^eyden bv FEL1X DE KLOPP^RTop de BrcedeitraaË over het Stadh-uys. Den 16 Augufty 1718, LUBLIN detrT^July. De oproerige Kofakkcn ia de Uktame coo- Jaar gfcueeden is eec magnificq Feftyn waar by eenigeDomhetrea tinuec en veele Troubles te verwekkeo. Kununikken van Hildesheiro, als mede de Isaion van Bulau, Geej. WEENEN den 4 Augufty. Het bouwen van de Keyzerlyke Burg 1 laal e" Chcf der Hanoverfe Tronppen, zich ook bevonden hebben, word kr.iglig voortgezet. Men twyffeid nu of de Graat van Tarocca, HANOVER, dec 9 Augufty. Overmorgen ftaat zich de Prins vln Arab:-ff* deur van Portugal, wel naar Gratz zal vertrekken. De Baron I Wales naar Abenzcn een Heerlykheid van den Generaal van Bul»u van Hu denberg, Minrfter van Hanover, is zeer onpasiyk. De Graat I omtrent de Veiling Peine geleegen, te begeevtn. van Harrach, ged .figneetde Keut-Boheemfe Gezant op de Ryksvcrga- LEIPZIG den 11 Augufty, Dingsdag zyn de Kroon-Prins en de dering, maakt zich gereed om naat Regensburg te vertrekken. Vol gens de laatile tydingen van Presburg zouden de Stenden van Hon- garyen cindelyk haar Confent gegeeven hebben tot d« gtëifchte ex- traordinai e Subfidiea des Keyzets. FREY BURG den s Augufty. Gifter-avond omtrent j rmren hadden Wy hier een fterke Aardbeeving, waai door eenige Schoorfteenen en te Alt Bryzach een gtoote Muur ingeftott is. BAZEL den 7 Augufty. De Aardbeeving heeft zich alomme op het platte Land van den Elzss, «n zelfs in de Gebergtens aan de FiontieP ren van Burgondicn en Lotharingen doen gevoelen. Te Sttaatsburg is daar doo. in d: Poort van de vermaarde Munftet-Tooien eea gtoo te Scheut gekomen. BRONSWTK den 7 Augufty. Vrydag gaf onze Hettoginne, ter oc- Rroon-Ptincts van Deenmarken wedei van Halle vertrokken; Haa- re Koninglyke Hoogheden hebben geduurtndc haar vetblyf aldaat onder anderen het zeet vermaarde Weeshuvs te Glaucha, als mede het voorittffclyke Gymnafium Podagogium Hcgium genaamd bezigtigt. De Ptins van Arhalt Commandant van Halle heeft de Eet gehad Haare Kon. Hoogheden te onthaalen en de Studenten hebben Haat met uytmuntend Muficq vermaakt. FRANKFORT des 11 Augufty, Eergifter is den Abt van Fnlda hier doot naai zyne Landen gekeerd. Van Sttaatsburg heeft men, dat de Aardbeeving op den 3 deezet aldaat tot dtie vetfeheide maal her vat had, en de derdemaal met zoodaaige vehementie, dat men de Ge bouwen hcên en weedei zag fchudden, zoo dat vecleSchooifteencntn Muuren &cc. om verte gevallen en daar door vetfeheide Menfchen calk van de verjaaring der1 Geboorte van den Hertog, die in zyn jyfte doodelyk gekwetft waten geworden. Opljeeden zynde Maandag den 16 Augufty zullen P. Gojfe en J. Neaulmt-, mitsgaders c, Alberts, Boekverkopers in 's Hage, onder de Boekverkopers cp den Nieuwen Doelen verkoopen, alle hunne ongebonde BOEKEN, zoo vreemde Sorteeiing als voorname eygen gedrukt» Copyen ea kopere Platen. De Catalogen zyn te bekomen te Amfterdam by Uytwerf, Haarlem de Wed. van Lee, Utreoht van Poolfum en Broedelet, Leyden Haak, Gorciim van Wyk, Dord van Braam, Rotterdam de Wed. Bos, Delft Boitet 8cc. Deezen Morgen ten 9 uuren, zynde Maandag den 16 Auguftyzullen de Makelaars Jan Wilhelm Fifcher en Jacob Bourffe te Amfterdam in de Herberg de Munt laaten bezien en 's namiddags ten 4 uuten precys vetkopen een party rouwe Diamanten gemaakte Juweeleuea Paarleq zoo groot als kleyn. - Do. Johannis Wilhelmus Loyal met de Scheepen