L E Y D S E A®. Vrydagfe Courant. No. 8i S P A N J E N. BARCELONA dec is Juny. Den 7de dezer deed de Gouverneur alhier een ampel Placaat gedagteekend den 28 Mey, publicee- reo behelzende zeer ftrecge Oidies en Piecaurien ten opzigrc van de befmettclyke Ziekte in de Levantte wectea oni gee- Berley Scheepeo nogte uyt de Levantnogte uyt het Noorden, nogte uyt de Havenen van Vrankryk en Portugal zonder Gezondheids- Brieven in de Havens van Spatijen te adraittecreaen ten opzigte van i dc Scheepen welke met zoodanige Brieven voorzica zyn is de Qua- lantaine gereguleerd v.oOr die uyt de Levant komende op 40 dagen, cn voor die uyt het Noorden op 20 dagen, maar de Scheepen uyt Vrank ryk en Portugal, «ie Awelatien van Gezondheid beoben, zullen zon der Quarantaine toegelaaren worden. Voorts word by- gem. Placaat het inkomen van zeekere Goederen ten ecnemaal verboden Scc. ITALIË N. ROMEN den,19 Juny. Dingsdag wierd een extraordinaire Congre gatie van Katdinaalen gehouden aangaande een Brief die de Heer Bic- chi aan den Paus gcfchrecvcn heeft. Vermits de Fmanrien van de Apoftoüfc Kamei in zeet flegte Staat zyn, lpreekt men niet alleen van cieuwe Belaftingen opVleefch, Zout, en andere Levensmiddelen, maar de Paus heefr ook geordonneerd dat d Kerken en Ordens die de Bullen vau haare gecanonifeerde Heyligen noch niet hebben doen af vaardigen, zulks in een bepaalden tyd zouden hebben te doen. Onder die agteiftallige Heyligen zyn de Jefuiten St. Franciscns Xavtrinsen St. Franciscus Forgia 5 Sta. Elifabetb, Koninginne van Portugal, en ande ren, bedragende elke Bulie omtrent 12 duyzend Scudi. L1VORNO den 18 Juny. Volgeus de Advifen vau Meffina, hadden die van Tripoli de Vreede met de Keyzerf# weder gebroken. Hier zyn gearriveerd Ant. Romiti en Jofeph Baudix van Marfeille John Aube en nog een uyt de Golf, Jofeph Bounot uyt de Golf van Cataro 8cc. en nog 3 andere zyn in 't gezigt, wordende Schipper Jooft Hoop, die reeds van Schandrona vertrokken is ook dagelyks te gemoet gezien, la tegendeel is Kapt. Alex. Sailer van hier naar Anifterdam gezeild. DUY'T SLAND en d'aangrenzend Ryken. WEENEN den 26 Juny. De Keyzer heeft voor zyn vertrek van hier de Keyzerinne Mmalia verzochthet Oppet-Regentfchap geduurendc zyn Reyzetl. Majts. abfentie op zich te willen necmen mast Haare Keyz.'Mijt. heeft zich daarvan geëxcufeerd zoo dat de Ktyze. de Zaaken van Rejecting aan den Land-Maarfchalk Graaf var, H arisch, benoemde Viceroy van Napels den Sreedehouder Graaf van Ktven- hnller, en den Grasf v2c Enggefort opgedragen heeft. Zecderd eenige dagen zyn niet alleen nog eenige Hoofden en Gedeputeerden van de Keyzerl. Collcgien, en onder anderen de Graaf van Windisgiarz, maar ook domeefteuytheemfe Mio;ft«s naar Gratz vertrokken. Woensdag nagt heeft de Graaf van Kinsky de Reis naar Ingeland aangenomen. Donderdag heeft de Prins Eugenius een Expreffen aan den Heer Dier- ling, Kcyz. Miaifter by tie Porte naar Konftanrinopolcn, en eergifter een ander aan dec Graaf van Reicheoftein in Zwitferland afgevaar digd, en gifter ogtent is zyn Hoogheid naar Gratz vertrokken. Hee- deo heeft de Graaf van Sintr.eedorff, gedcfïgceerde Miniftet by de Staaten Generaal, de Reis meede aangenomen, om zich over Soiffons en Biufliel naar Holland tc begeeven. Men verzeekerd dat de Reis des Keyzers van Gratz naar de Frorintien Craïn Carinthien, Xftria &c. op den 16 Augufty aanftaande vaftgefteld is. Zyn Keyzerl. Majefteyt heeft drie douzynen goude Sieutelen een groot getal van zyne Por- traiten waar van 'er eenige met gioote Diamanten omzet zyn als meede veele goude Keeteoen en Medailles meedc genomen om ver- fcheide Kamerheeren te maakeD en Prefenten te doen zoo aan den Adel en voornaame Perfoonen van die Provintien als aan de Gezanten welke van Ventrien en van andere Italiaanfe Vorften deu Keyzer te Triefte zullen komen compiimenteeren. De Keyzerinne heeft meede veele Koftelykheeden by zich