L E Y D S E ac* L N*. 70 Vrydagfe Courant. INGEMERLAND. 1 T A L I E N. S I L E Z .1 E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK. NEDERLANDEN 311' as* bes ids ri- nlc DS- :n- an er ica »cn )E 2- ey Ui ia- vc op B lie» an i ETERSBURG den j8 Mey. De Keyzerlyke Vk*fe ofte órc-jn- nantie van Politie die nn Iaatftelyk te Moscou gepubliceerd is geworden beftaat uyt 8 Artikelen die in Subllantie onder an deren behelzen Dat in-de Wyken van Kremel Kitay Bielou en Semlianow alle Eygenaars vryheid zullen hebben Huyzen te bouwen van Hout of Steen dezelve met Planken ofte met Schindelen (zynde ecu foert van in den ander fchuyvende Duygen) te dekken ,tn de Grond met 'ad B,"<en °^te P'anken te vloeren dat egter de Daken der Huyzen ,van geen Berken-Baft zullen mogen gemaakt worden dat de Ven ders of Raamen niet te klein en met geen Schuyf-Plaoken maar alle van Glas zullen gemaakt worden dat voortaan de Eygenaars tiet meer zullen verpligt zyn byzondere Ordres uyt het Collegie van de Politie wegens haare te bouwen Huyzen te haaien 3 dat ieder ten opzigte van de Teekeningen der Architaften volkomen vryheid zal hebben dat alle die geene welke in haare Huyzen Fabryken hebben ende Privilegiën daaromrrent bezitten, volgens de Ordres van w'ylen den Keyzer Pieter den Eerden vryheid van Inquartiering van Soldaaten zullen genieten 8cc. NAPELS den 18 Mey. In de Stad Nicaftro in de Provintie van Ca- btien is een zoo zwaare Aardbeeving geweeft, dat alle de Ingezecte- ,0- en raar het platte Land zyn gevlugt. ROMEN den 22 Mey. Zondag deed de Paus de plegtige Funftie tie de welgelukzalige Margarcth* di Cotton* onder 't getal der Heiligen en iplaatfen, waar by 19 Kardinaalen, veele Patriarchen, Aartsbiffchop- i« [n Biffchoppen en andere Frelaaten aflifteerden. Dien dag is de :e- gent van Spanjen naar Weenen vertrokken. He LIVORNO den 22 Mey. Hiet zyn onder anderen gearriveerd Ant. en lareske van Napoli di Romania, Laur. Wernard van Amfterdam en tt, bfeph Ferat van Smirna met tyding dat toen hy den 29 April ver lek in die Stad noch alles in den voorigen Staat was en dat de it. cherpen van Kasper Battels en Jacob Santfoort binnen 8 a 10 dagen lr( an daar naar Amfterdam meenden te vertrekken. Ha iGENUA den 22 Mey, Maandag is de Graaf de Mello geweezen <j, jntbaffadeur van Portugal aan het Pauffelyke Hof, van Livorno hier ls. Ingekomen. De Heer Sylva Envoyé van Portugal, word ook in't e„ fcrt hier vetwagt, en men zegt dat de Kardinaal Alberoni meede hier Bat te komen, om met die twee Heeren naar Spanjen te vertrekken. 11 'BOLOGNE den 23 Mey. De Kardinaal Pereira is van hier naar ea kcetien vertrokken. Dingsdag deed de Ridder van St. Joris de Fun- jje lieaan den Ridder Gerardini.zyn Opper-Stalmeefter het Ktuys der lide van Jerufalem te geeven en Hem op zyn wyze tot Groot-Prior en ,n Engeland te benoemen. it, VENETIEN den 29 Mey. Zaturdag arriveerde de Kardinaal Pe 0_ dra van Bologne in deeze Stad. De Generaal Graaf van Sohulenburg j,. aat gereed, om naar Dalmatien en van daar naar de Levant te ver- ïkken. sn BRIEG den 22 Mey. Men is hier ingevolge de Ordres van den Key trwerkelyk bczich met het bouwer van een groot Huys tot het finnen van Wolle voor de Laken-Fabryk, en vermits zyn Keyz, Majr. to tidei andere Privilegiën ten dien eynde ook heeft toegedaan twee a- folie-Markten 's Jaats alhier te houden, is eergifter de eerfte met ped Succes en tot genoegen der Koopers en Verkoopers gehouden, 9 n de Schaapherders hebben ter dier occafie met derzelver Herders fluiten en andere Inftrumenten haare Blydfchap getoond, i- iPRESLAU den 26 Mey. Voorleden Zaturdag ontftond hier een fe Ljare Brand, waar door 18 Huyzen in de Aflche gelegt zynj Defcha- n, e word op 80 duyzend Ryksdaalders gefchar. WEENEN den 29 Mey. Donderdag ogtent kwam de Keyzer van axtnburg in deeze Stad en alfifteerde met een Wafchkaars van vier if ten in de Hand by de groote Procefliedie wegens de