DÜYTSLANn en d'aaftgrenzende Ryken. Wf EENEN des, 28 Ju y. De Gtaaf va;. Sintzéndorff, eeifte Ple- ..t ntcü'iass kcyzeis, ueeft ten Brief gefchreeven aan den Ka dina-1 r. Sn r zen do ffiiillchop van R.aab zyn Xoou, wege. s ht Vcilchil, 'r geen zyn Emin. gtnad heet; met den Griaf va Xn sky, Oppei-ComnruiTiris des Keyzeis Mea verzekerd dai zy i Excell. het Gedrag van gem. Karainaal niet gocclkru.u en van Presburg ve. ftaat men, dar zyn Emin. volgpns de bekomen Ordre wei de ceilte Vilicc aan den G'aaf Kinsky had gegeeven maar dat zulks gefchief was zonder Plegtigheid en zelfs bcnecden de Wauraig- heid vair den Keyzerlykeu Miuiiter, zynde gem.Kardinaal gekleed ge weeft in korte Kieederen met een Charp onr het Lyf als een Ongaaife Geeftelyke, zonder Paruvk, met een roode Muts op het Hooft],in een zeer liegt Rytuyg alleen btfp.uuen met twee Paataea, weikers Tuyg ganfeh vuyl en zonde; de gewoone Cieiaden geweeft was. Van Bel grado hcefc men, dat de Fortific.tiewerken van die Hoofd- en Grcns- Veftiug :n better ftaat gebracht waren als ze noch ooit te vooren ge- weeft zyn, en dat men noch onophoudelyk beezigwas met de Buyren- wetken te vermeerderen. De Keyzer heeft den Baron vanOIbianowitz, Colonel van het Regiment van Saxer, Gatha tot Generaal Vcld- Wachtmeefter én Prefident in Wallachyen verheever. BRESLAU den 28 July. De vermaarde Schilder van den Keurvorft van Trier Fraud scut de Bakker geboottig van Antwerpen heeft het Schildeiv voor de nieuwe Kerk van Sta. Hedwig te Walftad voltooyt 3 Het zelve is twaalf Ellen hoog en verbeeld de Hiftotie van gemelde Heilige, zoekende haar Zo_n op het Slagveld ondet de Doodcn Dit Kocft-Stuk, dat men hier voor weergaloos houd, zal in het groot -Aitaa. van gemelde nieuwe Keik geplaatft worden. DRESDEN di r. 2 Augufty. Het vertrek des Koaings naar Poolen is tegen het ey-. Ie van decze Maand vaft gefteld. Donderdag deed zyn Majr. de Rzvue vau de Chevaiiet-Gardc buyteu deeze Stad 3 Dat 1 voornaam Corps ftaat zoo men zegt met 50 Slau vermeerderd te 1 wotden. Het G •neen fchynd hiet vei wondert! te weezen van dat de 1 Koning.de 400 Mat. rydende Ttabatittn, ftaande in Soldy van de Rc- publicq, uyt Pooier hsiwaatds te rug ontbied, in de tyd dat zyn Majt. zich detwaards ftaat tt begtcveo. Eenige militaite Perfoonen, welke 1 door het ons rrzot.. var de Comnrffic fchuldig bevonden zyn., ftaaut naat Konigftern gezonden te wotden en mea fpieekt ,.och van een andere groote C immiffi waar van de Oppet-Hof-Maaiiciralk Ba ron van LöweatSal piefiïtut zouw weezen om de Huyshouding,der Officiere van de F nanti«n te ouderzoeken. BUKKENKURG 'den 4 Augufty. Donderdag is in de uyterfte droef heid van hier ,e trokken Mevrouw va.; Gahlen, Gemaalinne vau den overleeder G taf; Vrydag wierd het Lyk var< wyien onzeu Souvereyr naar Stadhagen gebrsgt, om daar begraven te worden. De Lyk-Statie was zeer aanzie ilyk beftaande onder anderen in meer dan 30 Knel len, en de tcgeerer.de Graaf verzelde het zelve tet een quatt-uur buy ten deeze Stad. Min