VRANKRYK. VERSAILLES den xz Augufty. Dc Konjngin.ie is v^n haar Xraam- b»d heifteld, en bevind zich in volmaakte Gezondheid. Eeig iter ge- btuykie de Koning Medicyner. by precautie. Zondag hadden de H;t- ica van 't Hof feu getale van 6o, de Eer om voot de ce.'ftemaal na de Verloffing vaa de Kontngir.ne in de Kamer van Haarr Majt. te ko sten. I)e drie Prmeeffea van Vr Iciyk. worden genoemt Madame qc eeifte, Madame de tweede, en Madame de tierde, tot dat deceive doo. den Doop Haaic Naamen zullen bekoioen. SOISSGNS den 12 Augufty. ,De Vergaderingen der Plenipottntia- riflea continueren na gewoonte in de Zaal van het Kaftcel. De Heei Poimzïlenipoteotiaiis van Greot-Brittaneien Vrydag en Zaturdag twee Eapiefler s ontfangea hebbende is Zondag naar Parys vertrok ken Een derde Exprefie arriveerde noch aan zyn Excellentie, nadat Hy bereids vertrokken was. In tegendeel zyn de Maiquifen de Fene- Joa en de Sar.ta Ctux, rtfpcttive Pler.ipotcntiariflen van Viacktyk eo Spanjcn, van Parys hier te rug gekomen. Maandag was geen Minifter' ▼an Groot-Britt'annien in de Vergadering der Plenipotentiaiiffeo. Dien dag arriveerde hier de Heer Hutgronje derde Plenipotentiary van de Staaten Generaal 5 Zyn aankomft wierd bekend geipaakt door een Salvo van iz Stukken Kanon, en de Marquis de Fenelon onthaal de zyn Excel!, nevens de andere Minifters ter Middagmaal. Gifter kwam hier een gedeelte der Equipages van den Marquis de Stsinville, Minifter van Lotharingen, die eerftdaags zelve mecde verwacht word. Alzoo de Antwoorden op de Memorie van de Pleaipotentiaiiffen van Kaate Hoog Mogende aangekomen zyn verzeekerd me», dat alle de abfente Miniftets ten eeiften hetwaards ftaan te keeten te» einde by het communiceeren van die Antwoorden tegenwoordig tc zyn. Heden Is de Heerriurgronje door den Heer Goflinga in de Conferentien in geleid, daarHy zyne Brieven van Credentieen Volmagt heeft overge- gèeyen. De Heer van Schelled Pltoipotcntiaris van Deenmarken word in 't kort van Parys mecde hier verwagt. PARTS den 13 Augufty. Maandag arriveerde de Hertog van Bour bon met zyne Gcraaalinne in het Hotel vanGondé, en cergiftet keer den Haare Hoogheden naai Chantilly. Gifter heeft de Biffchop Graaf van Beauvais ia het Patlement den Eed «fgclcgt co Scftie genomen als Gctftelyfee Pail van Vrankryk. Dien dag wierd de Hertog van Rohan Chabot in qualiteyt van Paii van Viankryk in 'r Patlement ontfangen. Het Esquadet Oorlogfcheepen en Galeyen van den Ko ning ouder het Gebied van den Hcti de Grandpié Chef d'Esqnadie, den 17 Jnny op de Ree van Tunis aangekomen zynde is den a July weder van daar vertrokken na dat de Bey alle vcrcifchte Satisfa&ic wegers de gedaane Inbreuken in de Trsflatten van Vrccde gegeeven had. De Bey heeft ook die geene, welke gem. Inbreuken begaan heb ben, cxemplaarlyk doen (haften, en vergoeding met Geld gedaan va» de Schaden die veroorzaakt was zoo aan de FranlTc Scheepen als aan vreemde Vsartuygan op de Kullen van Vrankryk vaarende, »aa welke de Reparatie zal gedaan worden na de te tug-komftc van zyn Majts. EsqunderDen Bey heeft mede te rug gegeeven niet alleen deFranfte Slaven onder vreemde Vlaggen maar ook de vreemde Slaves onder de Franffe Vlag genomen Ook heeft Hy by wyze van Reparatie vry- gclztcn twintig andere Katholyke Slaven van verlcheide Natiën, wel ke zyn Majt. in kaar Land zal eenden, en hen daar toe al wat zy 000- dig ht'bben, doen leeveren. De Marquis van St. Crux, tweede Pleni- potentiaris van den Koning van Spanjcn, die een zoo groot Tsalld,,. dige als Minifter is doed aan een nieuw Frans eu Spaaas Wooid:i, bock arbeiden. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 16 Augufty. De Aatrshertoginne beloofd hebb^ den ceiftcn Steen te leggen aan de nieuwe Keik van de Mindeibnu. ders te Waaverea heeft oen Heer Kubbens Financic-Raad, deiwaa^, gezonden, welke die Plegtigheid Woensdag in de Naam vaa Haa^ Dooil. met veel Statie verngt heeft. De Aartshertoginne heeft Magifttaat te Mechelen tot nader dispcfitie gecontinueerd. Men vc. ftaar dat de Giavinne van Alefcld, Giooc-Meeftiefle van HaareDoo;. lugtigheid, tot Groot-Meeftreflc van deAartshertoginne, oudfteiw ter van dea Keyzcr, is benoemd. Giller, Feeftdag van Maria Hem vaatt was groot Gala aan 't Hof De Aaitsheitoginne fpysde iu publicq en ging des namiddags met een lehoone EquipagegeroU va^ haar Hof in d'Allée wandelen en zag des avonds de ltaliaar.it Opera fpeclea op het gioot Thearer. Dfc Heer Como Refidentvu den Hertog van Parma aan 'r Eugelfe Hof, is hier aangekomen. AMSTERDAM den 15 Augufty. De 2 Zeeuwfe Schecpen in Zet. land gearriveerd zyn die van de Schippers Eiugman en Akerveltlt, waren den 23 Jusy van KuialTan vertrokken. In de Storm van voo;. leeden Zondag agt dagen zyn op Ameland gebleeven 2 Smakken rsr Hout van Hamburg komende, eu zoo men zegtzouden noch eenigt andere op de Vnelfe Kuil zitten. Te Petersburg lag Foppe Bakkn herwaards zcilre'é. Te Waasbergen was ingelopen Will, de Vries «j hier naar Helmftad; en op de Weezpr Warnard Decke vau Straalzonj naar Dublyn gaande. Te Neiva waren gearrivceid Fred.Broeder, fie, Nannes, en Laurens Paul. 3 tc Karelsktoon Melle Feddes 3 eu te Stok- holm Pieter Lecrwyk, alle van hier 3 te Goitenburg Peer Anderfevn Londen 5 tc Dantzig Mart. Blom uyt Vrankiyk, en Com. Hend. »I( Stokholm en in de Zond P. Kaasksmer,Tjeert Bar.KersjeViflïtrit De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 84 en x vierde. I S4 en 1 vierde. Kadix 106 en 1 agtfte. Sevilien 104 en 1 half. Lisbot 45 en 1 agtfte. Vencticn S3 en 7 agtfte a 14. Livorno 88 en 1 half. Gt- nua 94 en 3 agtfte. Londen 33 Sch. 9. PaiyssS en 1 agtfte. Bourd. en 1 half. Leipzig cour. 38 en 7 agifte. Francfort cour. 27 en 1 half, Breilau 36 en 3 vieade. Dantzig 287. Hamb. 32 en 3 vierde. Gent ip 1 half. Antw. 1 en 5 agtfte, Bruflel 1 en 3 vleide. Zeeland pari. Rot. terdara 1 vierde. 's GRAVENHAGE den 17 Augufty. De Hesren Staaten van Hob land en Weft-Friestand zyn heden weder vergaderd geweeft. Gifteiii de Prins Kovsrakin in het Congres van de Buyrenlandfe Minifters vei' fcheenen 3 Zyn Excellentie vertrekt in 't kort naar Moscou oman zyne Keyzerl. Majeft. van geheel Rusland mondeling van zyn Beten- ding aan het Hof van Vrankryk Scc. Verflag te doen. Voor den Raad van Staate heeft de Heer Gysftertqs vander Brugh als Reftor te Hel mond den Eed afgelegd, als meede de Heeren Frediik Willem Meyeu als Luyt. Collonel van het Lyf-Regimcp.t te Voet van zyn Hooghei! den Hecre Prince varj Orange 'n Nalfau Menard Adriaan Dutanali Major, en Evert Bartholt Tjaarda van Starkeoborg als Kapiteyn. Graaf van SintzendorfF gedefigneerdc Minifter van den Keyztrby deezen Staat, word in 't kort hier te gemoet gezien. De Heer Spierin; is uyt Noord-Holland gereverteeiten ter Vergadering van Haa Hoog Mog. verfcheenen. Op Hecden zynde