BARB ARYEN. PORTUGAL. S P A N J E N. VRANKRYK. GROOT-BRITTAN N IE N. NEDERLANDEN. CIUTA den eerlUn July. De Commiflaris die van hier naar Mequinerz gegaan was om het Vry-koopen der Chiiften Sla ven by,den Koning van Matocco Abdelmalek te teguleeren, is van daar hier te tug gekomen zynde 24 dagen onderweg ge- weeft. Hy verhaald dat gemelde Slaven voor dien Vorft gebtagt zyn- de, zy Hem voo; de Voeren gevallen en om haate Vryheid gefmeekt hadden Waar op die Monarch Hen had geantwoord dat Hy ge- reed was Hen de Vryheid te geeven met de noodige Paspoorten, om Daar hun Land te keeten mits dat hun Koning een Ambaffa- deur aan Hem zouw zenden van welk Antwoord aan zyn Katho- lyke Majefteyt, onzen Souvereyn, kennis isgegeeven. Deezen morgen hebben, zich 80 Moorfe Ruytets in het Campement voot deeze Stad laaten zien maar zyn altyd aan de kant van het Huy« van 't Serail gebleven zooder nader te komen en vervolgens zonder iets te on- detreemen dien dag weder vetdwecoen naat de kant vj.i de kleyne Kafteelen, enwy zyn meede hier uyt de Stad gegaan om onze Bu'yten- werken voort te zetten, maat hebben ons vergenoegd met de Bewee gingen der Mooren te obferveeren. Men vetftaat dat de nieuwe Ko ning van Mequinctz drie van zyne Broedeten heeft doen gevangen neemen, dat Hy honderd Qvintaalen Zilver van Hen eyfcht dat een van die Broedeten Bacc-ha van dit Campement geweeft is, dat een an der geboeid naat Tanget is gebracht en dat de Barbaarfe Monarch geordonneerd heeft den geen van gemelde Broederen, die zyn Con tingent tot de gcëifchte honderd Centner Zilver niet zouw opbren gen, te onthoofder. ALGIERS den 7 July. Hier is opgebragt de Deenfe Hoeker de St. Francois, Schipper Hans Snel, uytNoorwegen naar Kadix gaande, ge laden met Teer Stokvis 8cc. zynde de Schipper dood gefchooten Noch zyn hier opgezonden veifcheide Spaanië en Itcliaanfe Vaattuy- gen geladen met Yzer Papier Kooien, Nooten, Koralen &c. als meede een Napels Fregat met een Keyzetlyke Vlag gemonteett met I Stukken Kanon, geladen met Oly, Catoen, Garen Scc,van Maltha naat Marfeille gaande. Verfcheide van onze Kapers zyn nog in Zee. LISBON den 29 Juny. Schipper Adriaan de Groot, voor agt dagen hier van Rotterdam gearriveerd berigtdat hy op de hoogte van Kaap Roxent by een Esquadet van zes Algictfe Rooffchcepen was ge- weeft, zynde de minfte van 3a en de andere van 52 Stukken, welke na hem vriendelyk gehandeld te htbben, haar Cours naar de kant van 't Kanaal ftonden voort te zetten. Men heeft hiet tyding, dat 3 Saléefe Rove s in Zee zyn om op de Engelfe Scheepen te kruyflen. LISBON den 4 July. Op de tyding die men hier gekreegen heeft, dat het Schip van Macao, doch laatft van Fetnambuk komende, door 4 a j Algietfe Rovers tot onder het Kafteel van Piniche was gejaagr daar het ten Anker lag, en dat dezelve nog op het voorn. Schip blee- ven kruyflen, is het Oorlogfchip van Kaptuyt deeze Rivier vertrokken om met de 2 andere Oorlogfcheepen die op deeze Kuft kruyflen, derwaatds te zeilen, ten einde de Rovers te verjagen, en het Schip van Macao herwaards te brengen. De 5 laatft van hier vertrok ken Poriugeefe Scheepen van Fernambuk waren te Port a Port gearri veerd. Men heeft tyding dat de Salëefe Rovers reeds 1 Engelfe Sche pen zouden genomen hebben. Op de Taag zyn gearriveerd Will. Bc- veridge van Salocica, Kapt. La Mothe van Havre de GraceWilliam Priflc van Mazagan, Gilbert Blaet van Smirna, Rich. Forwel van Port Mahon John Neale van Kotk Scc. 5 en vertrokken Jofeph Carfewil naar de Levand, Jac. Poulet naat St. Malo, Antipas Matchal van Ter- raneuf, Ant. Feco naai Madera, Laur. Watten naai Genua Scc. KADIX den 6 July. In deeze Baay zyn gearriveerd Jofeph Maga- non en Laut.Warren van Lisbon, Nic. Le Grin van Duynkerken, Die- go Ducoudray Peret van St. Malo Robb. Sanders van Gallipoli die naar Londen is gezeild Benj. Lizenby van Bilbao Th. Breuille van Genua en Alikanten en vertrokken George Bouler naar Londen,De- lehen