T e Leyden by F E L IX DE KLOPPER, op de Breedeftraat oTer het Stadhuys. Den 4 Juny 1718. J'. De Graafïlohi, «gtr. Eavoyé van den Hertog van $Iecs#yk a/ftar.d heeft gedaan. Deezên fhotgtn waten éerigt Htcréa van dé F Ilo.fteyn heelt een Miflive van tya K. H. den Hertog zv» Meelt» Admiraliteyien alhier te lamen, -e ««ven Sraaten Geawaal overgeleeverd waai by deze, vc aan MRLyifï^7 MeyTEergilï» is de Pool fe Kroon-triBs ,en 2* derten Staat kenmffe geeft van het ovetlyden van de Hettoginne zyn de w van poo', °Saxen tc Fotjdam aangekomei3. &e Gemaainae, waar over gemelde Hertog b, Mjfiive ftaat te worden atien c£ zynMajt. en zyn Hoogheid in deeae lead te ontfan- g.condoleeit. De Heer Plen.potcnt.am van Goshnga ,s g.fiei middag wQiden zee/verhaaft en; ifter z° ^ch ver Regimenten te „aar Siloos vertrokken. De Key«f.yke en F.anffe M:»*o zyn tc- Iwef te paard yan flhjs F*edeiU/cn Lottum cn8twee te Voe. det aizonderJyk by Heeten van de Regeenng geweeft. DiC-en mot- hier ekom,.n geu heeft de Heet J.ban Vcrbrugge bu.getmtefter det Stad E.khuy'én, KASSEL de"n'3r Mey. De hoop tot de he.ftelling van den Prins tet Vergadering van de Heeten Statten Generaal den Eed.afgelegt als wilhdm vermecideid kia£tig ondertuflehen is elk van gedagten Raai te. Admiral,teyt tn het Noo.der-Quart.ei u plaats van wylen en Hqals H £ot vooti G6£z0nfedhti<( dm Heet Hero Baanman. De Heet Uehman heeft wegens dePtovtntie komt aan de *>onft cn f Doftoien toe van Stad en Landen Zitting genomen tn de General,teyts Reekenka M, W££I£fl maal d„ H h„ aan ZVI/ de conft.tntie mer zynde aidaar geinttodnceert door den Heet Tammtnga Voorn ;t# da^en ial hebben. Deeze w£ek omtrem deezbe Stad eenLeegel heeft de Heer WM.m Gerltng Raad en tegeerend Scheepen der Stad f#imMrd wolden yan dde Kepimênten te VMt t£ w££len daf vSan Haatkm, als Omfanget van de Convoyen en L,centen van dezelve £n Plins wilhelm Granadiers dat van de Gardes van den Generaal Stad oen Eed.er Hoog geme de Vergadering afgelegttn plaats van Hattenbach en dgt yan d£D £a pjins Flrdenk dcdetwec den Heer en Mr. Conftantm Leleu de Willem die daar van vrywiUig £eifte hiet in Galnifoen 6 Advetteert by deezen GERARD SLAETS als by Haat EDELE GROOT MOGENDE gcauthorifeert, om by provifie te adminiftrceren het Comptoir dei DOMEINEN VAN VOORN, alle de geenedie noch of Obligatien of Rentebrieven tot lafle van het vootfehteeve Comptoit hebben loopende, dezelve ten fpoedigfte benevens de vetfeheenen Inte.efien en Renten van dien, te komeu omf'angen en quiree- ren zullende na den Vetfchyndag van dien, geen verdere Intereflén of Renten werden goedgedaan kunnende de Houders van dien, dezel ve aanftonds ten zyne Comptoite in den BR1ELE ontfangen met de Renten en Intereffen van dien tot dien dag vetfeheenen, zonder te moe- ten wagten tot den tegten Vetfchyndag toe. Werd bekend gemaakt, dat volgens Refolutie van DE EDELE MOGENDE HEEREN R AADEN VAN STAATE DER VERÈENIGDE j NEEDERLANDEN van den 26 Mey 1718, ten Comptoire Centraal van ie Unie in '1 Hage, dagelyx werden affgeloft, de oudfte en eerfte Qbliga- tien genegotieerd ten Comptoire Generaal voornoemt onder Haar HOOG MOGENDE guarantie ten lallen van de Provinne van Stad GRONN1NGEN en OMMELANDEN, geregiftrcerd van Folio 304 A, tot Folio 304 Verfo B, beide incluys, alle van dato den eerften Mey I 1704, van welke laatfte Obligatie, geregiftreeid Folio 