L E Y D S E A°. No. pi I T A L I E N. Vrydasfc Courant. j r? M O S C O V I E N. 'O.'COU dm 28 Junv. Men ziet hier een Relaas behelzende de waare Omftandigjtcden van het geen gepaffecrd is na de VJu Aftie tnffchen eemge Ruffifchc Trouppen en die van den Pe-liiv'hcn Ufuipareur E lelt r eft laailieiyk omtrent Gilan voorgevallen, waar uyt blykt dat vecie tydingen, welke men dien aan- g .audc in cenige buytenlaindfe Nieuws-Papieren gevonden heeft on gegrond zyn ln gemelde Relays word onder anderen gezegt Dat i a de voorfz. Aft.e, de Commandanten van Eichreffs Troup- pen ie Casbin aan den Ruflilchen Generaal Luyteuant Léwafchef Vteedecc-O.idcrhandeiingen hadden doen vootftcllcn j dar ver- volgens gem. Generaal Luytenant een Party v»o zoo reguliere en roe Man andere Tronppen van Riatfeh onder't Gebied vanen Luytenant Coilonei had uytgezonden teger: zeekeren Rebel Scha- kowrtz genaamd vaa welken Zy een Voorwagt gtflagen en de Vlugtige vervolgd hadden tot Katawanfatay daar de Ruffiiehe Trouppen een andere party van den Vyand van omtrent too Man onder 't Gebied van den berugte Palwsn, ofte dapperen Held onc- nioet en meede verjaagd hadden tot aan het Corps der Rebellen 't geen doot de Rullen ra een h.rdnrkkig Gtvegt geflagen ver- ,,'ftrooid. en tot aan de Rivier Scb 'ure vervolgd was geworden zoo danig d-t omtrent t jo-Vy a..Jen op de Plaats waren gebleeven, veele in de Rivier gejaagder, eenige gevangen genomen waren «r> de Rebel Schac witz bad zich. te Voet in bet Gebergte geretireerd 5 In die Arftie hadden de Ruffcu een co (iderabel getal Wapenen Paa{- ,,'dert en Kameel-n veroverd. Gemelde Hofcfd-Rtbcli Sciia'owitz die zich valfchelyk uytgaf voor een Zoon van den Scltach. bad te vooren vetlcheidc Pcrlr ranfe Plaatfen geruïneerd en 2Crfs Stioperyen in de Provintie van Gilan gedaan j ra' waar Hy egtet telkens dooi de Ruffilehe Tro#?peu met verlies ze rug gedfeeven was. Schach Tachmafib ofte Prins Taroas Zoon van den ouden ott- gelukkigen Sophi >n. Pefien had meede verfcheide maaien Ge- zanrca aa-. den Generaal Luytenant Ltwafcbef gezonden, met Pro- pojitren om het T aftaat van Vriendfchap en Verbond, in den Jaare r?2t door zyn At^brfladeur ïsmael Beek te Petersburg met den key2er eefloo'cn, in ai'ed^e'en te vernieuwen. Men fchynd aan 't Hof nadere Rapporten van de Gouverneurs en Comoaodanten der Rufiifche Conquetlen in Perfien af te wagten, voor en alee, jot een B.-fhryr te komen of tV.en de Vreedens-Propo- firicn an tfchreffzai aan- eemen, cn met hem eer, Traftast maaken, dar. of men hef oude Traftaac met Schach Tachuaüb zai .eimeuwe-, •m nfn eensdeels »eu opzigte vaa deczen laatflen confidereerd, d*t Hy .naai ee.o zw <kfee Gezondheid heeft e» ten opzigte van Efch'eff dat zyn Aar'har.g zeer verminderd alzoo vse:e Fe fiaanfc Ve.-ften zich tegen Hem wapenen en onder andezen d> Broeder van Mr.y Mm.rurh, of MHweis,' en dat by gevolge her Traönat tuffchen de Forte en F-fchitfFwel'zonder cffeft zouw kunr.en blyven. INGEMERLAN'D. PETERSBURG den 7 July. Het gcrtigt dat verbreid '.s, als of men hier en te Kroonftsc een Esquaaer eqtupectde om naat Spar.jen te zenden, is zonder giond cn de tyding', als of te Pete sbuig Derpt en Riga diie Leegers geformeerd wiemen is meede ongeiondcerd. Van Moscou heeft men dat dc Czaarione G.ootmoedft Van den Xtyzer het Klooftcr dat Haart Mijt. verkouten heeft om daat in ftilte en met getirrk te refideie", had doen vetgroottn. Haaie Czaar- fe Majt. kwam dik wils uyt dat Klooftcr aan het Hof, cm den Kcyzer haar Klein-Zoon Vifite te geeven wordende groote Vriendfchap cu Harmonie tufichcn Haar e M.jcfteyter. befpeutd. Beha veu