L E Y D S E Maandagfe Courant. A R B A R Y E N. S P A N J E N. I T A L I E N. NEDERLANDEN. jjt.47**. No s»§ F IFOLI itn 24 Mey. A'zoo hier noch geen COnful van den K'cyzer gekomen is heeft den Dey de Vrtede weeder gebioo- i en z_Vrde alhier bereids opgebracht drie Napolitaanfe Bar ken roe> 59 Mcnfcheh, weike tot Slaven gemaakt, en de Sche- pen en doedtren geconfisqueerd zyn. Alle onze Schcepeu zyn in let, beftaande in den Vree-Admiraal, 3 Saïken 7 Galjoten, eer. Bark «ten Taftaan zynde tegenwoordig geen ander dan het Admiraal- Schip in deeze Haven. ALGIERS den 7 July. In het Deens Schip van Hans Snel van Dionthem naar Kadix gedeftineerd dat voor eenigen tyd hier opge bracht isheeft men grvonden 72 Vaten Teer32 Qirintaien Stokvis, (Vaten Pik een party Touwwerk, Planken Sec.en 7 Chriftenen, die tot Slaven zyn gemaakt, behaivcn den Schipper, die dood gefchooten is. Na dien tyd zyn hier nog vetfchcide Schcepen opgtbragtte wee- len den 21 Juny twee Barken van Genua en Trapaai met 20 Chrifte- nen en vetfeheide Goederen Den 27 hebben de Kapers Aly Reis en Bakir Afchia hier opgebragt een Keyzerlyk Schip met 14 Stukken en 47Chtiftenen, daar onder 3 Vrouwen 2 Kinderen, en 4 Fraiiffe Pafla- jieis, die door dee Confal van die N-.tie gereclameerd zynde, vryge- geeven wierden, maar alle de andere zy» Slaven gemaakt Dit Schip ms van Napels vertrokken en gciaien nr.t 200 Pypen Olv, 44 Baa ien Catoen, 16 Killen met Hoeden en Xoufleo c. Den 27 Juny lie pen van hier in Zee 6 Kapots tc w>etea die van den Admiraal die van Kapt. Muftafa Gozzela Caïcaman, Solyman Rys, en noch een ander welke alle tot in de Mond van de Straat zullen kruyflën «1 zich daar veideeien j Ook is van hier 111 Zee gegaan een Galey die hier nieuwalyks gebouwd en van ecu nieuwe Inventie is met 26 Rie men aan elke zyde. En het zeggen is, dat in'tkott uoch meet Kapets rollen uytloopen. KADIX den 10 July. Men verzeeketd dat de 2 Schecpen naar Bue nos Ayres gcdeflincerd in de Maand O&ober zullen vemekken en dat het Flotilla naar Vera Ctu.y en de Gallioencn naar Cartagena in de Maanden Me'y ec Juny wel mojten volgen. Uyt de Weftindiën is niets naders. In deeze Basy zvc gëajriveeid Pietc: Blomart van Sint litcar naar Canariec gaande, Francisco Rcbinfon van St. Ander,John Willis van Nantes Rich. Dunn ea Narh. Btame van Hamburg John Hinde van Briftol, Otio McyetfelJ, Aib. Statema, Jan Kofter, en Sènr. Leye van Amfterdam en vertrokken Qidenu Balts naar Genua. er. Livorno, Corn. Du prey naar DuyckerkenJan Noorman,, Jac. Rave, en John Diego Ponfo r aar Amfterdam, A rt. Sabaties naar de Ftar.fle Eylardeo Elias Hud naar St. Lurar, Ilenry Willis en Eduard Fofardr naar Londen. Hier leggen 6 Scherpen ie Quarantaine. BILBAO den 22 July. Men ziet hier dc Copie van een Decreet des Xonir.gs ofte Brief gefchrecven door Don Jozeph Pstinho aan Don Diego Manuel de Esqulbe! Gouverneur der Tollen vat) Car.tab.'ia, gedagteekend, MADRID den 14 Juny 171?» zynde van den volgenden Inhoud BY het Decreet