den 14 Juny laatftleeden uyt de Ooftindiën gearriveerd voor de Kamer Rotterdam op het Schip de Kietel, adveitcerd met decze, dat Hy zyn Ooftindis Schryf-Laadje nog miflende is 't geen Hem wagens de daar in zrTnde Papie ren en Documenten, en wel vootnamentlyk zyne Ótiginceie Reekcningen en Biairdbnefje, in gtoote ongeleegcnheid houd, waarom Hy ver zoekt dat die geen welke bet zelve mogte hekben de boven gemelde Papieren Documenten Reekeningen en Brandbtiefje aan Hem te willen toezenden, ondet belofte, dat Hy, Do. Loyal, na deezen nimmer zal onderzoeken, van wie ofte van waar het Hem mogt toegezonden zyn Ende by aldien iemand het geheele Schryf-Laadje met dazelft Eftctten aan den Autheur van deeze Courant te regt bicngtdie zal ijo Guldens tot een Veieeting genieten. Michiel Beton en Leendert vanden Hoek Kooplieden in Rotterdam als Geaathotifeerden uyt de Crediteuren van Sufanna van Ranft Wed. van Alewyn Storm, notificeeren aan een iegelyk die eenige Aöie of Frctenüe ten lafte van denzelven' Boedel zyn hebbende zich me de daar toe roodige Bewyzen t« addrefleeren aan Henlieden voor den ij September 172» alzoo zy aanftonds na vciloop van die tyd het provenu van dien Bedel ondet de Crediteuren zullen vetdeelen. W. de Vries, V. Pofthuinus, V. Kerfbyl, J. van Polane en J, BoutlTe Makelaars zullen op Diogsdag den 31 Augufty en volgende dagen, te Amfttrdsm op de Leydfegt'gi tuflehen de Hcere- ca Kcyzcisgngtaan de Zuydzydeten Huyze van den Overleedenen vetkopen een «onfiderebele patty Ooftindife Koopmanichappen en diveife Rariteiten, beftaande in een gtoote party Atmozynan Pclangea extra gebor- duuide Spreyen 8cc. fyae Chitfen, Neteldoeken Kuft-Neusdoeken een zeer gtoote patty uytmuntende gaamiljeerdc en Japanfc Potcely- cen zoo van Tafel-Setvifen Schotels als Borden gtoote en kleiae Stellen Koffy- en Theegoed doorgcflage Kommen drie in een Neft, •n andere diveife Soorten meet extra fraaye Rottingen een extit ftaaye Malaxe Pedto del Poteo in 't Goud gerat, Lapis BezoarAmbte de Gris, en andere fyae Medieinalen en Steenen Confituuren, Atza Bamboes, em allerhande diverfe foorten van Ooftindife Koopmanfchap- pen meerzoo als breeder by Biljetten zal aangetoond worden vier dagen voor de Verkoopdag te zien de Catalogen zuilen by de voor noemde Makelaars te bekomen zyn alles nagelaaten door wyltnden Heet Samuel Cms. Wilhem de Vries, vincent PofthumusWouter Kerlbyl Johannes van Polanen en Jacob Boutfle Makelaars zullen op Woensdag den it Augufty, 's avonds teu 6 uuren precys, te Amfterdam in de Nesin de Btakke Grond, verkopen een patty puyke Thea-Boey nagelaaten doot wylen den Heer Samuel Cras leggende in gem. Brakke Gtond, alwaar de Pioeven op Dingsdag den 17 Augufty van een iegelyk voot Geld te bekomen zullen zyn, mits ieder zyn Papieren mettde brengt j aldaar op de Verkoopdag te zien. Jan Hoos, Hend. vander Heyden, Dan. d'Azevedo, Will, van Laten, Jan Hofteyn de Jonge, en Raphael d'Azevedo Makelaars zullen op Woensdag den 18 Augufty 's avonds ten j uuren precys te Amfterdam in de Dykfttaat in de Onde Burg vetkopen een patty extra puylts nieuwe Vatinas-Tabak met de lantfte Scheepen van Kutaflzu gekomen leggende op de Kcyzcrsgragt, tuffchen de Leydfè-ftraat en Leydfe- giagt, ondet het Huys van de Juffrouwen La Clee. Michiel Bruynvis Makelaarzal op Woensdag den 18 Augufty, te Amftetdam in de Kalveiftraat in de Keyzers Kroon, verkopen een