WËSTI ND I EN. 5 I T A L I E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK. N®. 109 KÜRASSAU den 24 Juny. Den at deezer is hiet gearriveerd Pie- i ter Broeder van Amfterdam als meede verfcheide Barken van de om'eggende Eylanden In tegendeel is het Schip de Hele na, Anton. Booms dat hiet f^jvea uyt Guine'e heeft gcbragt, jciwaards vertrokken. De i Spaat'.ë Scheepen die zoo lang te La- ■uarra hebben geleegen, zyn van daar naar Vera Crux gezeild. ROMEN den 31 July. De Paus gebruykt tegenwoordig de minera- ]t Wateren. Dingsdag is de Kardinaal van Althan, geweezen Onder koning van Napels, te Frascati aangekomen. De Turkfe Baccha van Cairo is meede van Napcis in gem. Plaats gearriveerd om zoo men jtgt, zyn Schuylplaats onder de Proteftie van den Paus te zoeken. LIVORNO den eerften Augufty. Zondag zyn zPauflelyke Galeyen van Civit a Vecchia ia deeze Haven gekomen De Commandant deed teillond Wachten ftellen om die Galeyen Quarantaine te doen hou den. Hiet zyn gearriveerd John Caunc, John Gibert, en Oronato Ar- jaud van Salooica, de Juffr. Agatha Roode van Amfterdam. Thomas Macarty van Ancoaa, Mich. Jougias van Alexandria, TheofilioWeigt vin Londen 5cc. Heden is Schippet Jooft Hoop van hier naar Am- fteidam vettrokken. Men heeft ryding, dat Schipper JanLubke, naar Amfterdam gedeftineerd, Jen eerften Juny te Ciptus lag. WEENEN den 10 Augufty. De Keyzetlyke Gedeputeerde Raaden tot de Regeeting geduurende de abfentie des Keyzers continueeren biare Vergaderingen tweemaal 's weeks. Dingsdag hebben de hiet lynde Portugcefen de Vetjaaring dei Geboorte van den Prins Ema- tuel van Portugaldie in zyn jïfte Jaai get reeden is ea zich tegen woordig in Italien bevind, onder Hen in Gala gevierd. De Keyzetly ke Ryks-Hoftaad-Agent de Heet Grave die tellens ^danwald of ge machtigde Raadsheer van den Koning van PruyfTen is, heeft een keer sur Gratz gedaan. De Keur-Trierfe Gezant fiatoa van Kiow is mee de naar Gratz vertrokken. AUGSBURG den 11 Augufty. Op den derden deezer Maand des tamiddags omtrent j uuren heeft men in verfcheide Wyken deezer Stad, en voornamentlyk in twee Voorfteedenen in de St. Anna-Sttaat ten Aatdbecving gevoeld. PARTS den ij Augufty. De jonge Hercogiane van Boutbon was gifter incognitt in de Opera. Haare Hoogheid zal geen Vifites ontfan- gen als na dar zy den Koning en de Koninginne gezien za: hebben. Sommige Pleuipotentiariflen manken zich gereed om naar SoifTons te Heren en andere in tegendeel hebben haar zwaarc Bagagie van daar berwaards ontboden 'r geen Speculatie veroorzaakt. Men is zeer (erlangende na dc Propofitien of Eyflchen welke de Kroon Spanjen eerftdaags op her Congres ftaat over te leeveren. De Hollandfe Fle- sipotentiaris de Heer Hop is by dit Hof in groot aanzien. Den Oegft van Graancn. is in Vrankryk dit Jaar zeer overvloedig uyt- gtzonderd de Haaver die fchaars is en duurder word dan de Rogge. De Wyn-Oegft lchynd ook zeer goed in Qualiteyt en Quantirryt te lullen weezen. Volgens de Brieven van Romen, fcheen men aan het Piuffelyke Hof bedugt, dat de Zsaken der Tegenftreevers van de Bui lt wel groote Gevolgen na zich mogten fleepen. Men verzeekerd dat liet Hof Ordre gegeeven heeft het Proces volgens de Strengheid van de Wetten'te maaken regen drie Boekverkopers te Rouan by welke mei' een Bock geïntituleerd Dc fftigie der JeCuiten &c. en andere Weiken regen de Bnlle gevonden hééft. De Aften van 't Concilie van Ambrun worden nu publicq uytgegeeven maar de Prys daar van is itci hoog. Men zier hier de Brievenwelke de Nonnen van het Kloofter van de Viiitatie te Caftellane in het Bisdom Senez aan den Koning en de Koninginne gefchrceven hebben maar welke niet aan H»«re Majefteyten overgegeevea zyn De Brief aan den Koning is ran den volgenden Inhoud ZS1RE Al Uwe Majeft. wel willen toeftaan aan onregtvaardig verdrukte Nonnen haare