Woënsdagfe Courant. W E S T I N D I E N. T U R K Y E N. 1 T A L I E N. M O S C O V I E N. INGEMERLAND. D UYT S LAND en d'aangrenzende Ryken. Z WEED EN. POOLEN, PRUYSSEN, enz. GROOT-B RÏTTANNIEN. No pp j UJ.ASSAU der» 15 Juny. Heden gaan vrn hiernaar Amterdam oiider zeyl de Scheepen van Marten Herapel en Joh. Everts ure!kcbinnen 3 weeken gevolgt zu'.ieo worden van ds Schippers Aiith. Booms, Corn. Schonten, en Piet. Fred, van Heyningen. j„ omtrent leggen 2 Zeeuwfe Scheepen te weeten die van Schipper eu nog een naar Zetland gaande. Een Ooilcgfchip zoo •Jzegt een Spaans, met 60 Stukken Kanon gemonteetd, zonw voor Jttzc Haven gezeild zyn, Hiet is gearriveerd Ar,dries Bruyn van jlriian; als meede verfcheide Barken van de omleggende Eylan- s,<Mr onder die van Jan van Hoorn, een van St.Euftatius, Jutjaan iSoomiao, een Fracfle sa nog een Bark van Martinico, Will. Bell, (H'ebb, Jan Vos, Dan. Boom, Jan Thomel, Tieter Carlos de Vet, f fok, Kasper de Wendt, Jan Hooymaa, Sam. Stoyleu, Pier. And. jjk.Th. Porter, een Schip van Guinee met Slaven, Jan Carval, Jac. litbekEvert Frank Jac. Barents, Will. Welvaaree, Elias Cortyn, drie! Lexgrave, Jac. Oboken, Schipper Michiel, J. dc Welder &c. CON'STANTXNOPOLEN den cerften July. De befmettelyke :(ltt is hier by na gantfeh opgehouden. De Primo Vizir heeft ndoooeerd een Reglement te maaken om de Sttaatcn van deeze ,o«s'Stad net en zuyvertc houden. De Heer Stanyan, Ambaifarfeur iiGroot-Brittannien, by de Potte Klagtes iagebragt hebbende over lAnbieren van Jnda welke de Engelfe Fa&oors btlcedigd hebben, as óen Gouverneur van Aiabien Ordre gezondendie Zaak te on- irzoekcn en dr Aanranders ftrengelyk te ftraffeo. Terzclver tyd iiftiitn Gpper-Vizii ook geordonneerd een Corps Trouppen in de ibanrlchap gereed tc houden tot Secoars vont gem. Gouverneur, tilfirn de Arabieren Hem het hoofd kwamen te bieden. Den iiMadenr van Sultan Efchreff in Perfie» ftaat gereed, om naar zyn (refter te keeren lattende een Sactetaris hier om do Zaaken van tijen waar re «eeroen. Gemelde Ambiffadeut heeft magr.ifiquePre- irtcn r»n den Groot-Sultan otrtfangen en onder anderen een Tul- nd, die door de gewaande propheet Mahomet gedragen zouw zyn. I'iiegt dat de Ruflïfche Minifter zich gereed maakt om in 't kort w 4e F rottieren te vertrekken, cn de Limitfchciding, waar van zoo «Igefchreeven is, eindelyk te regnleeien. MALTHA den 10 July. De Grootcneefter heeft den Commandeur ilomsgere aangeiteld tot Commandant eq Chef der Oorloglchee- en van de Religie. De Graaf van Harrach Generaal van onze Ga- itea, die volgens myu voorgaande door zyr, ïnrinetttie tot Deszelf» jibsffadeur aan het Hof van Portugal benoemd is maakt zich ge ld, »m met eeaige Galeyen aciwaards te vertrekken. De Heet Ai- nm, aieuwe BilTebop van dit Eylsud ,1» van Romen, daar Hy door u Pms i'gcwyd is, hier te rng gekomen en heeft Audiëntie by deu iiootneefter gehad. Ons Oorlogfchip St. Antonio heeft een Roof- (lip van Algiers in de Wateren van Spaujen genomen en voor ee- ligedagea hier opgebragt 3 Op dat Schip zyadé Turken tot Slaven jttnaakr. AOMEN den 24 July. Voorleden Zaturdag gaf de Paus Audienrie H"de" Prins vsrt Monte Libsno, die zyn H. verzocht aan de Chtifte 11 ia ii»t Grweft een nieuwen Biflchop te geven zyn H. ontfing dien lusmtt veel reekenen van Vaderlyke Liefde en gaf Hem eenige bütlyke Prefertea fceftaande in Medailles en andere Fraajighceden. ItiH. verrnaakr zich dikwils met Homilien ofte Sermoenen te doen. ïonttnige dager, deed Hy 'et wedet een over de Zielen in bet Vagevuur] hZoniag een ander over den Ceifpreng, het geheimenis, en de Vyruvrly'i»- fiwjAtr Wywater, V Abgandrina genaamd, waar tneede «e Muurea by IrvyJen van Kerken befptoeid