des Konings van den 26 January laaftleden, heeft zyn Majt. de goedheid gehad toe te ftaan de Commercie van Cacao en Suyker in zyne Koningryken door allerhande Perfoonen er. zonder onderfcheid der Havenen uyrgezonderd die van St. Lucas de Barrameda (biyvende egter den Invoer van Cacao en Suyker uyt het Koningryk Portugal abfolut verboden. Ten eynde nu die Rcfolutie ides Konings met de meefte naauwkeurigheid uytgevoerd werde, Heeft zyn Majt. goedgevonden, U by dcczert te doen weeten, dat zyn Majt. dc Onderdaanen en Inboorlingen van dit Koningryk ontlaft hebben de van de Contributie van 7 ten honderd voer zoodanige Permilïïe ten cpzigre van de Cacao en Suyker, welke zy voor haat Rekening en gebmyk zouden invoeren die Ontlading verdaan moet worden, van het geen zy voor haar Reekening en gebruyk invoeren in de eigen Scheepen van de Natie en met een duydelyke Declaratie in de Tol- ComptoJren, zonder dat die Ontlading zich zal nytbreiden op gemel de Goederen als dezelve ingebracht worden met vteemde Scheepen en in vreemde Kiften cf Kade* voor Reekening d?r Spanjaarden om te beletten dat die geene welke gecse Vafallen van zyn Majt. zyndat Voordeel zouden genieten. Ik «aak U deeze Declaratie des Kor.ins bekerd ten eynde Gv de zelve verder Uocd weeten aan de Officieren van de Tollen om zich daar na te regulceren en de Rechten van permiffie te doen betaalen zoor gemelde Goederen als zy in de voorfz. Havenen zonder de ver- eyfehte bovengemelde Juftiiicatie inkomcD. MADRID den 27 Jnly. De Koning is wclvaarende, egter heeft zyn Majt. het Bed noch niet verlaaten. De Koninginne :s van deOntftce- kiag in de Keel volkomen herdeld. Eergifttr vierde men aan 'c Hof het Feed van Sr. Jacob Befchertr.-Heilig van dit Kobiagrvk en gi-, der heeft men dat van St. Anna, Neamdag van de Piinceflc van Bra- zilien, gevierd. Eergide: heeft de Graaf van Koniogsek, Ambaftadeur des Keyzcrs, een lange Andientie by de Koninginne gehad. Dien dag was de Marquis de Brancas Ambaifadeut vaa Vrankryk een geruy- men tyd voor het Bed van den Koning. Woensdag arriveerde hier een Exprefle van Parys met Deppches van den Hertog van Eournon- ville eerden Plenipotentiavis des Konings op het Congres Kort na zyn aankonaf: wierd een Exprefle naar Kadix afgevaardigd, en de Heer Patinho heeft zecderd dien tyd vetfeheide Gonferentien met den Mv- quis Mati gehad. Men fpreekc noch al, dat gemelde Pïenipotenxiarïs een keet hetwaatds zal komen doen. De Conferertien onder de Mi- oifters van d-r Hof zyn tegenwoordig zeer meer.igvuldig, en het fchynd dat het onderwerp van hunne Deiibcratien zeer important is. Het Hof heeft noch niet geantwoord op de herhaalde Inftantien, welke de Am- hafladeurs en Minifters gedaan hebben en noch dagelyks doen tegen het Decreet des Konings azngaifnde de Ordres wegens de befmettely- ke Ziekte waar door groote Belemmering in de Commetcie veroor zaakt word ec het Verbod van den Invoei van gedrukte Catoenen 1 zal meede zeer nadeelig weezen san die Manufafluuren