Woensdag den 18 Augufty 's.avonds ten uuren preeys zullen de Makelaars Wilhem de Vries, Vincent Pofthunwi Wouter Kerfbyl, Johannes van Polanen, en Jac. Bouiffe, te Amfttrdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party puyke Thee-Bocy, asgeiaaten door wylen den Heer Samuel Cras 3 zynde in gem. Brakke Grond Heden te zien. Deezen Morgen, zyndeWoensdsg den II Augufty, zal de Makelaar Michiel Bruynvis, te Amfterd. in de Kalve.ftraat in de Keyzers Kroot, verkopen eer. rcttV en zindeiyke Iüboel, beftaande in Ledekaatcn, Beddens, Dtckcns, Kuffens, SpiegelsKabinetten, Stoelen, Koper en Jit, Fbtcelynea, Schilderyen, Juweelea, «li meede Ooftindite en andere Koopmanfchappea, fyne en gemeene Chitfen, Neteldoeken &c. Ilaac Hofteyn Makelaar zsl op Morgen, zynde Donderdag dea jp Augufty 's morgens ren 9 uuren re Amfterdam op de Haarlemmri- dyk, voorby de Oracgeftraat, ten Huyze van den Overiecdeae» verkopen een nette en zindeiyke Ii<t>oel, beftaande iu Nooteboome Kafftti Kabinet, Beddens, Stoelen, Kuftect, Byhangfels, Ruftbank, Tafels,Spiegels, Kooper- Tin- en Blik-werk, keurlyke gemaakte Lywaaten, Pot- celynen, Jnweelen, gemaakt Goud- en Zilreiwesk 3 alles Hceden te zieD. Barthwlomrus Sligtenhorft en Jm Ten Brink Makelaars, zulle» op V'ydag den 2» Augufty, te Amfterdam in de Doelen'in de Doeleftrast, verkopen een party zoo In- als Uytlandfe Lakenen, Maoufaftuaien cn Winkelwaarcn als meede een lnboel. Lucas de Schepper en Jan vinder Streng Makelaars, zullen op Maandag den 23 Augufty, re Amfterdam ip 'l Oude Heeren Logement kopen de Spiegel-Glas-Makery, met zyn Werkhuys, Fakhuyzeo, Staliinge en Lootl'en, flaandc op het Weesper-.Veld-, bezuiden dtAgtergragt, als nader by de gcaffigeerde Biljetten kan gezien, en by de voorn. Makelaars vernomen werden. NB. Word nader bekend gemaakt, dat' aldieo ieraard genégentheid mogt hebben om de Fabricq van Spiegel- of Kotf-Gl«s in de voorn. Werkhuyzen wederom te beginnen d«el- vc zich als dan zal gelieven te niidrefleese aan de Gtïntcrefleeideo in grm. Spiegel-Makciy om met haar uyt de hand over dezelve alleen of nur de Materialen daar by behooreadc te conttaftccrcn alzoo dezelve gerezolveerd zyn, om expreftelyk deezc Fabricquen by de Condi tiën der pubüque Veikoping uyt re zonderen niet allee» met relatie tot den Kooper, maat ook tot dezelve Regt verktyger.de in der tyd. Dirk Nagel en Gerrit van Emmerik MakeliHrs, zulle» op Maandag de» 23 Augufty, 's avonds ten 6 uuren, te Amfterdam in 't Oude Het- ren Logement verkopen een fraaye Playzier-ïlaats genaamt SLUYS-OORT met zyn annexe groore en ruodeine Huyzinge Taynmid Wooainge, Srallinte &c. fttand» en ge-eegen in de Laan, agter het Wapen van Maarfeveen Als meede een Huysmans Wooniiigc, nevwi ciraa t9 en 1 half Morgev Land, ftaandc en gclcegcn in de ryke Watcreo. Jan Haverkamp er. Tfaak Schellinget Makelaars, zullen op Maandag den 3» Augufty, 's avonds ten 5 nuten, te Amfterdam in't OudeH«- re« Logement, verkopen een exira plaizar.te Tuyo met zyn Huyziage, Bepotinge en Beplantinge, ftaande en ge'.eegen op het Verwers Pal, eirc* i» 't rnidcen en buyten de Uttechtfe Poort daar de Patiëntie boven de Deur Haat dezelve is voorzien met fraaye en wel-draagenit ▼mgtbroo-nen en Airdgewaffcn 5 Mitsgaders nog twee ftnkkcn Wcyland, groot drie Deymt en een half vierendeel, genaamt Jan Roden Vfl, leggende by elkander in 't Q?