worden, hébbetde tot Text de twrdrn uyt Ezecbiel xxxrr. v: 25. Efundar» fuper vet aruam ntundam, trnvUthninidat is Dan zal ik reyn Wsater op u fpreagen ende Iftalt ityn werden. MOSCOU den 20 July. De Kerrer hezft ter occafie van zyn N*n4«g ondet andere Piomotïén deu K*stet)onket Wafili Pettowitz bipielsw tot de Waardigheid van Eaton veiheeven. Aan dan Goa- •«otur van ToboJskoy is Ordte gezonden een groote quantiteyt ïifchnyt tn andere Provifien is gereedheid te brengen ten dicufte van ■egroote Caravane, die naar China zal gaan. Hierzy» ceüige Koop hui vao Petersburg aangekomea om met de Dne&ears van den öiitoiailfen Handel wegens dre Caravane de vereyfchte Maatregelen "btraainen. PETERSBURG den 27 Julv. Men vetzeekerd dat by de aanftaande l'wtiCaravane naar China niet alleen Ruflïfche Kooplieden maat ^EVrreuj^g van allerhande Natiën deel zulleu neenteo 3 De Xeyzer '°'l, zoo mee zegtgroote Prefeoten gereed maaken voor den Chi- leelen Moaarch ito Msn wcluytgeruft Volk zullen by die Caravane c?kollen van zyn Keyz. Majt. voor Escorte dieueo tot aan de gioore I'm tuflehen Chl-ra en Tarmyen. De inkomende Rechten van de ^Uten, welke met die Caravane ftaan te komen zullee zeer gering 'itttn ,zoo jst mta j,;,-!, van die nieuwe Commercie veel Voordeel «InofJ. GI.ATZ den 31 July. Za-urda^ "'maakrt zich de Keyzc met de ,ten jt. idvg wierd het Feeft van St. Jacol» byr. r.deiv Pa- 1 >0', v»a 'r jningryk Spaufco door den Kcyzec en nrr Hof zeer r v[i gevie.U eu Maar,da? ceiebïecrde men dar van S'. Anna. Des ,'T cs beg-.t zich de Keyztr te Paird verzeld vaa deo Etff-Prins 'i f den Pri ,s Eugeeius van Savóyen, en verfcheid, Mi- -• 0» Vcfting eo het Arfenal om dezelve te bezigtigen ea ïie.isne kw4»n daar in tea Koutverzeld van de Aattsheuo- gimje Infante. Dingsdag nam de Keyzer weder het vermaak van de -leiten-Jagt, en hield her Middagmaal omtrent Dondoiff. Woensdag gebtuykre de Keyzer her mineraale Water van Mora, en alGfteerdeby dta Raad van Staate. Donderdag wierd weder ten ovetftaan van dea Keyzer geheime Raad gehouden, na welke zyn Keyzetl. Majt. by den Dicnll van Corpus Domini in de Hof>Kapelle afiïfteeide en Vtydag be gaven zich Haare Keyzerlyke Majcfieyten naar Gcyt-Hof, daat wedee ècn Herten-Jagt gehouden wierd. BRIEG der, ec.-ftec Augufty. Eergifter ortftond in deeze Stad een zwaare Brend waar door veile Huyzen in de Aflche gelegt en eenige Menfchen om 't Leeven gekomen zynonder de laatfte is een Burgee vac »o Jaaren met zyne Vrouw en Dochter welke de Btuyd zyode, Is weinig dagen ftond te trouwen. WüENEN den 4 Augufty. Grftet vermaakte zich de Aattshertc- ginne Maria Magdalena met de Jagt in dc Prater. De Keyzerl. Vice- Admiraal Deichman ftaat naar Triefte te vettrekke». De Pater Jefuit Antonio Kafchutcig Hiftoriographus van dc Pro.vintie van Ooften- ryk, heeft zyn Boeitzysde dc Hi flor ie ven de Doirlugte Orde van het Gulden Vlies aan den Prins Eugenius opgedragen Dat Boek zynde geintitttlterd Vellus aureum Burgundo-Auftriacum, Jive Augujii ar celeber- rimi Ordinis Ter qua'arum Aurei VelUris Equitum fidells (j [uccintla Tqhsti* Hiflorica is aan gemelde Prins gezonden door dec Heet van Ebren- teichscton Ridder van 't H. R. Ryk Do&or in dc beide Rechten, Keyzeilyke Hofraad, e» Krygs-A.uditeur Geceraal. STRAATSBURG dor» Augufty. Eeu»;fter ochtent ten half elf uu- ren gevoelde men in dxeze Stad een heevige Aardbeeving waar door een groote meeoigte Schooifteecen ter needergeftortveele Muuren gebarften en veclc Mcnichen gekweift zyn geworden Des namid dags ten half vyf uuren gevoelde men een tweede Aardbeeving, welke meer als eeo mieut lang duurde, en onder een verfchiikkelyk gedom- mel en davericg 7 of zoodanige verfcheide