304 Vetfo B, van 20*0 Ponden, maar affgeloft kan werden 40 10 s- en derhalven zal moeten werden gefplift en waar op het laatfte half Jaar Intereft vetfeheenen is geweeft den eerften Mey 1728 weidende de Houders der voorfchreeve eerfte en oüdfte Obligatien verzogt haar Capitaalen cn Intereft op het fpoedigfte ten Comptoire Genertal voornoemt te laa- ten ontfangen Ueyvyl geen vaderen Intereft op dezelve kan werden betaald als tot den eerften Mey 1728 maat voor affgeloft werden ge- j houden, waar naai een yder zig gelieve te reguleeren en werden de Houders, dewelke tot dato deezes in gebreeke zyn gebleeven haat Capi taalen van vootige Lolfingen te ontfangen, in gevolge de meeaigvuldige Adveitentien, in de Couranten gedaan, nogmaals vetzogt, dezelve te doen afhaalen als mecde twee Obligatien te famen bedragende 2100 Gis.tot lallen van zyne Keyzerlyke en Koninglyke Ma/efteyt op de Stceden Gent, Brugge, en Ooftende, a per Cento, geiegiftreerd Folio 659 H, van n«o Ponden, van dato 19 Maart 1723, en Folio 711 B van loco Pondtn van dato eerften September 1710 Item een Obligatie van 1000 Guldens van den ij Augufty 1708 geregiftrcerd Folio 469 Vetfj F, tct lallen van den Swabifchen Creytz genegotiettd. fitter de Hondt Boekverkoper in 's Hage, geeft op zeer voordeelige Conditien'by Inteekening uyt het terfle Dtel van een weergaloos kenr- lyk Kabinet-Stuk, zynde de Tafereelen det voornaamfte Gefchiedeniil'en van het Oude en NieuweTeftament, door de vetmaaide Kunftenaars HOET HOUBRAKEN, en PICART geteekend en van de belle Meefiets op het kunftigft kragtigft en uytvoeiigft in 214 zoo enkelde als dubbelde Kunftplaaten in Koper gefneeden, en met beknopte geleerde Befchryvingen in aangenaam en taalkundig Nederduytfch uytgebreid, 3 Deelcn, in Folio. De Prys van dit heerlyk en nuttig Werk is by Inteekening op Mediaan Papier J4 Gis. fpjaal 66 Gis. Superrtrjaal 78 Gis. «n Imperiaal 90 Gis. te betaalen in drie gelyke Termynen van 18, 22, 26, en 30 Gis. Om de Kunftlievende aan te moedigen, heeft men den Prys van dit weergaloos Werk zoodanig geraaatigt, dat het zelve aan de Liefhebbeis die inteekenen 37: 10: ieder Exemplaar op Mediaan- Papitr zynde het kleinfte foort mindei zal komen te ftaan, als het volgens het eerfte Bellek, by wylen den HEER VAN LEUR gemaakt zouw gekoft hebben gelyk zulks breedet by de Conditiën die alomme te bekomen zyn, te zien is. De Inteekening zal men lluyten op den eerften Augufty 1728 en mogelyk eerder namenrlyk indien het klein getal Exemplaaren welke op dit Kunftftuk aangelegt zyn voor die tyd mogt wcezen ingeteekent. Het tweede Deel zal men afleeveren den 2 January t729, en het Derde den eerften Mey daar aan volgende, on der verband van aan delnteekenaars vier dubbeld te zullen leftitueeten het ingeteekende Capitaal indien allé drie de Stulpen op den eerften Mey 1729 niet compleet afgedrukt zyn. En dewyl alle decze cieilyke en kunftrykc Plaatcn, zoo van het Oude als van het NieuweTeftament, volkomen gereed en gefneeden zyn zoo kunnen dezelve door de Liefhebbers gezien worden te Amftetdam by Picatt Wetftein. Boom, Oo- fterwyk, en UytwetfHaarlem van Lee, Marshoorn, van Leeuwen, en vander Vinne Leyden Lugtmans, Haak, en de Jansfoons vander AS} Delft Boitet; Rott.Beman, Hofhout en Willis; Dord van. Braam; Gouda vander Kloes; Arnhem de Gaft; Nimw. Hymans; Utregt Poolfum en Wagens; Middelb. van