maakt hier veele Toebereidfelea tot her i haa ien van de Gravinne Weduwe vander Lippe Schaumburg en de twee Zoonen van deu tegeerenden Graafwelke met een Konings J rent uyt Engeland in Holland verwacht werriea zullende by die lntteede het Kanon van de Walle worden geicft 5 he? Kafteei, de Tuyn, en ae Orangerie zullen geïllumineerd weezcu en daar zal Bal, en Masque- lade gehouden worden. HANOVER den 6 Augufty. Hceden heeft men hier gevangen in- gebragt den Moordenaar, die voor eenige Maanden zyn Vader en zy ne Moede) vermoord, en meer andeie Gruweldaaden bedreeven heeft. Van Berlyn heeft men dat de Graaf van Sekkendorff daar van Dies den was te rug gekomen. Volgens de Btieven van Dresden, conti nueerden de Weivir.gea in Saxen met goed Succes, zullende de Saxife Trouppen tot joduyzend Man vermeerderd wotden. De Blieven van Stokholm zeggen, dat de Turkfe Aga aldaar met den Graaf van Horn in Conferentie geweeft was, en aan zyn Excellentie verzocht had, aan de uythoemfi Mixifters te willen verk'aaren dat het enkel valfche Gttugten zyn, die men had uytgeftrooyd, ais of Hy met een Commil- fie, fttekkeadetot Vreedebreuk met zeeksr Mogeniheid, van den G100- t*n Heet belaft was 5 waar op de Graaf Hore aan gem. Aga had geant woord dat Hy zoodanige Veikiaatingen bereids gedaan had en dat men zich aan die Verdichtfelen niet moeit ftooren, daar Uy voegende, dat het vriendelyk Onthaal 't geen men Hem aandeed, niemand vreemd moeft fchynen uyt aanmeiking van de Erkenteniflewelke men San den Gtooten Heer verfchuldigd was voot de Vtiendl'chap en Dienften die de Potte aan wylen Karei den Twaalfden had beweezen. Ondertuffchen melden dezelve Brieve* ook dat die Turkfe Miriifter tot nu tot geene Propofitien gedaan had wegens Rcmbourfeeiiug der Penningen aan wylen zyn Majt. opgefchooten. Te Stokholm ftonden weêt 4 nieuwe Ootlogfcheepea van den Helling in't Water gebiagt te wotden. POOLEN, PRUYSSEN, enz. DANTZIG den 28 Augufty. Volgens de Brieven van Petersburg, waren de Ordres aldaar afgevaardigd, om de noodige Relais-Paarden voor den Keyzer, 00 Deszelfs Route van Moscou naar Petersburg ge reed rc houden. Aan den Prins Galliczin, Commandant en Chef der Rufiifche Trouppen in de Perfisaufe Cor.queften was Ordre gezonden, ®m by het reguleeren der Limiien, meede in tefluyten zeeker Geberg te, daar men bereids ter tyde van wylen Piete'r den Groeten een Goud- Myn ontdekt had, ec waar 8Bn men wegens de Troubles en geduurige Strooperyen der Taitaaren tot nu roe niet had kunnen arbeiden. V R A N K R Y K. MARSEILLE den 2S July. De Zoon van den Prins Ragotzky zy- ft Quarantaine geëindigd hebbende is met zyn Gevolg van 13 Pcr- fcoaen naar Parys vertrokken. i SOISSONS den j Augufty. De vootnaamfte Fleuipoteotiariflea van f Congres zyn noch te Parys, maat Hunne Excellentien wotden voor het «iade van deeze Maand alle hier te getnoet gezien, als wanneer de ^Negociatien van 't Coögres hervat ftsan te wotden. Or.djenufTchen cantinueeien dc hiet zynde Fi'cr.ipotentiaiiften haate