LEYDSE A°. »7iS No. 78 w oensdagk Ccurant. B A R B A R Y E N. 1 T A L I E N. POOLEN, PRUYSSEN, enz. DUYT-SLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK NEDERLANDE N. StaXRUX dent? Mcy. HetVolk van Fez, nevens d9t van Magilla, als meeds het gantfcht Leeger van den voorigen Koning en alle Bevelhebbers van het zelve, hebben na gehóuden Raad den nieu wen Koning Alutey ^Abdelmalel^yoet haar wettigen Voift Koning en Heer eikend, ra dat 200 Perfoonen, Beguuftige.s van den vooiigen Koning Msttey Hamtt zyade waren omgcbragt. Eergifter arriveerde hier een Exprefle van Salée, met tyding, dat Muley ^Abdehnaltk^ niet al leen te Miquencz was aangekomen, maar ook voor Souvereyn van het gartfche Ryk verklaard was, blyvende Muley Hornet naauw opgefloten, welke tyding hier en al om nu groote Biydfchap verwekt heeften waar over men in deeze Stad publique Vreugde heeft bedreevcn. De Bergluyden toonen zich thans gerufter als te vooren en men ziet nu te gemoet dat de ïaflages cn Weegen tot de Commercie voortaan veilig en onbelemmerd zullen weezen. GENUA den 5 Juny. Eergifter is de nieuwe Doge alhier met de ge- woone Plegtigheid gekroond geworden. Volgens eenige Advifcn van Konftantinopolen, was de Drukkery die de Groot-Vizit in het Serail had laaten opregten by na voliooyd Dat nieuwe Werk vond veele Liefhebbers onder het jonge Volk 36 Leerlingen waaren werkelyk arbeidende onder het beftier van a Mecfters, welke meeft Grickea van afkomft waaren maat die de Turkfe Taal zeer wel verftonden Zy hadden Proeven in 't Grieks, Arabifch cn Turks geprezenteerd aan de voornaamfte Officieren van de Porte die dezelve zeer gunftig aan genomen hadden niet tegenftaande het Ongenoegen en de Dreige menten van den Muftidie zich tegen deeze Nieuwigheid op het hee- vigfte bleef aankanten, zeggende dat het abfolut fttydig was met dcWet van den Alcoran, en een Straffe van den Hemeldie veel gevaarlyker Verwocftingen zouw voortbrengen dan de Feft. EenigeAdvifcn uyt de Levant behelzen, dat de Peft in de Archipel zeer woedende was dat op het Eyland Scio de Biffchop met 12 Prieftetsen te Smitoa de Griek fe Patriarch, de FraDife Conful &c. aan die Ziekte oyerleeden waren. DANTZIG den 16 Juny. Van Petersburg heeft men dat daar Ot- dre van 't Hof gekomen was, om voor 20 duyzend Roebels Goude en Zilvere Medailles op de Krooning des Keyzers te flaan en dezelve aan de Keyzeilyke Minifters aan de buytenlandfe Hoven te zenden. De Primaat van Pooien en veele Magnaaren zyn naar Frauftad ver trokken, om het Son.-tus Confilivtm met den Koning by te woonen zoo dat de Brieven van Befchryving to: het houden van een groote Ryks- dag in'r kort ftaan afgevaardigd te worden. Hier zyn gearriveerd Corn. Gasrkens, Corn. Bakker, Laurens Feykes Gerrit Blom, Com. Com. Vos, Douwe Jac. Jin Corn. Jan Peereboom en Andr. Hee- tens var Amfterdara, Rich. Sjour, Nic. Andeife, en George Blom van Huil, Pi» r. Mat.h. en Magnus Strom uyt Gothland Matth. Hcltberg van Koppenhagen Rich, Lemen en Rich. Mille van Londeo, Tames Biedforr en E... Liugly var. Briftol Tjalink Tromp van Sr. Marren, ca Laur. Xoaak van N ent;--. WEENEN den if Jury. Zondag heelt men hier het Feeft van den H. Antonio di Padua en Maandag het O&aaf van den H. Johannes Nepomuc met groote Plegtigheid Cn Pracht gevierd, Dingsdag afli- fteerde de Keyzer by den Geheimen Raad, daar n^n zegt, dc verre Uytzicnde Religie-Verfchillen op het Tapyt geweeft te zyn. De Ryks- of Landdag van Hongatyen continueerd noch te Presburg 5 De vooi- naamfte Poinren, waar over de Srenden delibereeren, zyn als volgd r. Het proportioneele Quantum, te weeten wat het Laod in bet toe komende voot den Keyzer zal opbrengen. Men verzcekerd dat zyn Keyzerl. Majeft. beha! ven het geen tot nu toe gecontribueerd is, noch 450000 Florynen eyfchtwaar tegen de Stenden Vertoogen hebben gedaan. 