Zugtiogcn en Klagten voor de Voeten van Des- Mlf» Troon te brengen Indien alle Middelen cn Weegen die aan "»e andere Onderdaancn open ftaan, voor Oat niet geflooten warea, «roden Wy de Vtyheid niet neemen Uwe Majeft. in Deszelfs groote 'ïezigheden door het verhaal van Onze Ongelukken te ftooren. Wy hadden, SIRE, in den Perfoon van den Heer Biflichop van Senez volmaakten Herder, en een geeftclykcn Vader, die alle Onze Eer bied waardig was. Hy heeft Ons by na alle in Onzen geeftelyken Staat ««fangen 5 Hy heeft Ons gevoed met het H, Wootd van de Leere, *e!ke Wy wel Heemels kuonen noemen 8cc. Als Wy hem in zyn hooge ouderdom zagen vertrekken, om zich ia l'rolge de Ordres van Uwt Majt. naar Ambrun re begecven, was Ons onbekend wat hem daar zouw overkomen Maar Wy hadden nooit geloofd, dat een Biflchop vaH zoo zuyvci Gelooveen Leere, van zoo 'g'élyk Gedrag en van zoo bekende Gadvrugtigheid zich ineen ergadering zouw bevinden van Biflehoppen alle jonger dan Hy in Biffchoppelyk Amptzonder zich te doen hooien en vereeren als Letraar. Dus waren wy ten nytetften verwonderd, als wy hoorden, dat Hy in P tats van geëerd te worden niets aaders ontmoet heeftals Smaad •n ten Condcmnatie die Hem minder oateerd, dan die geene, welke tt vonnis van die Condcmnatie hebben nytgefprooken. Onmiddelyk van dien tyd af begrecpen wy, dat die geene, welke de ardigheid gehad hadden, den Herder te flaan, ook zouden arbeiden t chaapen van zyne Kudde te verftrooyen Egter meenden wy ons nonen vertrooften met de Hoop dat Uwe Majt. als een regtvaar- JVotft, niet zoaw dulden dst een zoo onregtvaardig en onorden- yk Vonnis ter uytvoeting gebracht werde &c. 'tt fchynd ook dar onze Hoop niet.gantfch vergeefs gewceft is, om dat Uwe Majt. onderregt zynde, zöo wy meenet) dat alles tegen dc H. Wetten en Regelen gedaan is, in weêiwil der uytdrukkelyke Ordres, die Uwe Majt. gegeven had om zich met die Wetten te con- formeeren geene opene Brieven gegeeven heeft, om dat Vonnis met Uw' Koninklyk gezag tc bekrachtigen. Nogtans, SIRE, voerd men dar Vonnis uyt, niet alleen tegen Onzen Biflchop dig in een Kloofter gebannen word door Ordres die men van Uwe Mujt. heeft weeten tc verhrygen, voor dat Uwe Majt. de tyd gehad heeft te doen onderzoeken of het regtmatig is geweeft maar dat zelve Vonnis word ook ter uytvoer gebragt in het Bisdom, en wel met een Stie-gheid die meer gelykt na -en militaire Executie in een vyandelyk Land, dan na een Canonique uytvoeriag van een Kerkelyk Vonnis. Een Vreemde M. dc Salon genaamd, die'den Titul neemd van Vi caris Generaal, is den uytvoerder Wy lasten aan dc Cure's en Kerke- lyke Perloonen Uwe Majt. te onderregten van de vrecflyke Verwat-, ring, waar in Hy her Bisdom gebragt heeft &c. Wy zullen maar fptec- ken van 't geen Ons aangaat De Laftetingen tegea Onzen H. Pre- laat die men als een Ketter hsndeld en de Dreigementen, om Om rs vcrbryvUn verf letteren ver/irotyen en Ons Klooflcr om verre tl Werpenzya de Middelen geweeftwaar van de Heer de Saleon zich bediend heeft, om Ons te dwingen Hem voor orzeii Superieur te erkennen. Maat Wy die geweeten hebben dat Hy die niet kan weezen daar Hy ziele vooruytgeeft en dat Hy met geene opene Brieven van Uwe Majr. voorzien is, hebben Ons wel gewagr, om zyne Pretenlien toe te ftaan, te meer om d»t de Vicaris Generaal van onzen Biflchop ons zuiks op Straf van Excommunicatie verboden had j zoo dat SIRE ons Ge weeten aan eene kunt ons niet toeflaat deo Heer de Saleon te erken nen, en aan de andere kant nogre de Wetten van de Kerk, nochte dié van Uw Koniogryk Ons daar toe veipligten. Wy hebben Hem dan tegenftand gebooden en zullen Hem tegen- ftand doen zoo het den Hcemel behaagd met een onvetzettelykC Standvaflightid, om dat Onze Pligt is,aan den Superieur, welken God en de Kerk Ons gegeeven hebben onvctzettelyk onderworpen té