LEYDSE No ïè4 MaaüJdgfc Courant. BARB A R Y E N. S P A N J E N. pp. fib ALGIERS den j Augufty. Den 17 van de voorleiden Maand kwam het Hollands Esqöader voor deeze Scad en na dat bet zelve ».et de gewoone Salvo's begroet, en aan den Dey tennis van baat aankomft gegeevcn was begaven zich een Kapiteyn to de Secre aris van het Esquader aan Land, en hadden Aadientie by den Koning of Dey. Den 18 daat aan volgende wierden alle de Offi cieren van gemelde Esquader door den Hollandfen Conful den Heer Hammekes aan den Dey geprefentcerd, die Hen niet alleen met aller hande Vervmfchingen maar ook met een Turks Muiicq deftig deed Oüthaalen en ter zeiver tyd verzoeken om den volgenden mor gen voor Zonnen opgang weder in de Stad te komen, om bet be gin van het Mahometaans Paafch-Feeft te zien 't geen Zy dceden 3 5e Ceremonie belfond in verfcheide koddige Vertooningen, en onder snieren in een Worftel-fpel van een naeenigte naakte Mooren alle met 0!y gefineerd onder dezelve bevond zich ook een gantfeh heel zwarte Neger, die zeer konftig en gaauw was eu zoodaanige verwon- derlyke Bcwéegingen en Veranderingen met zyn Lichaam en Leeden wilt te maaken, dat Hy ieder ogenblik een ander Poftuur had. Geduu- reode deeze Vroolykheid kwamen j van de grootfte Rooffcheepcn, waar onder het Admiraals-Sehip, biunen de Haven, doch zonder eeai- fc Prys genomen te hebben zynde nu noch maar een Scbip in Zee, dat ook alle dagen verwacht word en meede geen Prys buft opge zonden Ondcrtuflfhen heeft een Algietfe Galey een Spaaufc Bark mer eenige Manfchap genomen daar onder twee Piieftcrs. En ver mits de Aaollag der Algerynen op het Portugees Schip van Macao Hen mislukt is en haare Expedition dit Jaar ilegt Succes gehad heb ben fchynd het Volk zeer misnoegd te weezeu. De Dey komt niet meer uyt zyn Paleis uyt Vrees voor een Opftand Waarom Hy een meenigte Spions in alle hoeken onderhoud en zoo dra Zy eenig ver dacht Perfoon ontdekken word die aanftouds gewutgt zoo als voor omtrent dtie weeken gefchied is zelfs aan een Gur.fteling van den Dey alleenlyk om dat Hy zich misnoegd betoonde. De Officieren van het Hollands Esquader zyn gtduurende haat veiblyf voor deez: Stid verfcheide maaien onthaald geworden zoo door den Franfleu Conful den Heer Durand en .den Engelfe den Heer Hudfon als den bovengem. Hollandfen den Heer Hamniche, en onder anderen op den 17 van de voorlceden Maand, als waaneer die Officieren met een aa.n- zienlyke Cavalcade zoo té Paatd als m« MuyJ- Ezels caat de buytea- Plaats van den laatftgenoemden re-den, daar Z.y met de vootfehreeve Confuls en haare Vronwenhet Middagmaal breiden en ocraiie had den, deze Stad van de Landzyae in haaien omtrek te zien. De Hitte is hier zoo ongemeen groot, dat de Europeaznen, welke zig in deze Stad en Haven bevinden daat dooi groote ongeieegeoheid hebben. Het Hollands Esquader legt zeilrde om, zoo men wil, naai Tunis te ver- t rekken. KADIX den j Augufty. In deeze Baay zyn geariiveerd Gerrlt Co- iombyn van Amfterdam, Gabriel Cochon vacMartinico, Jofeph Cha- bert van Sint Domingo naar Marfeille, Felix Payaut van Lisbon naar de Levand, en John Holman van Londen naar Livorno gaande wel ke laatfte in deeze Baay niet geadmitteert is als mecde Diego Co- metford van Mallaga en John Bond van Marfeille en vertrokken Eftevan Giraud naar Sta.Ctux in Barbaryen, JohnWillis en Elias Hus- kes naar Livorno, Roger Matth. naar Terraneuf, Pedro Blomart naai Canaricn Elias Hud en Kapt. Couran naar Lisbon. Hier leggen 10 Scheepen in Quarantaine, en zeilréé H. Hoogftad naar Amfterdam. MADRID der j Augufty. De Koning blyft noch al zyn Kamer houden 5 Zyn Majt. heeft eenige Cemmendaryen in de Ordens van Calatrava en St. Jacobus begeeveR. Vrydag is de Matquis de las Galveasgeweezea Ambaftadeuc van Portugal te Roraea hier aangekomen Zyn Excell. is gelogeerd by den Marquis d'Abrantes, Ambafladeur van gem. Kroon aan dit Hof. Die dag had de eerft gcm. Ambafladeur de Eet de Koninginne te groeten