E Y D S E e A°. IT*8- Vrydagfc Courant. T U R K Y E N. S P A N J E N. I T A L I E N. ZWEED EN. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK. N0.7S jT~1M1RNA den 13 Mey, Alles blyft hiet noch zonder verandering in den voorigen ftaat. In deeze Haven zyn gearriveerd her Schip 1 J1 de Tarel Kapt. Besumor d en roch een Bark van Marfeille. Den derde deezer zyn van hier vertrokken de Scheepen de Anatolia en de MoscovifeGaley gevoerd by de Schippers Kasper Barrels en Jacob Santfoort en deezen morgen vroeg Harmen Wyngaard naar Amfteydan maar door het veranderen van de Wind legt dezelve te genwoordig by de Kaftcelen ten Anker, doch men hoopt dat Hy mor gen zyn Reis zal kunnen vervolgen. Ook is men kragtig.beezig met her expedieeren van 't Schip de Johanna Maria Galcy dat binten wéinig dagen meede naar Amfterdam z,al vertrekken, en gevolgt wor den door Schipper Daniel ten Velden, die voor een gedeelte reeds zyn Lading aan Boord heeft. KADIX den 29 Mey. Heden zyn uyt deeze Baay 3 Spaanfe Oorlog- fcheepen, te weeten twee van «o en een van jo Stukken Kanon, in Zee gegaan om zoo men zegtop de hoogte van Kaap St. Vincent op d« Rovers te kruyfièn doch andere meenen, dat dezelve naar Barce lona zullen zeylen en vervolgens weder hier komen om zoo men voorgeeft, met nog drie andere Scheepen namentlyk de Royaal Phi- lippus met 64Stukken Kanon, dat beezigis met Meel en Yzerte laden, cn nog twee, die gekielhaald worden, naar de Havana tc zeylen. Men ziet hier ook noch eenige Qorlogfcheepcn van Sr. Ander tegemoet. NAPELS den eerften Juny. Vootleeden Zondag is Donna Maria Scholaftica Orfïni Prlnceffe vsn Gravina Religieufe in het Nonnen Kloofter della Sapieuza deezer Stad, en Zufter van den Paus, overleden. ROMEN den 4 Juny. Donderdag en Vrydag is de Vetjaaring der Verkiezing en Krooning van Paus Benediftus XIII. met Illuminatien en Vreugdevuureu gecelebreerd geworden, zynde zyn H. nu in het vyfde Jaar van zyn Regeering getreeden. De Kardinaal Coscia heeft van den Prins de Ifchidclla een confiderabel Leen of Heeriykheid voor 150 duyz. Ducaten gekogt. De Koning van Sardinien heeft den Hertog van Caibognano tot Colonel vaneen Regiment benoefcid. LIVORNO den 4 Juny. Hier zyn gearriveerd John Tovache in sz dagen van Smirna, John Jell uyt de Golf van Medina, en Jofeph Jef- froy van Salonica In tegendeel legt Kapt. Alexander Seller zcilrëé naar Amfterdam. BOLOGNE den 5 Juny. Eergifter arriveerde hier van Parma de Kapiteyn van de Ierfe Garde van dien Hertog, om den Ridder van Sr. Joris te nodigende groote Feftynendie aan dat Hof gehouden zul len worden, re komen bywooncn, waar op gemelde Ridder heden naar Parrr.a vertrokken is. GENUA den j Juny. Donderdag heeft de Heer Camprcdon extr. Envoyé van Vrankryk zyn publique Irureede in deeze Stad gedaan en dtie dagen agter een groots Feftynen gegeeven. De Herrog vaq Richelieu is van Veoetien en Milaan hier aangekomen. VENETIEN clen 12 Juny. De Marquis de Monceleone AmbafTa- deur van Spncjen, is naar Parma vertrokken. STOKHOLM den 9 Juny. De Koning en de Konioginne worden morgen van haar plaiiier-Reisje, op Carelsberg tc gemoer gezien. De Ruftife Minifter Graaf Gollovin heeft gifter een groot Feftyn gegee ven waar by aich de meefte uytheemfe Minifters en andere Grooten van dit Ryk, nevens haare Gemaalinnen hebben laaten vinden Dar Feftyn was extra koftelyk en by het drinken der Gezondheden wier den verfcheide Stukjes Kanon geloft Des avonds was een pragtig Bal dat tot in de Morgerrftond geduntd heeft. Het Logement van zyn Excellentie was van boven tot onder geïllumineerten voor het zelve ftond een Piramide mee vetfeheide Devifcn ter eere van den Xeyzer zyn Mceftcr, en een groote Machine, waar.uyt vetfeheide Ox- heofden roode en witteWyo liepen voor het Volk. Men vcrzcekcid, dat de Graaf Meyerfeld die met ten Commiflie van den Koning by