Sacraments- ig gehouden wierd, en des avonds keerde zyn Keyz. M. naar Laxen- ug. De Keyzer heeft D. Crillofano di Cordova y Alagon, Graaf van iftago Marquis d'Aguilar Heer van Pina Varon Escurier en Fueai alderas, Groot-Kamerling van Airagon, Grande van Spanjen van de Ofte Claffe, Commandeur van Montan Chuelos, en werkelyke Keyz. amerheer van de Goude Sleutel tot Viceroy van Sicilien benoemd, 1 plaats van den Marquis d'Almenara. Woensdag arriveerde hier een rprefle van Parys met Depeches van den Baron van Penterrieder tyzerlyke derde Plenipotentiaris, waar over de Keyzer met den Prins ugenius meer dan een uur lang in Conferentie was. De Lutherfe In- tzeetenen van Hongaryen ftaan haare oude Pretenfien tegen de Je- liten om de Kerk van die Paters te Presburg weerom te krygen, n' >P de aanftaahde Land-dag in dat Ryk met nadruk vooit te zetten, e 'fnde de Regtmatigheid van dien Eyfch der Lutheraanen op de voor- |>snd« Land-dagen bereids genoegfaam erkend, en Hen de Reftitutie itloofd geworden. Men verzeekerd dat de Geeftelykheid en de Pre- "ten in Ooftenryk aangeboden hebben een Don Gratuit aan den Key- ter tot zyn Majts. Reis naar Stiermark te doen, en dat de Prelaat van j" 161k die nu lastftelyk tot Keyzerlyke Geheime Raad benoemd is J 'etklaard heeft allejn honderd duyzend Florynen daar toe te zullen Bntribueercn. De Miffive, welke het Evangelife Corps nu Iaatftelyk Bn den Keyzer gezonden heeft behelzende nieuwe Vertoogen we- |«ns deonophoudelyke Religie-Bezwaarniffen, mee nader verzoek, om r Locaal Coinmiflrete doen verhaaften is in zoo eerbiedige als na- •|mkkclyke Termen veivat 5 Het gem. Corps vertoond daar in onder ^lederen aan zyn Keyz. Majr. Dat de pryswaardigfte Intentie van zoo vecle Machten van Eu- >ropa en voornaraentlyk van ayn Keyz. Majr. om een vafte duui- fsame cn algemocuc Vrccdete vetkiygcn, en vaa slle Verfehillen cn en in n. r» n Twiften een einde te maaken niet zal kunnen bereikt worden 20» lang het Kwaad der gemelde Bezwaarniffen niet ia den Grond ge» zuyverd en weggenomen zal zyn dat de Rooms-Katholyken eeni- ge van die Grieven niet herfteld hebben, alfchoon Zy zulks in haare zoogenaamde Paritions-Berigten voorgeeven j dat Zy andere van die Grieven zoeken te regtvaardigen en dat de Reedenen die Zy daar omtrent aanhaalenerger zyn en tot meerdei Nadeel ftrekken als de BezwaarnilTcn zelve dat verfcheide kleine Rooms-Katho- lyke-Ryks-Stenden, als Prclaaten, Graven Edelen &c. fcheenen te gelooven dat de Keyzerlyke Ordres alleen de hoogere Ryks-Sten» den raakten, ofte dat Zy ten minften geen haaft behoefden te maa- i, ken iets te herftellen dat de Interceflien van het Proteftantfe Corps by de Keyzerlyke Principaal Commiflïe te Regensburg geen Antwoord meer verwaardigd worden dat de Bedenkelykheden, Twyffel en Zwaarigheden by de Locaal Commilfien bereids voor- zien en zoo veel mogelyk uyt de weg geruymd zyn en dat buyteo die Commiflïen geen Middel kan uytgevonden worden, om tot het herftellen der BezwaarnilTcn te geraaken 't geen niet cenige Zwaa- righeden zouw hebben 8cc. BERLTN den j Juny. De Heet Jekel, Predikant van Teltow, heeft aan de Kooinglyke Bibliotheek alhier als meede aan de Koninglyke Societcyt der Weetenfchappen, aan den Geheimen Raad vanCniphau- fen, en aan den Proobft en Confiftoriaal Raad te Cöln ieder een Vmx ofte Lyk-Bus Prezent gezonden, welke een zynerZoonen omtrent den Stollenberg in het zoo genaamde Ryk 'der Wendfe Dooden had uyt- gegraven 5 Gemelde Predikant voegd daar by dat men bereids tfc vooren veele zoodaanige Doodbulïen en zyn Zoon alleen 'er wel 20 had gevonden, maar dar de meefte gebrooken waren, en dat veelerhan- de Zaakcn, als Meflen konftig Yzer- en Kooperwerk, Hayrpennen, Spin-Spillen, zelfs Paarlen &c. in gem. Vaazen die digt by malkan.» derftonden, gevonden waren 3 Voorts dat het fcheen, alsof de voorn» gehcele Berg vol was van zóódanige Lykbuffen. Volgens de Brieven van Warfchau, zouden de