L E Y D S E 1 N». Sf Vrydagfe Courant. I T A L I E N. DUYTSLAND en d'aangrcnzende Ryken. V R A N K R Y K. NEDERLANDEN. *11 9. ca r. êrALTHA den 20 Mey. De Grootmtefter heeft den Generaal a- k /I Bailo Graaf van Hairach, die voor eenige dagen met zyn Es- i- [VjL qua dier Galeven uyt Sicilien hier te rug gekomen is, benoemt •- I tor cxtr. Ambaiïadeur by den Koning van Portugalom zyn er »jt. in den Naam vsh zyn Eminentie en de Doorlugtige Oide we- 1s :h> de refpc&ive Huuwlyken tuffchen de Frincen van Afturien en sr srilien en de Infanten van Spanjen ea Portugal te complimenteeren. Ie es nieuw Oorlogfchip Sc. Antonio, gecommandeerd door den Kapi- a yn Chambray is van zyn Togt te tug gekomen met 52 Tutkfe Sli- t- m van Algiers. Men verftaat ook dat onze twee Ootlogfcheepen St. n m en St. Vincent op de Kufteo van Italien een Batbatis Rooffchip e enoraen hebben. :t ROMEN den 26 Juny. De Ambaffadeur van Portugal, die te e emu is heeft door den Heer Gamba Portugees aan alle de a <r zynde Petfoosien van die Natie in den Naam van den Ko ng zvn Meefter op nieuws doen beveeleu dat zy zonder vet- ;r uytitel en op zwaare Straf uyt deeze Stad zouden hebben te ver- t tkken Na dat die Otdre Hen vooileeden Dingsdag aangekondigd »s zf n Woensdag daar aan volgende de noch hier geweezen Di- Aeius van de Portugeefe Academie en verfcheide andere Heeren en H trf 'or.en van de Poitugeefe Natie wetkelyk vettrokkea. Men ver- s 'tkerd dat de Paus vaftelyk bcllooten heeft in de aanftaande Maand s ;&obcr weder naat Benevento te vertrekken om daat een Provinciaal mille te houden, en onder anderen een Reforme te maaken in eenige lisbruyken, de Kieeding, en het draagen V3n Paruyken der Kerkely- j t Perfoonen &c. als «reede dr.t zyn H. een Gelofte heeft gedaan, 4 m in de aanftaande Vallen het Lichaam van St. Dominico te Bolognc n dat var, St. Carolo Borromeo te Milaan te bezoeken. De Paus heeft de ropcfitie door den nieuwen Tteforier Negroni aan zyn H. gedft*n, m een nieuwe Belafiing op de Leevensmiddelen te leggen ten einde de zeer ver- ollene Finantitn der ^dpofiolifchi Kamer te herjlcllcngaatfeh afgetlagen, en ezegt dat men den La} van de Gemeente niet moefl verejwaaoen maar dat en andere Middelen behoorde ttyt te vinden door goede bitty shouding en het wee nt van Fraudes fcc. daar by voegende dat fly in plaats van nieuwe lip- th: feu liever zyne Gardes, 2.00 Curaffiers als ligte Paarden zottw willen af innen - niet alleen om dat Hy zjch daar niet van bediende maar 00b om dat z.vn 1. rordeelde dat die Gardes nochte noodzaabelykjtochte beboorlykwaren aan de Apolfolifche Maiejleyt. FLORENCE den 26 Juny. Gifter-avond zyn twee Portugeefe Hee- eo van Romen hier aangekomen, om naar Portugal re keeren. BOLOGN E den 26 Juny. Jacobus F.duardus Franciscus Ridder van t.Joris, voorleeden Zondag in zyn 4ifte Jaar getteeden zynde, heeft Ic Verfaaring zyner Geboorte plegtiglyk gevierd. WEENEN den 3 July. De nieuwe Venetiaanfe Ambaffadeur de deer Daniel Bragadini, dePauffelykcNuncius deHeer Girolnmo Gri- lialdi de Prins Jofeph van Lichtenflrin, en andere zoo Keyzerl. als lytheemfe Minifters zyn eergifter en gifter ook naar Gratz vertrok- «ec. Men verzeekerd dat aan 't Keyzetly!'? Hof gerefolveerd is, ee- B'ge CommifTarilTen naai de Koningryken Napels en Sicilien te z'n- iea om do Verpagtingen der Koninglyke Ksmet- Goederen ofte Da- Ibeynen aldaar te onderzoeken ea daat omtrent nieuwe Schikkingen te maaken waar door de Finantien des Keyzeis eenige Millioenen rermeerderd zouden kunnen worden alzoo vecle van dep Adel die Domeynen door de al tegroote Goedheid van wylen Koning Karei II. ran Spanjen zoo veeie Ja3ten voor zeer geringe Sommen in bezit ge had hebben. Gifter arriveerde hier weder een Expreffe van de Keyzer- lyke Plenipotentiariffen te Soiffons die kort na zyn aankomft naar Gratz afgevaardigd wierd. PARTS den 9 July, Den Exempt die voot eenigen tyd gelaft was, 4en Abt Petitpied te atrefteeren maar Hem door Nalarigheid zyne handen liet octflippen, is tegenwoordig zelfs gearrefteerd op het aan houden van zeeket Keer. welkers Naam