2. Emendatso Legtm Hungariet ér Juris Hungariti, ofte verbeeteting der Hongarife Wetten, welke Zaak bereids by den voorgaanden Landdag begonnen is. Confcriprit Kegni Hpvifio tjstsdem, ofte een Onderzoek en Befchry ving van 't geheele Koningtyk en deszelfs zoogenaamde Gefpan- fchappen, om te weeten wat ieder Inwoonder bezittot welk Onder zoek voornamcntlyk hebben occafie gegeeven de Edellieden om dat die in zeer groote mccnigtc in 't Koningryk zyn en alle vty van Be ladingen willen weezen zullende alle de geenen welke haar Adel dom niet van wylen den Keyzer Ferdinandus af, als eeiften Ooften- eykfen Bezitter van Hungaryeo kunnen bewyzen, geeaftcerd woeden, en gelykeLaft met de andere Onjlcrdaancn draagen. Onder de Srenden van Hongatyen was ook de Graaf van Zobor, die zeer nadrukkelyk gefproken had Over eenige Pointen die door den Keyzerlyken Referendarius Maoigetti geproponeerd waaren om een gedeelte van Nedet-Hongaryen met Ooftcnryk te vcreenigen ofte in te lyven. Dertig Land-Koerfen ofte groote Reis-Wagens voor Per- fooneu en Goederen, zyn met de daar toe bchoorende 130 a 140 Paai den, tot de Keyzeilyke Reis naat Gratz van Praag herwaatd* ontbo den, om dat 'et hier zoo veel niet gevonden worden, als tot de Reyzf noodig zyn. Men 2iet hier een fraay Latyns Gcfchriftom Haare Keyzerlyke Majefteyrcn Geluk tot detzelvet Reis naat Stiermark te freufchen Het Slut van 't zelve is als volgd Deus Vos fervtt, Delicti rsejlrt Si vet folvi efts, Si vol/is placemstS Bene habet publico, bené privota res, Ccetera Curse Jint Summo Pfutnini- Sfuod tsmrsts fines fort iter ér ftsoviter difpenit Èt pedes nejlrot in viom Pacis ér Profptritatis. dat is De Heitel bekecde 1> Ottre Vreugde en Welltsfb Zoo C7yl, we!vaart en rjso Wy a*,1 1}L. txhtfsti ,ftxan eille Zooien tl>pl, voor alle in 'r algemeen 1 en "é,r "dtcj'a 't (yïondrr, Het overig* zjotlcn Wf lotton aan de Zor£d(s Hert si:, die alle Zaakyn net Kpagt en Goedertierenheid lef ie: 4 in eiit Vvce Veetfapp'eSi I z.al geleiden op den Weg des Vreedes ersde Voorfpoed. j HANOVER den 22 Juny. Na ds^ men den Rouw over WyfervKo- 1 ning Gtorge den Eetjlen die den 22 Juny 1727 re Osnabiug overlcedcn is, ccn geheel Jaar gedragen had is dezelve heden aan 't Hof voll.o- men afgelegt. De Graaf van Manteuftei heeft wegens de» Koning van Poolen aan de Donieftiquen van het Pruyfïïfe Hof tien «uyzend Ryksdaalders in Species nieuw gellagen Sazife Munt yytgcdccld. Daar waren weder twee Wagens met Pniceleyn voet de Kon. Pruyflife Frincen en Piinceflcn van Diesden te Berlyc aangekomen. HANOVER den 2j Juny. Volgens de Brieven var Dresden ftond de Koning van Poolen niet langer als omtrent veertien dager. teFtau- ftat te bly ven, en vervolgens naar Dresden re keereo. Ve Koning van Deenmarken had Ordie aan zyn Miniller teHambourg gezonden, om aan den Magiftrast van die Scad te verklaarendat by aldien zy djé afgcfoeden Waterleiding op het Deens Gebied niet in de tyd van uuren kwamen te herftelleii, Zyn Majt. Deszelfs Koninglyk ongeuoe- gen aan Hamburg zeer nadrukkelyk zouw deen gevoe'cn. SOISSONS den 14 Juny. In dc tweede Conferentie, welke de Fleni- potentiarifTcn gehouden hebben hebben Hunne ExccJlenticn geregu» leerd, twee maal 'sweek^, te weecen Maandag en Donderdag, formee- le Byeenkomftec te houden. De Kardinaal de Flcury ftaat tegen het eihde van deeze Maand alhier te ïug te komen. Men hoopt, dat allé Zaaken zich tot genoegen van de hooge Partyen zullen fchikkem Mcu zegt dat de Graaf van Sintaendorff naar Wecnen zal l eeren j. zoo dra als de voornaamfte Materies in Start zullen weezen dat de Hertog van Bournonville Hem zal volgen cn dat die iwee eeifte Mi nifters niet weder hier zullen komen dan om de Trs&aatcn re tc< ke uen. Eenige Bedienden van den RufTifen Mir.ifter Graaf van Golofs- kin zyn van Bcilyn hier aangekomen doch zyn Excel), heeft zicli onder weg in Wcftphaalen moeren ophouden om dsr verfcheide Peri- foonen van zyn Familie de Malden gekrecgcn hebben. COMPIEGNE