Eyver.koaiftca in de Zaal var.'t Kafteei, en Maandag watcn dezelve na giwoonte van elf tot een uur vergadeid. Zondag atiivetldc in deeze Stad de Gtaaf van Kinsky, AivibafTadeut vau den Ke; zei by den Koning van Groot- B i'tai.nicn maat ve.m ts zya ExceJl, hier geen Keyzcriyké Minifter vond, is Hy Ditigsdag ogieut nïa; Parys Vertrokken om van Gaai do Reis naar Londen voort rc zetten. De Graaf GÓUofkin, Arr.bafladeur van Rusland, is noch te Parys wenvaards gift er ter gei'- t'te van zf- ue Bedienden en Equipages verttokken is. Ondertufïchen cont'i ueeid men met alle fpocd het Huys van de Abdye van St. Leger voi gein. Ambafladeur gereed te maakec. Maaacag oncfitig ue Heer Po utz derde Plenipotcutians van Groot-Biittannirn een ExptelTe roet De pêches van zyn Hof, dewelke zyu Ëxctli. gifter naar Parys heeft af gevaardigd. VERSAILLES den y Augufty. Vrydag hooide de Koning in de Kapelic van 't K.fteel de Mille van 'Requiem wegens de Veijaar cg van wylen de koningii ne Marin Therrfia van Oo:'enryk.i Gemaalinne van wy len den Koui. g Lodewyk XIV. Zyn Majt. heeft deHeeren de Baufiaa en Dodart, Requrftmecftets, benoemd tot tefpeftive Intendanten van de Gei.eiaLteytcn van Pohiers en Bcurges. De Koning heeft geor- donneeid de Bibliotheek van zyn Kabinet geduutende DeszeJfs verblyf teFontainebleau te vermeerderen5 De Hecren Gabriel Variet en Zooa hebben hc't Plan van die vermceraering in tegenwooidigheid van zyn Majt. gemaakt. De Koumg komt tegenwoordig alle dagen heel vtoeg van de Jagt en bezoekt de Koningi ae en dc Prir ctflëu van Viank- ryk, «ie a!le zeer weivateade zyn. Vetvolgenr arbeid zyn Msjt. met den Kardioaal dc F'eu y en de Secreta iflen van Stast elk op zyn Beuir. PARYS den 6 Augufty. De Hcirog van Chattres van zya ir.dispofi- t;e volkomen he.fteid zvnde, he.fr de Hertog van Orleans zyn Vader aan deo Chiturgyn die gem. Prms gentcz^n heeft 3000 L.vres tot Recoïnpeus doen geevcn. Men vërzeekerd dat de Koning Staniflaus en zyne Gemaalinne, als meede de Princelfe Jabloncwsky haare Nich- te, dc Komngiune in haat Krambedde ftaar. te bezoeken. Dc Hertog van Bourbon heeft aan de Dragonders die de Heiroginne zyne Ge maalinne tot Escojte gediend hebbao 1100 Livies, aan den comman- deeicnalen Officier een Dcegeii met een i.oud Geveft, en aan de andere Officieren iedet ceo goude Souyf-Tabaks-Doos Prezi. t gedaans De andere Dctachcmenteu rot gem. Escorte hebbes» ïeiet 500 Livres be komen. De Fiefteu en Violykiredcn wegens dar Huuwlyk roatir.uce- ten noch te Chautilly. De Kardinaal tie Fltuiy Ueeft voor dea Koning gekogt het Geneesmiddel van den Pare: Generaal de la Mo rn e waar van bereids gefproken is en 't geen by continuatie ver- wonderlyke riytwerkingeii docd zynde het Contract daar van den 2if van d« voorlieden Maand reVerfailies gcflooiec. De Graaf van Siut- nendoift extr. Envoyé van den Keyzer by de Hoeren Staaten Gtnc- raal, is vau Regensburg hier aangekomen 3 als nrecdc de Graaf Kins ky ^c-tfi; neerde Ambaffsrleur ties Keyzers aan htt Hftf van