zodanig 'nytgebldnken dat zy na de gedachten van veele naauktu- Middagmaal onthaald ak mecde avn gantfche Gevolg waar na zj, lige dc ectfte ofte Lyff-kcets overtrof. j Excellentie met gelvkc oidie Eet eo Ceremonie van Veikilles j.j,# XVIII. Eeo Bttlyn met zeven Glaazen garrfch verguld én gtoen parys te tug wie.d geleid. ^elciiiidetd 3 Het binnenfte en de Zitplaats vau den Koetiiet groen Voorts weet men vaa gocdcihaod, dat de O' holten van die inftti Fluweel, verrykt met groene en goude Kanten eu Franjes van n.euw veel meet dau honderd aUyzend Ecus aan den Aiubafiadenr gekci iatfotn. tiet Tuyg dei zes Paarden was overtrokken met gtoen Flu- hebben. 1 weel het Gietwerk verguld met gcmaalen Goud dc Lyflën, Kwaften j AMSTERDAM den 7 July. De Brieven van Bilbao melden, dat 8cc. goud en groen. daar komende Scheepen Uyt het Nuo.den met Gezondheids-Brievti XIX. Ecu audet Detachement van dc Matechaufieefloot de Marfch. moeten vootzien zyu 8cc. In die Haven lag Franc.ico li'imottj, Maandag deo 3-1 Mey gaf den Arabaffadcur een ziet piagtig Frftyn j heiwaards zeilree. Te St. An er was geïtiivce/d Corn. Polder en aan alle dc AmbalUdeuts en PlenipotcatiaiifTea aan den Prins van Boutdeaux Marten Pr.as cn Coin. Scnoutcn alle van hier 5 zjndei, L>xin, den Maarlchalk d'Eftiées de twee lutioduiWurs cn den Sous- j tegendeel ujrt de lsatft gem. Haven ve.nokken Eccnd. Jai.fle en Wilj lntiodufteut. Het. naar de Ooftzee. Volger s de Uneven van Archangel van dcu D ngsdag den cerfteo Juny begaf zich den Ambafladeur met zyn j Jucy:. waren aldaai 32 Vaartuygen van boven gekomen maat roti gthetle pragtige Tieyn en verteld van den Frin? vin Lixin cn den j geen uChetpen uyt de Witte Zee. Te Dnblyu was gearriveerd Ivïatthj. lutioduftem der Ambafiadenrs ter Audiëntie van den Koning en de Koninginne te Verfailles daar Hy entfangen cn ingeleid wicid met de Ceiemonien, welke voot deezen gemeld zyn. Zyn Excel!, was gekleed in zwatt Ceremonie-Gewaad omzet cn bezet met zwarte Kanten van zcet groote Ptys en bezaayd met Dia manten, tet waaide van meet dan honderd duyzend Ecut, In de Zaal dei Ambafladeuts gekomen zynde, deed Hy den Mantel af cn Bam den Tabbaatd met de lange Sleep met welke Hy zich tet Audiëntie van den Koning en de Koninginne begaf. Na die twee Audicnticn nam den Ambafladeur den Mantel wedeiom cn begaf zich met dezelve tet Audiëntie van dcftincefien van Viank- syk by den Kardinaal de Fleury die Hem in Katdinaals Gcwsat ontfing en by den Zegelbewaatdei Secretaris van Staat tot dc fciy- tcnUudfe Zaaken en cyndelyk gaS Hy ook Vifite aan Madame de Chauvelin, Gcmaalinne van deezen laatften. Vervolgens wierd den Ambafladeur dooi dc Officieren des Koningster - H Laarfe van Chrifliania te Fredrikftad Joch. Brotrle van Eonden }d Chiiftiania Dhrk Hating van hier cd te Fred.ikshal Oegc Alles vu St. Malo, een Schip van Ooftende, en Em.e Heetes vsn hier. 's GRAVENHAGE den S July. Dc Foiuen van Belthryvicg iy,^„ ,s naar de refpeftive Steeden deezei Provntie afgezonden. De HttjMt0 Ganfcnot Minifter van vesfeheide Duytfc Hoven, is met Heeren vtiCorr( de Rcgecring in gefptek geweeft. Moigen zal de Baton van'Dehn a è<j0 extr. Envoyé van den Hertog van Brunswyk-Wolffenbuttel tet Vetg-r;0 g deling van de Hteien Staaten Genetaa! met de grwoone Ceremuniicltl0 zyn pubüquc Audiëntie hebben. Giflci is een Expitfle naai Soiflb» vail j afgevaatdigd._tic M WARSCHAV den 26 Juny. Van Wilda heeft men dat de Jeiumirop 1 aldaar tet occalie van de Iutroduftie