en met de Koningly- ke Familie het Middagmaal te houden. DeMarqais d'Arvelar, Envoyé via den Koning van Sardinian, is meede hier aangekomen Hy heeft zyn Logement genomen by den Prins ie MalTetano, daar Hy zal bly- ven tot dat zyn Huys gereguleerd zal weczen. De Commandant van het Koaingtyk Mutcia bevind zich in deeze Stad, om het nieuwe Plan wegens de Galeyen die aaar Cartagena gedeftineerd zyn en het nieuw Regimeatdat op gemelde Galeyen-dienen zalte regulcereo. De Herrog van St. George oudftc Zo on van den Marquis de Torre- cufadoor een dolle Hond in de Haad gebectcn zynde heeft men Hem zeekere Steen op de Wonde gelegtwelke van zoodanige kragt isdat zy het Venyn gantfeh tot zich trektwaar door dien Heer ru buyten Gevaar geoordeeld word. Woensdag zal het Huuwlyk ge vierd woeden tuflehen des Graaf van Ognate en de oudfte Dogter van den Hertog van Medina Cceli. In weinig dagen ftaat het Huuwlyk van den Graaf van Aro met de tweede Dochter van den Hertog d'Uzeda ook verklaard te worden. Zestien gevangen Chtiftcnen welke zich te Tunis op een verwonderlyke wyze uyt de Slavetny geted hebben zyn te Mallaga aangekomen. St. SEBASTIAAN den 13 Augufty. Me» ziet hier Copy van een Decreet wegens een Compagnie om naai de Caraques te vaaren en te kandelen, zullende de Patticulicren vryheid hebben Jaarlyks twee Scheepen ten Oorlog gewapend naar de Kullen van de Caraques Guaya-r.a Cumana Ma.racaio Rio della Acha, en de zoogenaamde Ruften de Barlovento, re vaaren, zoo om daar Koophandel te dry ven, als op de Rovers, en alle die geeae, welke verbooücn Handel dtyven, te kiuyfien Die Compagnie zal ook nog andere kleine Uytruftingen ten dien einde mogen doeo De Pryzen door haar gemaakt zuller. ten haaien Voordeele weezen Niemand zal van de Zaaken van de Comp. kennis necmen, dan alleen de RegtersConfetvateurs van dezel ve met uytfluyting van alle Geregtshovea van Viceroys, Audienzias, Gouverneurs &c. doch zal geappelleerd mogen \v»rdes aan den Konïnglyken Raad der Indiën nevens verfehïicie andïre Privilégié* ea Vryheden. VRANKRYK. PARTS den 2$ Adguftv.' De jonge Heitoginnfc van Boutbon voórf leeden Woensdag avond uyt de Comedie onpaslyk t'Huys komende* wietd Donderdag ogteot Ader gelSaten door Ótdro van den Heer Sylva Medicus van den Hertog Haar Gemaal 5 Vervolgens heeft haare Hoogheid ook eenTifane gebiuykt zoo dat Zy nti weder her- fteld is. Volgens de Brieven uyt Piover.te, rouw de Portug'eefe Kardi naal Pereita, van Genua re Marfeille aangekomen weczen, om verder naar Lisbon fe vertrekken. Meo iegt hier ook tyding te hebben, dat de Paus om verdere Veiwyderingeo met den Koning van Portugal voor te komen, rerpligt was geworden, den Kardinaals Hoed aan dea Nuncius Bicclri toe te liaan. Men zegt dat het aanncemen van de Bulle Prttiifm van den Pass in Spanjen Zwaarigheden ontmoet orrt dat de gratia rfficax ofte «ie werkdadigc Genade in dezelve Vaftgefteld wotd 't geen met den Inhoud van de Bulle c'n/gimrujdie men in Spacjen aangenomen heeft ftrydig zouw weezen. De Heet Hebett, Biffchop van Agen, is hier overlieden Hy was van de P-rry der Anri- Conltitutionanffen zoadat zyn dood een groot verlies is voor de Janfeniden. Den Abt Blondel die zich buyren 's Lands geretireerd had, den 18 deczer hier te tug komende wierd in zyn Ry-Tuvg door een Ttoup Archers te Paatd gevangen genomen en naar de Baftille geleid. De Biil'chop van Soiftons heeft een Mandement gepubliceerd regen de Conlultatie der Advocaaten Dien Prelaat ftaat de Paters van '1 Oratorie in gemelde Stad te verpligten de Bulle Vnigenitut aart te ncemen. De Hertog ran Richmond is van Spa over Soldlons hier aangekomen. NEDERLANDEN. MECHELEN den zj Augufty. Het Vonnis, dar de Kardinaal d'Ai- face, Aartsbiflchop deczer Stad, heeft geweezentegen den Plebaan vart de Hoofdkerk, maakt.hiet veel gerugt j HerGemeenis overtüygt va» de ongegrondheid der Misdaaden die men den Gecöndemneeide ten lallen legt. Hv was een Man, onoihoudelyk in Godvrugtige