Gicot- Brirtannien. De Militie vanher Koningiyk ftaat na den Oegft ophaaié veifcheidc Vergadetplaatfe^i by cc" te kornet) om dcizelver Kiygs- Oeffenirigen volger s de femsakie Schikkingen te doen. Volgens de Brieven van Madrid blyft het Hof van Spanjen in 't btfl.iyt van een extraoidinaris lndulto re heffen zoo vau debrrefds z er gekomen Schee- pen als van de ver «ragt wordende Gailioer.en. De MatquiS de Bran- css, Ambafladeur desKonings, had dien aangaande zeer hooge Woor den met de Minifters van Spanjen pehad maar men meende dat de nadrukkelyke Vcrtoogen zoo van gcmtlden Ambafladeur als andere eyndelyk nog we! var. goede uytwerking mogten weezen. Met Blie ven van Lisbon heeft men dat de Koning van Poitug il een Maniftft deed opfteilen om Deszelfs Gedrag tegen dta Paus by alle de Ho ven dei Katholyke Mogentheden te tegtvaatdigen. A.rn het Poft- Comptcir te Lisbon was «en Ordonnantie aangepiakt, waar by een be paalden tyd was vzftgefteid ra verloop van dewelke geene Brieven naar Romen meet aangenomen en die van daar komende met meec "ytgegeven zouden wat-en. Voorts waten daar drie bvzoudere lcherpe Decreeten gepubliceerd, ftiekkende gezamenrlyk cm alle Correspon dentie en Commercie tuflehen Romen Scc. en Portugal af te fnyden. Men heeft tyding van St. Malo dat de Malthtezers het Aamiraals- Schip van de Algeiincn bet Witte Paard gtnaamt na'eer hardnekkig Geve®t omtrent de Poitugecfë Kult genomen zouden hebben. GROOT-BRÏTT ANN IE N. LONDEN den 6 Augufty. Gifter wictd te Hamptoncourt grootea Raad gehouden ïoo men zegt over de Zaaken van 't Congres ic Soiflons. De Koning heeft den Heer Philip Cavcodifh, Schout byNacht vaa het blaauw Esquader aangefteld tot Vice- Adsniiaal van de witte Vlag in plaats van wylen den Admiraal Hopfon en den Kap teyn John Batchen die een Schotsman is tot Schout by Necht van het blaauw Esquader in plaats van den Vice- Admiraai Caveodilh. De Heer Como gewtezen Atr.ent van den He-itog van Farma heeft vaa Ooftende een zeer eerbiedige Brief aan 't Hof geichreven, verzoeken-* de pcrmiftle om niet als Minifter maar als Koopman hcrwa*frds te mogen keer en en men twyfteld niet of de Koning zal Hein dat Ver zoek toeftaan. De zeven Vreemdelingen, die in het Spaans Leegec voor Gibraltar gediend hebben eq we'ke voor omtrent een Maand door de groote Jury» van Wtftminfte* ondervraagd wieiden wegens de Bedt y ven van Hoog Vei raai van den Hertog van Wharton, zyn gecontinueerd onder de Bewaating van rw*c Boden van Staar om by de aauftrande Z tting van *t Parlement als Getuygen tc dienen over dc Mlsdaaden, w-»ar tneede dien Hertog befchuMigd is. Men zegt dat her Parlement omtrent half O&ober zal vergaderen, om ovcf Za kea te befoigreeren* F.ergifter heeft men te Gravcfand naar Holland in- gefchecr>t 4 faaye Jvjjr-?a*4x-icn welke óc Koning aan den Hcitog var» WolfiFei\bu:tel Piezent doed. De Atticn van dc Bask zyn i}2 en 1 half O. 1. C, 162 en I half, Z. Z. 103 en vierde, diro Ann. log cn 1 half.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1