het Jaar- lvks Pcr.fioen van 60 duyzcr.d Roebels 't geen" de Kcyzet aaa dte Priucefle heeft toegelegt keeft zyn Keyz. Majt. Haar ook voor ecni- gtn tyd 2000 Familierr Boften Prefent gedaan. Het Hof van Haaie Czaaife Majt. beftaat tegenwoordig in een Opper-Maarfihalkzynde de Generaal Major Ifmailoff twee Kamrrheeren, twee Katnetjonkeis, een Stalmrcfter twee Edellieden van 't Hof, en een Keukenineelter, bebalven dc Dames, en de micdete Officieren en Domefiiquen van de beyde Sexen, f NAPELS den 6 July. Donderdag zyn 4 Malthecfe Galeyen onder t gebied van der.Gerersal Graaf vau Harrach in deze Haven gekomen. ROMEN der, ro Tuly. Daar is et.i Huuwlyk op het Tapyt tuffchen den Prins Don Jacomo Borgheze eu een Nicht van den Kardinaal Cofcia, die joo duyzend Scudi "r haat tot Huuwlyks-Gift zouw gee ven, welke Somme aan veele zeer groot fchynd voor een jorgen JC.r- dinaal, die te vooten een aime Priefler was. Op het vertrek van de Polt verzeekerd men dat dc Kardinaal Albetoni van Parma in deeze Stad te rug is gek~mcu. VENETIEN den 17 July. Men fchynd hier niet voldaan te zvt», van dat de Congregatie te Romen heeft goedgevonden htt uouien va» d.' Jaarmarkt tc Sinigagti* toe te fiaan, in weerwil van de eroftige vettoogen door den Ambaffadeur van deeze Rtpublieq gedaan alle daar toe "rekkende, om niet los te werk te gaan maar alle bedenke'yke Pre- cautien tegen het Gevaar van de bcfmtttelykc Ziekte te gebiuyken waarom de Magiftraat der Gezondheid alhit by ttn r.ieuw Pl .ic^ar *llc Oottirnercie ntft den gehcelen Kerkflyktn Staat te Water en te Land verboden heeftI S P A N J E N k^ADRlD den 6 July. Het Hofheeft Ordregegeeven, dat alle Offi- creren van de Ruytety en Dragonders welke uier by haaie Corpfen j cn Compagnien zyn, zich binnen ye tyd van 20 dagen by dezelve j tmottcn bevinden, om dat haar abfentie zeer nadeelig is aan den Diei ft i *n de goede Ordte van die Trouppes welke tegenwoordig alle com- p eet zyn ten getale van twaalf duyzend Paarden. Men zegt d3t ten I ee Oen nog twee Battaillons ter. dienfte van de Marine zullen gefot- ro .erd worden^ hebbende zich veifcheide Aancecmeis daar toe aange- boden. Te Kad'x is een Schip van Caiay 1 aangekomen, gelaaden met Suyker Cacao ecnig Zilver. In gemelde Haven woiden tepige Scnicpen ge.ced gemaaktwelke zoo u-en zegt zulle.dienen om MSteiialen naar de Havan» tc biengen voot de Schee; en tl e d^ar ge bouwd worden. Van Barcelona heeft men dar daiir een Ju-ra ftaat gehouden te worde» om de C01. .r.ercicu in die HoofJft. te doen bloeyen, zullende dst Commcrc t-Collegic brftaan uyt der.Intendant, virt Mtniftets, en vier Kooplieden. V001 eeaige dagen is de HertO-, gicne vao Ofl'un» vaneen Zoo.i in 't Kraan,bedde bevallen,waar over in did voomaame Familie grocte Vicu ze is om dat alle ae voot- g ode geflorvcn zyn, Zondag is Don Vitree.,t Pedro Feman Alvarez de Toledo y Portugal Graaf van Oupeza hier na een 1-.' ge Z.iekte in den (ouderdom van 45 Jaaren giftorven Den cvrrleetien Graaf is een van die geene welke in den groo.ren Oorlog over de Succcffic van Spanjea de Party van Koning Ka.el, tegenwoordigeo Kéyzer, ge volgd heeft zynde r,iet als na de rermaa.de Vreedc van Wecnen in den Jaste 1724 gfflooten van daar Daar Spar jen gekeerd. BILBAO den it July. Men ziet hier dc Copy van een Brief van Don Jofeph Patinho gedatcert 7 Juny aan den Gouverneur van de Tolltn van Caotatria Don Diega Manuel d'Esqoivel met een cadet Placaat, waar van den Inhoud in Sukftautie is als volgd Na dat by Decreet van den Koning van den 20 Juny laatftleedA dea Invoer van Zyde Stoffen van China en andere Plaatfen in Afien verboden is geworden is nu ten nadet Decreet van den 4 deezeg Maazd gepubliceerd waar by ook vetbode< word den Invoer van Catornen en an gefchildetde Lvwaaren gefabriceerd 't zy in Afi» ofte in Africa ofte wel nagemaakt in Europa zullende alleen ge- permitteert! zyn ie Spanjen in te breugen on gewerkte Catoenen van het eigen Produft ofte Gewas van 't Efland Maltha mrt; Jat die Carnet en zullen ingepakt zyn in twee hvzondere famenge- naavrle cc v .