Hoeken en Bakker, Groningen Spandau, Vliflingen Paaynaar, Zirikzee de Voogt, en in 's Hage by gem. de Hondr. Alle die eenige Aftie of Prerenlïe fuftineerea te hebben op den Boedel van wylen Nnotaas van Hugveltonder Benefitie van Inventaris aan vaard, gelieven dezelve op te geven ten huyze van Eldert de Haan Notaris ia Amftellaud &c. achter 't Scadhuys te Amftetdam, voor den 11 Juny aanftaaside alzoo na dien tyd de ftaat des Boedels zal opgemaakten geene Pletenden meet aangenomen maat aait ieder het zyne gegeeven wordeD. Jean Daniel Beman Libraire Rotterdam imprime' 8c debitera en peu de Jours la fameufe Confutation de Mts. les Avoeats du Parle ment de Paris au fujet du Jugement rendu k Ambrun contre Mr. l'Eveque de Senez avec une Queftion nouvelle touchant cette affaite 8c Jes Difficulter propoices k l'Affemblée des Evïques de France, qui s'eft tenue au Louvre, l'An 1728, iu 8. Ifaac Schelling» Makelaar zal op Maandag den 7 Juny 's avonds ten 6 uuren precys, te Amllerdam in 't Oude Heeren Logement, vef- kopen een EXTB.A PLAISANTE PLAISIER-FLAATSgeleege» aan de Ooftzyde van den AMSTEL, benoorden de Schulpsbrug, met haat Huyzing, Stalling en verder Getimmerte Mitsgaders vier Wooningen, twee in een Koop, ftaande op 't Viflchers Pad. daar de voor gemelde Plaats meede een Huys inet een uytgang op 't zelve Pad heeft ftaande nader ondenigting is by gem. Makelaar te bekomen. J. en D. Bontekoning Makelaars, zullen op Maandag den 7 Juny, te Amllerdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan, verkopen 700e® Copetwykfe Vuu.re, Nerva, en Wyburget Deelen jooo Spanen 4000 Juffets 1500 Colters, rooo Twaalf Ellens; rooo Barkoenen, roo Tim- mcis, 2000 Vuure 2000 Tonsberger, 2000 Copetwykfe, 300 Elzenvosfe, Wyburger, en 500 Stolpbalken 40 Hamburger Balken, 300 Lange- zondfe, Srroomftadfe, en andere Maften, van 7 a 10 palm, eenige Ribben 8cc. Arnold us de Jager en Hendrik Atlee Makelaars zullen op Woensdag dev 9 Juny 's avonds ten 6 uuren te Amftetdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party China China, 12 Kaften Gom Diagant, Kaften Coloquint, z Kaften Aleppo Scamone, 2 Kaften Aflafe- tida, 2 Kaften Gom Bedellium, Manna, Storax, en andere Drogeryen meet leggende als by Notitie zal aangeweezen worden. Hendrik vander Heyden, Daniel d'Azevedo, en Jan Hofteyn de Jonge Makelaars zullen op Donderdag den 10 Juny 's avonds ten uil- ten, te Amfterdam in de Dyldlraat in de Oude Burg, verkopen een party extra puyks Havana Sr.uyf-Tabak en nieuwe Varinas-Tabak leg gende op de Pypemarkr, by de Jorge Roeloffteeg, onder het Huys van den He» Thomas Babeling. Elias de Matios Makelaar zal op Donderdag den 17 Juny 's morgens ten 9 uuren te Amftetdam in de Colveniers Doelen in de Doele- ftraatverkopen een party ruuwe Diamanten zoo groot als kleyn nevens een patty gemaakte Juweelcn zynde daags voor de Verkoping 's morgens ten 9 uuiea in gem. Doden te zien. B. Sligrenhcrft en J. Ten Brink Makelaars, zullen op Dingsdag den 22 Juny, te Amllerdam in de Doelen in de Doeleftraat verkopen eem party Engelfe Kouffen Manufaftuurea en Winkelwaaren beftaande in lange en kottc Mans Kouflen Lakens Bayen Caifayen 8cc. als meede een Cfcits Srel zoo tot een Ledekant Behangfel, dito Vallen, Spieyen zoo voot Ledekant als Ruftbank Glas-Goidynen Beklcedfels tot Stoelen, cn Taboretjes 8cc. alles daags te vooren te zien. Roeland