Brignon, Francisco Bonaw, Beaufter, Pedro Lefer de la Saudray naar Marfeille Pedro Bloraant naar St. Lucar Elias Chevalier naar Genua, John Tanquerey naar Havre de Grace, Dicgo Joife naar Mal- laga, en Guill. Pugsley naar Falmouth. Hier leggen nog 8 Scheepen in Quarantaine, en Kapt. Diego Fourfoy zeiltéé naar Amfterdam. MADRID den 13 July. De geheele Koninglyke Familie conti- nueeid haai verblyf in het Paleis deezer Stad in volmaakte Gezond heid, en de Princeflfie van Brazilien, de Prins van Afturien als meede de andere Infanten en Infantes neemen dagelyks het Vermaak van de Wandeling ofte dat van de Jagt omtrent deeze Stad Dit zyn de ty- •tngen, die het Hof bekend maaktMaar vermits de Koning zeederd zoo langen tyd niet in 't Pubiicq vetfeheenen is en in tegendeel zyn Ped en Kamer heeft gehouden, fchynd het Gemeen wegens de toeft and van zyn Majeft. ongeruft te weezeo. Van Barcelona heeft men «at daar verfcheide Decreeten en Placaaten gepubliceerd waren te weeten een tegen die geene welke Tabak uyt Engeland haaien om dezelve in dit Prinsdom te verkopen Een ander tegen het inbren gen van allerhande Indife Catoene Stoften en een derde tegen de Admodiateurs of Pagtets van Goederen aan de Inquifttie toebehoo- tende welke vry waren van Inquartieringen en andere Laften als meede noch andere Perfooncn welke zoodanige Vivheden genooten. Te Barcelona was Don Lucas Spinola Direöeur Generaal van dc In- antery aangekomen om de Trouppes in dat Prinsdom te monfteren. Men vetftaat da» de Koning by Decreet van den 28 Juny geordonneerd '«eft, de Zaak wegens het genomen Schip de Jonge Cornelis Kalf ge- aamd, die tuflehen den Fiscaal en den K apirein vandcr Meer bepleit is, nader te onderzoeken, en aan zyn Majt. daar van Rapport te doen. PARYS den 26 July. Vaö Verdtlti heeft men dat het daar voot ntge dagen zoo extraordinair kwaad Weêr gemaakt had en zoo ,„waare Hagelfteenen gevallen waren dat de Veldgewaflen Kooien, DtuyfScc. eenige mylen rondom die Stad geruïneerd waren. De Graaf van Sir.tzendorff, de Hertog van Bournonville dcHeerWal- pole, en andere Plenipotentjaraflen, die zich hier bevipden, zyn te Iflfy geweeft, daar zy mtt den Kardinaal de Fleury Conferentien gehouden hebbeD Men verzeekerd dat zyn Emin. aan Hunne Excellentien verklaard heeft, dat om Hen de moeite te fpaarenofte die met Hen te deelen Hy zich zoo veel maal als het mogelyk was in deeze Stad zouw begeeven, om dus by een te komen tot dat de Conferentien van *t Congres formcelyk kur.nen hetvat worden, 't geen vooroamentlyk fchynd af te hangen van de te rug-komfte van den Exprefle van Ma drid. Van Soiflbns heeft men noch de volgende Paiticulariteyten van de Dood en Begravenis van den Baron van Pentertieder Na dat dien Ambafladeur Plenipctentiaris voorleeden Dingsdag alle de Kerk-Geregten ontfangen had deed Hy noch een kotte Aanfpraak aan de tegenwoordig zynde Plenipotentiariflfen over de Religie en Staatkunde zyne uytdtukkingen waten zoo kragtig en zielroerende dat alle de Gemoederen daat van geraakt waten heb- bende die ftervende Minifter zynVerftand en Sptaak tot op het laat- fle Moment van zyn Leven gehouden en hy ftierff noch dien a- vond in zyn Armftoel in den ouderdom van omtrent vyftig Jaarerj. Woensdag wierd het Lyk opeen Parade-Sedten toon gefteld, ge- kleed zynde in zwart Fluweel, met een Bloemen-Krans op het Hoofd, witte Haodfchoenen aan de Handen,een Degen aan de zyde, en eer» paar Laarzen met Spooren aan de Voeten leggende en voorts met zyne Wapens en alle de Eetteekenen van Ryks-Vry-Heer. Donderdag wierd het Lyk met eenige Plegtigheid in de Kerk van de Abdy van St. Leger begraven Een Heet van 'r Congres dee4 de Loffpraak van den Overleeden onder andeten met de volgende Woorden Indien Hy geduurende z.yn Leeven God v/ntn Schepper x.00 wet, als den Kgyzjr 2..ynen Meefier gediend heeftx-al Hy z.eikerlyk.in 't Varadyt wecx.cn. LON DEN den 27 July. Eergifter kwam de Ridder Robert Walpole van