L E Y D S E h»r i7*X No. to) Vrydaglc Courant. S A R D I N I E N. 1 T A L I N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK. CAGLIARI den ït July. Den\io deezer naderde een Galjöt van Tunis met go Man op onze Kuften ten Zuyden van dit Eyla'nd Omtrent 40 van die Rovers kwamen 's nachts aan Land en dcedcn een Stiopery tot omtrent Adnata 3 Onze Schaapherders ontwaakt zynde kwamen op de Been. namen de Wa penen op en vielen op de Rovers aan van welke zy in den eerden Aanval ook eenige doodcdcn maar vermits die Vee-Hoeders niet (lerk genoeg waren moeden zy de Vlugt neemen waar op de Rovers met eenige Slaven en Vee weder vertrokken. Gifter zyn twee van on- ze Galeven in Zee geloopen, om op de Rovers tekruyflen, die de Wa teren van dit Geweft zeer onveilig maaken dog de Vrees is grooter als het Kwaad dat zy doen. De Hitte en Droogte zyn by continuatie zeer groot in dit Eyland waar door de Ingezetenen gebrek aan Wa ter hebben, 't geen Sterfte onder het Vee veroorzaakt. Onzen nieuwe Onderkoning is van Turin over Genua hier aangekomen, PORTUGAL. LISBON den zr July. Met Blieven van Mar.agaon een Portugeefe Telling en Haven op de Kuften van 't Koningryk Marocco, heeft men tyding dat'des nachts tuflehen den 16 en 17 Mey laatftleeden de Mooren too Man ftetk zich by overrompeling van eenige onzet Re- tranchementen hadden Meefter gemaakt, maar dat de Gouverneur een •Detachement te Voet onder 't Gebied van den Kapt. Manoel d'Aze- vcdo Coutinho hebbende doen matfeheeren de Vyanden met eenig Verlies van beide zyden waren te rug gedreevcn. Weinig dagen na die Aftie was een Officier van de Mooren te Mazagaon aangekomenom aan den Gouverneur bekend te maaken dat Muley *Abdclmalck.vo\ko- «en Heerfcher en Koning van het gehecle Ryk was na dat zyn Broeder Muley Hamct gevangen genomen en met een goed Escorte raat Tafilet gebragt was. Dien Officier bragt ook een Brief van gemelden Koning Abdelmelek zyn Mesfter in Antwoord op die, wel ken de Gouverneur aan dien Vorft gefchrtevc» had om hem Geluk tewenfehen over Deszelfs komfte tot de Kroon By gem. Antwoord was ook gevoegd een Propofitie rot een algemeene Vtykoping det Portugeeffe Slaven en tor het vaftftellea der Vryheid van Commer cie tuflehen dc twee Staaten. De Nuncirta Bicchi bevind zich te Mou- temayor zeer onpaslyk. De uytwifleling der Princeflcn van Brazilicn en Afturien is tot in de Maand September uytgefteld. NAPELS den 3 Augufty. De Bfiilli Porrocarreto, Graaf van Palma, Marquis d'Almenara die pro interim Onderkoning en Kapiteyp Ge neraal van dit Koningryk is voorleeden Vrydag van Palermo hier aangekomen zynde heeft Zondag Pofleffie van dat hooge Ampt ge nomen. ROMEN den 7 Atrgufty. Woensdag hebben zeven Kardinaalen met gtflooten Deuren een extraordinaire Congregatie gehouden, zoo ntd; verzeeketd over de zweevende zwaare Verfchillen tuffchen dit Hpf en dat van Portugal. De Paus continueerd de Baden te gebruvktn. LIVORNO den 7 Augufty. Hiet zyn geaniveeid Ed. Ellis vafliBa's-i tónJac. Mervin van C helt etBafton Beaves van Alikanten Jofeph Baudeuf en Marcus Claftrier van Maifeille, George Burman van Lon den Nath. Gigou van Sena en Kapt. Jofeph Matthieu in 13 dagen van Algiers met tyding dat de Schout by Nagt Grave aldaar in 13 dagen van Kadix gekomen was, beftaande dat Esquader in S Oorlog- fcheepen en 3 Koopvaarders welke de Pxezenten voor den Dey aan Boord hadden. Men zeide dat gem. Schout by Nagt binnen 2' dagen Tan daar naar Tripoli en Tunis zouw vertrekken wordende zyn Es quader vervolgens te Genua verwagt. GENUA den*7 Augufty. De Kardirual Pereira herhaalde Ordres van den Koning van Portugal bekomen hebbende om naar Lisbon te keeren ftaat zyn Erain. gereed, om met de ceifte goede Wind met 3 ïelouken te vertrekken. VENETIEN den 14 