dien Exempt, die anders heel jeagt wat had aangenomen. De gem. Abt is niet ontdekt en men weend dat Hy naar Engeland gevlugt zal «yn. De HeerdeBon,Groot- Vrcarïs van den overleeden BilTchop van Bayeux, is niet, zoo men ge- vegt had, naar de Baftille gebragr, maar Hy heeft ook middel gevon- «en, om zich te falveeren. Het Schip de Graaf de TouUufe ftaar nog tn deeze Maand met allerhande Waaren van Havre de Grace naai Martinique en St. Domingo te vertrekken 3 Het zelve is groot 300 Ton, gewapend met is Stukken Kanen en geëquipeerd met 40 Man. Het is de Gtaaf de Touloufe die aan dc Gtavinne van Haute- forr de i«ooo Livies in een mynet voorige gemeld haeft doen ter ■and (lellen. De Biffchop van Senez den BilTchop van Clermont by Miflive verzogt hebbende, Hem in zyrt Balliogfchap te komen bezoe ken, heeft deeze aan den eerft genoemde geantwoord, dat Hy tot zyn Leedweezen zulks niet konde doen ter ootzaake van de Veifchillen Hy heeft met den Abt van Chaife Diru, maar dat Hy Hem verzee- kerde zyn Vriend té zyn en zyne Zaak te zullen helpan onderdeu ren, onaangezien zy in da Leere met malkander verfchillende waren. Allchoon het vetvolg det Brieven van een Advocaat van 't Land aan en Heer Aubty Advocaat van 't Parlement, behelzende wederleggio- |en van de vermaarde Confultatjc dér Advocaten 8cc.een naamloos C'fohrift is "verftaat men egtar den Autbeut daar van een Kerkelyk Pet.oon, Priefter en Kanunnik van Rheims te wreeen, die de algemce- »e masker is van al bet geen tegen de Appellanten den Biffchop van entz &c. ia 't Licht komt, en die zich dus tracht een Merire te maa- 001 ee" Beneficie van 't Hof te verkrygen. De Heer -Vivant A'ncelier en Vicaris Generaal van de Kerk ysn O. L. V. deezer Stad J'tft een Boek uytgegeeven in Quarto 't geen tot Tirul heeft de t J tUfZ-e om de Engelfc K}>\mct dedRpoms-Katholykf te vtreenigtn. Alle de ";re" en Orateurs van verlcheida Rang zyn bcevig rnet het m taken allethande Werken in Rym en in Ourytn ter zaake van het aan gaande bevallen vin de Koninginne vleyende zich ieder met de bootte van een Dauphio. Daar is gtoote toeloop van Volk by het Gtaf van wylen dea Heer ParisKerkelyk Perfoon van St. Medardus die omtrent een Jaar geiteden met een Reuk van Heiligheid over leeden is. TARYS den 9 July. De Hertog van Boutbon (laat zich binnen we!-1 nig dagen naat Chalons te begeeven om daat zyn Huuwlyk met de Princefle van Heffen Rheinfelste voltrekken. De Kardinaal de Noail- les is zeederd eenige weeken herwaards gantf'ch veivallen. Men fpreekt van het te rug roepen van den Kardinaal dc Polignac van Re- men om Coadjateur van her Aartsbisdom deezer Stad te woidea.' Dc Canrelier Daguefleau word buiten gevaar geoordeeld. Het Brevet van den Paus taakendc de vermaarde Confultatie der Advocaten ic niet met de gewoone Term univtrfis Fidclibusofte aan allen Geloovigen voorzien maar is alleenlyk te Romen gepubliceerd Ondcrtuftchen vind die Confultatie hoe langer hoe meet goedkeuring en word by ieder gteetig gezocht, en vetmits dat Stuk buyten '6 Lands gedrukt is, wotd'en door Particulieren veele Exemplaarcn herwaards ontboden. De Jtfuiteo zyn bezich om het Leeven van den Kardinaal deToutnorl te doen drukken, en 't z.rlve op te dragen aan den Kardinaal de Fleü- ry die uyt de Familie'is van den eerft genoemden. Men verzeekerd dat het de Prins Franciscus Leopoldus Ragorsky Vader van de twee jonge Princen, welke onder des Keyzers protc&ie zyn, zoude wee'zen, die te Marfeille aangekomen is, om zich na de gehouden Quarantaine hetwaards te begeeven en ter occafie van het Congres te Soiffons door de bemiddeling en het Credit van zeekere Mogei theeden zynfi Belangen voor te ftellen. Meeft alle de Plenipotentiatiffen hebben Lufthuyzen buyten Soiffons gehuurd. Men is van gedagten dat het Congres aldaar langwylig weezen zal. Zeederd de aankomft van ge melde Plenipotentiariffen in deeze Stad, heeft men r.ict alleen de con firmatie gekteegen, dat in de 'aatfte te Soiffons gehouden Conferentie op Woensdag den 30 Juny laatllleeden de Plenipotentiariffen van de Staaten Generaal aar, die van