den Koning van Deenmarken geweeft is onder anderen Ordre gehad heeft, aan zyn Deenfe Majr. de Propoficie te doen, dat by aldien zee- kete Zaaken op het Congres te Soiftens niet na wenfeh kwamen uyt te vallen de Vieoten en Leegets det twee Kroonen gereed zouden ge- kouden worden, om gezamentlyk te kunnen ageeten. WEENEN den iz Juny. De Keyzer heeft den Heer Conrad Adolph van AlbrechtGeheimen Raad van den Biffchop en Prins van Chur, en Dcszelfs Minifter aan het Kevzerlyke Hof, benoemd tot Relident van zyn Keyz. Majt. aan het Hof van Portugal, in plaats van den ovet- leedcn Heet Michel Strozzien vermits dien Heer het Keyzeilyk De creet bereids bekomen heeftftaat Hy ten eerften naar Lisbon te ver trekken. Donderdag had de Pater Ódoardo Granata Benediftyaer Monnik, en Keyzerlyke Italiaanfe Prediker, dc Eer aan de regeerende Keyzerin in de Naam van den Heer Francefco Maria Caroflni te pre- zeuteeten het koftelyk Ledekant-Behangfel van wylen Paus Innocen- tius XI. met deszelfs origineel Handfchriftwelk Prezent Haare Keyz.Majt. met grooteDevotie en genoegen aannam. Men verzeeketd, dat de Graaf van Sintzendorffeerfte Ambafladeur Plenipotentiaris des Keyzers op het Congres te SoilTons binnen 3 a 4 Maanden van daar herwaards te rug zal komen, zoo dat de Negociatien op dat Con gres niet lang zullen moeten duuren. Vooileeden Maandag is de Heer Theyls, Secretaris en Tolk des'Keyzers In de Orltntaalfe Taaien, van hier naar Konftantinopolen vertrokken met nieuwe Ordres aan den Keyzerlyken Minifter by de Porte zonder dat men van den Inhoud met zeekerheid iets heeft kunnen vernecmen. FRANKFORT den zo Juny. Driehonderd, Man Heflifche Troup- ■pen zyn in het Graaffchap Lippe Bukkeburg getrokken, om deSuccef- fie aan den Graaf Albert Wulfgang, oudfte Zoon van den ovcrlccdea Graaf, te vceaopkeree. TOVLON den g Juny. Eergifter zyn van hiet in Zee gegaan zes Oorlogfcheepen van 40 a So Stukken Kanon twee Bombardcci-Gal- jooteè, en nog een ander Galjoot, welke aan Bocrd hebben 3600 Bom- i ben ïjoo Vaten Buskruyd, en andere Ammonitie van Ooilog j de- zelve zullen zrclt zoo men zegtnaar Tunis wenden ora die-5iad te bembardcereit. De meefte Galeyen van Maifcilie zyn ook in Zee- PARTS den tg Juny. Zaturdag is de Koningiuoc weder Ader ge- laaten. Her Esquader, dat Tunis gaat bombardeeren heeft Ordre die Plaats met groot geweld aan te taften 3 de Haven zoo veel ais mogt- lyk is san de kant van de Gouleite te dempen en die Rovers voos haare Trouwloosheid nadrukkelyk re ftraffen, hebbende diAlof haare nadere Fropofirien tot Voldoening niet willen hooreu. Drie Com- pagnien Franfle en zoo veel Zwitlerfe Gardes zyn naar Compiëgne vertrokken om zoo veel andere die d- Wacht by den Koning heb ben, af te lollen. Men vetftaat, dat de Prelaaten in de iaatfte Verga dering in dë Louvre twee Stukken get eekend hebben, te weeten ovet de Natuur van de Kerk en over de Vraag of de He^ct iin% van de Hermeen Sta tut Monarchical ii dat is, een Staat daar de Paus alleen regeerd. De aangeplakte Bekendmaakingen alhier van Boeken over Scholaftike Geleerdheid zyn zeer meenigvuldig onder anderen ziet men een nieuw Syjltma Phitofafhia op natuurlyke Gronden gemaakt en op de Syftemata der oude Philoföphen betrekkelyk Ook ziet men hier de Bybel ofte de Boeken van het Oude en Nieuwe Teftanaent van den vermaarden Heer Ofterwald gedrukt in Holland welk Boek zeer ge- agt is, en veel Debit heeft. In de eerfte Conferentie, welke de Am- bafladeurs Pleniporentiariften tot het Congres voorleeden Maandag te Soiflons gehouden hebben, deed de Graaf van Sintzertdorff, eerfte Ple nipotentiaris des Keyzers, een Aanfpraak, om gemelde Conferentie te openen dezelve was in fubftantie van den volgenden Ii.houd Mytte Heeren ,,/"\Nder andere Blyken die de Keyzer myn Meefter gegeeven heeft van Deszelfs opregt Verlangen om de continuatie der Ruft