Augufty. DeHeerdeMezza, KeyzeilykeKrygs- Commiflaris en Conful Generaal by deazeRepublicq,is hier aangekó- attn. GRATZ den 11 Augufty. De Keyzer ca de Keyzerianc bevinden 4ch hier in volmaakte Gezondheid. Haare Keyzeilyke Majefteyten tpn uytermaatcn voldaan van bet Vermaak van d* Ctmfen- ofte Berg- <«yten-Jagt, waax vandc voornaamflePartïculariteytenzynals volgt; Dtie duyzead Boeten oadsr het gebied van den Jagetmcefter van Ïïbal, verfchdde Jagt-Officieran, en een groot getal Jagers begonnen 4tn eerften deezet die Dieren nyt de Gebergtens by ten te dtyven De Boeten waren alle ia 't Rood gekleed met groene Opdagen zwarte Broeken en witte Konden De Bergen fchcenen een Schouw-Toneel te weezen, waar op de Boeren cn Jagers haat luftige Rol fpeeldeo met alleihandcVertooningen en Danflen, en met hunne veifcheidcBoeten en Jagt-Inftrumenten als meede met Zingen en Gejuich van welk Tteemd Conceit, Lugt, Berg en Dal zoodanig daverden dat men de weergalm twee urnen verre heeft kunnen hooien Des nachts maak ten de Boeren alomme op dc Gebergtens veele Vuuren al het welke too vermaakelvk en aangenaam was voor de Menfchen, als het Vtees en Schrik aanjaagde in de ontrufte Dieten. Dep tweeden continueerden de Boeren haat Werk met zich vrolyk fc maakenen de arme Dieren uyt haare Leegers te doen verhuyzen 5 en men atbeidede dien dag om de Keyzcilyke Tenten aan den voet tan den Berg op ta daan. Den derden vertrokken haare beide Keyz. Majefteyten, verzeld van den Erf-Prins van Lotharingen, en een groot gevolg van Miniftersen Hovelingen, te Poft naar de StsdLeobcn, daar zy door den Ma gift raat en de Burgers plegtig ontfangen wierden En na in die Plaats over dacht, en des ochtens in de Mifle by de Kapucynet Patets gcalfiftecid te hebben, begaven zy zich Woensdag naai de Heerlykheid Erna*, den Graaf Ereaner toebthoo* tende o»itjent het hooge Gebergte Rtiding daar 4y ten timet* j aangekomen zynde ftteg de Keyzer te Paard en reed naar gemeld» j Gebergte 5 De Keyzetinne de Etf-Ptins en andere Hectrn begaven zich iedet op zyn Poft op zeekrte diftantie. Hier op wierd ec» Seya I gegeevtn om de Gcmfcn van de hoogre der Bergen near de laagte ts doen komen en men telde omtrent 400 van die vlugge en vlugteade I Dieren 3 Dit gedaan zyndebegon men op dezelve te fchicten welk Vermaak een onopboudelyke Salvo fcheen te weezen 3 De Keyzet vel de 3 van die Dieren, en wel tot verwondering tweemaal twee met et- ce Schoot De Keyzerin heeft 'et 24 de Eif-Prins van Lotharingen ij, en dc andere Heercn 2» gcfchootcn. Dit Vermaak, dat zeer groot was, onder anderen met 4e gtfehoote» Geyten van de toppen der Ge bergtens te zien afrollen duurde tor omtrent drie uuren des namid dags als wanneer de Keyzer cn de Keyzetinne het Middagmaal hiel den onder «en Tent. Gsduurende de Tafel kwamen de Boeten ca maakten voet Haare Keyz. Majefteyten een Concert opVeld-Hootens» Trommen Fiuyten en andere Inftrumenten. Na de Tafel wierden alle dc gevelde Bokken en Gtyten rondom de Tent gebragt ea door den Keyzer en de Keyzetinne bezigtigt 3 waat na de Keyzet on der de Jagt-Officieren, Jagers en Boeren Gefchcnkea deed uytdeelen, en de Keyzetinne vereerde aan de Gravin van Breuner een Juw«el-tak met magnifique Diamanten. Deeze zeldfaame Jagt dus tot groot ge noegen van Haare Keyzerlyke Majefteyten volbtagt zynde, keerden. Dezelve naar Leoveu daar zy overnagteden Onderweg kwamen de Berglieden met hunne Officieten en vliegenden Vaandel meede haat Muficq maaken. Donderdag vroeg hoorden Haare Keyzerlyke Majefteyten dft Mifle by de Paters Jefuiten en tegen dc middag arriveerden Dezelve weder in dteze Star). WEENEN den 14 Augufty. Volgens de Brieven van Gratz, ftond de Keyztr de Reis van daar naai Triefte overmorgen aan te neemen» De Ryks Vicc-Kancelict Graaf van Schcnborn ftond meede naai