•12cegrlde Dekken of Pakdoeken waar by moer ge- voegd zyv een authentiqfie A ttrftat 'e van dc Rej tering cn de Com- racrcie van gem-lttc Eyland waar by blykt d-.i zoodanig Catoea het tigen Produft ofre Go as van d.:t Land is cm dus te b-letttn, dat geene Cstoener- uyt e Levant ouder de Naam van die vaa Maltha wo r' ict;eb< DUYTSLAND cn d'aanOTen^cnde Rvken. A J WEBNliN «n.17 J«ly. De Gt.af van Tatocca. Ambaffadeur van Portugal, en de Barciri van HUidenberg, Miniftci van den Xouitg van Groot p.rttac tien als Kcutvotft vau f.anovei itaau gceed. om naar Gratz te vet tukkenvsn war tneu verftaat dat de Lotd Walde,.rove, Ambaffadeur van Gfodt-Bi ttaouieu, by der Kcyzet den Pijn* Eu ge nius, en ande-.e KeyzeriykeMinifter» i groote agring was. Hiet loopt een gerugr dat de-Keyzci zecke. lta iaans I-)ei.og-.iom aan tien Rtur- votft van Beyeren ter Leen zai opdragen. AUGSBURG den 22 Jniy. Gifter is de Graaf Philip Jofeph van' Kinsky gedefigneetde Ambaffadeut des Keyzers by den KoningVan Groot-Bitttannitn te Poft yan Praag hier aarigekoomeo eu hétden heeft-gycl Excellentie de Rtis raat Loridcn voortgezet. Men ziet hier de volgende s Ciooographica, ofte Tyd-Dictiten, op deu goeden uytflag van de Vietdehaudcl'ngeo tc Soilfor.s I. Pat rem char it at it t JtijuVa pater Ca nfer Va DlVtVrna paCe cVropaM. 2. .y"d Filiu/H facit Chrlfle DICcV tantVM paX Vohlt eft. 3. sAd Spirit ter» unitatii fplrltVt eXtVrge tota eft CvaCorD Ia. reef SP. 4. Ad ffgem Gaflia Medial or em V01VM regit L t ejto DIttlfa geniet qVa beLLa VolVnt. 5. Ad LtTatot Conireffut paCIfICVtne eft IncjeflVt Vefltr %rfp. ad bcnVM eVropa. 6. +otum F-u/epa Pacem fufpirantit ér fefponfum Dei miftrtntit S flat paX I" VlriVte tVa fejp. ConCeDaM. 7. Proor o ticon Scriptnrificum paX erlt non regit VoLentlt non Legati CVrrentlt j erg Del Mlferenth. g Votunt Voieram CIVItat solfjonenth eVtopa VnlVerfa, ér orbh DICIto aMcn. Dat is I. Aan den Vader der Liefde 6 Jehova Behond Europa in een beftendige Vreede. 2. Aan der Zoone del Vreedei Chriftus! Spreekt r» ir her Woord: Vreede zy rr.et UL. dan zulleo Wy Vreede hebben. 3. Aan den Geeft der Lenigheid Reis op Geeft der Eenigheid Dan zal in de Heitrn der Koningen Eendtv^rt weeze». 4. Aan den Koning van Vranhryb alt Mtdiateur del Vreedei De Spreuk van LODE. WYK z.rL weezen Ve.ftroqyd de Volkeren die naar Oo-iog trachten. J. Aan de Plenipotcntiariffen Wat is het Doelwit van Uwe kunde Antwoord Om de Vreede tot het Wclzyrr vau Europa valt te ftellen. 6. Fitrapai int. e kende de Vreedeen hel G odde'tf AnCVJoord Europa roept Her werde Vreede door Uwe Ktagt cd het Antwoord is Ik zal die aan U geeven. 7. Schrift tmrlykg Voorlegging Daar zal Vreede weezen «.iet door dp Ordres de Koningen niet doot de Coofeientieu der Miuiflers maar noor de Bcftrering des Hemels, g. Algtmeene Wenfch De Stad Soiffbns ganrfch Europa eu de gelnele Waereld zullen alle die Wcrtfcheu bekrachtigen met AMEN. V R A N K a Y K. PARYS den 2} July. Eergiftet deed de Koting de Revue van de Gaules du Corps e.: de Koninginne zag dezelve van haar Ualcon op de Plaat* vau '1 K.fh'cl p.fl'etieo. Grfter is Haatc MajeÜeyt wedet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1