blyven. De duydelyke Verk.Vaariogen, welke Wy daar omtrent aan don Heet de Saleon hebben gedaan hebben Hem niet belet, zyneVexariefl voort te zetten Hy heeft aan de Kerkelyke Perfoonen, die de ftigte- Jykfte en dcugdzaamlte geweeft zyn verboden de H. Geheimen id Onze Kerk te celebreeren en aan Onzen Biegtvaderom aan Ons dc Sacramenten toe re dienen Hy heeft Ons door zyne Emiflariflea Hoon en Geweld aangedaan tot zoo verre, dat twee vgn die Emifla- riiTen de Heeien Thonië en Roman Ons in regenwooidigheid van dea Gelubdelegeerde van den Heer Intendant gehandeld hebben als Lu theranen, Calvinijicn en als Wederfpannige aau de Kerk en aan Uwe Ma- jefteyt 8cc. Maar noch een andere Oorzaak, SIRE, dat niet minder van belang is, verpligt OnSj Ons voor de Voeten van Uwe Majt. neder te werpen,, om Deszelfs Ontferming en Eefcherming te fineeken te weeten bet wegvoeren van Onze Zufter de Afliftentc en van Onze Moeder dd Superieure, aan weike een Deurwaarder eene Ordre overhandigde, wel ke Hy zeide van Uwe Majefteyt te weezen. Onze Moeders SIRE zouden hebben kunnen uytftellen de uytvoerir.g van een Ordre die veel Merkteekenen had dat zy by Verfchalking verkreegen was te meer, om dat Zy de Kloofter-Gelofte gedaan hebbende, die nietbree- ken konden zonder een Order van Onzen wettigen Superieur 5 Maal deeze Conlidcratieh hebben haar niet opgehouden Zy hebben litvet gewild, dat men Haar konde verwyten in haar Gehoorzaamheid aan de Ordres van Uwe Majt. te verre gegaan ie zyn, dan zich aan dc mifl- fte fchyn van Ongehoorzaamheid bloot te ftellcn &c. Zy zyn dan eerft den 7 Maart vertrokken om dat men Haar niet eerder een Rytuyg vetlchafte dat met baar Staat en Ouderdom ovet een kwam 3 Ondertuflchen tragtede men Haar een Misdaad te maa ken van dat uytgefteld vertrek en men had de Onnrenfchelykheid van Haar te zeggen, dat men geen ander Rytuyg ofte Middel had, als te Paard re ryden. Deeze hardigheid, SIRE, en andere omftandighe- den deeden twyffelen, of die Ordres van Uwe Majt. gekomen wareo. Wy hebben dan, SIRE, het Leedweezen en de Smert gehad, om on ze Moeders tc zien vertrekken en wel te vertrekken om in Navol ging vaa haar H. Herder zich tot een Ofterhacdc over te geeven Want wat kunnen wy anders veiwachten van een zoo zwaare Reis in een zoo rouw Jaar-gety, dan de dood voornamentlyk voor or.ze waarde Zufter de Afliftente die mer zwakheid en met een ouderdom van 74 Jaaren beladen is De Ingewanden van Uwe Majt. zouden bewogen geworden zyn; En zoo Uwe Majt. de Ordres gegeeven heeft, waar door men Ons die Zufter heeft weggenomen, is het gefch ed om dat men voor Uwe Majt. verborgen heeft, datzy zeer oud, en verfchei- demaalen met Bcroertens is overvallen geweeft dar zy by na blind is, en dat haare aanklcevicg voor haar Biflchop de eenige Misdaad is, die men haar ten lafte legt Een andere vexatie SIRE is dat de Heer Raynard, onaangeziea zyn gegeeven woord, door her Gezag van den Abt van Saleon van ons eyfeht J4<5 Livres voor de Onkoftcn tot de Reis onzer twee Moeders naar Ambrun. Wy fmeeken U danSIRE in den Naame Gods wiens letvendlg Beeld Gy zytdoor Uw Gezag te doen ophouden de Kwellingen die Wy door gcm. Abt moeten uytftaan en Ons weder re geeven onzs Moeders en onzen H. Prelaat, die onze Vader is in den Hetre. Uwe Macht, SIRE, komt van God Zy is groot geno-g 0111 Ons te beroo- ven van Ons Huvs van Onze Vryheid en van Ons Leeven Maat SIRE, z uw Uwe Majt. die Macht wel willen aanwenden, om uyt Ons Hert te rokken de Gevoelens van Gezag en Eerbied waar ir.eede Wy vervuld zyn voor Onzen H. Biflchop En zeederd wanneer SIRE zouw het niet meer geoorlofd zyn teftens onderdaanig te weezen aaa zyn Biflchop en aan zyn Koning voornamentlyk aan een Biflchop, die zoo heilig en eerwaardig is, eu aan een Koning die zyr, gantfeh*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1