om aan de Dames Piefenten te doen. Eergifter heeft de Fortugtefe Ambaffadeur Graaf Tatocca ter occafic van de Naamdag van den Koning zyn Meeftet een pragtigFeftyn ge- geeven en aan het Aartsliertoglyk Hof is ter dier occalie gtoot Gala geweeft. Sommige meenen te werten, dat de Keyzer tot Peetei zouwi verzogt worden, by aldien de Koninginne van Vranktyk een Dauphin ter Waereld kwam te brengen, en dat aan den Grsaf van Sintzendorff, «rftePlenipotentiaris van zyn Keyzerl. Majt. op het Congres teSoil- fons, dien aangaande ptovifioncele Ordres gezonden zouden weezen. V R A N K R Y K PARTS den 2 July. Gifter is de Kancelier naar Verfailles vertrok ken. Men zegt dat hier van Romen een Brevet aangekomen zouw zyn, waar by het leezen van de berugte Confulratic op Straffe van Ex communicatie verboden-word en dat de jo Advocaaten Autheuren van dezelve geëxcommuniceerd zouden zyn,'t geen egter confirmatie vereyfeht. De Kardinaal de Rohan word in weinig dagen aan 't Hof vtrwagt j Men zegt dat na zyn aznkomft de Aden van de laatfte Ver gadering in de Louvre over de zweevende Verfchillen in de Kerk van Vrankryk gepubliceerd zullen worden. Van Tours heeft men, dat de Heer de Vaubrnn Abt van Cormetyby den Aartsbiffchop aldaar ter Middagmaal zynde en over de Keekelyke Zaaken (preekende aan dien Frelaat gezegt had Men moet kekgnnen, Myn Heerdat men de Confti- latie VnigemtHt en het Concilie van Mmkrnn we! had kunnen mijftn 3 waar op den Aartsbiffchop antwoordede Il^zoxw nietgantfchelyk*an dat Gevoelen •uecz.cn. Maar, hervattede den Abt Ten min/ken, Myn Heer, moet Gy toe- fiaan, da; die Bulle veel Kwaad veroorzaakt heefr. Waar op den Prelaat ein- «elyk zeide Ml het geen ik. V kan zeggen, Mm Heer is Le Vin tfl tirétl faxt le us:re j dat is Het Vat is ontjiooian, men moet hot uitdrinken. Te Cumpiegne word «en Appartement voor de Koninginne gereed gemaakt. De Maarfchalk de Villeroy bevind zich zeederd eenige da gen heel onpaslyk. Van Soiffons word gefchreevCB, dat de Keyzerly- ke en Hollacdfe Ducaten de Spaanfe en Fraoffe Piftoletten de E,n- gelfe Guinées 8cc. daar veele aangeaasme bcwcegiegcn onder de In- geïtejeaen vetoor»aa&ce, NEDERLANDEN. BRUSSEL den 5 July. Eindelyk heeft men hiet bekomen de Se- fchryvingen van de twee pubiique Intreeden van tien Heer Nicolaus ErizXoen van den Heer Zauharias Canal, refpefl-ivr orf arts Ambaffa dëurs van de Rcpnblirq van Venetien aan de Hoven van Spanjen en- Vratikryk cp den 29 en 30 Mey laatfUeeden te Madrid en tc Parys geoaan. Volgens het bericht van eenige Perfoonen welke die twe« groore Ceremoniën gezien hebben zyn gemelde Refchiyvingen wel z'fr naauwkeuiig, maar echter flaauwr Copyen van de vco trrffeiyVe Or ginaalen cn het fchynd dat die AmbaffadeSrs als om Srryd gc- P'r 1 hebben, wie van Hen beide de VVaaidigheid van zyn hoogt Ca- Geboorte beft zouw ophouden en wie van Hen de Kooft ea Pragt met de befte Verkiezing Ordre en Schikking zouw vertooncn De Btfchryving der Intrcedc van den Heer Zackarias Canal te Parys ia als volgd 3 De Matfch ging van het Kloofter Picpus naar het Hotel van dca Ambaffadeur 3 voor afkwam I. Een Detachement van dc Marechauffee te Fa/ys tc Paard daar aan volgden II. De Koets van den Intiodu&eur der Ambaffadëurs met 6 Paar-; den btfpannen 3 III. Viet Pages te Paard van den Maarfchalk d'Eftre'es 5 IV. De eerfte Koets van dien'Maatfchalk met acht Paarden, en V. De tweede Koets van dien Heer met 6 Paarden befpanceo. VI. Een Zwïtter van den Ambaffadeur te Paard, aan het Hoofd vad de Livrey-Bedienden van zyn Excellentif3 Zyne Klceding was van hei fynfte Scharlaken belegd mtt drie goude Galonnen cn twee Paffe-J mer ten van wirtten blaauwe^yde daat tuffchen 5 een Schouder-Strikl van goud en blaauw Lint met goude Franje 5 Het Veft meede vaa Scharlaken ea met goude Galonnen bezets De Draagband was gantfeta met goud Galon bedekt 5 Het Geveft van deo Degen en de Knop vaa den Stok waren