Ader gelaaten. De K. Stan fl-us heeft «ie Koningtr.ne zyr.s Docatex oak roeiden dit Brrtven dit Schipper }ae Lubke den isfte Apr'1 van iin:e*ntto weticu z'.cu. D^ug&Ueg nacht is dc Hcrtoj van bou'b-oa vet- Schaod^oaa naar Sr. jan dc Ac.y was vcxnokken D*.wyi tc Algiers fArkken, oat dc fnnceft. au Heften Rilnufcls zyue muyuye ontmuc- pet b-ll.ig op 6e ScUtcpcn x.och dcuide geloof jc men car Uavi cent- ten. Dien dag ay o«k herwaar.,:; vert tokken dc Hcxiogiene Doua- ge Nieuw.ghedtn tuiieu voorgevallen ay*.. Tc Genui waitfa genui- 1 rieie van Bourbon, als meédc a: Graven van Chatolo.s eu C ernvjar, I veerd Rich. Lennon van Oiar, John Martin van LisPo.., e.i John Ro. om te afltftecten by de Cc mooie van het Huuwlyk, welke p/fteidoo* gets van Lenden te Bajonre T hys W.li. van Biefl tc Mantes p.cter I den Siilchop v m Ca aloes gedaan is 5 Hec gioot hruyiofs-Fcflyn zai I Corn. vnpSDaiiizig ei. twee S.iiccpeu van Maitinico Mcu had riaat teChaitly gehouden wo; ten. De Gitaf van Srotz'endo.ft heeft j zwaar v£êr gehad, maar zouüex Sthine. Va.. Bouideaux was naa. lie ecn txp clic caat Gtatz aig, vaardig,f, om het overiyden van oen Ba- 1 Eylandren gezeild he' Scrip ds Maria Sufanna cn uyt de Ciooswyk, 10'. van Femcrricidi aan «jen Kcyzet bekend te mdaken. Men verzee- keitl, daede Kardiuaal de Fleuiy niet naar Soifloas zal kccicn, „Is r,a liet Vcrloflea van <lt Kohinginne 5 Oodeiiuflchcn zegt men ook dat dc K-;zci aan dit.a Kardinaal heeft doei vtiklaaten dat zyn Keyz. Majt. aan zyn Emin. volkomen vryheid overliet, om de Ceoferenti^n en Onderhandelingen van het Congres te houden daar Hy 't goed zouw vinden. Terwyl de Negociatteii van het Congres tegenwoordig ftil (laan zyn de itfpe&ive Plenipotentianflen beezig met haaie Mt- meiieu gereed te maaken en men wil dat die van Spacjen de Zaak van Gibraltar cn Port Mlahon in de haaie zullen invoegen 1 In tegen deel word verzeekerd dat zeekeie Mimfters zich houdende aan da t Hatmen JaclTe naai de Ooflzee. Te Chat» -te was gekomen Piet.Pi 's GRAVENHAGt dcc 29 July. De G'a.f van Weldeiü is nyt Geldeiland gcrevciteeit e.. ter Vergadering van Haai Hoog Mog. verfcheenen. De Groot-Biittaiinife extr. Ambafladtur Graaf van Gheftcificld is niet Heereu van de Regecring iu gclpiek geweeit. lu 't laatft van decze week vcitrckkce de Heercn van Alïcid-lfr erj de Kempenaar wegens den Raad van Staare 111 Commiiiie naar Wedde en Wcftwolrtingeiland rot het doen der Verpagtingen, co 't v li esren van 's Lands Magdzynen, Fortificatiee Scc. Ecr.igc tiytr.cerr.ie Miaii- fteis zyn by den Baron Taats van Arnerongen picli decree de ter Ver gadering van de Heeren S^aaten Generaal wegens de Provipitie vda geen wat by het Tra&aat van Uttecht geftipttlcerd is in geene On- Utrecht geweeft. Volgens de Sneren van Biuffel, was de Kuihffe Anq dcihandcling daar omtrent willen treeder., en dat het afzien van dien baffadeur Prins Kourakya aldaar van Parys aangekomen orn vervol- Eyfch eea Conditie fine ijua non weezen moeft. Ds dood van den Baton gens over decze Landen naar Moscou te keeren. Deezea morgen va'n Pentenieder zouw ie Conferentien wel eenig'fiats kunnen verag- h -eft de Heet en Mr. Cor,«hi Kuyter als R ad ter Admiraliteyt in teren tot de aankomft van een of twee andere Keyztrlyke Mimfters, NoorJer-Q;tariier den Eed afgelegd s tu de Hc=r Chcujfu at Goue wordende ^ezegt dat men de Giaaf van Windifchgratz ta 't kort te vemeu; vsu de Colonie van Sn. manie. gem^ctzict. i LEIPZIG den 2s"^uly. Volger.s de Bneven van Scohholm, bevond iN Ri 