*rtier van Durgerdam, breeder by de aangcflagen Biljetten te zien nader onderrigting by gem. Makelaars. Uyt dc haad te koop een vervnaktlyke Buyten-PIaats genaamt VREDE-LUST beftaande in een hegt en fterk Huys met verfchcide Ver trekken mer Tuyn Boomgaarden en Heyningen beplant met de befte foorten van wel-dtagende Vrugtboomen Nevens een Boeren Woo- nirge met 3? Me*gdn Landsgeleagen tufichen de» Leydfcu-Dam cn Soetermeer in de Drie-mans Polder. Het Land zal met Nieuwjaar eerftkomende nvt de Hnurzyc. Op dra 7 O&ober ca volgende dagen zal me» te Deventerten Kuyze van den Overleedenen verkopen de zeer vermaarde Bibliotheek, zynde rr,er veel koften en moeite» by een verzamelt d.oor de» Wel-Ed. Heer Evtrhard Houfe in zyn leeven Burgerreecfter te Deventer, en we gens d* Provintie van Oveiyflel Gedeputeerde ter Vergadering vaa Haar Hoog Mogende 5 Dezelve is voorzien met veele fchoone Boekt». raa>e en wel ée befte Drukken, daar onder de Hifloriz Byzantinz, Thefanrus Grzcarum Romanarum, Italicarum en meet andere kapitaal' Werken ic fcheone Ribbe Banden, alle zeer keurlyk geennditioaeert waar van de Catalogen te bekomen zyn te Deventer by Jan van Wyk. Ar.-fterdan-, by de Wetfttics en Smit e» H. Waasbergen Haarlem van Lee Leyden Lugtmans en vander Aa*, Delft Boitet den Haagd' Houdt, Rotterdam Hofhout, Dord Ontman Utreeht Poolfum tn BroedeletHarlingen vander Plaats Leeuwaarden Koopman Groning" Spardsw, Kanteen Steenbergen, Zwol Hskroort e» vaa Straaten, Arnhem van Heusdeu, Zutphen vander Spyk, Londen van den Hoek.Pa'y' Cavalier, Frcukfort de Werfteios en Smith, cn t* Lcypzig by Schocftcr. De Erfgenaamen van dea Heer Johan Roos, in zyn leeven Baljuuw van AfTendelft prezenteeren uyt de Hand te verkopen de navolgen!' Goederen, nsrr.entlyk een Huys en Erve», ftaasde in *t midden van de Breeftraat te Bevervryk meteen groote Tuyn daar aan, voorzien m«' e».n nieuw modern Speelhuys, cn zeer vrugtdragendt Boosnen van de befte foorten"; een hegt en fchoon Huys en Tuyn daar by te Affendelfi i Als meede diverfe fchoone Wcylanden alle geleegen onder de vrye Heerlvkheid van Aftendelft Die geneegen is de Huyzen ofte eenig' Percec'ien van de Weylanden te koopen addicffeerc zich te Amfterdam by den Heer Abraham Bofchman op de Heeregragt en by den H«' H. Muylman Burgermeefler re Beverwvk, en dcu Heer J. Coevenhooven te Beverwyk, die een ieder goed berigt zullen doen. Tc Amfterdam by Pierre Humbert en Compagnie word gedrukt in 't Frans als ook in Duyts PHiJtoin du DiM» traduit de l'Angloi'. in Oftivo. Tc koop of te buut een hecre fterke e» wei-doortimmerde Huyzinge en Erve mer verfcheide zoo behange als andere Vertrekken frasf' Tuyn en Sta'üng daar agter, ftaande en geleegen in 't beft van de Stad Oudewaater op de korte Haven dooi wylen den Heer Bailluw Scha'P bewoond, en modern gemaakt te bevragen aan den Heer Adriaan Maas, Secretaris te Oudewaater of te Amfterdam aan de Makelaar Ficko aan Mekeren. By D. Bragmans in den Dageraat in de St. Jan-Hiaat te Amfterdam, word verkogt de beroemde Londeofe MAAG-ELIXIR genezende d' kwaade kooking der Maage in het opgeevep van 't Zuur of de Soode ook het Colyk krimping in dc Darmen JSlaauwfchuyt en Water- zugt is ook heil faam tegen verfcheide Koortle» het Bottelje, met een gebruyks-onderrigting daat by, tot z$ Stuyvers. Tc Leyden by FELIX DE KLOPPÊR, op de Èrcedeltmc over het Stadhuys. Den 18 Au^ii^y w»®.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2