van Leuve en Jan Spiering Willemfz Makelaars zullen op Woensdag den 30 Juny te Amftetdam in de Kalvetftraat in de Key- zeis Krooa, verkopen een party Manufaftuuten, zoo Engelle als Inlandfe Fabryk, Goude, Zilvere en Zyde Stoffen Fluweeten Kouffen ea Lirteo, mitsgaders een zindelykc Inboel t nader by de Biljetten gefpecificeett, en daags te vooren te zien. Te Middelburg bv Michiel Scbryver, Boekverkoper aan de Beurs in Cicero, is gedrukt, en te bekomen als ook te Leyden by Joh. Mm. Lany- rak en Joh. van Mlxgn.it, te Rotterdam J. D. BemanDelf Md. Beman 's H*ge Wed. Bornjnet en Kitto, Amftetdam Van Septertn Dord J. 'r Hooft, Groningen J. Coft, Vüftingen G. de Paaynaar, en verder by de voornaomfte Boekverkopers, de NEDERDUYTSE TOESY behelzende ftichte- lyke Puntdidittn, kortbondige Koppelvaerfen, en nuttige Zeden-Rymen, met een na-Banket: Hiet zyn by gevoegt Godvruchtige Ge^ngen, alles door CaroUts Tuinman Predicant te Middelburg 104.: Daar zyn een weinig Exemplaaren op beft groot Mediaan Schtyf-Papier gedrukt voot de Liefhebbers, die zulks begeeren. NB. By dezelve Boekverkoper Schryv» is noch gedrukt en alom te bekomen, de Godvruchtige Gez.ar.yrn van den Heer J. B. Scbuppius, uyt het Hoogduyts vertaald door Carolus Tuinman Predicant te Middelburg in 8. op het eige Formaat van de Werken van den Heer Schuppiut, en ook om by de Zang-Werkjes van den Heer Tuinman gebonden te kunnen worden. Men ptezenteerd uyt de hand te verkopen een neeringiyke Broodbakkerye daar de Neering een groote meenigte Jaaren met veel fitcce» gedaan, is en noch gecontinueerd word ftaande aan de Ooftkant van het Dorp Liffe De Gegadingden gelieven zich te addreffeeren by Ary Fortuyn, woorende in 't voorfz. Huvs. Thomas MngelhomeChirurgvn en Bmrkmeefter te Amfterdam op de Spiegelgragt in de Witte Zon neemt aan, om een iegelyk wie 't zy, door zyn Philofophifche Mercnrius, Effentie en Elixir, gaande en ft. ande te genezen van alle Venus-Kwaalen, hoedanig ofte hoe verouderd; ook vecle zoo genaamde ongeneeslyke Ziekters. De Parienten geëxamineerd hebbende, verzekerd by hunne geneezingeen neemt hen aan by sccoort ofte niet. Patiënten binnen of buyten konnen zyn Medicamenten met fucces in zyn abfentie gebtuyken behoudens alvoorens hem wegens hunne Ongemakken door Brieven wel geïnformeerd te hebben. Te Rotterdam by Haasvcrbcrg in 't Knffyhuys, 's Hage by Van den Sxnden op 't Binnenhof in 't'Koffyhuys, en by Wejlerman in de Rofemarynr ftraat, Delft by D. Mppeldoern in 't Koffyhuys, Amftetdam by de Wed. Egmond op de Reguliers Breedeftraat, Leyden by D. Lakgman op de Koe- poortsgragt, cn te Haarlem by M. de Wan! in 't Koffyhuys, zyn te bekomen, de algemeene, ontbindende en losmaakende PILLEN, wiens ge lyk e n in werking cict bekend zyn neemende weg in minder als 2 maal 24 uuren alle Podagteufe, Jigtige en Scheutbuykige Pynen, op wat plaatfen des Lichaams zy zyn, hoe verouderd zy mogen wrezen door de tyd dezelve ook genec2ende Als meede alle footten van Koort- fen alle Vuurigheeden des Aangezigrs de Dauwworm Engelfe Ziekten verouderde Zweetgaten voornaamentlyk in de Beenen be* naauwde Boiften, Theering, Watetzugten, Pynen der Maag, Lammigheden, Kramp- en Zenuuwtrekkiogen uyegevonden dooi een beroemt" Medicyomcefter te Hamburg het Doosje koft 14 Stuyvers en meer andere Geneesmiddelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2