1J rb I t. L n N IJ lb i men dar'er tegecwooidip we! 4 Faflien in dat Koningry'a waren rei» AMSTERDAM den 2Sju'y. Met de geartlveetde Ooftir.dife Schet- opzigte van een aanflaande Succefïïe De eeifte zouw weezen voor pen, tien 7 April van de Kaap de Goede Hoop vertrokken, heefl men, 'jjet Huvs vav Kaftel De tweede voor den Hertog van Holftein De dar het Schip Vttrmerlujl van Hoorn ndvens het Reyk-Schip van daar derde voor eea Piins van Gtoot-Biiitannien eu de vieide vooi eeu naai Batayla waren gezeild als meede een Engels Schip vaar Ooftui- van deD ouden Zweedfeu Adel. Volgers eenigc Advifeu van die a 5 dat a„n gem. Kaap waten pckonihn htt Schip ite Geertruy van Weenen, zouw de Givaf van Siotzendoifl Opper-Hof Kaocclter des Erkhuyfen ea eer. Fians Schip uyt Viaakryk naat Ooftiadiëd gaar.- Reyzers, en zyr Keyz. Majts. ceifte Plenipbientiaris op liet Vreedeus- de en dat 'et geen andere Scheepen lagen. De voorn. Scheepen had- 1 Congres, op de Gcbo<fctt-dag vairde Kcyzerinne tor Ryks- Vorft ver» den op tie hoogte "van Mounfe een Frans Schip, mede naarO.-ftind ën heevën worden. gaaadc, dit van zyn Ankers was gedreeven, ontmoet. Te Livomo j BERl.YN den 24 July, yooihedeis DingsJag onrfrond hier in het waien gekotnea Will. Cullcn van Pon Mahon Johe Bant. Kobb. eu Koninglyk L-ge huvs ofte Magazyn zynde het Gebouw daar voor John del Horme van Lisbon Francisco Rogers vah Btiftnl, Comehs 1 dccze'n de Stal van de Koninglyke Hand-Paaiden geweeft is, eea Cliiïft. en Dan. Samfon vsn nier, Diego Carnémo)^ vaa Salonika, en swaaie Brand die van groot Gevolg geweeft zouw zyn by alJien de Jan Bxut. Clad ier van MarfeiUe zynde rrbch in 't gezigt eea Schip Koning, de Void van Dcffaude Piins zyn Zoon en vetfshotde Ge- uyt de Levand zoo men vaftftcide dat van Jooft Hoop om dat men „crgals er Mihiftetè niet terftond waren eoegekomen. en ext-aordinaiae daar tyding hau dat htt zelve den 17de Mey te Cifiüs had gelegen 1 Ordies gtfteld h dden, om den vooitgiang van de Vlam te ftuyten. DE GiCOM M ITT E EBcDER AADEN V AN D EST A ATEN VAN HOLLAN D ENDE WEST-FRIESLAHD advettceren hier mee.'e sat on Vrydag die wc'ezen zal den 6 Augufty deezes Jaais 171» des moigens goeds tyds dooi Heeren CommiffariXfen van haar Edele Mogende alhier in den Hage in eea vsn detzelvCf Voltrekken zal woidor. geo'aac de Befteedinge van de Leveiautie vandcaTuift voor a.- Garnifocnen güyk dezelve vootheeBeo binnen de Stad Gouda is gedaan geworden zoo das de getne die daar 10e gtueegentheid hebben, zich ten vpo fz. dage alhier konnea laaten vinden. Kcrprneciïtrcn van ei e Hoofdkerken binnen de Stad Ley den hebben naar Examïnatic Hunner Reg'fttts der Graven bevonden'', dat veele derzel- vsr (niet jrge .ftaa. de de drie Maanden tot de Verboeking vaftgefteld zyn geëxpneeit) uoch Onvcibo'ekt zyn hebben Hun Ed, teu over vloede dezelve tyd gepiolongeert, van den sde July tot den 6de Augufty 1728 beide ir.ciuys. daar :oe wederom in hunne Kamer in de fitters Kerk vaceeie-ide des Maandags en Vrydags van 10 tot 11 uueoo waaifchouwende hier meede, voor de Uin/iemnal, alle Eygenaars en Bezitters, hunne Graven voor deu y&orfchieevën tyd tolaeten verhoeken, op poene, dat de Graven, binnen der. tvd van 50 Jaareo (in de RefoluHe van de Ed, Groot Achtb.i =ie Heerc.i die var. den Geregte der voorlz. Stad geëxpeefleert) niet zynde veiboekt, aan de Hoofdkerken 2yu vervallen, «11 ten profyte van dezelve Keiken zullen Worden vetltwgr. Op Maandag den 2 Augufty, zal de foftwagen van Amfterdam op 's Gravenhage vice