van haaie twee uieuwe Heiligti ren, 1 een koftelyk Vuu.weik hebbende noen aanftcekea in die Stad eet »y 8< zwaait Brand ontftaan was, waai dooi 30 tluyzen vetbtand «vaten. Tl der a Grodno was mecde een gcheele Straat Huyzan dooi her Vuur verteerd De HEEREN BURGERMEESTEREN en REGEERDERS det Stad LEYDEN maaken aan alle Schippersen andere die het zöüw nog K. gen aangaan bekend dat de doorvaart, dewelke dooi het maaken van de Brug ovei het Stecnfchuut in gemelde Stad verhinderd is gewed, Nfg nu wedei open il. ren 1 Alzoo op den 30 Juny, des Woensdags aagtt, aan de Gecflbiugge buytea 's Hage, geftoolen zyn diverfe fooiten vr n Palr.tins en Ë'-fcffoojthier met Goud en Zilvet op Italiaans en Engels Ga» geboiduuit leem gccouleutde Gaaze Neusdoeken met wit Gaaren geborduurd geftoputf w. Nceteldockfe Voorfchooten, Neusdoeken en Daflicn, Gaaze Kappen, zwasre en witte Zyde Voorlchootjes, Goude en Zilvete Linten, Fluwes Noc 1« Bcutfen met Goude en Zilvete Linten Schildpaddc ca andeic fooiten van Wayers Goude en Zilvere Kroopcn, na 't fatfoen van Doodt. Nic. hoofjes, en nog veel ander Frans Winkelgoed, word bekend gemaakt, dat den geene, die eenige vau deeze Goederen te regt brengt, een viet- Mat de part vaa de waaide zal genieten, en kan zicb aldaar tet plaatfe op het Huys Noyenburg addrcfleereo. Joh In 'a Gravenhage by Ifadh vanier K[eotword in Tt Nederduyts gedtukt en flaat uytgegeeven te worden ie Vredehandeling van Soijfons mzt trol alle de Authentyke Stukken daar toe behoorende 5 als mecde een exafte Flaat van de Stad Stiffensbeneffens het Rafteei.n de Zaal vaa 'iBea 1 zelve, waar in dc Conferentien worden gehouden 3 met aaowyzing van dc Flaarfen cn den Rang dei Zittinge van dc Ambafladeuts Flenipo- Hat tentiatiflen s en verdere cuiieufe Plaaten daai toe behoorende. Ma Heter ie Hondt Boekverkoper in 's Hage, geeft op zeer voordeelige Conditiën by Inteekoning uyt het etrfle Deel van een weergaloos keur- wl lyk Kabinet-Stuk, zynde de Tafeteelen der voorcaamfie Gefchiedeniflen van het Oude en NieuweTeftamem, door de vermaarde Kunftenaati Qjn IIOET HOUBRAKEN, en PICART geteekend en van de befte Meefters op het kunftigft kragtigft en uytvoerigft in zr4 zoo eukelde all I dubbelde Kunftplaatcn in Koper gefneeden, en met beknopte geleerde Befchry vingen in aangenaam en taalkundig Nederduytfch uytgebieid, i'< 3 Deelen, in Folio. De Prys van dit heeilyk en nuttig Werk is by Inteekening op Mediaan Papiet 34 Gis. %ojaal 66 Gis. Superretaal yi Gis. en Imperiaal 90 Gis. te betaale» in drie gclyke Termynen van i«, iz, zó, en 30 Gis. Om de Kunftlievende aan te moedigen, heeft men dea dst Ftys van dit weergaloos Wetk zoodanig gemaatigt, dat het zelve aan de Liefhebbers die inteekeuen 37: 10: ieder Exemplaar op Mediaan Papier zyr.de het kleinfte foort minder zal komen te ftaan, als het volgens het eeifte Befttk, by wylen den HEER VAN LEUR gemaaktVel zouw gckofl hebben gelyk zulks brcedet by dc Conditiën die alomme tt bekomen zyn, te zien is. De lnteekentAg zal snen fluyten op des Ta ceiften Augufty 171* en mogelyk eerder namextlyk indien het klein getal ExertvpUarcn welke op dit Kunftftuk aangelegt zyn voot dit tyd mogt wcezen ingeteekent. Het tweeie Deel zal men aflecveren den a January 1725, en het Derie den eerftcn Mey daar aan volgende, on- T® det verband van aan de Inteekenaars viet dubbcld te zullen rcftituceten het ingeteekende Capitgal indien alle drie de Stu^t/n op den etrftes Mey 17»» niet compleet afgedrukt zyn. En