Caiinthien te gaan. Zyn Keyzetl. Majt. den Baton de Fonfcca tot Deszelfs detde Plerripotentiaris in plaats vair den overleden Baron van Penterrieder benoemd hebbende beeft geordonneerd aan zyr* Excellentie rzcoo Florynen tot deszelfs Equipage te retïütteeren. D« laatltgimelde Baron h.eft in zyn Teftamcnt dpn Zoon van den Hof- Kamer- Raad Pufait, zynde Kindskind van zyn overleeden Zufter, be noemd tor Univerfeele Erfgenaam van zyne Nalaatenfchap die op omtrent 200 dnyzend Florynen begroot word. FREYBURG den 15 Augufty. Gifter is de Keyzerlyke Generaal Veldmaailchalk Baron van Arnau alhier overleeden. STRAATSBURG den 16 Augufty. De Schrik van de laarfte Aard- berviog in deeze Srad is zoo groot geweeft, dat veele Zieken daar va» gi-ftorven, en veele Gezonden ziek gewotden zyn. Men ziet hiet het Vaers over de nieuw-gebooren Ptinccfle van Vrankryk De P ART V GALLIARUM R EG I N/E P?,x eft fcBtninei generis Confortia Pacis Ergo matem nolur.t bella movere fatum, Ecquis Dciphinum nefert fore Martis Alumnum f Q_ am bené Mars 8c Mas manferat ergo domi J Ofh.ium Regina fuum triplicavit inde Tc Vicibus vicit Rex Ludovice tribus Prarlitfm amoris erafPari fert Viftima Palmam Poft publicam Pacem proferat lila mareml dat is Het Woord P^AX VfEEDE is van 't Vrouwelyk.GeJlacht 3 Het Monnelylf had Oorlog kunnen voorleggen 'tgeen de Vreede-Verhonden niet willen 5 Wi* ■weet nietdat een Dauphin een Vocdjlcrling van Mars z.ouw Weeven Hoe wet is het nu, dar 'ergeen Mannelyk vtrjdsetnm is De Kfninginne heeft haar ^Amp» driemaal uitgevoerd, en dut den Kyning driemaal overwonnen 3 Het was een Lief- de-Stryd, waar van het Vrouwlyk^Ojfer Vretde-Palmen brengt 3 de algemtt7 ne Vretde bevefiigd z.al wecz.en, dan mag Zy Manmlybe Vruchten voortbrengen PARYS den 10 Augufty. Deezeo morgen zyn de Heer Stanhope eerfte Plenipotentiaiis van Groct-Brittannien en noch eenige andete naar Soiflons vertrokken Men zegt dat zy overmorgen wedei hier ftaan te komen, ten einde zich den zsfte naar Fontaineblcau te begee- ven om Conferentien met den Kardinaal de Fleury te houden, Dingsdag affifteerde de jonge Hertoginne van Boutbon in 't public<| by de eerfte Vertooning van de Opera van Bellerophon 5 De toevloed van Menfchen was ongemeen groot, om die fchoone Ptinccfle in haat Pragt en Luyftcr te zien 3 Eergiftcr was Haare Hoogheid ook in dc Cornedie. Zeeker Plenipoteniiaris heeft Verfchil gekreegen roet den Eigenaar van een Heiberg te N arteuil die van zyn Excellentie Ver goeding eifcht voqr zyn afgebrande Huys en Stalwelke in Brand ge* raakte toen de Domtftiken en Paarden van dien Heer naar Soiflbn» gaande, aldaar pafleerdeo, voorgevende dat de Stalknechts het Onge luk veroorzaakt hadden, waar uyt zy zich met t j Paardeu falveerden^ Het gerugt loopt, «jat de Kardinaal dc Bifiy naar Romen gefchreeve» heeft ten einde te beletten dat het Mandement van Acceptatie van den Kardinaal de Noailles aan dat Hof aangenomen zertw warden. Men heeft tyding dat de Karthiivzet Monnikken te Valprofond tea getale van omtrent twaaif, haar Kloofter verlaaten hebben, om dat da Prior een ouden Btoeder van die Monnikken door drie Knerels op een zoo wreede wyze had doen geeflelen dat zyn gantfche Lichaam ia Bloed geflagen was waar op zyne Meedcbioeders waren komen toe- fchieten, om den Mishandelde uyt de woede van die Beulen te redden, 't geen zy ook gedaan en zich vervolgens 's nachts met Hem gefal- veerd hadden 5 waar op de Prior, die alleen in het Kloofter gebleeve* was, des morgens de Marrchauflee had uytgezonden, dewelke gemel de oude Monnik en drie van de andere vonden en geboeid te ruf btagten, maar het Volk van de Plaats, daar zy pafleeHen, bad tie At- chers geattaqueerd en de Monnikken gered, nn dat t Atthers gedo*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1