vetfa, na oude gewoonte geduurende de grootc Va- ownt.'t ee is daags, ramertlyk 's middag» ten een uur beginnen tt rydco. Op Alnr cn den 31 July.'s avonds ten j uuren, zullen de Executeurs van den Teftamentevan Juffmuw Catlyirina vander Heyde, laat ft Wei, van den Heer Mattinus Dubbelde Muts, te Haarlem in't Veigulde Vlies, pubiicq verkopen ten gioort fchoor.e hegte, neerin^ryke, en fierke wel doortimmerde Brouwery, genaamt HET DUBEELD ANKER en een Mouic-iy daar agter rr,et een groot fchoon Woonhuys vooizicn met verfcheide royale Verttekken als meede een nieuw Bierhuys naaft de voor gem. Brouwery zynde in dezelve Brouwery twee groote Ko- pere Ketels, als een Hos- of Bier-Ketel groot iif Ton, een Watef-Ketel grooi 63 Ton, een Geylkuyp groot 85 Ton, mer zwaar Loot bekleed, een Óndtrbak gtoor 20 Ton, met een kdpere Pomp, een Werkknyp met zyn toebehooren, 8 Ko«lb*kken, 3 Waterfchuytén, en een zeer gion- te quaotiteyt Vaatwe:k en zoodanige verdere Geieedfchappen, als tot een complcete groote P-rouweiy is Behoorendc, in welke Brouweiy zeer veele Jaaren de Brouw-neeringe met goed fucces is gedaan en nog gecontinueerd wojd. Ook za' men ten zeiven dage en plsatfe nog verko- pen een Woonhuys met veifcheide Vertrekken en een extra grootc fchoone Moutcry mitsgaders nog een groot fchoon nieuw Woonhuys vooizien met verfcheide royaale Veitrtkken, alle ftaande er.de geleegen op het beft vau het Spaame, binnen de voorfz. Stad Haailem by de Melkbittg En laatftelyk zal men ren zeiven dage en plaatfe verkopen drie Woonhuyfen, ftaande in de H'llebreekerfteeg biuoen Haailem voorn, en waar van een Huys wotd gebruykt tot het Kuyphuys Iemand nader ondetiigrinc li.egeereo.de, addreflVere z g in gem. Brouwery. Ende op Dingsdag en Woensdag zyode den 3 en 4 Augufty zal men voor het Woonhtivs van de voorgem. Brouwery het Dubbeld Anker, publieq verkopen een zeer koftelyke Inboedel en lluys-cieraad beftaande in Beddens, K iften, Kabinetten, oude Kiaak-Porcèlyn®], een zeet ginotc quantiteyt Lvwaat, en wat veider tot eer compïeere Huyshonding word getequireerr. Tot op den 2 Augufty geeft' Pie-er de HoudtBockveikoper in 's Hage, op zeer vosrdeelige Conditiën by Inteekening nvt het eerftt Deel vaa een weergaloos keurlyk Kabinet-Sruk zynde de Tafere.elen der voornaamftc Gefchiedeniffen van het Oude en Nieuwe Teftamer.t door do vetmaarde Kur.ftetiaars HOET HOUBRAKEN, en FICART geteekend en vvn de befte Meefters op het feunftiyft kragtigft en nytvoerigft in 2T4 zoo enkelde als dubbelde Kunftplaaten in Koper gefoeeden en met beknopte geleerde Befchryvingen in aangenaam en taalkundig Nederduytfch uytgebreid. De Piys vin dit heerlyk en nuttig Werk is by Inteekenir» op Mediaan Papier 34 Gis. 7{ojaal 66 Gis. Saperrojaal 78 Gis. en Imper-'aal 90 Gis. te betaalen in drie Tcrmynen van T8 22 26, en 30 Gis. En dewyl alle deeze cierlvke en kunftryke Vlasten volkomen gereed en gefaeeden zyn zoo kunnen dezelve door de Liefhebbers gezien worden te Amft'rdam by Picart, Wetftein. Boom, Oo- fterwyk en Uyrwerf Haarlem van Lee, Mr.rshoO.n, van Leeuwen, en vander Vinne Leyder Lttgtmans, Haak, en de Jansfoons vander Aa; Delft Boiter Rotterdam Beman Hofhout en Willis 3 Dord van Braam Gouda vander Kloes Arnhgnvde Gaft Himwegen Hymans Utregt Poolfnm en Wagens Middelburg van Koeken en Bakker Greiningen Spandauw VliHingen Paaynaar Zirikzee de Voogt. NB. De Prukkef is reeds met het gem. wtêrgaloe.fe Werk zoo verre geavaDceert dat hy alle drie de Deelen en dus het geheele Werk compleet, voor liet eindt drezes Jams 1728 aan de Intaekenaars zsl afieeveren. J. D. en F'oris Bonrekoning Makelaars, zuilen op Maandag den 2 Augufty, te Amfterdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan, verko pen 3ooo.Cbriftl3a, ft. lore Nerva, en 1000 Vuurt Deelen. 