dcwyl alle deeze cietlykè cn kunftryke Plaaten, zoo van het Oude als van het NieuweTcftament, 0D volkomen gereed en gefneeden zyn zoo kunnen dezelve dooj dc Liefhebbers gezien worden te Amfteiiam by Picart Werftein. Boom, Oo- ze fterwvk, en UytwetfHaarlem van Lee, Marshoorn, van Leeuwen, en vaader Vinne Leydcn Lugtmans, Haak, en de Jansfoons vandet Ast Delft Boitet; Rott.Beman, Hofhout en Willis} Doid van Braam} Gouda vandet Klocs} Arnhem de Gaft; Nimw. Hymans-, Utregt Poolfum es tyagens; Middelb. van Hoeken en Bakker, Groningen Spandau, Vliflingen Paaynaar, Zirikzee de Voogt, en in 's Hage by gem. dc Hondt. 8e Op Morgen zynde Zaturdag den 10 July ryztzal te Rotterdam publicq geveild en aan de Mecflbicdende verkogt worden een hegte vs cn weêrgaloofe fterke dubbelde WIND-OLY- MOOLEN, met alle zyne vafte en loffe Gereedfchappen. daar toe behoorende en de Huyzinge v® daar annex in 't voorleeden Jaat geappropiieert tot een Keotn-Moolen met twee paar Steenen en verdere Geteedfchappen noodig tot Bet maaien van Mout en Rogge voor Brouwers en Branders ingevolge het Confent van de Heeren van de Vroedfchap der Stad Rotterdam, "I kunnende beide de voorn. Fabryken als noch in dezelve woiden geëxcicecrt. Noch een aparte Stal voor vyf Paarden Knegrs en Tuygka- v' mer, tuim Wagenhuys en Hooyzoldet, zeedeid eenige Jaatea nieuw van Steen opgebouwt. Mitsgaders een groote cierlykt en wtl-verdcelde v' Tuyn, beplant met meet als do fooiten van de kemlykftc Ftanflc en andere Pcervmgtcn met een Tuyn of Sptelhuys daat op hebbende een ruim en fthoon gezigt over de Riviet de Maas alles annex den anderen ftaacde en gelcegen aan don hoogen Zeedyk aan de Maas-zyde, even buytea de Ooftpooit te Rotterdam. Iemand middelctwyl eenige ondciri^tinge bcgeeret.de, of geneegen zyede de voorfz. Moolen uyt de hand te kopen gelieve zich te addieflcere aan de vootn. Moolen of ten huyzc van Jan Quak Mr, Mctzelaat aan de Zuvdzyde van de Nieuwe Haven by de Packenbrugge. NB. Dient tot narigr, dat de Moolen, Tuyn cn Stal ieder byzondet zullen worden geveild als kun- de weezendlykfte Gronden van het bovengenoemde word tet neêrgeftelddoor \obb. cs£miliutBedienaar van het H. Evangelium. en Opper- Regent van het Staaten Collegie te Leyden in tweeden Druk. Als meede Standhoudend Ttpomfch Kfgt, begteepen rn de vier eerfte Boeken det v Onderwyzing van den fyrrz.»' Jnfliniaan 111 't Hollands overgebragt met de Hedendaagfe Kfgten ten dienfte det Nedetduytfe Regtsgeleerden vet* meerdetd door Corn. Ortwyn, R.G. in 4. tweeden Druk. Cbrifielrhe Gebteden voor ieder dag der Weeke, en op byzonderc Tyden en Voorvallen gepaft, van den geleerden Heer B. Piffrt, in 't Nederduyts nagevolgd, en met Zangen verrykt waar agter by gevoegd is, Schriftuurlyke Kce- ten van «an een gefebakelde Waarheden voor de Kinderen, door D. Willink, vierden Druk in 8. D. Willink^Amilerdamre Buytendnpelsnevens de J omleggende Dorpen opgehelderd door Aanreekeningen over veele voomaame Gefchiedeniflen met Afbeeldingen eeniger oude en tegen- wootdige Stads Pootten, Wagt-Tootens, Kloofters, Dorpen enz. konftig in kopere Plaaten gebragtin 8. En P. Cuneus RCpublyk dei He breen, door W. Goeree, 3 Deelen, in 8. Zeeden der Ifraëliten, gchoorende tot de Republyk der Hebreen, in 8. Alle de bovenftaande Boeken j zyn meede te bekomen te Amfterdam by Hendtik van Damme Janfz. en andere Boekverkopers in alle Steeden. Dan. en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen op Woensdag den 21 July, 's