Senateurs en Magnaten van Gevoelen zyn dat de aanftaande Ryksdag weder te Grodno moeft gehouden wordten, maar vermits de Doftoren beweerden, dat de Lugt van Litthauwen aan zyn Majts. Gezondheid nadeelig was, meende men, dat die Heeren zig daar omtrent na her welbehagen van hun Souvercyn zouden fchikken» om den Ryksdag te Warfchau te houden. PARTS den 4 Juny. Men zegt dat omtrent Compiegne een klein Leeger geformeerd zal worden. Te Chantilly worden groote Prepara- tien gemaakt wegens het Huuwlyk van den Hertog van Boutbon. Zee- ker Poëet, die een Epigramma gemaakt had op de dood van Madam* de Frie, is gevat en voor 3 Maanden in Arrcft gezet. Men verzeekerd dat de Kardinaal de Noailles ecnMandement ftaat te publiceeren, om zyn herroeping der Afte van Oppolitie &c. te regtvaardigen. Men zegt dat de Koning een circulaire Brief heeft doen fchryren aan de zeeven Biffchoppen welke gem. Afte met zyn Eminentie gcteckend hadden om Hen te verraaanen de meergemelde Afte meede te her roepen of dat zy anderlints zyn Majts. Verontwaardiging en extra» ordinaire Proceduuren zouden hebben te verwagten. Het gerugt wil, dat het ^AtlvitDollrinal, ofte Gevoele over de Leere, der bewufte Verga dering in de Lourre en de Aften van.'t Concilie van Ambrun niec voor de Maand Mey gepubliceerd zullen worden om alvoorens eeni- ge Zwaarigheden uyt de weg te ruymen. De Heer de Lorraine, Bif» fchop van Bayeux een der Biffchoppen, welke de Afte van Oppofl- tie met den Kardinaal de Noailles geteekend hadden fchynd tegea alle Menfchelyke verwagting van zyn zwaare Ziekte te zullen her ftellen. Men fpreekt van een Faket Brieven dat aan den Abt Petit— pied vermaard Doftor van de Sorbonne en Appellant zouw zyn ge- addreffeerd, welkers Inhoud de Jefuiten niet aangenaam is. De Vyan- den der Appellanten hebben zich zeedeid cenige dagen vermaakt met een gerugt te verbreiden als of de laatfte den Biffchop van Utrecht tot haaren Patriarch ftonden te verkiezen. De Graaf van Sintzendotff is van Verfailles nog niet in deeze Stad gekomen. Zyn Excellentie is door Haare Majefteyten met veel Gunft ontfangen. De Plenipoten- tiariffen vettrekken dagelyks naar het Congres 't geen men meeni den is deezer geopend te zullen worden. Men ziet hier Brieven vaa St. Sebaftiaan, welke melden dat een Exprcffe van daar naar Madrid gezonden was om aan dat Hof te verzoeken dat de Goederen ea Contanten met het Schip van den Kapt. Venero van Vera Crux te Psffage aangekomen aan Particulieren toebehoorende naar de eerft gem. Plaats mogten gebragt worden om dezelve aan dc Eigenaars uyt te deelen waar omtrent men het Antwoord van 't Hof dagelyks te gemoet zag. AMSTERDAM den 9 Juny. Te Bilbao waren gekomen Dom. del Valle van Londen en Kapt. Etienne Bariet van Havre de Grace 3 t* Dublyn Jan Teun. van Chriftiaanzand, cn Thom. Piet. van Laarwykf te Limmerik Schipper Selgendaal, te Slego Piet.Valk, en re Galloway Riwert Janffe, alle van Dronthem 3 te Embden Piet.Jac. de Vriys van Bourdeaux 3 en te Duynkerken Kapt. Lambert uyt de Corunha. Te Breft was doot lekkagie ingelopen het Schip de John en Sara van de Barbados naar Londen gaande, en ftond aldaar geloft te woiden. Te Palermo was herfteld en lag zeilree Douwe Blom 3 als meede te Sint Remo Kapt. Botin, van Genua herwaards komende. Van Genua was vertrokken Kapt. Longh, en van Rochel Pieter Kl. Schaaf, beide her- waards 3 als mede uyt de Crooswyk Corn, de Boer naar deOoftzee. 's GRAVENHAGE den 10 Juny. Na dar de Heer Plenipotentiaris Hop ter Vergadering van de Heeren Staaren Generaal affcheid geno men had, is dezelve heden naar Rotterdam veitrokken om zich vaa daar met een Jagt naat Gend en vervolgens naar Soiffons te begee- ven. De Graaf van Dehn is gifter naar Wolffenbuttel gekeerd. De Graaf van Chefterlïeld extr. Ambaffadeur van den Koning van Groot-Biutaauico, by Heeren van de Regccring geweeft zynde, heefs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1