verguld Metaal 3 De Hoed mer goud ,-mbootd witta Pluym en een Cocaide even als de Scheiidei-StrikDc Borft van 'c Hemd met Kant, en blaauvie zyde Koufiro, VII. Vier en twintig Lakeyen welkers Liv:er? was zeer fyn Schar laken gegalonneerd even als dat van den Zwitfer 3 VIII. Twaalf Edellieden Officieren en Stalmetftets van zyn Ex cellentie, zeer magnificq uytgertoft te Paard. IX. Zes Pages van den Ambaffadeur te Paard in 't Fluweel met geborduurd Galon bezet 3 Een Schouder-Strik van gelyk Galon 5 De Veften van zeer ryk goud Laken witte Piuymen en Corarden witte zyde Koutten, cn Hemden met de fynfte Kante». X. De Koets des Konings.wsar ia zaten de Ambaffadeut tet regter, de Maarfchalk d'Eftrées ter linker zyde, en de Graaf van Moncoofeil, Introdufteur der Ambaffadëurs, tegea Hen over 3 Ter linker zyde van de Koets gingen 12 Lakeyen van den Maarfchalk, en ter regter 6 van den Introduéfeur. XI. De Koets dei I(or:ir,ginne moeft hier volgen met den Heer d« la Tournelle, en den Heer Torniello, Ambaffade-Seoretaris maar al- zoo aan dezelve onder-weg naar Piepbs een ongemak gekomen was,' moeften die twee Heeren zich p'aatfen in de tweede Koets van dca Ambaffadeur, waarom gemelde Sccietaris den Rang gaf aan den Heet d cla Tournelle. XII. Twaalf Koetfen van di Princen en Princeffien van den Bloede volgens haar Ordre en Rang, ieder met 6 Paarden befpanoen. XIII. De Koets van den Heer Chauvelin Zcegelbewaatdei en Se cretaris van Staat tor de buytenlandfe Zaaken. Hier na volgde cp een diftantie van 30 Schieeden XIV. Een Zwitfer var den A/nbaffadeur te Paard, aan 't Hoofd van de Koetfen van zyn Excellentie gekleed even a's die aan't Hoofd van de Livrey-Bedienden. XV. De Lyf Koets van den Ambaffadeur met s Glazen versierd mer uytgehouwen Eeeldwerk van veiwoudeilyl-e Konft vetbeeldende Zee-Gtwajjin Hoorntjes Schulpen Zee-Kystyden 8cc. tot hoven tivet het Verheemclre 3 Boven en op de viet zyden wa.on GeniuJJen of klei ne Godheedcn houdende de Wapen-Schilden van zyn Excellentie Die Koets was gantfeh verguld met Veuetiaass Zae/uini Goud en ge- fchildetd dooi een der rermaardfte Schildets van Parys. Hctgegootca Weik was extraordinair magnificq en van nieuwe Inventie. Het bin- nenfte, en het dekkleed der Zeetel van den Koerfier weren Venetiaanc Fluweel met een goude Grond verrykt ofte genoegfaam bedekt met en ryke Cartifane ofre Kanten en Franjes van gelyke koftelykbeid De Gordynen van goud Laken met Galonnen, Franjes en andere prag-, rige Cieraden van Goud 5 Die Koets wierd getrokken door agt Paar den mer vergulde Tuygen goude Xwaften Lyüen ea Akers en de Aigrettes of Pluymcn van rcode Veeren. XVI. Een Kaleffe van nieuwe Inventie, fraayer en uytmuntender als tot nog toe gezien is en die iedet verwonderd heeft verbeeldende een foort van Bloem-Tuyn ofte de Triomph-Wagen van Flora 5 Het Beeldwerk beftond in Bloemkranffen Cupido's en Bloemen, alle met haare natuurlyke Coulemenna't Leven gcfchilderd, en de Grond vaa 't Beeldwerk gantfeh verguld 3 Het Binnenfte en de Zitplaats van dea i Kottfier was Fluweel metVenetiaanféBloemperken, omzet met tyke zil- vere Franjes en CartifaHen 3 Dit weêrgaloozeRytuyg wierd getrokkea door 6 Paarden, mer Tuygen van nieuwe Vinding, met verzilverd Giet werk,, Mofaïc op zyn Turks, Zilveie en R.oozen-Coulcurde Lyffea, A.- kers en Veederboffen, als Blocm-Bouqnetten. XVII. De tweede Koers met twee fonds van gelyke groore en Mag- riiicentie als de eerftej Het Beeld- en Schildetwerk zeer fyns Van buy er» gantfeh verguld met Venetiaans Zequini Goud 5 Het binnenfte en de zitplaats van den Koetfier was Carmozyn Fluweel Venetiaans Lof werk met goude Cartifanen, en Ftanjen &c 5 De Gotdynen goud La ken, met £cudeGalonnen Kwallen en Franjes. Die Koets, getrok ken zynde door 6 Paarden welke zeer koftelyke Tuygen en goude KwafUn Lyffcn hadden h«tft ia. Koftelykbeid t» Yeekieaiag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1