3000 Nerva en Noordf- Sparren, icoo Jufieis 300 Colters,4000 Nerva 6ao Lati- gez.ondre, ee 600 Oudfoerfe en Droogbakfe BalkeD, 200 Maften 7 a ic palm, 4oTimmers, en 600 Ptuyfle Deel.en van diverfed.kteen Icngre. Men is var narenirg on Vrydag den 6 Auguftv I7z8 in de Sr. Joris Doelen te Doidregt publieq te veylen en ren zeiven dage fioajyk te verkobcn, zcekce maflive en wel ?econd:tione:rde HOFSTEDE beftaande in een Huysmans Wooning groote Schuur, WSJekcer, 2 Hooy» bergen, e verdpre gevolgen van Boogaarr, Werf, als anders mei een en veertig Merge.a 365 B oeden zoo puyfce Zaay- als Weylanden aan de voorfz. Wooning annex, en wasr onder dezelve Wooning, Boogaart en Werf is begreepen 'gelegeo in Cromfttyen, op de groud van Klaa* Waal, met Wcft-Maas-Nieuland bedykt, daar van Isatft Btuvkfttr is gewerd de Wed. Gerrit Pieters in 't Veld, simians uyt de Huur, kunnen de bv der Kooper de Wooningen en Zaaylanden met het ontblooten van den Schoof, en de Weylanden met Ketsmis 1728 aanvaart worden. De Cevditien en onderrigtinge zyn tc bekonie-, te Dordreet by den Nots. en Procureur Alberrus van N'evelt, in 's Hage by den Nots. Hugo van B.vk, te Rotreid im by Johannes Sebel. Klerk ter Secretatye aldaar, en op de Weftmaar by Johan vander Steeg de JoBge. David Ral-er en Johannes van Polanea Makelaars zullen op Donderdag den 12 Augufty 's morgens ten 9 duren te Amfterdam op den Nieuw' uJyk bv de Vrouwtfteey, ten Huyze van den Ovedcedencn, verkopen een rette en zindelvke 1NBOEL beftaande in een fraiye groote Noctebcwme Kabinet, Ledekarren, Beddens Stoelen, Kuflens, Rehangfels, Ruftbank, Tafels, Spiegels, twee Yzere Geidkiften, S.childeryen, Kootier Tin fcr, Nevens eer f hoore gioore rarrv oude Krrak-Porcelvnen als heele en halve Lampetien een g-oote coiileurde ]«p:,nfe Doofpot, Stellen van j Beelden Schotels, Koffv- en Theegoed, en diverfe andere foorten meer da,ags te voortn te zijp. Jar Kavrrkemp »o Ifaak Schelllnger Makelaars, zullen op Maandag den 30 Augufty, 's avondé tenv6 uuren, te Amfterdam in't Oude Hee- ren Logemenr, verkopen een extra plaizante Tiiyn met zvn Huyzinge, Bep>otinge en Beplanting», ftaande <41 geleegen op het Ver.vets Pad, «irca in 't midden ft buvtf de Urtechtfe Poort da tr de Parientie boven de Deur ftast dezelve is voorzien met fraaye en wel dnagende- Vittgtboomen en A-rdgeteiffen Mitsgade.-s non twe- ftukken Weyland, groot drie Deyrr.t en een half vierendeel, genaamt J ar Roden Ven, leggende bv elkander in 't Qnsrrier virr Du gerdjm, breeder by de aangefl igen Biljetten te z.ien nader oodcriigtitig by gem. Makelaars. Bv de Boekverkooers S. La .sv«/t over de N. Kerkt-Tooro te Amft. en A. de Raat in deN. Havefteeg te Ror.is te bekomen hit o.ifeil- baar Middel tegen TAND- en KIES hyN, dat dezelve in een quart-uur wegneemt maakt de jofle T an den 'o Kiezen vaft, genezende alle be- derf aan dezelve en het Tandvlees 5 ook alle Qyialen door Roos en Zinkingen In de Mond ontdaan ja zdfs de Kajikït't Flesje 22 St. Al* Otecde den Bnlzem regen in- en uytwendige AM8EYEN, do*elve in weinig dage$ uyt de gtood geneezentle het Potje tot 33 Stuyvers. TcXeydftTby F Ë1TTX ~D Ë~~K iTO P P F. R op de Brecdelhaac ever het Stadhuyi Den 30 July 1728-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2