nette en zindelyke Inbocl, beftaande in Ledekanten, Beddcns, Deekens, Kuflens, Spiegels, Kabinetten, Stoelen, Koper en Tin PotcelynenSchil- deryen, Juweelen, als meede Ooftindife en andere Koopmanfchappen, fyne en gemeene Chitlën, Neeteldpeken &c. Barrholomeus SligteLhoift en Jan Ten Blink Makelaars, zullen op Vrydag den zo Augufty, te Amfterdam in de Doelen in de Doeleftraat, verkopen een partv zoo Ir- als Uytlandfe Lakenen, Manufaftuuten en Winkelwaaren als mcedc een Inboe). Jakob vandei Houve, Corn. Veiliode, en Jac. Boogh Makelaars, zullen op Vtydag den zo Augufty, 's avonds ten 6 uuren, te Rotterdam ia de Wvnftraat in de Herbetg de Zwarte Leeuw verkopen een Scheepslading puyke Vetginy Bladeren Baay-Tabakals mcede een party ouit Londenfe Swietfented-Tabak leggende geoommert in de Boompjes, in de Pakhayzen van de Heeren Jakob Senfeif en Zoon. Matthys Diephout en Abraham Oldeahoven Vry Makelaars zullen op Donderdag den 26 Augufty 's avonds ten s uuren, te Amfterdam in de Nes in de Btakke Grond vetkopen een party extra puyks van omtient 3000 ftuks St. Domingo Havana en Caraques Huiden leg gende als by Notitie word aangeweezen. Filip Piek Makelaar zal op Donderdag den 26 Augufty te Amftetdam in de Kalveiftraat in de Keyzers Ktoon vetkopen een patty ge mengelde en geverfde Lakenen Caifaayen Baayen Zyde en Wolle Stoffen, Engelfc Manufafturen, Zyde en Sajette Konflen, Linten, Bia- bandfe Kanten witte en geverfde Linnens fupta fyne Neteldoeken, Chitfen, Ooftindife Zyde Stoften, Porcelyncn, Rottingen Sic. nevens •eoige Meubilaire Goederen, Juweelen en Schilderyen &c. daags te vooren te zien. Daniel Kruyskeik en Ficko van Mekeren Makelaars, zullen op Maandag den 30 Augufty, 's avonds ten 6 uuren te Amftetdam in 't Oude Heeren Logement vetkopen een extra fraaye Hoffteede genaamt SOELEN met zyn Heeren Huyzinge, Stalling, Huysmans Wooning en Schuytenhuys mitsgaders zyn annex fchoon Weyland, te famen groot circa 3 Motgen en 37 Roeden, ftaande ende geleegen aan de Noord- zyde van de Haarlemmer Trekvaart, tuflehen de 3 400 Roeden zynde de Hoffteede 2 dagen in de week, te weeten 's Woensdags en Zatur- dag» te zien. Mitsgaders nog twee Erven met hunne Opftal, ftaande en geleegen op de Keyzersgtagt, over de Tuyn van het Diaconie Oude Vrouwenhuys, daar de Nooteboom voor de Deur ftaat, iedet circa 190 voet lang, en 20 voet bieed alles breeder in de Biljetten te zien. Pieter Hujfon in 's Hage zal ep Maandag den 6 September 172S en volgende dagen verkopen de nagelaaten Bibliotheek vaniwylen den Heer BERNHARDUS SANDTK', in zyn Ed. Leeven zeer waardig en hooggeleerd Leeraar in de Gemeente J. Chiïfti te 's Hage beftaande in deftige Theolog'fe, Philologife, Philofophife Hiftoiife, Poëtife en Antiquarii Boeken waar van de Catalogen te bekomen zyn te Nim- weegen by Bongaa.rs, van Wctzel en Hejrman Arnhem de Gaft Utrecht J. van Poolfum, Middelburg van Hoeke en Schtvver, Breda Ever- marvs, Dord van Braam Amfterdam Wetfteyns, Smith en J. v. Waasbergen Haarlem van Lee en Marshoorn Leyden Luchtmans en Haak Rotterdam T. Jonhfon en Beman, en Delf: Beman en Boitet. F. Huysvoom en vincent Pofthumus Makelaars, zullen op Dingsdag dea 14 September, te Amfterdam in 't Oude Heeren Logement ver kopen ecu zindelyke Inboel beftaande in extra ftaaye Menbilaite Goederen keurlyke oude Ktaak-Potcelynen extra uytmuntende gtoote wcêrgaloofe Jspanfe Stellen &c.nagelaaten door Nicalaas Dekker, oud Schippet op Ooftindiën j alles daags te vooren te zien. De Boekverkopers P. Bttintl, de Wctfteins en Smith, H. Waasbergen, en Z. Chatclain te Amfterdam P. Huflon en C. Leviet in den Haag Hiaaken bekend, dat zy op den 16 deezer zullen beginnen af te leeveren het vyfde en zesde Deel, zynde het 9 10 11 en 12de Stuk vaat het Corps llniverfet Diplomaiiejsee des Droits des Gens ou Kttutil des Traitez. de Peiix ire. par Monfr. Dts Ment, mits de Inteekenaaten nevens vettooning van bun InteekeniDg-Briefjezestien Guldens voot 't klein en vyf en twintig Guldens voot 't groot Papiet betaalen. Het vootfz. Werk zal tot het Congres van Soiflbns vervolgd worden Die niet ingeteekend hebben kunnen 't vootfz. Wetk tot 84 Guldens dit loopende Jaar alleenig noch hebben, en verder niet, alzoo 'et zeet weinig Exemplaaren van overig zyn. Bv Ifaak Tirion, Boekverkoper te Amfterdam, word weder op nieuws uytgegceven, Zorgdragers bloeyeodc opkomft der aloude en heeden- daagfe Groenlandfe Viftcherywaar in al 't Weeterswaardigc diet Viflehery naauwkeutig befchieeven word uytgebreid met een korte Hifto- xïfche Befchivving der Noordet-GewefteD, als Groenland, Tsland, Spitsbergen de Straat Davids enz. met aanmetkelyke Zaaken vermeet- derd, en niet naauwkcurige Kaarten en Printverbeeldingen verciert, 4. Als meede Cuttius Hiftorie van Alexander den Gtoote, uyt het Latyn vertaalt, met vetfeheide fraaye Printverbeeldingen, nevess een Geflagtregifter ec Tydreekening verrykt, 8. Ook is Ifaak Tirion beezig met drukken, en zal by kleine Deelen om de Maand of twee uytgeeven, de heedendaagfe Hlflorie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren, in opzigtc hunner Landsgelegentheid, Peitoonen, Kleederen, Gebouwen Zceden, Wetten, Gewoontens, Godsdicft, Regee- riag, Korftrn ec Wcetenfchappen. Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieten Mineralen en andere Zaaken tot de Nituqri-.ke Hiftorie dienende in 't Engels befchreeven door den Herre Salmon in 't Nederduyts overgebragt en met Byvoegfelen ver- meerdeKl door M. van 6ccb, Mei. Doctor, met naauwkturige Landkaarten en Koopete Plaaten vereiett, in groot 8. Het eerde Deeltje, behel zende dt tegenwoordige Staat van 't Keyzertyk China word Hteden in zyn Boekwinkel te Amfterdam op de Voorburgwal over de Nieuwe KerUs-Toorer, en in andere Steeden by de voomaamfte Boekverkopers uytgegeeven De Ptys van ieder Deeltje is 10 St. Te ^dmfteriam by J. van Septerenis in het Frans en Duits gedrukt, htt Staatkundig Werkje Om de (omp. van Oofiende té vernietigen als mcede het 7r"t dat men daar toe heeft, en de Middelen om dit tart te voeren Scc. &c. NB. Hier in vind men de voomaamfte Zsaaken, waar over op het Congres te Soiffons V hans gehandeld word z' de Prys is 5 Sr. Noch is by denzelven gedrukt Cupido 1' s Mengeiwerkfn of MinnefpiegeL der Deugden kt ji a an de in aangenaamt Zinnebe Iden, 7 redekundig toegepair aan alle getrouwde en ongetrouwde Perfoonen, met Plaaten. Nog de Promotie-fteeden van den Heer Joh, Chrift, Luéemani De kragt en werking van het koude fegenwater G. Oudhofs Kerz., flkj' Z infpreujen De fchadrlykfieid der Gramfehap de opvoeding en voortbjueeking der Cottars' Vogels &c. reet Plaaten De Brievenen Stukken van Juffr. M. van Schuurman 3 en Oiipodrigo of Geneesmiddelvoor de Zwaargeeftigiseid, l Deelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2