Beezig- heden Zyne Sermoenen wierden gehoord met ongemeene toeloop eh ftigtiog, rn zyreLeerinf en gepreezen by de aar.zienlykfte, en zelfs by die getne welke nu zyne Vervolgers zyn Zoo dar het fchynd dat alle Deugden Vroomheid, Gndvtugtigheid, eo heilzaamc Leeriugétt enkele Ketteryen zyn by die geencwcike de Cor.ftitutie niet aannce men. D.e Geconaemoeerde had zich voor den Kardinaal wèFTtöontn veraniwo'orden, maar veele Redenen hrbbende, om zVn Efeflnéntie té fufpefteeren heeft Hyt zich geaddrelfeerd aan den fecreeffen Raad doch terwyl de Zakken daat niet Ichielyk toegaan, is zya.Emiuer.tie, niet tegenflaandc het ingrbragt Apptll teftens Rechter en Party ge-, weeft. Mee vcrwagt dit gcm. Voanis voor gemelde Raad, of door eert uadrukl.e yk Gefchrift vernietigt zal worden. AMSTERDAM den 28 Augufty. Aan de Kaap de Goede Hoop was oog gekomen het Zeeuws Schip Wittenberg, r.evens 2 Engelfe Scheepert naai Ouftirdiën gaande. In tegendeel waren van gem. Kaap »aar Ba tavia gezeild de Scheepen Landtkrem. We/ter dt kt htm, en Wefterbtek.als mede den 20 Méy een Deens Schip, naar Kopperhagen gaande. Toert de gearriveerde Scheepen den 11 dier Maand ran de Kaap vttrrokken, ontmoetende zy 4 Hollandfe Scheepen nvt het Vaderland komende 3 welker Naamen zy 4°or de duyfterhcid van de ragt r.iet hadden kun nen bekenrten. Men hetfr hier Brieven van Konftantinopolea van den 5 Juny, roet tyding, dat de Peil daar meeft opgehouden was. En jonger Brieven van Smitna melden dat de befmettelyke Ziekte daar o©k verminderde, en dat de gevlugte Inwoonders weder in dre Stad te rug kwamen. Schipper Daniel van den Velden Hond binnen weinig dagen van Smirna naar deeze Stad te vertrekken. Te Eizeoeur had men een vehemerte Storm gehad waat door veele Schoorfteenen ea Pannen van de Daaken der Huyzeo waren afgewaayt en meer andere. Schade gefchied was De meefte Scheepen die in de Zood hadden geleegeu waren van haare Touwen en Ankeis geraakten door mal- ktmtler g.edreeven doch hadden weinig Schade bekomen. Men ziet t Brieven vso Siokholro, welke melden, als of de Tol van de inkomen de Regeer op de Wynen, en andeic Goederen, daat vyf per Cent ver hoogt -ouw weezen. Te Petersburg lag Karei Paul. en te Bajonntt Hend. Zeeman zeiliée' naar deze Stad. VanStokholm waren vertrok ken Right Clfets naar Port a Port, Roeland Bordon naar Stokton 8cc* en van Bouidesux Tymen Hend. naar de Ooftzce. Tc Nerva waren 10 a 12 Scheepen gekomen, daar or.der Anrasn Klaaffie, SibleWouterS* Igge Igges Èclkt en Tjert Olfers eo Ahbe Broerfe Kat 3 te Dantzig Pier Jclles, Will. Robbiofon &c. j ea re Fredriksbal Jacob Pieterfe en Karei Janfle, alle van deeze Stad als meede te Brcemen FiedtikBor- neman vau Londen. In Telfel zyn binnen Jac. Soet lecdig uyt Groerl- land, en 't Schip de Neptunus, Will. F.xfon, van Kuraffau, zynde den 24 Juny met de 2 gearriveerde Zetuwfe Scheepen veitrokken. 's GRAVENKtAGE den 29 Augufty. De Heercn Staaten van Hól land en Weft-Fiicslar.d zyn tot de erdinatis Vergadering van half September gefïheiden. De Heer van Sir.ger.donk ftaat morgen naat Gelderland te vertrekken, om den Land-dag aldaar by te woonen, dié in 't midden un deeze week aldaai geopend zil woeden. De Gtooc- Brittannife extr. Ambalfa leur Graaf van Chefterlield heeft een Ex- prrfle oiitfangco. Dr Koninglyke Deenle Miniftcr Heer Qtcys is gi^ fter met Haar Hoog Mog. Pieficierrt in gefptek geweeft. MADRID d,en 14 Auguftv. De Koning cootiuueerd het Bed te hou' den zoodanig dat men in 't gemeen voor zyn Majts. Cezondheii fchynd bedugt re weezen. Dhnderdag had de Keer Aldovraiulinl* Nuncius vac den Paus Audiëntie bv dé Koninginne. De Marquis d'Arvilar Miniftcr van Sardinicn heeft noch geen pnhlicq Caiafter aangenomen. Zondag morgen onrfing de Graaf van Kontngsek een Expreffie van Parvs, maat jyn meedebrengén word geheim gehoiiden f Zyn Excell. had ontaiddilyk daaf na Audier.tie by de Kcningiucd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1