den Keyzet en den Koning van Span jen een Memorie hadden overgegeeven waar in de Preter.fien van Haare Hoog Mog. en byzoadetjyk die nopende de Commercie van poffende op dc Ooftindiën vet:, on J worden maar men heeft ook roefi veiflaan eearige Particularitcyter, ten opzigte van de Schikking» MeubilceringGeftelabtiid Stc. van'de groote Zaal in her Kafleel» daat rle Canfetentien gehoutlen worden, te weeten Dat die Zaal 4 Deuren heeft, cn behangen is met Tapyten van den Koning met de Wapens van zyn Majt.dat de groote ronde Tafel in !r midden van dezelve bedekt is met eer, groen Fluweel Tapyt met goude Franjen omzetdat rondom dezelve Armftoelen (laan insge- lyk bekleed met groen Fluweel en goude Franjen dat voot ieder Mi nifies Papier Inkt Pen &c. Belegt isdat voor de Schoptfteen eeil Horlogie is &c. Vootts dat rondom in tij» Zaal Kabinetten of kleine Vettiekkcn voot de Minifters van iederMogentheid gemaakt zyn, om daar ais zy her goedvinden, hunnr Befoignes in 't by zon der te kunnea houden waar van dc Verkiezing tntede zoo als de Zitplaatfen vaa geen Rang of Ceremonie zenw afhangen Sec. Ook heeft rr.en rog vernomen dat by de Opening van 't Congres in de eerftc Selïïe de Heitop vn Bournnnville, eerfte Plenipotentiaris van Spanjen, i a de Discoarfen van den Graaf van Sinizendoift en dea Kardinaal de Fleuiy meede een kerte Aanfpiaak gedaan had dat twee daagen 's weeks, te weeten Maandag cn Dondetdag, tot de ordi- naris Conferentien zyn vaftgefteld; dat al fchoon de Hoofd-Negoci- atien flil ftaan, en eenige Minifters abfert zynde prefente Minifters te Soiffons egter op de greftelde da tgen by een zullen komen om de goede Correfpondentie te onderhouden en zich onderling de publique Affaires te conimuniceéfenen eindelyk dat vafigtlleld is, dat de Mi nifters der Mogentheden welke niet direftelyk in eenige Pretenfie ofte Verfchil geïnterefl'eerd zyn gezamentlyk met de Miniftets der dire- ftelyk geïntetelfeetde Mogentheeden haare goede Oflicien tot eea Vergelyk zullen aanwenden Scc. AMSTERDAM den 14 July. Te Marfeille was gekomen Pierre Gil lis van hier en Kadix Men had daar nog geen de minfte tyding van het Frans Esquaderdat uyt Toulon ia Zee geloepen was, maar men zeide, doch zonder zeekerheid, dat het zelve naat Kadix was gezeild, om daar meer Oorlogfcheepen af te wagten en dan gezamentlyk de Expeditie uyt te voeren. Van Bilbao was herwaards vertrokken Kapt. Franc, de Ilarnotegy 3 als mede van Rochel Simon Brandaris 5 en uyt de Crooswyk Gerr. Broerfc naar de Ooftzee. Men had te Port Mahon tyding, dat de Algierfe Rovers geen Prvzen hadden opgebragt, en dat den as Mey nog j van haare Kapers in Zee waren. Te Livorno warea ondei anderen gearriveerd John Arbaud en FrarcisCoTrotebas van La Citta Bened. Cruvieller van Corente Steven Imbert van Marfeille en Luigo Lambett van Ceuta te Genua Kapt. Sampfon van hier 3 te Sr. Marten Laurensjanffe en Pieter Kleyn uyt de Maas 5 te Bourrieaux Matth. Laetfe uyt Noorwegen 5 te Havre de Grace Kapt. Dan. Ie Fe- bre van Martiaico 3 te Embden Thys Janffe van Beyeiwyk 5 te Lon den David Selnow uyt de Ooftzee 5 en te Dublyn de Kapts. Schetton en Caldveld van Rotterdam. Kapt. Aftou Dikkenlbr. van St. Ube» naat Stokholm gaande, zouw het Land voor by gezeild zyn. 's GR AVEN H AGE den 15 July. De Heeren Staaten van Holland en Weft-Friesland zyn gifter en heden vergaderd en dc Heeren vaa de Admiraliteyten in Befoignes geweeft. Gifter morgen was Doa Louis da Cunha Minifies van Portugal met Heeren Gedeputeerden van de Staaten Generaal een geruimen tyd in Conferentie. Heeden hebben de Graaf van Weideren en de Heer Sylvius sr.tr. Atr.bafia- deurs wegens deezen Staat aan het Gtoot-Btittannii.: Hof, van hunne Ambaffade aan Haare Hoog Mogende Rapport gedaan. Mctgcn flaat de Graaf van Weldrre* een keer naar Gelderland te doen. Men ver- z'ekerd dat de-Heer Plenipotentiatis Hutgronje noch deeze week de Re s over Zeeland naar Soiffons flaat aan te necmcn. Dd Graaf via Cheftcifield extr. Ambaffadeur van den Koniag vau Gioot-Briitaa-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1