zyn Landhuys in Norfolk hier te rug, en begaf zich terftond naar Hamptoncourt, zynde aan 'r Hof ontboden geworden op de aankomft van een Exprefle afgevaardigd door den Heer Horatio Walpole, Ambafladeur en Plenipotentiaris des Konings aan het Hof van Vrank- tyk. Met de viet in Duyns gearriveerde Ooftindife Retourfcheepen, te weeten de Londen de Sarum en de Prins William van Bengalen en het Fort St. George en de Prins ^lugufius van China heeft men ty- ding, dat de J Ooftindife Retourfcheepen de Montagu, dc Bridgewater, de Williamx_en, de Lethuillier, en hel Zee Paard, in 't begin van January alle van Madera herwaards waren vertrokken zoo dat zy dagelyks hier verwagt worden» en dat in de Maanden April en Mey var. hier aan de Kaap de Goede Hoop waten gekpmen de Maklesfield, de Harrifonx de Ca far en de Prins F reder ik de Scheepen de Walpole en Hatford zoudea dit Jaar niet t'Huys komen om dat dezelde in Ooftindiën geëm- plooyeerd zyn Den 30 September was na Vrankryk vertrokken bet Schip de Leliemet 700 Baaien Caroene Lywaten 1600 Baaien Koffy, 350 Baaien Salpeetcr 50 Baaien Coutis, eenig Roodhout, en 14 Pak ken Cattoene Garen Den 2<S January waren van Pondichery naar Vrankryk gezeild 3 Scheepen met 1030 Zakken Salpeetet 650.Kiften Tbée, 70 Kiftjes Porcelyn, 860 Baaien Lywaaten, 19800 gg Roodhout, 19800 Peepet 5cc. De Carga van de viet bovengenoemde Ooftindite Scheepen is noch niet gedrukt. In dié van Bengale zouden veel Dia manten, en in dat van China 400 Kiften Gtoene Thee zyn. AMSTERDAM den 31 July. In 't Vlie is binnen de Commandeur Rivett Dirkfe met j Villen 250 Quatr. uyt Groenland als ook door contiaric-Wind het Ooftindis Schip Heeswyk.van Ceylon, voor de Ka- met Zeeland. Het Ooftindis Schip de Elixjiheth, Schipper Getbt. Ma- mus, van hiet naar Batavia gaande, was j mylen van die Stad in goe den ftaat ontmoet. InTeflel zyn binnen Jofua Bonte van Genua,Wil.'. Stuard en Symon van Nooitwyk van Nantes als meede in Zeeland het Schip Brandenburg Schipper Stenard van de Kuft van Guinée. Volgens Brieven van Kuraflfau van den 10 Mey, waren aldaar verfchei-, de Barken van de omleggende Eylariden gearriveerd daar onder een van St. Thomas, met tyding, dat hy Schipper Corn. Houten van Sr. Thomas naar Ruraflau gaandein '.t gezigt van de laatfte Stad gelaa- ten had. Te Marfeille waren gekomen Geuit Stadegard van hier en Ooftende de Kapts. Francisco B^navecture Beauflier en Reynaud van Kadix, en Fred, de Graat met Graanen uyt de Levand 5 te St. U- bes Broer Kramer van Port a Port se Dantzig Hend. Greve Teunia Mooy, en Laur. Foefer yan hier Will. Fryton van St. Ubes Nieman Btye van Rotterdam Scc. te Laatwyk Jan Beekman van hier; teGef- felen Corn. Jur. en Joch. Piet. uyt Vrankryk te Ooftende Matthys Everhard van Sevilien te Cotk Kapt. Ccuglam van Hamburg, Schip per de Boer van Rotterdam en Schipper Evetts van Chriftiania ca te Dartmouth het Schip de Jnftiomy Anna vaa Hamburg. 'sGRAVENHAGE den eerften Augufty. Vermits by de laatfte Promotie door de Heeren Staaten Generaal gedaan de Heer Idlinga aangefteld is tot Generaal Major van de Infantety zoo hebben dc Heeren Staaten van de Provintie van Friesland den Heer Willem Humph aangefteld tot Collonel Commandant; den Heer Jan Hpeloff van ld/inga tot Luyt. Collonel, en den Heer Fecco Dominicus van Sitx.ama tot Major van het vooifz. Regiment, die alle voor den Raad van Staate den Eed hebben afgelegd Voorts hebben hooggemelde Heeren Staaten van Friesland den Heer Cornelis van Haarsma aangefteld tot Major over het Regiment van den Prins van Saxen-Eyfenagli en den Heer Charles di Drevon tot Kapiteyn in het Regiment van den regeerenden Gtaaf van der Lippe in welke qualireyt de twee laatftgemelde meede den Eed voor den Raad van Staatcftaan af te leggen. PETERSBURG den 8 July. Men maakt hier veele Prepararien, om overmorgen den Naamdag des Keyzets te vieren en morgen ftaat de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1