den 24 Juny. Maandag onifiog -Je Koning geduil- rende de Mifle der. Eed van Getrouwheid van der, Biffchop en Graaf van Beauvaii. De Verlotfing van de Kocir.gicne tuaakt men ftaat omtrent het midden van July te zullen gefebieden. De Riddel Dauder, Ingenieut-Geographus des Kouings die met zyn Majefteyt herwaards gekomen is heeft aan dezelve geprezenteerd eau Kaart van zyn Majts. Route van Veftailles naat Compiegne, welke dea Koning zeer wel behaagd heeft Gemelde Ridder is tegenwoordig beezig mep het maaken van een Journal HIJlorique vervattende een aaauwkcurig Verhaal van deeze cerfte Reis van den Koning Louis XV. naar de Stad Compiegne ris mcedc van dc opening van het Congres te Soilfons met alle Qmftandigheden van die twee voOtnsame Ge vallen. De Graaf van Sintzendorff en de Hertog de Bourconvilleheb ben zich eenige dagen hier onthouden en zyo verfcheide maaien n»et den Koning ter Jagt gewetft. Hccden ftaan hunne Excellentieo al* mecde de Kardinaal de Fleurv, naai Soiftons te kceren. VERSAILLES den 14 Juny. Donderdag namiddag vertrokken dc twee Prir.ceder, van Vrarkryk ver2eld vin de Hertoginae de Vanta- dour, Gouvernante der Kiuderta van Vrankrvk, naar her Koninglyk Kloofttr van St. Cyr om voor de eerftemaal buyten dit Kafteei te gaan, en het Vermaak van de Wandeling re neemen. PARYS den 2ï Juny. Zondag is de Baron de Fonfeca, Minifter de* Kcyzcrs, naar Soiftons vertrokken, werwaards de Ridder van Sintzen- doiff. Zoon van den eeiften Plenipotentiaris-des Keyzers,zich meede begceven heeft In tegendeel ftaat de Gia&f van Baflewitz Miniftcr van Holftein, van daar herwaards te komen. Men verzeekerd dat de! Hertog van Lotharingen een Memorie aan dit Hof heeft doen over- geeren 001 zyne Belangen ter occafie van het tegenwoordig Congres aan het zelve te recommandceren. De Miniftcr vaa den Groot-Her tog van Toscanen heeft zeederd weinig dagen twee Expreifens naat zyn Hof afgevaardigd. De pragtige Equipages, welke de Hertog van Bourbon heeft dn .n gereed maaken om de PrincefTe van Rheinfels, zyne Bruyd te gaan ontfaogen zyn bereids vertrokken zullende Haare Hoogheid den 7 July aanftaande te Straatsburg aankomeni DC Graaf van Hoym Ambaftadeur van den Koning van Poolen bevind zich noch zeer onpaslyk. De Heet de Villeneuve, gedefigneerde Am baftadeur des Konings by de Ottomannife Potte doed zyne Bagage werkelyk inpakken, om in de aanftaaude Maand naar Toulon, en van daar naar Konftantinopolen te vertrekken. Van gem. Toulou heeft men, dat het Esquader den 6 deezer Maand van daar met een gunftige Wind naar Tunis vertrokken was zoo dat Weêr en Wind favorabel gebleeven zynde men meend het zelve bereids voot die Plaats aan gekomen zal weezen. Aanftaande Dingsdag of Woensdag word de Koning van Compicgde te Verfailles te rug verwagt. De Heer Fcydeau, Raadsheer van Staat, en Intendant van Bretagne, is door deu Koning tor Intendant van Elfas benoemd. BRUSSEL den 28 Juny. Gifter heeft de Aartshertoginne edn ÈS- ptefte van Soiflbns onrfangen. Des avonds zag haare Doorl. voor de eerftemaal vertoonen de Opera ^Archtlaus genaamd. Donderdag was groot Gala aan het Hofter occafie van dea Naamdag traa den Ko ning van Portugal. Zaturdag heeft de Grahf vanLancoy ddn Eed als Gouverneur Van Dendetmondc in handen van dén Heer Refi ient Pefters afgelegt. De Rhyngraaf, Colloael van 't Regiment van W»- ftetloo, door den Keyzer rot Generaal Major verheeven zyndeis van Wecnen hier aangekomen. De Heet Bailliancourt is tot Gouverneur van Darome aangeftdd j en de Gouverneur van het Fort Philippe op de Schelde is voor 1 3 dagen te Antwerpen overlecden. AMSTERDAM den 28 Juny. Den cerften deezer was ddVióot van Férnantlmk op de Rivier van Lisbon gearriveerd 3 als mede Kl. V'dfet en Th. Wilfon van hier. Met Kapt. Vandet Doos, die van KnrafTau ia Zeeland jannen u, heeft nt?u tyiipg dat vaa v?itr?Iskea waren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1