van dien Aart. H*en ziet hier mer verwondering drie ftrtnge Dtcrceren welke de Ko ning van Portugal heeft doen publicectea om alle Correspondentie zo.o in Kerkeiyite ais Waereldiykc Zanken met het Hof van Romen te verbieden, en men is zeer verlangende otr. te zien, wat Maatregelen dar Hof daai tegen zal beraamea. Men atbcidhier tegenwoordig zeer ernftig om nadtukkeJykeMiddelen tot het weeten van verboden j Commercie in America ti.yt te vindenVetfeheide Particulieren doen in ecuige Haveoen Scherpen uytruften, om op de Lorrend,syers aidaat te gas - kruyflën. Vier Oo.-lrgfcheepen IcrtiyfTeo tegenwoordig tuffched I Ku iffati en 'de Caraques daar Zy onder alieth., Je Pretexten de meeftt Scherpen welke Zy ontmoeten wtgntcr co De Schteps-» bcuw word ie vetfeheide Havenen van dit Koningryk f y continuatie kragtig voortgezet. Van Barcelona heeft men, dat de twee nicuw-ge- bouwde Gaieyen met uoch een derde die daa> zeederd eCnifru tyd gcJeegen had, rtaat Caitagena vettiokker, waren, om daaree-. Esqua- der te formeeten met de Gaieyen die te Cartagena gebouwd zyn. Men zegt dat de Marquis Mari een Tögt ftaat te doen met een Es- quader, dat te Kadix gereed gemaakt word. LIVÖRNO den 23 July. Men heeft ryiiDg, dat het Frans Esqua- der, beftaande in 6 Ootlogfcheepen, 2 Bombardeet-Ga; jooten, en nog j Vaartuygen nevens een Fluyt-Schip reeds voor Tripoli gekomen zouw zyn, doch de Dey had zich tegen alle onaangerraame Ondtrnee- mingen in Staat van defer.fie gefteid en fcheen her uvtejde te willen afwagten, hebbende all'e de befte Goedeten, de Slaven 8cc, uyt de Stad Tripoli Lardwaaids in gezonden. VRANKRYK. PARYS den 9 Augofty. Gifter teekende de Kow'ng het Kuuwlyks- Contraft van Mademoifelle d'Anvervili'-is mat den Prefide t.M-ilons. Ter zeiver tyd h<tft zyn Majt. aan dïe Dame roegciegt het Jawtlyke Ptnïioen van 10 duyztnd Livres dat ian de Dochters van Mi.nifters ah zy trouwen, gegeeven weid. Dc Koninginne bevind zich v.y bee- ter, en is r iet Adet gelsaten op de Vott. Men verzeekerd dat Haare Majt. op densftevan de aatiftaande Maand in deeze Stad zal komen, om in de Hoofdkerk aan O. L. V. en de H. Ger.ovcva een Gelofte te doen ten einde een Dauphin te bekomen. De Koning en de Konin ginne hebben Je uwe Htitcg'ost van Botttbos de dag a> haar aan- komft ie Chaiitilly door ter. Edelman doen eotiiplBnertctteD. Die F/iiicelTe ftast dcezen avond noch hier aan te komen orn zich aatr» ftaand» Zatutóag naat Verfaillt»begefven en Haare Mejtfteyten tc ,x. te-s. iisriameThodon is uyt "t f -ftt"é ontflagen, da zy ge- b-syf was om d„t ?y Gefchriftei' tegen de Conftitutie vetb;-. 1 i had. Dc Boekdrukker Osmond die tot de Galey pecondemneerd w..t ona dat Hy meede eenigc Gefchriften tegen gem.Conftitutie hab gedrukt, heeft ook Patdon gekreegen. De He topinned'Aubtgne heeft alle ban te Juweelen gemaakt aan de Princefle d'Armagcac, haat klein- Dogtet, die met den Prins Charles getrouwd is en al haar Zilverwerk aan de Armen Die Dame har! 24 duyzend Livres Penfioen van den Koning. Men zier een Brief va-.