 onder/baan heeft te overvallen don Herault dei Vreedeidie nu waardig is, dat z.yn Gedagtenit door de Vrtede-makendt Machten T"* Europa gevierd wtrde, alt.00 Hy leevendt, tot zyn dood tot gearbeid heeft om de T\*ft der Volkeren te bevorderen Hy heeft lang geleefd, tin opzigte van zyne Daa dm maar niet lang genoegin aanmerking van zym Jaaren. Hy heeft h" 'inde vt* t.yn Loop-Baan vroeg bereikt, om dat Hy groote Sthrtcdtn gedaan heeft. Dt Edelmoedigheid van zynGeiftkwtm over een met de Grootheid van zyn Lichaam, *.ag men in zyn Perfoon gepaard, Vriendelykfieid en Deftigheid, Ondervin dingen Bekwaamheid, Getrouwheid en lever voor den Keyzer zyn Meefterdoor 'l het welk/ Hy zich de Gcneegentheid van dien Monarch onwrikbaar heeft ver- utrven. Hy was het Cieraad van zyn Vaderland, het begin van zyn Geftagt tn l'lf'ns het einde van het zelve, om dat Hy ongetrouwd was gtftorvtn zonder Na- kfmei,,,gen, maar eeuwig leevendt in de toekomende Eeuwen drc. DRESDEN den u Augufty. De Torft van Aahalt-Deftau gifter I" Return ulu dcxtciitacem auxit Obfequii fide Cxfarem fibi viniiu Occubuit i Patriae Becus Generis fui Alpha Et quia connubii expert Omega Sine pofteiis jfternum inter pofteros Heu quantus Vir Ex Maufolzi mok cognofcet Illachrymare Viatoi Et Abi dat it LONDEN den 27 Augufty. Men vcrwagt r.uin'tkort de aankótnft van den Gtaaf van Kinsky, Ambaftadeur van den Kepzer aan dit Hof, en men hoopt na zyn aankomft wat nader onderregt te zullen wotdea van de Dispolrtien van het Keyzerlyke Hof tot het vaflftellen van d6 Vreede, waar van het Publicq hier vry goede Gcdagten fchynd te heb ben Oudertuffchen geeft het Gedrag van't Hof van Spanjen ecni ge agterdocht om dat het zelve de Negociatieo nog blyft vertraa- gen, en zyne Scheeps-Magt in Staat te ftellen, wordende de laogduuri- ge Retraite van zyn Kath.Majr. aangezien als een middel om de Zakéa fleepcndc te houden, en de geheime Oogmerken van 't Spaaofc Mini- fterie te verbergen. Al het geen hier zeederd eenige dagen van een geproponeerde Treves en van de verplaatfirg van de Comp. van Qoftcnde naar Triefte &c. verbreid is, fchynen voorbaarigc GerUgten ie weezen alzoo het Geheimen van Staar zyn waat van den tyd êa de uytkomft alleen de Waarheid kunnen ontdekken. Men heeft ty- ding dat op den 19 deezer Maand het Schip van Kapt. Williamfön, gaande van Amfterdam naar Lisbon, by het Eyland Portland was aan4 gehouden dooi een van 's Konings Oorlogfcheepen en dat men asd ...vu aai g»an <u au uc icyKsoag maaii 101 in net aannaan- *e«!ia.,,TgCftel^°UW w0r^n- De A'tineryLuy,eoan,SchmJid' mouth gebracht,'daar Zv noch in Arreft gehouden wierden. Men wil, Konln»«a 4.KaD°nn,.<rs efn,f Stïkkt\KTl T P.tezen'va? d" dat dezelve te Amfterdam zeeke.e Zaak zouden genégo.ieerd hebben, Aonrng aan den Koning van Piuyffen gebracht had rs van B.rlyn te die I|iet |C iecfctvaaldigeo ls, en dat 4e G,oot-Bri.tannife Confal zulks 'üR gekomen aie met tc tecntvaataigen 1 SFoivu j. a l - 1 l j ontdekt hebbendede noodige Maitlegelcn betaamd had om H;a Mn.« w n 2? 8U. y' D'Ko.n",6b«ind l,ch met Kroon- m haïI£ ,a iercnte vatten. PDe vo(,rnoemde Kapireyn had verhaald, 5 ReK'™Dten Vott "n Psard' dat gemelde .wee SP,rp*rden, retwyl Zv in zyn Schip waren geweeft, fcheer^ S 'J Redden om naar Pray (Ten te mat-veel* efchl<even J Plpieren onderzocht hadden, en dar Zv niemand h t 'm* ft17" 't- Z°l me" Iegt' 3o0,° ma° «en in hun Hut hadden laren komen, maar Zy hadden Middel ge- Se br dft 7 'T Es<)IJadlonS Hyfla,en te de" - vonden een gehetle Doos met Papieren in Zee re werpen voor iJ i.,.! d,5 welke ,n Pru?ff" te ïöt6tB «m van kifittréa gén, Te Plymouth word het Ödtjo'g- tftaelve te formeetM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1