Schuddisgen maakte dat het ieder toefcheen als of de geheele Stad tot een Puynhcop in- ftorteti zouw 3 Ten vyf uuren gevoelde raen de derdes eec kwart-uur voor necgeo uuren de vierde ter n idclercagt de vyfde, en gifter och tent een kwart ovet twee uuren de zesde Aardbeeving die meede zeer heevig was, es ongtlooflyke Schrik veroorzaaktes en teen ieder meen de dat na zoo veeie herhaalde ondaraarife Bsweegingen geene meer zouden volgen, gebeurde dien zeiven ogtent een kwart voot 4 uuren de zeeveade Aardbeeving De groote Kotss ofte Waterbak boven op de Platform ofteVlakte van de Hoofdkerk wierd gantfeh leedig gefchokr, es het Water we! 10 Voeten verre geworpen. Alle deezc Aardbeevin- genhebbm zich door den geheelee Eizas io fooroige Plaaifcn minder ers In andere meerder doen gevoel»» i eo de B byn, de 111, en aadeteRi- vicre t zyn ongemeen gezwoli»», en in geweld'gc Beweegin.g geweeft. MUNCHEN den 6 Augufty. Eergifter kwan» dt Keurvorftvan. Nymphenburg in deeze Stad cn heden heeft tnen de Verjatricg der Gebooite van zyo K. V. D.die in zy» 32 Jaar getteeden ts, met veel Vreugde en Magnificentie gevierd. HANOVER den 13 Augufty. De Hertog van Hoïfteio is te Rhyn- beek onpas)yk. De Biflchop van Csnsbrug is zeer Ziek geweeft, maar bevind zich nu beeter. De Kroon-Prins van Deectnarken is w Auricle aangekomen. STOKHOLM den 3 Augufty. DeXoning en de Koningince zyn te genwoordig 0 het Kaftee.) van Katelsbetg. Dt Gtaaf van Gallowin, JWinifier van Rusland, continueetd zyne ioftantiet» ten voordeelt van den Hertog van Hoïfteio aangaande de Succelfie tor de K'Oon 5 De Senaat is daar over veilcbeide maaien vergaderd geweeft zelf» in te genwoordigheid van de» Koning en men vtrzeekerd dat aan gera. Mmifter verklaard is dat als het Geval kwam te gebeuren men zich volgens de gemaakte Conftitutie daar omtrent zouw regaleeren. DANTZIG den 4 Augufty. Eergifter is hier de Graaf van Denhof^ Waywoode van Plotzko en Veldheer van Litthauwen in den ouder dom va» jo Jaaren overleeden Door zya dood zyn niet alleen de Ampten vaa Veldheer tn Waywoode maar ook twee RegimenteD o- pengevalleo. De Hertog van Mekienburg blyft in 't htfluyt van zich niet aan de Uytfpiasken van den Ryks-Hofraad te onderwerpen. Men verzeckeid dat dien Prins voor eenige dagea co&fideiabcle Gcld-Rc- mifen uyt Rutland bekomen beeft. LONDEN den 13 Augufty. Eergifter nam de Koning het vermaak van de Jagr en hield het Middagmaal te Claremont Lufthuys van den Hertog van Ncwcaftle. Dingsdag avond en Woensdag zyn in Duyvs binnen gekomeu, de Bridgevoater, Lethulier en Montagu, di e Ooft- ipdife Retourfcheepen van Bengalen van waar zy den jde Feh.uary laitftleedea vertrokken waren 3 Haar Lading beftaat onder anderen in 10000 Catoeuc Garen, 123000 ruuwe Zyde, rj-ooo f6 Rood- hout 47000 ff Salpeter, Jioo fc Schellak 239000 fg Tincao 8900» ff Xurenma 393924 Stukken Catoeuc Lywaaten cn andere Stoften. Daar zyo weder 8 Gtcenlatvdvaarders op de Teems gearriveerd met dezelve heeft men cyding, dat veertien vao die Scheepen 17 en 1 hal ve Vis hadden gevacgei» 5 dtie van dezelve waren leedig en een de Bear genaamd, was io het Ys vergaan Van de overige vyf is geen ty- di 11 g C Uchalvcn dc 16 Oorlogfcheepen, di« in Commiffie gefteld zyn, Ip'Cekt men nog van 6 andere, die geëquipeetd zullen woiden. Gd.et is Mr. Wolft Drukker van 't Journal van Mift voor de derde teis ia de bew-aring van een Boude var. Staat gebtagt. De Actiën van de Bank zyn 134 O. I. C. 163 en 1 half, Z. Z. 100 en agifte behalvtn de uytdeeüng, dito Ann. 103 en 5 sgtfte, P. S. Op her vertrek van de Brieven veiftaat men, dat het Z. Schip de Prins Frederik.te Kadi* is aangekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1