avonds ten 6 uuren, te Amfterdam 19 de Oude Burg in deDyk- ftraat, verkopen een patty extra puyks van omttent too Baaien Havana Snuyf-Tabak nevens een party Vaiinas-Tabak 3 leggende d« Have ns Snuyf-Tabak op de Heetcgragt oret Kotsjes-Hofje, en dc Vatinas-Tabak als by Notitie word aangeweezen. Roeland van Leuvecn Jen Spiering Willemfs Makelaars, zullen op Donderdag den 22 July, 's morgens ten 9 en 's namiddags ten 2uuren ptccys, te Amfterdam in de Kalvetftraat in de Kcyzers Kroon verkopen een gtootc party Manufacturen Lionfe Taffen StoffenLinnens, Linten, en andere Cargafoen-Goederen meer 3 nader by Biljetten gefpecificeerd, en daags te vooren te zien. Op Maandag den z6 July 1728 zal Joh. Svuart op de Groote Zaal van 't Hof in 's Hage vetkopen de nagelaatcn Bibliotheek van dea Heer David Nttnes Torres, in zyn Eeiwiatde Leeven Rabin van de Joodic Portugeefe Natie in 's Hage heftaande in veele goede Boeken, waat by veele ongebonde, die den Overleedenen op zyn koftcn heeft doen drukken De Catalogus is te bekomen te Londen by Prevoft, Middel burg Van Hoeken, Mechelen La Plat, Nimwegen Heymans, Arnhem De Gaft, Vtrecht Stouw, Dord Van Btaam, Haarlem Matshootn Am- flerdam Wetftein, Oofterwyk en Schoonenbutg 3 Leyden Lugtmans en Wishof, Rotterdam Beman, Delft Beman, en in 's Hage by gem. Joh> Swatt, die op Woensdag den 28 dito agter de Boeken vap den Heer Torres zal verkopen, een fraaye party Printkonften op den cerften Novem ber, een deftige Bibliotheek waat onder veele voornaaroe Werken als een Tjtefaurus Rom. Gracar. Hiftoria Italiz, te famen 70 Deelen compleet, in R. Band, Placaat-Boeken, en de meefte part Regtsgeleerde en Hiftoricu de Catalogus zal in't kott te bekomen zyn. Leendert de Meyer en Johan Detiix Kooplieden te Rotterdam als geauthotifcetden van dc gemeene Crediteuren van Lod. en Adr. van den Boramenaar, notificeeren by deezeri, dat zy oj» den 2 Augufty 1728, en volgende dagen aan dë gemeene Crediteuren ptovifloneel zullen doen eeb uytdeeling van 20 pet Cento van ieders agterweezen 5 en word mits dien een iegelyk die zich tot noch toe niet als Crediteur mogt hebben aangegeeven gewaarfchouwt en verzogtzich voor die tyd aan dezelve Geauthorifeerden bekend te maaken of dat anders met de yoorfz. uytdeeling aan de bekende Crediteuren zal worden voortgevaren. Dooi D. Vincentius (en niemand andets) wotd alleen opregt gemaaktde van ouds alom retmaarde T1NCTUR A ANTINEFRIT1CA T*n xyn Oom J. B AGGAERT, Stads cn Comps. Doftor in Zeeland. Deeze Tinftcur geneeft wonderlyk en na wenfeh, Steen en Graveel Att Nieren, op een diffolveerende, pyn-ftlllende, en zagt-ontlafterde tvyze, door't gebruyk van weinige Droppels. Is te bekomen te Middelburg in het K'offyhuys op de Balans te Goes by J. Coomans Drogift 's Bofch de Heer Ph. Webfter HavenmeefterRotterdam Haasverbetg in 't Koffyhuys Delft in't Royaal Koffyhuys Amfterdam D. Audebert Horologiemakct agtet de Beurs tf trtcht van Vloten Stads Chirurgyn en's Hage by A. Lofveld Geelgletet voorby het Dolbuys. Te Leyden by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftaaac over het §w4hiiysr D%cn p July 1718. nende fepararelyk bëzeeten worden. Te Leyden by Hendriken Daniel van Damme, is gedrukt.en wotd uytgegeeven, Het Licht der Waarheid, doordraaiende in de Leere der Hervormde Kerke, in tegenftrllinge van de Duyfternifle der Onweetendheid enz. j Stukkeu, in 8. Item kort Ontwerp van het Licht der Waarheid, waar iu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2