-, de 13 Paters van 't Concilie van Amb'ua aan den Koring. Men veriyagt dagelyks tydirgen van Romen wegens het Mandement van yen Kardinaal de Noailles. De Koning ftaat den 18 dezer Maand rfe Fetitbourg 's avonds te eeten, en die nacht te Fontai- nebleau te flaapen. De meefte PlenipotentiariiTen van 't Congres zy'a noch in deeze Stad en in de omleggende I.uflhuyzeo, en men weet nog niet wanneer de Vrecder.s-Conferentien te SO'ftbns hervat zullen won der. Ondettuffchen vetftaat men, dat de Plenipotentiariflen van Span- jen hunne Eyffichen ain de Haroverfe Geallieerden noch niet hebben overgtleevetd, doch men verzeekerd ,dat Zy beezig zyn, de Memorie daar van op te ftcllen wagtende maar alleen den Exprefle van haat Hof te rug, met de laatfte Ordres en Lnftruftien dien aangaande. AMSTERDAM, den 14 Augtifty. In Tcfl'ci zyn binnen BaskesTyS- kes van Dieppe, Corn, de Groot vao Kadix, c-n Ed. Bellie van St Eu- ftatius zynde den 20 Juny vertrokken met het Zeeuws Compagnie- Schip Rufthoffnier dezelve heeft men tyding, dat daat van hier ge komen was Eymeit- Alders Wycgaard en dat Schippet Valkett Klin ken rog in die Haven lag. Ir 't Vlie zyn ook 10 a 12 Srhctpen zoo uyt Gtoeoland als de Strar.t Davids V- ten daar onder Simor. Quaft met 7 VifTco,'Klaas Dan. Meyct met 4 en 1 halve Vis, en Teun. Chri- ftiaanfe Mynhnrd met 3 Vifler. 1S6 Quart. zy-dc reeds voor de Stad gekomen Jacob Ringers met 2 Vifler uyt ar Straat Davids die men gezegt heeft in 't Vlie gebleeven tc zvn Nog was ir die Haver bin nen het Schip de Groote Louis van Lisbon. Aan de Canatien w s uyt' de Cataques dog laatft uyt de Havana gekomen het Spaans Regiftet- fchip gevoerd by Kapt. Bernardo de Jfpircia en te Gibraltar Kpt. John Moket, van hier naat Livorno ga- ode, als mrede de Concordia Kapt. flordoe uyt Teffel. Van St. Ubis was vertrokken And. Diflen- ton naar Bergen. Te Revel was een Exprefle van Mostou gekomen met tyding, dat de Graanen van daat zouden mogen uytgevoerd wor den. Te Dantzig waren gearriveerd H-nd. Doedes van Bourdeaux, en Pietet Rotgans te Chtiftiania Niels Leux van Rochel, enAnd.Wols- bergen als meede te Outfoen Rich. Paul.en op de Elf Corn. Koper en nog een Beurtman, alle van hier te C&tk Matth. Laarfe ert Zach. Holm van FredtiUftsd, en Kapt. Fartcl van Oofteode. 's GRAVENHAGE den rs Augüfty. De Heeren Siaaten van Ho'- land en Weft Friesland, die aanftaande Dip'.gsdag hunne Vergadering zullen vervolgen hebben den Heer Heter Godin Luytenant Collooel Titulair in het Regiment van den Generaal Major Ü3ïon de Beam by Changement aangefteld tot Kapitein in htt zelve Regiment, in plrtat9 van wyjen den Heer J-can Jaques deBrahe waar door een Compa gnie te Voet in het Regiment van den Heer Brigadier Ec«k van Pnhti- leon is komen te vaceeren. Don Louis Da Cur.ha, Min'fter Pleu'pö- tentiatis van den Koning van Portugal, is by Ketito van deRegse- ting gjweeft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1