ep Vreede van Europa te bevorderen, is ook die, dat zvn Keyz. Majr. in het houden van dit Congres heeft toegeftemt Zvne Kcy- zerlyke Majt. is zeer voldaan van de Zotgen, welke de Heer Kardi- naai deFleuty btfteed heeft, om een zoo hetlzaamWerk ais c:t van een algemecne Bevreediging, te faciliteeren en zyn Kéyzerl. Majt. hoopt, dat'zyn Allerchriftelykfte Msjt. verder zal willen meedewer- ken om dit graot Oogmerk te befiken waar omtrent men van den Heet Kardinaal de Fleury een nader Vetklaaring verwagt Sec. Zyn Excellentie continueerde met te zeggen dat Hy niet beeter zouw kunnen doen als zich gedragen aan het Advis van een Be- middelaar wiens Regtzinnighcid zoo wel erkend was dat 'er ee- nige Confideratien geweeft waren welke den Keyzer zouden heb- ben kuiuien doen balanceeren maar dat de Begeerte om een al- gemcene Vreede te verktygen op alle andere Confideratien en In- zigten had overgehaald en dat zyn Keyzerlyke Majett. zoo goede Gevoelens in alle de andere Partyen bemerkt hebbende, dezelve van zyne kant had willen beantwoorden. Zyn Excellentie dit Discours geëindigd hebbende nam de Kardi naal de Fleuiy het Wootd, en zeidp in fubftantie Myne Heeren TK betuyge aan Uwe Excellcntien myne Dankbaarheid voot de i Condcfccndentie en Toeftemming om zich naar SóiiTons tot het houden van 't Congres tc btgeeven Men is by een gekomen om de vetfchillcnde of ftrydige Belangen te vereffenen en om al het geen tot Ruptuut ofte Verdeeldheid zouw kunnen fttekken, weg tc neemen Het is tegenwoordig de vraag niet, om de al te verre uyt- geftrektc Heetfchappyen van eenige Mogentheden in engere Paaien te btengen, maar enkel en alleen om Onluften reftillen, die vcroor- zaakt waren door Jaloufy en Agrerdogt waar meede by na op een zelve lyd alle de Hoven van Europa ingenomen waren; Het zal niet zwaar weezen daar in te remedieeren, mits de handen aan 't Werk te (laan met Gevoelens van Rechtvaardigheid, Billykheid en Opreg- tigheid, zonder te blyven ftaan op een valfch Point d'honneut om niets te willen toegeeven en zonder een klein Belang voot het al- gemeene Nut ende Welzyn te verkiezen. Voorts zeidezyn Eminentie; Dat Hy getuyge was dat alle Minifters Plenipotentiariflen met welke Hy geconfereerd had zoo veel moderatie en gunftige Ge- fteldheden hadden doen blyken tot dat heilzaam Wetk dat men reeden had eenen gelukkigen uytflag van 't Congres re hoopen dat zy al vooruyt Blyken hadden gegeeven van haar Wysheid en van haargemakkelykheid, met af te zien van alle Twifteo over den Rang cn het Ceremonieel, als meede van alle tegen-lever en Zucht tot iedele Pronk en overvloedigen Prachteen Zaak die alfchoon in der daad zeer flegt cn beuzelagtig zyndeegter fomtyds zeer fchadelyke Gevolgen konde hebben. Dat men met gelyke Geeft van Gemaatigtheid moeft voordellen de onderlinge BezwaarnilTen om op het Congres verhandeld en vereffend te worden, en dat men was over een gekomen, de Eyffcbcn, die men van de eeoe en de andere kant te doen had te comrauni- ceeren aan de Minifters der Mogentheden, tegen welke die Preten- Hen gemaakt wierden, om dezelve te beantwoorden en wederleggen doot de Redenen, welke de refpc&ive Minifters zouden hebben by te brengen maar dat by aldien men zich door minnelyke onderhan- dcliug over zoodanige Eyflchcn niet vergelykeu konde, deMinifters der Mogentheden, welke geen dlreft Belang daar ia zouden hebben, gezamentlyk met die van haare Geallieerden detzelver goede Oiïr- c'-en zouden aanwenden om alle oorzaaken van verbittering weg te neemen en de Partyen tot een Vergelyk te beweegen en eindelyk dat de Antwoorden op ieder Materie van weerskanten in de Naam van alle Geallieerden overgegeven zouden worden. Die eerfte Conferentie is zonder eenige Ceremonie alzoo wel als dc volgende aan een ronde Tafel gehouden geworden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1